Nauka

Rozwój nauki jest priorytetem i głównym obszarem działalności SGGW, zgodnie z założeniem, że to od kondycji naukowej zależy wizerunek naukowy Uczelni oraz rozwój kadr zdolnych realizować zadania badawcze i dydaktyczne.

Aby zrealizować nakreślone cele, stale podejmowane są działania poprawiające formalne warunki do uprawiania nauki i wzmocnienia fundamentów jej rozwoju. Polityka wyeksponowania działalności naukowej realizowana jest między innymi dzięki ulepszaniu procedur zatrudnienia i awansowania nauczycieli akademickich, wprowadzeniu systemu zachęt w postaci dodatkowego wynagrodzenia dla wyróżniających się naukowców, wsparcia finansowego dla zespołów badawczych, obniżania pensum dydaktycznego oraz zwiększania udziału jednostek administracji
i pomocy formalno-prawnej w procesie aplikowania o granty.

Uczelnia promuje badania naukowe poprzez wprowadzanie mechanizmów ich finansowania oraz umiędzynarodowienia, a także wspieranie działalności badawczej nastawionej na gospodarkę i budowanie kapitału kreatywnego.

Dyscypliny naukowe

Systemy motywacyjne dla naukowców

Nauka na kanale YouTube SGGW