Stopnie i tytuły naukowe

Uprawnienia do nadawania stopni

Stopnie doktora i doktora habilitowanego nadaje się zakresie uprawnień posiadanych przez SGGW w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania tych stopni, w tym powoływanie komisji habilitacyjnych i komisji doktorskich, leży w kompetencjach odpowiednich rad dyscyplin SGGW (Zgodnie z § 31. Pkt. 4. Statutu SGGW).

W przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki organem właściwym do nadania stopnia jest Senat SGGW (zgodnie z przepisami art. 177 ust. 6 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce oraz § 30. Ust. 1. Statutu SGGW).

 

Sprawy związane z wydawaniem dyplomów są prowadzone przez Biuro Organizacyjne SGGW 

tel. 22 593 10 80 e-mail: biuro_organizacyjne@sggw.edu.pl

 • STOPIEŃ DOKTORA

  Stopień doktora nadaje SGGW osobie, która:

  1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

  2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

  3) posiada w dorobku co najmniej:

  a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

  b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii;

  4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

  Postępowania i przewody doktorskie są prowadzone przez odpowiednie Rady Dyscyplin SGGW

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane po 1.10.2021 r. przeprowadzane są w SGGW na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na zasadach określonych w  Uchwale Nr 5 – 2021/2022 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 września 2021 roku w  sprawie  uchwalenia  Regulaminów  przeprowadzania  postępowań  w  sprawie  nadania stopnia doktora w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [link: https://bip.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/34/2021/09/2021.10.01-Uchwala-i-Regulamin-doktoraty-1.pdf]

  Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. prowadzone są  na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

  Stopień doktora habilitowanego nadaje SGGW osobie, która:

  1) posiada stopień doktora;

  2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

  a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, lub

  b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub

  c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne;

  3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

  Postępowania habilitacyjne są prowadzone przez odpowiednie Rady Dyscyplin SGGW z udziałem Rady Doskonałości Naukowej.

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego rozpoczęte od 1.10.2021 r. przeprowadzane są w SGGW na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na zasadach określonych w  Regulaminie przeprowadzania  postępowań w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Uchwała Nr 4 – 2021/2022 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 września 2021 r.) [link: https://bip.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/34/2021/09/2021.10.01-Uchwala-i-Regulamin.pdf]

  Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kierowane są do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. Wniosek powinien uwzględniać wymagania określone przez SGGW w ww. Regulaminie.

  Wymagania dokumentacyjne RDN wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [LINK: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html ]

  Kompleksowe omówienie zagadnień związanych  z  postępowaniami  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego zawiera publikacja RDN „Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego” [link: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html]

 • TYTUŁ PROFESORA

  Tytuł profesora nadaje Prezydent RP osobie, która:

  1) posiada stopień doktora;

  2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

  a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, lub

  b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub

  c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne;

  3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

  Postępowania profesorskie są prowadzone przez Radę Doskonałości Naukowej z udziałem KPRP.

  Wymaganie dokumentacyjne RDN wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

  [LINK: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html ]

  Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

  1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora wnosi opłatę za przeprowadzenie tego postępowania na rzecz Rady Doskonałości Naukowej.
  2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, w przypadku osoby będącej nauczycielem akademickim albo pracownikiem naukowym, zatrudnionym w uczelni, instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym, ponosi podmiot zatrudniający tę osobę.
  3. Opłata, o której mowa w pkt. 1, nie przekracza kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, uwzględniając w szczególności koszty wynagrodzeń recenzentów.

  Obsługą administracyjną finansowania postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauczyciela akademickiego zatrudnionego w SGGW zajmuje się sekretariat Instytutu zatrudniającego Kandydata.