Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych, jakim jest Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, w trybie art. 34 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO) niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, w związku z incydentem do jakiego doszło w dniu 5 listopada 2019 r. w Warszawie.

 

Komunikat z dnia 14.11.2019

Personal Data Breach Notification – english version <<download>>

W dniu 5 listopada 2019 r.  miało miejsce zdarzenie kradzieży komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na dysku tego komputera znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Administrator Danych Osobowych nie może wykluczyć, iż w wyniku tego incydentu nieznane osoby uzyskały dostęp do Pani/Pana danych osobowych, przez co doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Na dysku komputera znajdowały się dane osobowe kandydatów obejmujące m.in.: dane identyfikacyjne – imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, seria i numer dowodu osobistego, ukończona szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej, numer i data świadectwa ukończenia szkoły średniej, organ wydający świadectwo, rok matury i data świadectwa maturalnego, organ wydający świadectwo maturalne, wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, ukończone studia, ukończona uczelnia, ukończony kierunek studiów, ocena na dyplomie, średnia ze studiów, kierunek studiów o który kandydat się ubiega, dane szkoły średniej, informacja o zakwalifikowaniu na studia, punkty kwalifikacyjne kandydata, zbieżność kierunku studiów ukończonego z tym o który się kandydat ubiega.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 34 RODO Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do ww. danych osobowych i zapoznania się z ich treścią. Możliwymi konsekwencjami ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych m.in. w celu:

  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
  • uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
  • korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego  – uniemożliwiałoby to właściwej osobie skorzystanie z przysługującego jej prawa;
  • wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osoby, której dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania jej odpowiedzialności za dokonanie takiego czynu.

W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia zalecamy, aby osoby których dane osobowe mogły ulec naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji i nieuprawnionego wykorzystania danych m.in. poprzez:

  • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej (na rynku dostępne są systemy, instytucje i przedsiębiorstwa, które oferują usługi pozwalające na monitorowanie swojej aktywności kredytowej. Podajemy przykładowe: Biuro Informacji Kredytowej S.A. strona https://www.bik.pl, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. strona https://big.pl, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. stron https://krd.pl, Serwis CHRONPESEL strona https://www.chronpesel.pl ).  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – zgłoszenie tego faktu organom ścigania;
  • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu;
  • dokonanie samodzielnego zgłoszenia faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

Podjęcie tych działań  ma na celu zabezpieczenie Pani/Pana danych osobowych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Zapewniam, iż Administrator Danych Osobowych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków tego naruszenia  podjął niezwłocznie adekwatne środki organizacyjne, administracyjne i prawne, w tym ponownie poinformował pracowników, iż przetwarzanie danych osobowych, których administratorem lub procesorem jest SGGW może odbywać się wyłącznie na nośnikach służbowych zapewniających właściwą ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w SGGW wewnętrznymi procedurami. Administrator Danych Osobowych przeprowadził też kolejne szkolenie kadry kierowniczej z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz kontynuuje harmonogram cyklicznych szkoleń dla pracowników uczelni z tego zakresu. Jednocześnie incydent został zgłoszony przez Administratora Danych Osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do organów ścigania. Ponadto pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będący użytkownikiem skradzionego komputera, złożył zawiadomienie w KP Warszawa Ursynów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nieznanych sprawców, polegającego na kradzieży komputera przenośnego zawierającego dane osobowe kandydatów na studia.

Administrator Danych Osobowych, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych oraz w celu niedopuszczenia do zaistnienia podobnych naruszeń danych, planuje wprowadzenie zmian w sferze stosowanych rozwiązań informatycznych, których celem jest zapewnienie wzmocnionej ochrony danych osobowych. W szczególności, Administrator planuje podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie możliwości zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych.

Administrator Danych Osobowych zapewnia, iż zostały podjęte niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych   Osobowych: Panem Michałem Komarnickim Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: iod@sggw.pl