Praktyki w ramach programu Erasmus +

Rekrutacja

Praktyki w 5 krokach

Przed wyjazdem

 • praktyki związane z rozwojem umiejętności cyfrowych

  Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów wszystkich kierunków studiów, o praktyki związane z rozwojem umiejętności cyfrowych.

  Umiejętności cyfrowe rozumiane przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+: „Any traineeship will be considered as a “traineeship in digital skills” when one or more of the following activities are practised by the trainee: digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; programming and training of robots and artificial intelligence applications. Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category.”

  Więcej o praktykach dot. rozwoju umiejętności cyfrowych: https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities

 • Gdzie możesz odbyć praktykę?

  Na praktyki student/absolwent SGGW może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, uczelni posiadającej Kartę ECHE, organizacji non-profit  lub innego typu instytucji, zlokalizowanej w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ Kraje programu ( UE i kraje stowarzyszone). Praktyki nie można zrealizować w placówce dyplomatycznej swojego kraju, instytucji unijnej ani instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programami unijnymi.

 • W jaki sposób znaleźć miejsce?

  Podstawą rekrutacji jest inicjatywa własna kandydata oraz kontakty, które sam nawiązał z instytucją przyjmującą/firmą. Uczelnia może wspomóc kandydatów oferując możliwość skorzystania z kontaktów w ramach istniejących sieci, współpracuje również ze stałymi partnerami oferującymi praktyki i staże studentom SGGW.

  Baza przykładowych firm, w których można odbyć praktyki: https://erasmusintern.org/traineeships

 • Co uzgodnić z instytucją?

  Początkowo powinien zostać uzgodniony przede wszystkim okres odbycia praktyki. Studenci najczęściej wyjeżdżają w okresie wakacyjnym lub w okresie przewidzianym na odbycie obowiązkowej praktyki wpisanej w program studiów. Praktyka powinna trwać minimum 60 dni. Dodatkowo można ustalić zakres obowiązków i czas pracy, który trzeba będzie uwzględnić w Training Agreement przed wyjazdem.

 • Jak zgłosić wyjazd?

  Wystarczy, że prześlesz do osoby kontaktowej formularz zgłoszeniowy, zgodę instytucji na odbycie praktyk w formie maila lub oficjalnego Acceptance Letter. Jeśli posiadasz certyfikat / stosowny dokument zwalniający z egzaminu językowego – dołącz jego skan.

  Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji instytucji przyjmującej zgłosić się do BWM. Zostanie im przydzielony test językowy.

  Studenci mogą zgłaszać się do biura przez cały rok – do 1,5 miesiąca przed planowanym wyjazdem

 • Kiedy jestem zwolniony z egzaminu?

  Z wyjazdu na praktyki w programie Erasmus+ mogą skorzystać osoby, które władają językiem obcym na poziomie min. B1. Zwolnione z egzaminu są osoby posiadające certyfikat językowy (np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI) oraz osoby, które zdały maturę rozszerzoną z języka obcego na poziomie min. 50%. Zwolnieni z egzaminu są również studenci, którzy brali już udział w programie Erasmus+.

 • Jak wygląda egzamin i kiedy jest przeprowadzany?

  Egzamin jest przeprowadzany z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

    Jest bezpłatny dla studentów, którzy zgłosili swój wyjazd na praktykę do BWM.

  Zaproszenie do testu przesyłane jest kandydatowi drogą e-mailową w terminie uzgodnionym z BWM.

   Test wykonywany jest całkowicie online i trwa 30 minut. W trakcie trwania egzaminu weryfikowana jest tożsamość studenta. Podczas testu sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Wyniki oraz zaświadczenie przesyłane będą w ciągu 14 dni od ukończenia testu.

  Test jest oceniany według skali CEFR od poziomu A1 do C2. Studenci, którzy uzyskają poziom min. B1 zostają zakwalifikowani do wyjazdu.

  Jak wygląda test?

  Helpdesk

 • Dokumenty

  Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć do BWM w trakcie trwania naboru, to:

  Dane kontaktowe – formularz zgłoszeniowy

  • certyfikat językowy (możliwość podejścia do egzaminu organizowanego przez BWM),
  • wstępna zgoda instytucji przyjmującej w postaci e-maila bądź w wersji papierowej.

  Studenci zakwalifikowani mają obowiązek złożenia do BWM dodatkowego:

  1. porozumienia o programie praktyki – Learning Agreement for traineeships   podpisywany jest przez studenta i zatwierdzony przez prodziekana ds. dydaktyki oraz osobę odpowiedzialną za praktykę studenta w instytucji przyjmującej.
  2. do wglądu ubezpieczenie – każda osoba wyjeżdżająca na  praktyki musi posiadać kartę EKUZ NNW i OC. W przypadku wyjazdu do kraju gdzie nie obowiązuje karta EKUZ konieczne jest wykupienie  ubezpieczenia zdrowotnego.

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone przez studenta przed wyjazdem.

  Po złożeniu dokumentów i akceptacji uczestnik mobilności musi złożyć wniosek wyjazdowy, a następnie podpisuje umowę z SGGW określającą warunki odbycia praktyk oraz wypłat i rozliczenia stypendium. Wypełnia test językowy OLS.

 • Bezpieczeństwo

  Studenci w trakcie pobytu za granicą zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dodatowo należy zakupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Instytucja przyjmująca, oprócz standardowego ubezpieczenia zdrowotnego, może wymagać specjalistycznych ubezpieczeń (informacje zawarte są w Learning Agreement for Traineeships). Jeśli firma nie zapewnia stosownego ubezpieczenia uczestnik mobilności powinien zadbać o jego posiadanie we własnym zakresie (np. indywidualna polisa).

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) gwarantuje jedynie leczenie niezbędne i nieplanowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Karta wystawiana jest bezpłatnie przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Więcej informacji o EKUZ.

  UWAGA: Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wyjeżdżając w ramach programu Erasmus+ student zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, w tym NNW.  NNW zawarte jest np. w karcie Euro 26 lub kartcie ISIC. Istnieje również możliwość wykupienia indywidualnej polisy w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

  Zaleca się aby uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po powrocie

 • W jaki sposób sfinalizować wyjazd?

  Po zakończeniu praktyk  studenci zobowiązani są do:

  • dostarczenia do BWM potwierdzenia pobytu wraz z oceną studenta, tzw. “Traineeship Certificate”
  • wypełnienia ankiety stypendysty programu Erasmus+ (ankieta zostanie przesłana automatycznie na adres mailowy podany w umowie wyjazdowej)
  • wypełnienia drugiego testy językowego OLS

WAŻNE ZASADY:

GRANTY I DOFINANSOWANIE

money-1005464_1920

KONTAKT

 • Anna Jasiuk - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12 i 13-15
  • tel.: +48 22 59310 56
  • e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl
 • Zofia Rydlewska - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12 i 13-15
  • tel.: +48 22 59310 49
  • e-mail: zofia_rydlewska@sggw.edu.pl
Data wydarzenia: 2021-09-30