Nabór na praktyki poza UE w ramach programu Erasmus+

BWM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w naborze na praktyki realizowane poza Unią Europejską. Aplikacje przyjmowane będą do 31/05/2022.

KTO: Nabór skierowany jest do studentów I, II i III stopnia studiów (ukończony przynajmniej I rok studiów I stopnia) posiadających status studenta SGGW.

 

GDZIE: Praktyka może zostać zrealizowana w kraju partnerskim programu Erasmus+ (kraje trzecie niestowarzyszone z programem – lista). Do tej grupy krajów zaliczona jest również Wielka Brytania, Szwajcaria. Instytucją przyjmującą może być przedsiębiorstwo, instytut badawczy, laboratorium, uczelnia z kraju partnerskiego posiadająca umowę międzyinstytucjonalną podpisaną z SGGW lub dowolne inne odpowiednie miejsce pracy.

 

KIEDY: Mobilność może zostać zrealizowana najwcześniej w najbliższe wakacje lub maksymalnie do końca roku 2022. Praktyka musi trwać minimum 60 dni.

 

FINANSOWANIE: Dofinansowanie mobilności przewidziane jest na maksymalnie 4 miesiące. Miesięczna stawka stypendium wynosi 700 EUR z wyjątkiem krajów regionu 13 i 14* (dla tych regionów stypendium wynosi odpowiednio 650 EUR i 670 EUR). Dla każdej mobilności przewidziane jest dofinansowanie kosztów podróży. Studenci o mniejszych szansach (osoby niepełnosprawne lub osoby, które w obecnym roku akademickim otrrzymują stypendium socjalne) mogą otrzymać miesięczny dodatek do stypendium w wysokości 250 EUR.

 

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć w BWM:

Formularz zgłoszeniowy praktyki poza UE

– potwierdzenie znajomości języka obcego,

– wstępną zgodę instytucji przyjmującej w postaci listu intencyjnego zawierającego podpis prawnego reprezentanta instytucji przyjmującej (np. prezes, dyrektor, kierownik działu personalnego) oraz pieczęć instytucji. W przypadku braku pieczęci, list powinien być wydrukowany na papierze firmowym organizacji

– dwa listy referencyjne od nauczycieli akademickich SGGW, potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata oraz poparcie realizacji wskazanych praktyk,

– list motywacyjny przygotowany przez kandydata uzasadniający wybór miejsca realizacji praktyk oraz oczekiwane rezultaty mobilności w kontekście rozwoju kompetencji i dodatkowych efektów kształcenia

– w przypadku studentów weterynarii – akceptacja koordynatora wydziałowego na realizację praktyk we wskazanej przez nich klinice

 

Termin przyjmowania dokumentów: 31/05/2022. Finalna kwalifikacja zostanie przedstawiona w ramach listy rankingowej.

 

DOKUMENTY:

Uczelniane zasady realizacji praktyk

 

*kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino; kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Wielka Brytania

 

KONTAKT:

Anna Jasiuk / Zofia Rydlewska

e-mail: erasmus@sggw.edu.pl

tel. 22 59 310/56

Rydlewska