Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia niebędących obywatelami polskimi

 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności

  • ważna Karta Polaka;
  • decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • karta pobytu stałego w Polsce;
  • karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana na terytorium Polski;
  • karta pobytu status uchodźcy nadany w Polsce;
  • karta pobytu ochrona czasowa na terytorium Polski;
  • karta pobytu ochrona uzupełniająca udzielona na terytorium Polski;
  • karta pobytu czasowego wydana na terytorium Polski w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r, poz. 35), należy przedstawić decyzję o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
  • paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terytorium Polski;
  • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r. poz. 1480 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/
  • akt małżeństwa z obywatelem Polskim, akt stanu cywilnego potwierdzające fakt bycia wstępnym lub zstępnym obywatela Polski oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terytorium Polski.
 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego

  Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego. Dokumentami potwierdzajacymi znajomość języka polskiego są:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach wskazanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, między innymi:
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym,
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2 wydany przez szkołę językową.