Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ dla studentów

Student będący obywatelem Polski

 • Kiedy student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

  Student będący obywatelem RP podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

  • do ukończenia 26. roku życia, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. W takim przypadku do ubezpieczenia jest on zgłaszany przez wstępnych (tj. rodziców lub dziadków) lub opiekunów prawnych, posiadających tytuł ubezpieczenia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, samozatrudnienie, renta, emerytura);

    

  • gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równorzędne) bez względu na wiek, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej;

    

  • student pozostający w związku małżeńskim zgłaszany jest do ubezpieczenia przez małżonka podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej;

    

  • w sytuacji gdy student poniżej 26. roku życia jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma własny tytuł do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonuje zatrudniający studenta pracodawca;

    

  • w sytuacji gdy student jest uprawniony do renty z ZUS zgłaszany jest przez instytucję wypłacającą świadczenie;

    

  • student prowadzący własną działalność gospodarczą samodzielnie dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Uwaga!: Jeżeli okresowo student był zatrudniony (np. praca wakacyjna) i pracodawca odprowadzał za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne, to skutkowało to wyrejestrowaniem z ubezpieczenia do którego był zgłoszony przez rodziców (jako członek rodziny). W takim przypadku po zakończeniu zatrudnienia student ponownie powinien zostać zgłoszony do ZUS przez rodzica, jako członek jego rodziny.

  W przypadku gdy rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego zmieni miejsce zatrudnienia, również musi ponownie dokonać zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim nowym miejscu pracy.

 • Kiedy Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia – na jego wniosek, w przypadku gdy:

  • student, który nie ukończył 26. roku życia nie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez członków rodziny (np. student nie posiada rodziców, opiekunów prawnych, małżonka, rodzice studenta nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w Polsce, oraz gdy student nie pobiera renty rodzinnej),

  • student kontynuuje naukę po ukończeniu 26. r. ż. i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (np. nie może zostać zgłoszony przez małżonka, nie jest zatrudniony na umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada prawa do renty, etc.)
 • Jak dokonać zgłoszenia?

  W celu zgłoszenia do ubezpieczenia  student składa w Biurze Spraw Studenckich, budynek 8 pok. 4:

  • oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
  • zgłoszenie do ZUS na druku ZUS ZZA.

  W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny studenta należy złożyć również druk ZCNA.

 • Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie?

  Obowiązek ubezpieczenia przez uczelnią wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która została wyrejestrowana z ubezpieczenia przez uczelnię wygasa po upływie 4 miesięcy od wyrejestrowania.

  W przypadku osób zgłoszonych jako członkowie rodziny studenta prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od wyrejestrowania z ubezpieczenia.

 • Ważne!

  Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię zobowiązany jest niezwłocznie poinformować BSS o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) i/lub o zmianie danych.

  Wyrejestrowania z ubezpieczenia student dokonuje przekazując do Biura Spraw Studenckich budynek 8 p. 4 dokumentu na druku ZWUA.

  Kontakt telefoniczny: 22 59 310 21

  Druki można pobrać i wypełnić na miejscu.

Student będący cudzoziemcem