Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia nie będących obywatelami polskimi

 • Zagraniczne świadectwa

  Zasady przeliczania ocen na punkty SGGW
  Austria Grecja Słowacja
  Azerbejdżan Hiszpania Stany Zjednoczone
  Białoruś Irlandia Szwecja
  Czechy Kazachstan Ukraina
  Dyplom IB Litwa Wielka Brytania
  Dyplom EB Niemcy  
  Francja Rosja  
  Świadectwa z innych krajów lub z inną skalą ocen

   


  Uznawanie świadectw wydanych w zagranicznych systemach edukacji

  Świadectwa wydane w zagranicznych systemach edukacji na podstawie których kandydaci ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie muszą być uznane za dokumenty potwierdzające w Polsce wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.  Świadectwa mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty.

  UZNANIE Z MOCY PRAWA – świadectwa te nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, tym samym mogą być składane bezpośrednio w uczelni. Uznanie z mocy prawa dotyczy świadectw uprawniajacych do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Dotyczy to dokumentów o wykształceniu wydanych w systemach oświaty następujących państw:

  AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CHILE, CHORWACJA, CYPR, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, IRLANDIA, ISLANDIA, IZRAEL, JAPONIA, KANADA, KOREA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MALTA, MEKSYK, NIDERLANDY (HOLANDIA), NIEMCY, NORWEGIA, NOWA ZELANDIA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, TURCJA, USA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

  Ponadto, z mocy prawa uznaje się:

  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
  • Świadectwa uprawniające do studiów wyższych, objęte zawartymi przez Polskę umowami dwustronnymi o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów. Świadectwami uprawniajacymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce na podstawie umów międzynarodowych są m.in.:

  – świadectwa o średnim wykształceniu ogólnym, dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym, dyplomy o wykształceniu średnim specjalistycznym wydane w Republice Białorusi,
  – świadectwa ukończenia szkoły średniej (gaozhong) wydane w Chińskiej Republice Ludowej,
  – świadectwa o pełnym wykształceniu średnim wydane na Ukrainie.

  Pełen wykaz i teksty umów znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – czytaj więcej

  W przypadku świadectw wydanych poza granicami Polski, które nie zawierają informacji o uprawnianiach do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w kraju w którego systemie edukacji zostało wydane, Komisja Rekrutacyjna może zażadać przedstawienia zaświadczenie zawierjącego powyższe informacje. Zaświadczenie powinno być wydane przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

  UZNANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KURATORA OŚWIATY – dotyczy świadectw i dokumentów, które nie są uznawane z mocy prawa, dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty.

  Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.

  Kuratorium oświaty właściwym dla siedziby Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest:
  Mazowieckie Kuratorium Oświaty
  W sprawie szczegółowych pytań dotyczących uznania świadectw prosimy o kontakt z właściwym kuratorium


  Legalizacja/Apostille

  Świadectwa uznawane w drodze decyzji administracyjnej Kuratora Oświaty wymagają legalizacji. Legalizację przeprowadza:

  1) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  2) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  3) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

  Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. należy złożyć świadectwo wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu Apostille. Sprawdź czy Państwo w którego systemie zostało wydane świadectwo jest stroną Konwencji Haskiej:

  https://www.hcch.net/en/states/hcch-members


  Tłumaczenia dokumentów

  Dokumenty o wykształceniu wydane w języku innym niż język polski składa się wraz z tłumaczeniami na jezyk polski. Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:

  1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych – lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, lub

  2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

  3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  5) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w Republice Białorusi lub na Ukrainie – dotyczy dokumentów o wykształceniu wydanych w systemie edukacji tych państw.

  Tłumaczenie na język polski nie dotyczy następujących dokumentów wydanych w języku angielskim: dyplom EB, dyplom IB, dyplomy ukończenia studiów wyższych).


  Dyplom IB (International Baccalaureate)

  Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej wydawane przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, uznane z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).

  Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg podanych poniżej zasad:

  IB
  Poz-SL
  Odpowiednik matury
  poziom podstawowy
  Punkty SGGW IB
  Poz-HL
  Odpowiednik matury
  poziom rozszerzony
  Punkty SGGW
  7 100% 70 7 100% 100
  6 90% 63 6 90% 90
  5 75% 52,5 5 75% 75
  4 60% 42 4 60% 60
  3 45% 31,5 3 45% 45
  2 30% 21 2 30% 30

  Dyplom EB (European Baccalaureate)

  Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), uznane z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).

  Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6 (żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/szkoly-europejskie)
  Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie z kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg podanych poniżej zasad:

  Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
  Punkty SGGW
  9,51 – 10,00 70 100
  9,01 – 9,50 65,1 93
  8,51 – 9,00 59,5 85
  8,01 – 8,50 53,9 77
  7,51 – 8,00 48,3 69
  7,01 – 7,50 42,7 61
  6,51 – 7,00 37,1 53
  6,00 – 6,50 31,5 45
  0,00 – 5,99 0 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

  Ocena na świadectwie

  Punkty SGGW

  Skala 1 – 12 dla oceny końcowej dla oceny z egzaminu państwowego
  12 70 100
  11 63 90
  10 56 80
  9 49 70
  8 42 60
  7 35 50
  6 28 40
  4-5 21 30
  1-3 0 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie i Szwecji

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Rosja Azerbejdżan, Kazachstan Szwecja
  Skala 2 – 5 Skala 1 – 5 Skala literowa
  5 5 MVG 100
  4 4 VG 70
  3 3 G 40
  2 1-2 IG 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Skala 1 – 10
  10 100
  9 86
  8 73
  7 60
  6 47
  5 34
  3-4 21
  1-2 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

  Oceny na świadectwie Poziom B Poziom A
  Skala 1-10 Punkty SGGW
  10 70 100
  9 63 90
  8 56 80
  7 49 70
  6 42 60
  5 35 50
  4 28 40
  1-3 0 0

   

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Skala 1-100
  30 -100 Wynik z egzaminu x 1,0 = punkty SGGW
  1-29 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Austria Niemcy Czechy Słowacja
  Skala 1–5 Skala 1–6 Skala 1–5 Skala 1–5
  1 1 1 1 100
  2 2 2 2 77
  3 3 3 3 53
  4 4 4 4 30
  5 5-6 5 5 0

  Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej –  typowe dla USA i Wielkiej Brytanii

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Skala literowa
  A, A+, A* 100
  A- 95
  B+ 85
  B 80
  B- 75
  C+ 65
  C 60
  C- 55
  D+ 45
  D 40
  D- 35
  E 21
  F 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Irlandii

  Ocena na świadectwie Poziom matury
  Skala literowa Higher Level Ordinary level Foundation
    Punkty SGGW
  A1 100 70 39
  A2 94 65,8 33
  B1 88 61,6 27
  B2 82 57,4 21
  B3 76 53,2
  C1 70 49
  C2 64 44,8
  C3 58 40,6
  D1 52 36,4
  D2 46 32,2
  D3 40 28
  E – F 0 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły we Francji

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Skala 1 – 20
  20 100
  19 94
  18 88
  17 82
  16 76
  15 70
  14 64
  13 58
  12 52
  11 46
  10 40
  1-9 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

  Ocena na świadectwie Punkty SGGW
  Skala 1 – 20
  19.1 – 20 100
  18.1 – 19 94
  17.1 – 18 88
  16.1 – 17 82
  15.1 – 16 76
  14.1 – 15 70
  13.1 – 14 64
  12.1 – 13 58
  11.1 – 12 52
  10.1 – 11 46
  10 40
  1 – 9 0

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

  Wynik na świadectwie

  Punkty SGGW

  9,50-10,0

  100

  9,00-9,49

  96

  8,50-8,99

  89

  8,00-8,49

  82

  7,50-7,99

  75

  7,00-7,49

  68

  6,50-6,99

  61

  6,00-6,49

  54

  5,50-5,99

  47

  5,00-5,49

  40

  0,00-4,99

  0

   


  Świadectwa z innych krajów lub z inną skalą ocen

  W przypadku, gdy powyższe zestawienie nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty SGGW zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki. Kandydaci przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty SGGW oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć w postaci kolorowego skanu na profilu kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów, zakładka “Załącz dokumenty”, przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji).

 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

  Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego.

  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach wskazanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, między innymi:
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie minimum B2 http://certyfikatpolski.pl/;
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym;
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.