• Ocena możliwości realizacji badań - punkt 5 IPB. Co powinniśmy tu wpisać?

  W opisie działania należy umieścić krótki opis cyklu badań, informację jakie badania zamierzamy wykonać i dlaczego są one możliwe do zrealizowania. Dla przykładu: zamierzam przeprowadzić oznaczenie ilości wit. C w cytrynie. Oznaczenie to jest możliwe do wykonania, ponieważ w moim instytucie dysponuję odpowiednim sprzętem, który jest mi do tego oznaczenia potrzebny. Można opisać w punktach.

 • Forma przygotowania rozprawy – punkt 6 IPB. Co się stanie, jeśli nie uda się stworzyć cyklu publikacji?

  Jeżeli planujemy cykl publikacji w opisie działania należy wpisać, że “planowany jest cykl np. 4 artykułów. Jeżeli jednak nie uda się przygotować cyklu publikacji w terminie, forma rozprawy zostanie zamieniona na monografię.”

 • Impact Factor, jak duży ma być?

  Wysokość IF nie jest określona, zależy on od dyscypliny. W niektórych dyscyplinach opublikowanie artykułu z IF jest dużym osiągnięciem, niezależnie od jego wysokości. Najlepiej prześledzić dorobek swój i osób ze swojej dyscypliny, to da obraz tego, jaki powinien być IF.

 • Jeżeli napiszę artykuł w tym roku to czy będzie on wzięty pod uwagę do oceny za rok?

  Jesteśmy rozliczani rocznie, a następnie śródokresowo. Jeżeli artykuł z IF zostanie opublikowany na pierwszym roku, to do oceny śródokresowej będzie on wzięty pod uwagę (liczy się łączny dorobek).

 • Terminy w IPB, z jaką dokładnością należy je określić i jak bardzo trzeba się ich trzymać?

  Nie należy przygotowywać IPB na bardzo ogólnym poziomie. Dobrze jest wpisać pewne okresy, a nie konkretne daty, tak, aby czuć się bezpiecznie. Jeśli nie uda się zrealizować w terminie danego punktu, będzie można to uzasadnić.

 • Wstępna koncepcja procesu badawczego - punkt 7 IPB. Jak bardzo ma się ona różnić od tej, którą pisaliśmy na potrzeby rekrutacji?

  Wstępna koncepcja po dyskusjach z promotorem musi być bardziej zaawansowana, rozbudowana, rozwinięta. Nie można przedłożyć rekrutacyjnej koncepcji na koniec pierwszego roku, bo to świadczy o braku postępów i rozwoju naukowego. Bezwzględnie należy ją udoskonalić. ​Ma też pomóc Państwu w pracy nad doktoratem (“kierunkowskaz” badań).
   
 • Czy po konsultacjach z promotorem wstępna koncepcja złożona podczas rekrutacji może nie korespondować z tą zamieszczoną w IPB? Jak dużych zmian można dokonać?

  Korekty mogą być znaczące. Po konsultacjach z promotorem może okazać się, że idziemy w inną stronę niż zakładaliśmy, to jest dozwolone. Natomiast jeśli na koniec roku koncepcja będzie zaakceptowana to później nie powinno się dokonywać w niej radykalnych zmian.

 • Czas realizacji badań właściwych - Do końca uczestnictwa w SD? Zgodnie z projektem, którego jest się wykonawcą?

  Zgodnie z regulaminem SD i przygotowywania doktoratów w tym trybie do końca kształcenia musi być przygotowana praca doktorska, a nie skończone badania. Warto więc tak zaplanować badania, aby zakończyć proces badawczy najlepiej na 2-3 roku, aby mieć swobodę w napisaniu pracy lub cyklu publikacyjnego.

 • Prezentacja wyników - punkt 9 IPB. Czy jest to ostateczna prezentacja przed złożeniem rozprawy?

  W tym punkcie należy wpisać Prezentować jak najwięcej, jak najczęściej przed różnymi gremiami – konferencje, seminaria, zakłady, katedry.

 • Uczestnictwo w konferencjach – na ile dokładnie zaplanować w nich udział? Co się stanie, jeżeli wpiszę udział w konferencji, a ona się nie odbędzie?

  W porozumieniu z promotorem należy wybrać np. jedną konferencję w semestrze lub roku, którą będzie ważna z punktu widzenia dyscypliny ​i realizacji pracy doktorskiej. Dużo konferencji przeniosło się do sieci, jeżeli jednak okaże się, że nie mogliśmy uczestniczyć w danym wydarzeniu, to w rozliczeniu rocznym piszemy, dlaczego.

 • Instytucja do wniosku o grant – punkt 13 IPB. Jeżeli robię doktorat w ramach projektu NCN, czy mam to wpisać? Czy ten punkt dotyczy składania innych wniosków?

  Osoby, które uczestniczą w projektach w różnej formie lub realizują doktorat wdrożeniowy wpisują to w tym miejscu. Należy napisać w jakim obszarze jesteśmy wykonawcą. Jeżeli ktoś jest włączony do grantu, który nie jest bezpośrednio związany z badaniami do pracy doktorskiej, należy ją dołączyć do aktywności, ale mimo to aplikować o grant, który dotyczy naszych badań.

 • Jeśli jestem wykonawcą grantu, punkty będą przyznawane po dostarczeniu oświadczenia kierownika projektu, co musi ono zawierać?

  Oświadczenie wystawia kierownik projektu, wpisuje, że dana osoba była członkiem zespołu badawczego określając formułę zaangażowania osoby, od kiedy do kiedy to zaangażowanie trwało. Jest to istotne, ponieważ jeśli projekt trwa 3 lata to aktywność ta liczy się przez 3 lata a nie tylko w roku dostania się do projektu.

 • Jeśli złożymy wniosek o grant i zostanie on odrzucony to dostaniemy za to punkty w ocenie doktoranta?

  Jeżeli nie dostaniemy punktów w instytucie to zostaną one przyznane przez SD ​- skala otrzymywanego finansowania nie jest duża. Jeśli nie podejmie się aktywności w tym zakresie, to nie ma szans na finansowanie badań z grantu. Kierownik SD będzie promowała aktywność w tym zakresie (nawet bez osiągnięcia sukcesu w postaci finansowania).

 • Na ile odbycie stażu jest obligatoryjne?

  Zrobienie doktoratu nie wymaga odbycia stażu, natomiast żeby zostać zatrudnionym na zasadach adiunkta trzeba mieć ukończony staż. ​Staże w wiodących ośrodkach naukowych stanowią element pracy naukowej i służą doskonaleniu naszej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jest to bardzo ważny element kształcenia w SD. Zachęcam do starania się o odbywanie staży (oczywiście ich odbycie uzależnione jest od sytuacji epidemicznej).

 • Inne aktywności - punkt 15 IPB. Co jest przykładem takiej aktywności?

  Przykładem takiej aktywności może być działalność charytatywna na uczelni lub poza nią, udział w Dniach Otwartych SGGW, pomoc w organizacji konferencji, członkostwo w organizacji, kole naukowym itp. Do innej aktywności liczy się również uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, webinariach itd.

 • Obszar mojej pracy zachodzi na dwie dyscypliny, będę publikować artykuły lub brać udział w konferencjach profilem bardziej odpowiadającym dyscyplinie uzupełniającej, a nie głównej. Czy takie działalności się liczą?

  Analizy mogą dotyczyć innej dyscypliny, natomiast trzeba się skupić na takim podejściu do badań, żeby były one w dyscyplinie głównej, bo to w niej będzie obrona.​ Nowoczesne kształcenie w formie SD kładzie nacisk na interdyscyplinarność, więc jeśli badania łączą dwie dyscypliny, to jest to atut. Doktorat jednak – jeśli nie został zgłoszony jako interdyscyplinarny – realizowany jest w dyscyplinie, w której powołano promotora.

 • Czy doktoranci wdrożeniowi są zobligowani do odbycia stażu biorąc pod uwagę pracę na etacie?

  Nie ma takiego obowiązku.​ Oczywiście jeśli byłaby taka możliwość, to byłby to dodatkowy atut. Natura doktoratu wdrożeniowego łączy aktywność naukową i pracę zawodową, stąd często ograniczone są możliwości odbycia stażu w innej uczelni. 
   
 • Czy brak udziału w konferencji może negatywnie wpłynąć na ocenę śródokresową lub IPB?

  Doktorant musi wziąć udział w konferencjach przynajmniej w minimalnym zakresie, ale liczba “minimum” zależy od dyscypliny i zakresu naszych badań. ​Rozwój naukowy, uwarunkowany jest dyskusją naukową, podczas której dokonuje się weryfikacji przyjętych założeń i uzyskanych wyników badań. Aktywny udział w konferencjach jest więc wpisany w kształcenie doktorantów i ich pracę naukową.

 • Czy dotacja w wysokości 2 tys. zł jest jednorazowa, przyznana tylko na pierwszym roku czy może doktoranci dostają jakieś dofinansowanie na każdym roku kształcenia?

  Na ten rok środki zostały zabezpieczone, natomiast w każdym kolejnym roku będą one przyznawane od nowa. SD postara się o to dofinansowanie. ​Ta forma dofinansowania uzależniona jest od sytuacji finansowej, a zatem możliwości finansowych Uczelni.

 • W formularzu oceny aktywności doktoranta znajduje się pytanie o aktywności dodatkowe i wdrożenia, ale nie ma podanej punktacji do wdrożeń, jak są one punktowane?

  Wycena wdrożeń znajduje się w formularzu “Wykaz osiągnięć doktoranta” – pliki do pobrania na stronie SD.

 • Czy jest jakaś minimalna liczba punktów jaką trzeba uzyskać w roku?

  Jeżeli RD i promotor opiniuje pozytywnie to rok będzie zaliczony. Nie ma ustalonego progu punktowego, wszystko zależy od dyscypliny. ​Nie chodzi o to, aby doktoranci zajmowali się zbieraniem punktów, tylko żeby w spokoju i skupieniu pracowali nad doktoratem.