Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia niebędących obywatelami polskimi

 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego

  Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego.

  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach wskazanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, między innymi:
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie minimum B2 http://certyfikatpolski.pl/;
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym;
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.
 • Uznawanie świadectw wydanych w zagranicznych systemach edukacji

  Świadectwa wydane w zagranicznych systemach edukacji na podstawie których kandydaci ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie muszą być uznane za dokumenty potwierdzające w Polsce wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.  Świadectwa mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty.

  UZNANIE Z MOCY PRAWA – świadectwa te nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, tym samym mogą być składane bezpośrednio w uczelni. Uznanie z mocy prawa dotyczy świadectw uprawniajacych do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Dotyczy to dokumentów o wykształceniu wydanych w systemach oświaty następujących państw:

  AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CHILE, CHORWACJA, CYPR, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, IRLANDIA, ISLANDIA, IZRAEL, JAPONIA, KANADA, KOREA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MALTA, MEKSYK, NIDERLANDY (HOLANDIA), NIEMCY, NORWEGIA, NOWA ZELANDIA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, TURCJA, USA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

  Ponadto, z mocy prawa uznaje się:

  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
  • Świadectwa uprawniające do studiów wyższych, objęte zawartymi przez Polskę umowami dwustronnymi o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów. Świadectwami uprawniajacymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce na podstawie umów międzynarodowych są m.in.:

  – świadectwa o średnim wykształceniu ogólnym, dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym, dyplomy o wykształceniu średnim specjalistycznym wydane w Republice Białorusi,
  – świadectwa ukończenia szkoły średniej (gaozhong) wydane w Chińskiej Republice Ludowej,
  – świadectwa o pełnym wykształceniu średnim wydane na Ukrainie.

  Pełen wykaz i teksty umów znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – czytaj więcej

  W przypadku świadectw wydanych poza granicami Polski, które nie zawierają informacji o uprawnianiach do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w kraju w którego systemie edukacji zostało wydane, Komisja Rekrutacyjna może zażadać przedstawienia zaświadczenie zawierjącego powyższe informacje. Zaświadczenie powinno być wydane przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

  UZNANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KURATORA OŚWIATY – dotyczy świadectw i dokumentów, które nie są uznawane z mocy prawa, dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty.

  Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.

  Kuratorium oświaty właściwym dla siedziby Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest:
  Mazowieckie Kuratorium Oświaty
  W sprawie szczegółowych pytań dotyczących uznania świadectw prosimy o kontakt z właściwym kuratorium