Projekty realizowane

Projekty badawcze

Więcej o projektach badawczych

Projekty strukturalne

 • ,,Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie’’.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

  Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00
  Okres realizacji: 2018-03-01 – 2023-06-31
  Całkowita wartość projektu: 28 928 253,42
  Kwota dla SGGW: 28 060 405,81
  Wkład własny: 867 847,61 

  O projekcie:

  Głównym celem projektu pt. Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania przez SGGW w Warszawie w okresie 5 lat.
  Działania w projekcie zakładają ponadto poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców, a także wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

  Działania w projekcie realizowane będą w czterech modułach: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, programy stażowe, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

  W ramach modułu I uczelnia realizować będzie działania związane z dostosowaniem i realizacją programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. Szczególny nacisk położony będzie na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności oraz zwiększanie poziomu internacjonalizacji kierunków/przedmiotów wykładanych w języku angielskim. Zarówno na nowych, jak i zmodernizowanych kierunkach kształcenia przewiduje się zatrudnienie wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej.

  W ramach modułu II realizowane będą różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne podnoszące kompetencje studentów, w szczególności nastawione na zwiększenie atrakcyjności dla pracodawców i konkurencyjności na rynku pracy. Będą to zarówno szkolenia z kompetencji miękkich, jak i certyfikowane szkolenia branżowe.

  Moduł III koncentruje się na wysokiej jakości programach stażowych, którymi łącznie objętych zostanie ok. 800 studentów. W ramach programów studiów studenci odbywać będą płatne staże u pracodawców cieszących się stabilną i utrwaloną pozycją na rynku pracy.

  Celem staży będzie poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce (zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania stażu). 

  Moduł VI adresowany jest do kadry zarządzającej i administracji uczelni. Jego celem jest  podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, a także wsparcie informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie uczelnią. 

  Wszelkich informacji dot. projektu pt. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” zamieszczane są na stronie http://projekt-zpu.sggw.pl/

 • "Synergia - zintegrowany program rozwoju SGGW"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  2014-2020

  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

   

  Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z046/18
  Okres realizacji: 2019-10-01 – 2023-09-30
  Całkowita wartość projektu: 14 817 163,90 zł
  Kwota dla SGGW: 14 372 648,90 zł
  Wkład własny: 444 515,00 zł

  O projekcie:

  Głównym celem projektu pt. „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” jest wdrożenie do 2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) zmian w zakresie podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ponadto działania w projekcie zakładają wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt realizowany jest w czasie 4 lat.

  Działania w projekcie wykonywane będą w trzech modułach: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

  W ramach modułu I wdrożona zostanie współpraca z najlepszymi ekspertami zagranicznymi w danej dziedzinie, co umożliwi studentom dostęp do międzynarodowych programów kształcenia, wyników nowatorskich badań prowadzonych na najlepszych światowych uczelniach i instytutach badawczych, w których pracują eksperci. Wizyty te będą też okazją – poza zdobyciem wiedzy – do nawiązania współpracy studentów z ekspertami i zaangażowania w międzynarodowe programy badawcze.

  W ramach modułu II zostanie uruchomiony szereg szkoleń dla studentów, których celem jest przede wszystkim rozwój praktycznych kompetencji zawodowych, zgodnych z potrzebami rynku i gospodarki, a także oczekiwaniami pracodawców, kompetencji analitycznych i informatycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność, które są nie mniej ważne niż kompetencje zawodowe. Wydziały wdrożą dla swoich studentów certyfikowane szkolenia, warsztaty praktyczne, zajęcia w formule projektowej, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne i pracodawców. Działania te będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym (głw. pracodawcami).

  W ramach modułu VI będą realizowane działania służące podniesieniu jakości kształcenia, które są ściśle powiązane z rozwojem kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej uczelni oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Dlatego też w projekcie zaplanowano organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej , które wpłynął na podniesienie kompetencji kadr i lepsze zarządzanie uczelnią. Działania te będą wzmocnione poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwią optymalizację działań i obniżenie kosztów funkcjonowania uczelni w obszarach generujących dziś wysokie koszty utrzymania, usprawnią procesy komunikacji i obiegu dokumentów, w tym wiele procesów zarządczych.

   

 • "Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz rozwoju regionalnego"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  2014-2020

  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

   

  Nr umowy: POWR.03.05.00-00-ZR14/18
  Okres realizacji: 2019-10-01 – 2023-09-30
  Całkowita wartość projektu: 14 730 370,60
  Kwota dla SGGW: 14 288 450,60
  Wkład własny: 441 920,00 

  O projekcie:

  Głównym celem projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego” jest wdrożenie do 2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie zmian w zakresie podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

  Ponadto działania w projekcie zakładają poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców, a także wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr
  w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt realizowany jest w okresie 4 lat.

  Działania w projekcie wykonywane będą w IV modułach: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, programy stażowe, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

  W ramach modułu I  wdrożona zostanie współpraca z najlepszymi ekspertami zagranicznymi w danej dziedzinie. Łącznie w projekcie odbędzie się 46 wizyt, planuje się w nich udział 30 wykładowców. To umożliwi studentom dostęp do międzynarodowych programów kształcenia, wyników nowatorskich badań prowadzonych na najlepszych światowych uczelniach
  i instytutach badawczych, w których pracują eksperci. Wizyty te będą też okazją – poza zdobyciem wiedzy – do nawiązania współpracy studentów z ekspertami i zaangażowania
  w międzynarodowe programy badawcze.

  W ramach modułu II zostanie uruchomiony szereg zajęć dodatkowych dla studentów, których celem jest przede wszystkim rozwój praktycznych kompetencji zawodowych, zgodnych
  z potrzebami regionu, a także oczekiwaniami pracodawców, kompetencji analitycznych
  i informatycznych. Zajęcia te będą okazją do uzupełnienia wiedzy teoretycznej zdobywanej na zajęciach o umiejętności praktyczne, tak pożądane przez pracodawców. Dodatkowo istotnym elementem będzie zdobycie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca
  w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność, które są nie mniej ważne niż kompetencje zawodowe. Wydziały wdrożą dla swoich studentów certyfikowane szkolenia, warsztaty praktyczne, zajęcia w formule projektowej, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne
  u pracodawców. Działania te będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym z regionu.

  W ramach modułu III  uruchomione będą płatne programy stażowe dla studentów, aby zdobyli praktykę zawodową jeszcze w trakcie studiów. Łącznie programem objętych zostanie ok. 800 studentów.

  Celem staży będzie poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce (zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania stażu).

  W ramach modułu VI będą realizowane działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Działania te będą wzmocnione poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwią optymalizację działań, usprawnią relacje uczelni
  z partnerami i wdrażanie projektów.