Centra badawcze

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to nie tylko jedna z uczelni wyższych – to także ważny ośrodek naukowo-badawczy. Tutejsze badania nie odbiegają poziomem od tych prowadzonych w renomowanych europejskich i światowych ośrodkach. Innowacyjne prace badawcze i w konsekwencji przełomowe osiągnięcia to przede wszystkim wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej, która właśnie z SGGW postanowiła związać swoją naukową karierę. Dużą rolę odgrywa także zaplecze naukowo-badawcze, w którego skład wchodzą m.in. centra badawcze, czyli zespoły laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. To właśnie infrastruktura w dużej mierze sprawia, że wybitni specjaliści w swoich dziedzinach chcą prowadzić swoje badania w SGGW.

Każdy z trzynastu wydziałów ma własne laboratoria wykorzystywane do prac badawczych zgodnych z profilem naukowo-badawczym jednostki. Poza badaniami przeprowadzanymi przez pracowników i doktorantów SGGW swoje projekty zarówno dyplomowe, jak i związane z rozwijaniem zainteresowań w ramach kół naukowych prowadzą tu studenci. Oprócz laboratoriów wydziałowych w SGGW działają też centra badawcze – wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt jednostki umożliwiają prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie. Nic dziwnego, że najlepsi naukowcy, mając do dyspozycji takie zaplecze, nawiązują współprace z ośrodkami akademickimi oraz naukowymi z całego świata.

Centrum Wodne

Centrum Wodne to chronologicznie najstarsze centrum badawcze w SGGW i największy w Polsce obiekt zajmujący się problematyką związaną z gospodarką wodną.

W jego skład wchodzi dwadzieścia specjalistycznych pracowni laboratoryjnych: Monitorowania Wód Powierzchniowych, Monitorowania Przepływu Wód Podziemnych, Jakości Wody, Chemii Wód i Osadów Ściekowych, Analityki Chemicznej, Modelowania Numerycznego, Mechaniki Płynów, Sedymentologiczna, Nawodnień i Odwodnień, Ekotechnologii, Ekologii Ekosystemów Wodnych, Fizyki Ośrodków Porowatych, Systemów Geoinformacyjnych, Geoinformacji i Metod Geodezyjnych, Badań Właściwości Fizycznych Gruntów i Skał, Badań Właściwości Mechanicznych Gruntów i Skał, Badań Dynamicznych Gruntów i Skał, Badań Materiałów Geosyntetycznych, Procesów Fizycznych w Budownictwie, Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, a także Park Wodny z modelem rzeki odzwierciedlającym naturalne środowisko rzeczne – unikalny w skali kraju obiekt dający studentom i doktorantom możliwość zapoznania się z systemem modelowania warunków hydraulicznych oraz hydrobiologicznych, a także obserwacji rozwiązań konstrukcyjnych budownictwa hydrotechnicznego. Laboratorium powstało w 2010 roku jako odpowiedź na jedne z poważniejszych wyzwań, jakie stoją przed ludzkością w XXI wieku – jak prowadzić zrównoważoną gospodarkę wodną, jak dbać o zasoby wodne, magazynować wodę i ograniczać jej zużycie.

Centrum Wodne SGGW

Weterynaryjne Centrum Badawcze

Weterynaryjne Centrum Badawcze powstało w 2014 roku przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

 Jest to zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę do prowadzenia badań w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych, a w szczególności fizjologii i patofizjologii chorób zwierząt i człowieka, badań o charakterze wdrożeniowym i badań chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dzięki zakupowi unikatowej aparatury naukowej (w tym mikroskopu konfokalnego z białym laserem), stworzeniu pracowni nanotechnologii i wprowadzeniu nowoczesnej aparatury telemetrycznej do badań in vivo i in vitro możliwe jest tu realizowanie projektów badawczych na najwyższym poziomie naukowym, we współpracy z czołowymi instytucjami naukowymi Europy i świata.

Tomograf komputerowy

Centrum Badań Biomedycznych

Przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej działa także Centrum Badań Biomedycznych – zintegrowany zespół laboratoryjny z unikatową aparaturą m.in. do diagnostyki obrazowej, biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Jego utworzenie w 2015 roku było ważnym krokiem w kierunku prowadzenia w SGGW badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej. Laboratorium Diagnostyki Obrazowej umożliwia wykorzystanie technik in vivo pozwalających na obrazowanie zachodzących zjawisk w organizmie. W Laboratorium Biologii Molekularnej, Hodowli Komórek i Tkanek wykorzystuje się technikę mikroskopii cytogenetycznej, która stwarza możliwość rozszerzenia badań na poziomie chromosomowym. Analizy metodami hybrydyzacji in situ pozwalają na stwierdzenie zmian na poziomie cytogenetycznym, mogących leżeć u podłoża niepowodzeń w zapłodnieniu i utrzymaniu ciąży. Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych, a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków. Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii jest przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych generacji w zetknięciu z żywymi organizmami. Pracownia Elektromiografii z kolei powstała między innymi po to, by wprowadzić w niej badania biomedyczne o charakterze wdrożeniowym, pozwalające zrozumieć mechanizmy działania nowych leków i biologicznie aktywnych składników (np. suplementów diety i dodatków do pasz dla zwierząt).

Centrum Badań Biomedycznych

Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Celem powstania Centrum Medycyny Regeneracyjnej jest utworzenie zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach.

W CMR – zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie” – realizowane będą projekty na pograniczu medycyny i weterynarii w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Naukowcy związani z SGGW zyskają przestrzeń do prowadzenia ultranowoczesnych interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia to wspólny projekt Instytutu Nauk o Żywności oraz Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka.

Celem powołania centrum jest stworzenie przestrzeni do prowadzenia innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Nowoczesna aparatura badawcza, wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny oraz specjalistyczne oprogramowanie wzbogacą zaplecze naukowe obu wydziałów i umożliwią specjalistom prowadzenie jeszcze lepszych i dokładniejszych badań dążących do zwiększenia efektywności produkcji żywości, wzrostu konkurencyjności polskich produktów przy jednoczesnym zachowaniu ich jak najwyższej jakości. Centrum ma działać jako wsparcie dla biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług na rynku rolno-spożywczym, głównie mięsa, mleka i produktów mlecznych, piekarskim, przetwórstwa warzyw i owoców, żywności prozdrowotnej, koncentratów spożywczych i sektora napojów.

centrum_badawcze

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych to projekt Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

To nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny przeznaczony do prowadzenia działalności naukowej w zakresie nauk o żywieniu człowieka oraz powiązanych z nimi działaniami wdrożeniowymi i edukacyjnymi. W przyszłości wyposażony będzie w unikatową aparaturę laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym.

Zadaniem Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jako wiodącej instytucji naukowo-dydaktyczno-wdrożeniowej jest rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa, poprzez zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych w populacji polskiej, co przyniesie konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Dzięki wynikom tych badań wczesna dietoprofilaktyka przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób metabolicznych, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, a ich skalę w Polsce i na świecie określa się na 38 mln zgonów rocznie.

Konieczność podejmowania działań zmniejszających skalę występowania chorób dietozależnych uzasadniają  również wydatki publiczne poniesione na ich leczenie: w 2013 roku 3,8 mln pacjentów z tymi schorzeniami objęto opieką medyczną wartą 10,5 mld złotych. Szacuje się, że całkowite koszty związane z leczeniem chorób dietozależnych wzrosną z obecnych 42 mld zł rocznie do 93,0 mld zł w 2030 roku, przy czym samo leczenie otyłości i jej powikłań pochłonie ok. 25% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. Dla zmniejszenia wymiaru tych niekorzystnych dla polskiej populacji danych konieczna jest również modyfikacja oferty rynkowej produktów żywnościowych, których innowacyjne receptury opracowane będą w planowanej inwestycji.

Istotną zaletą Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jest holistyczne podejście do koniecznej zmiany sposobu żywienia Polaków: specjaliści z zakresu żywności i żywienia będą prowadzić tutaj fizykochemiczne badania żywności, kształtować jej prozdrowotny profil, ale też projektować skuteczne interwencje żywieniowe. Takie podejście pozytywnie wpłynie na poprawę skuteczności edukacji prozdrowotnej, która skierowana będzie na efektywne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia oraz terapii schorzeń dietozależnych, i oparta na rzetelnych i innowacyjnych wynikach badań z obszaru interdyscyplinarnej nauki o żywieniu człowieka. Działanie i misja Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych zorientowane będą na człowieka, zasoby surowcowe i produktowe oraz inteligentny transfer wyników badań i technologii do polskiego systemu żywieniowego i żywnościowego, co przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów do żywności oraz doprowadzi do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych będzie instytucją naukowo-dydaktyczną, wszechstronnie kształcącą profesjonalistów z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, ochrony zdrowia, projektowania żywności spełniającej najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, a jednocześnie spełniającej oczekiwania i preferencje konsumentów, realizując tym samym ideę holistycznego podejścia do nauk o żywieniu człowieka i ich aplikacyjnego charakteru.

Jest to projekt inwestycyjny o wartości 113  milionów złotych. Wartość dofinansowania z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki to 40 mln złotych. Projekt utworzenia Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych przewiduje wybudowanie nowego wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw., w którym zlokalizowanych będzie między innymi  15 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów z 10 pracowniami i 2 halami oraz sala konferencyjna z zapleczem.

INNOWACYJNE CENTRUM NAUK ŻYWIENIOWYCH