Pomoc materialna

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z pełną treścią:

 • Regulaminu wraz z załącznikami

  Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Zarządzenie nr 109 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Regulamin_świadczeń_dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Załączniki dotyczące studentów

  Załączniki dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2019/2020

  Załącznik nr 1
  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

  Załącznik nr 13
  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

  Załącznik nr 1a
  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

  Załącznik nr 13a
  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

  Załącznik nr 1b
  Oświadczenie cudzoziemca o spełnianiu kryteriów do otrzymania stypendium socjalnego

  Załącznik nr 13b
  Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń

  Załącznik nr 1c
  Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

  Załącznik nr 13c
  Wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

  Załącznik nr 2
  Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

  Załącznik nr 14
  Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Załącznik nr 2a
  Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń

  Załącznik nr 15
  Wniosek o przyznanie zapomogi

  Załącznik nr 2b
  Wzór zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  Załącznik nr 16
  Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

  Załącznik nr 2c
  Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)

  Załącznik nr 17
  Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

  Załącznik nr 3
  Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Załącznik nr 18
  Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

  Załącznik nr 4
  Wniosek o przyznanie stypendium rektora

  Załącznik nr 19
  Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  Załącznik nr 4a
  Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego

  Załącznik nr 20
  Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

  Załącznik nr 5
  Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora

  Załącznik nr 21
  Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń doktorantom SGGW

  Załącznik nr 6
  Wniosek o przyznanie zapomogi

  Załącznik nr 22
  Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń dla doktorantów

  Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 [doc] Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Wydziałowej Komisji Stypendialnej

   

  Załącznik nr 8
  Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej

   

  Załącznik nr 9
  Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

   

  Załącznik nr 10
  Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń studentom SGGW

   

  Załącznik nr 11a Załącznik 11a[doc] Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów

   
  Załącznik nr 11b  Załącznik 11b[doc] Wezwanie do złożenia wyjaśnień  

  Załącznik nr 12
  Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów

   

   

Wnioski według wzorów określonych w Regulaminie należy: 

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą procedowane.

Zmiany w zakresie pomocy materialnej, w stosunku do regulacji dotychczasowych
 • informacja o zmianach

  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

  Art. 88 ust. 4

  Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

  Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

  Art. 88 ust. 5.

  Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.