Wykaz projektów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obecnie trwa nabór do:

 • SPUB

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/spub-i-spubi

   

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893).

  Nabór: do 31 sierpnia każdego roku

   

Programy realizowane

 • Społeczna odpowiedzialność nauki II

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii

  Podstawa prawna:

  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” i naborze wniosków;

  Komunikat Ministra Nauki z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

  Nabór: 13 maja 2024 r. od godz. 8:00 – 14 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

  Program składa się z modułów:

  • „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  1. organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej
  3. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

  Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
  2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.
 • Doskonała Nauka II

  Informacje o programie:
  https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka-ii

   

  Podstawa prawna:

  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doskonała nauka II” i naborze wniosków

  Komunikat Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą „Doskonała nauka II”.

  Nabór: trwa do 7 czerwca 2024 r. do godziny 16.00

  Zasady

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

  Program składa się z dwóch modułów:

  • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.
 • Nauka dla Społeczeństwa II

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/nauka-dla-spoleczenstwa-ii

   

  Podstawa prawna:

  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” i naborze wniosków.

  Nabór: obecnie nie jest prowadzony

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w:

  1. budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub
  2. opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym, lub
  3. tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

  Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

  1. „Doskonałość naukowa” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
   1. podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
   2. umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
   3. wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
   4. podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
   5. identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
   6. kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;
  2. „Nauka dla innowacyjności” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
   1. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
   2. wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
   3. upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką;
  3. „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
   1. rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
   2. rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
   3. wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
   4. badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
   5. prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
   6. badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych,
   7. badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
   8. prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą;
  4. „Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
   1. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa,
   2. opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku,
   3. prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla:
    • rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub
    • aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami,
   4. identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego,
   5. badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
   6. profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

   

 • Perły Nauki II

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/perly-nauki-ii

   

  Podstawa prawna:

  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Perły Nauki II i naborze wniosków wraz z załącznikiem.

  Nabór: obecnie nie trwa

  Podstawowe zasady programu:

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

  1. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy;
  2. w którym wnioskodawca wskaże:
   1. osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
   2. opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;
  3. który nie obejmuje działań:
   1. finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
   2. wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
  4. którego koszt realizacji nie przekracza:
   1. 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
   2. 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki;
  5. w którym koszty:
   1. zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają:
    − 50 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
    − 30 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki,
   2. wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
   3. wynagrodzenia opiekuna naukowego albo artystycznego nie przekraczają 5% kosztów realizacji projektu,
   4. pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

  2. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie badań naukowych:

  1. związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej,
  2. związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach,
  3. nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów, objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  4. nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
   – przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.
 • Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

   

  Podstawa prawna:

  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 września 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą Studenckie koła naukowe tworzą innowacje i naborze wniosków.
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

  Nabór: obecnie nie jest prowadzony

  Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników,
   w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

  – w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

   

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki

   

  Podstawa prawna:

  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków.
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków

  Nabór: obecnie nie jest prowadzony

   

 • Rozwój czasopism naukowych

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/rozwoj-czasopism-naukowych

   

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1514) w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”.

  Nabór: nie jest prowadzony obecnie

  Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

  Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:

  – ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  – jest ujęte w:

    • wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz
    • jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index ExpandedSocial Sciences Citation IndexArts & Humanities Citation IndexEmerging Sources Citation Indexlub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+),

  – przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);

  – uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;

  – uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;

  – uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;

  – którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

  – który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

   

Programy zakończone

 • Doskonała Nauka

  W latach 2019-2022 odbyły się 3 konkursy w ramach programu Doskonała Nauka.

  Status: zakończony

 • Społeczna odpowiedzialność nauki

  W latach 2019-2022 odbyły się 3 konkursy w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki.

  Status: zakończony

 • Nauka dla społeczeństwa

  W latach 2021-2022 odbyły się 3 konkursy w ramach programu Nauka dla społeczeństwa.

  Status: zakończony

 • Perły Nauki

  Podstawa prawna:

  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31.12.2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki” i naborze wniosków

  Nabór: obecnie nie jest prowadzony

  Podstawowe zasady programu:

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

  1. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1) którego okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy;

  2) w którym wnioskodawca wskaże:
  a) osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
  b) opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;

  3) który nie obejmuje działań:
  a) finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  b) wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;

  4) którego koszt realizacji nie przekracza:
  a)  240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
  b)  200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;

  5)  w którym koszty:
  a) zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
  b)  wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
  c)  pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

  2. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie badań naukowych:

  1)     związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej,
  2)     związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach,
  3)     nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  4)     nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  – przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.