Kształcenie

 • nauki leśne

  Dyscyplina nauki leśne obejmuje dwa nurty badawcze leśnictwo oraz drzewnictwo. Leśnictwo ukierunkowane jest na rozpoznanie procesów i zjawisk dotyczących funkcjonowania lasu, a także zrozumienie roli i znaczenia lasu dla zachowania trwałości istnienia ludzi. Lasy są dobrem naturalnym, a leśnictwo jest gwarantem zachowania ich trwałości i odnawialności. Oba obszary naukowe, leśnictwo i drzewnictwo mają wiele elementów wspólnych z innymi dyscyplinami, stąd kształcenie a przede wszystkim realizacja prac doktorskich ma wyjątkowo szerokie spektrum wynikające z prowadzonej działalności badawczej zarówno Instytutu Nauk Leśnych, jak i Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa.

  Instytut Nauk Leśnych zajmuje się analizowaniem kluczowych dla leśnictwa i rozwoju społeczno-gospodarczego zagadnień dotyczących eksploatacji i ochrony zasobów leśnych przy jednoczesnym zapewnieniu ich wielofunkcyjności. Jest aktywnie rozwijającym się ośrodkiem prowadzącym badania naukowe w zakresie hodowli, urządzania, użytkowania i ochrony lasu, dendrometrii i produkcyjności lasu, ekonomiki leśnictwa, botaniki leśnej, zoologii i łowiectwa, ochrony przyrody oraz geomatyki i gospodarki przestrzennej. Badania te są implementowane do praktyki leśnej i zapewniają jednoczesne pełnienie przez lasy funkcji przyrodniczych, gospodarczych i społecznych.

  W Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa prowadzone są badania ukierunkowane na biomasę drzewną z uwzględnieniem elementów nauk przyrodniczych, m.in. botaniki (zwłaszcza dendrologii), biotechnologii, inżynierii materiałów, jak również w pewnych zakresach nauk technicznych, ekonomicznych, a nawet obejmujących pogranicze zagadnień nauk społecznych i sztuk plastycznych. Tu odkrywamy nowe możliwości wykorzystania drewna i jego pochodnych, propagując ten ekologiczny i naturalny surowiec. Uzyskane wyniki badań często mają znaczenie praktyczne i przekładają się na wdrażanie innowacyjnych technologii w przemyśle oraz rozwój ochrony materialnych dóbr kultury zawierających drewno a także ochrony szeroko rozumianego środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje przemysł drzewny i meblarski.

  Instytut Nauk Leśnych

  Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa

 • rolnictwo i ogrodnictwo

  Dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo reprezentują w SGGW w Warszawie dwie jednostki naukowo-badawcze: Instytut Rolnictwa i Instytut Nauk Ogrodniczych.

  Instytut Rolnictwa (IR) tworzy Katedra Agronomii, Katedra Biometrii, Katedra Gleboznawstwa i Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej. Bazą eksperymentalną Instytutu jest Stacja Doświadczalna Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach.

  Instytut Rolnictwa od wielu lat prowadzi badania w obszarze nauk rolniczych, nauk o glebie i nauk o środowisku przyrodniczym. Badania pracowników Instytutu prowadzone są w oparciu o polowe prace doświadczalne, badania terenowe, analizy laboratoryjne oraz analizy z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych i komputerowych. Badania te prowadzone są w ramach projektów badawczych krajowych i zagranicznych, we współpracy z ośrodkami badawczymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami administracji publicznej w Polsce i zagranicą. Wyniki badań przyczyniają się do postępu wiedzy, znajdują zastosowanie w działalności gospodarczej i są wykorzystywane dla potrzeb edukacji studentów SGGW na najwyższym poziomie.

  Badania realizowane w IR koncentrują się m.in. na następujących zagadnieniach: (1) ocena wpływu właściwości gleby na przestrzenne zróżnicowanie łanu roślin, plonu i jakości ziemniaka oraz możliwości szacowania plonu z wykorzystaniem teledetekcji; (2) wpływ aplikacji dolistnej krzemu na wielkość i jakość plonu różnych gatunków roślin rolniczych; (3) wpływ różnych systemów uprawy roli i roślin na wybrane właściwości chemiczne i fizyczne gleb oraz plonowanie roślin; (4) zróżnicowanie florystyczne zbiorowisk łąkowych, możliwości zachowania i odtwarzania ich różnorodności; (5) wykorzystanie metod telemetrycznych w ocenie preferencji siedliskowych koników polskich wypasanych na obszarach chronionych; (6) użycie modeli mieszanych dla niekompletnych danych agronomicznych oraz analiza danych wielowymiarowych w rolnictwie; (7) wykorzystanie metod statystycznych (w tym geostatystycznych) i systemów informacji geograficznej (gis) w analizie danych w badaniach przyrodniczych; (8) rozwój procesów glebotwórczych i zmienność właściwości gleb w środowiskach naturalnych, semi-naturalnych i antropogenicznych; (9) antropogeniczne zanieczyszczenie gleb różnymi substancjami (pierwiastki śladowe, zasolenie, inne) oraz jego wpływ na procesy mikro-biochemiczne oraz funkcjonowanie zbiorowisk roślinnych; (10) przemiany związków węgla w glebie oraz ich wpływ na właściwości gleby i klimat; (11) interakcje w układzie gleba-roślinność.

  Instytut Nauk Ogrodniczych (INO) tworzy Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Katedra Ochrony Roślin, w skład której wchodzi Zakład Entomologii Stosowanej, Zakład Fitopatologii i Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa oraz Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa utworzona z Zakładu Sadownictwa oraz Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa. Bazę eksperymentalną INO stanowi Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny, Pole Doświadczalne w Wilanowie-Zawadach oraz Pole Doświadczalne Borówek Uprawnych w Błoniu k. Prażmowa.

  Badania realizowane w INO koncentrują się na określeniu wpływu czynników biotycznych i abiotycznych (w tym stresowych) na rozwój, plonowanie i jakość wybranych roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych. Prace te dotyczą także oceny wpływu obróbki pozbiorczej i warunków przechowywania surowców ogrodniczych na ich wartość użytkową. W badaniach szczególną uwagę zwraca się na opracowywanie zrównoważonych, a także ekologicznych metod produkcji roślinnej, z wykorzystaniem naturalnych sposobów zwalczania chorób, szkodników i chwastów. Prace te uwzględniają również zastosowanie oszczędnych energetycznie technologii produkcji roślin, w tym użycie LED w uprawach szklarniowych, czy stosowanie roślin w procesie odnowy środowiska (fitoremediacja). Podejmowane w INO badania obejmują także zagadnienia ochrony środowiska w szerszym ujęciu, zarówno na terenach zurbanizowanych jak i wiejskich, z uwzględnieniem ochrony zabytkowych parków, jak i rzadkich, dziko rosnących roślin użytkowych.

  Powyższe prace realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, pozwalających na wdrożenie ich rezultatów zarówno do praktyki ogrodniczej i rolniczej, jak i w przemyśle spożywczym i fitofarmaceutycznym.

  Instytut Rolnictwa

  Instytut Nauk Ogrodniczych

 • technologia żywności i żywienia

  Technologia żywności i żywienia jest dyscypliną naukową znajdującą się w dziedzinie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, zajmującą się z jednej strony metodami wytwarzania, przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz zagadnieniami właściwymi interdyscyplinarnej nauce o żywieniu człowieka. Tym samym w jednej części tej dyscypliny prowadzone są badania w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności przy wykorzystaniu nowoczesnych i tradycyjnych metod jej przetwarzania z uwzględnieniem uwarunkowań żywieniowych oraz środowiskowych, zmierzających do zminimalizowania ilości produktów ubocznych i odpadów, zmniejszenia zużycia energii i wody, a zwłaszcza sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Ich celem jest otrzymanie żywności wygodnej o wysokiej wartości odżywczej i składzie adekwatnym do potrzeb organizmu w oparciu o najnowsze odkrycia fizjologii żywienia człowieka. Natomiast w drugiej części dyscypliny prowadzone są badania w zakresie poprawy efektywności zaleceń żywieniowych i edukacji prozdrowotnej skierowanej na efektywne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia oraz skuteczną dietoterapię schorzeń dietozależnych, a także skutecznego rozwiązywania istniejących problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, wynikających z wciąż niedostatecznej świadomości na temat wzajemnych zależności między żywnością, żywieniem a zdrowiem. Swoistym wyzwaniem dla dyscypliny jest prowadzenie badań naukowych, których rezultaty wzmocnią konkurencyjność polskiej żywności w aspekcie jej właściwości prozdrowotnych i wysokiej wartości odżywczej, zrównoważonego rozwoju i tworzenie nowych standardów jakościowych produkcji żywności poprzez promowanie i wzmacnianie współpracy między producentami rolnymi, przetwórcami, przedsiębiorstwami wprowadzającymi do obrotu żywność i organizacjami badawczymi a konsumentami oraz instytucjami edukacyjnymi i środkami masowej komunikacji.

  Instytut Nauk o Żywności

  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 • weterynaria

  W ramach dyscypliny weterynaria  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego realizowane są prace badawcze o znaczącym wkładzie w rozwój nauki krajowej jak i międzynarodowej. Stały i dynamiczny rozwój dyscypliny jest możliwy dzięki najlepszej kadrze naukowej, nowoczesnej infrastrukturze i aparaturze badawczej.

  Badania prowadzone w ramach nauk podstawowych dotyczą morfologii ssaków i ptaków z uwzględnieniem aspektów anatomii klinicznej, cytogenetyki, embriologii, a także ultrastruktury organogenezy, biologicznych podstaw wzrostu i rozwoju zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia, biologii komórek macierzystych, immunoonkologii oraz zastosowań nanotechnologii w badaniach biomedycznych. Tematyka badań w obszarze nauk przedklinicznych skupia się na patomechanizmach chorób zakaźnych i inwazyjnych, w tym relacji czynnik zakaźny – gospodarz, mechanizmach patogenności oraz antybiotykoodporności wybranych bakterii, mechanizmach oddziaływań wirus-komórka. Kolejnym aspektem badań jest wykorzystanie metod alternatywnych do oceny wpływu ksenobiotyków i środków żywienia na zdrowie zwierząt.

  W jednostkach zajmujących się aspektami zdrowia publicznego prowadzone są badania  dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym alternatywnych metody konserwacji żywności, mikrobiologii prognostycznej oraz genomicznych podstaw regulacji produkcji mleka, występowania gruźlicy oraz chorób pasożytniczych u zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z uwzględnieniem transmisji międzygatunkowej oraz potencjału zoonotycznego.

  W obszarze badań dotyczących patologii i diagnostyki wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt, badania naukowe dotyczą głównie wykrywania, biologii molekularnej i zwalczania wirusów świń, diagnostyki i monitorowania przebiegu chorób serca u psów i kotów, diagnostyki zaburzeń metabolicznych u bydła, patofizjologii i patomorfologii chorób nowotworowych i diagnostyki zaburzeń czynnościowych podczas wysiłku u zwierząt, występowania i przebiegu chorób dzikich i hodowlanych zapylaczy oraz diagnostyki, patologii i profilaktyki wybranych chorób ptaków, zwierząt egzotycznych i ryb.

  Kierunki badań w obszarze nauk klinicznych obejmują diagnostykę i doskonalenie zachowawczych i operacyjnych metod leczenia chorób u małych zwierząt, w tym epidemiologię i diagnostykę zakaźnego zapalenia mięśnia sercowego i wsierdzia, doskonalenie chirurgicznych metod leczenia, opracowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia stanów patologicznych układu rozrodczego małych zwierząt oraz nanoonkologiczne badania doświadczalne w wybranych nowotworach psów i kotów. Badania naukowe realizowane w jednostkach zajmujących się chorobami dużych zwierząt dotyczą nowoczesnych kierunków w diagnostyce i leczeniu chorób układu rozrodczego oraz gruczołu mlekowego, chorób zwierząt gospodarskich i koni, w tym w ocenie wysiłku koni, doskonalenia metod leczenia chorób ortopedycznych i innych chorób wymagających leczenia operacyjnego oraz nowych metod monitoringu znieczulenia ogólnego.

  Ważnym kierunkiem badawczym realizowanym w ramach dyscypliny weterynaria jest również epidemiologia chorób zakaźnych i pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, towarzyszących i nieudomowionych w Polsce.
  Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 • zootechnika i rybactwo

  Tematyka prac badawczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo obejmuje wiele zagadnień dotyczących: doskonalenia wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, laboratoryjnych, dziko żyjących oraz towarzyszących oraz ich użytkowania, paszoznawstwa, żywienia, rozrodu, dobrostanu, zoohigieny, wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko, ochrony bioróżnorodności, ekonomiki produkcji zwierzęcej oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Do aktualnie prowadzonych badań w ramach dyscypliny należą m.in. ocena wpływu farm wiatrowych na stres fizjologiczny sarny europejskiej Capreolus capreolus; program czynnej ochrony żubra; diagnostyka chorób pasożytniczych oraz problemów zdrowotnych krewetek ozdobnych; wykorzystanie różnych nanocząstek jako innowacyjna metoda wspomagania zdrowia oraz wyników produkcyjnych kurcząt brojlerów; wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM) na poprawę wskaźników produkcyjnych i parametrów mikrobiologicznych stołów paszowych w produkcji towarowej ślimaka małego szarego Helix aspersa; wpływ dodatków żywieniowych na rozwój gonad i determinację płci u ryb jesiotrowatych; opracowanie metod pozyskania, wytwarzania i wprowadzania nowych/innowacyjnych substancji mineralnych i organicznych o działaniu wywołującym pożądane zmiany w metabolizmie zwierząt; badania nad rozrodem pszczół i jakością produktów pszczelich oraz zastosowanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w analizie ekspresji genów i białek kształtujących potencjał antyoksydacyjny siary, mleka oraz mięsa.

  Instytut Nauk o Zwierzętach

 • nauki biologiczne

  Dyscyplina nauki biologicznie ma fundamentalne znaczenie dla postępu ludzkości w zmieniających się warunkach klimatyczno-gospodarczych oraz w rozpoznawaniu i niwelowaniu zagrożeń dla tego postępu. Prace badawcze w Instytucie Biologii, w tym tematy realizowane przez studentów Szkoły Doktorskiej wpisują się w kluczowe cele i strategie badawcze niezbędne w poznawaniu otaczającego świata i konieczne dla rozwiązywania istniejących problemów biologicznych. Ze względu na interdyscyplinarność jednostek Instytutu Biologii kandydat do Szkoły Doktorskiej może wybrać zagadnienia mieszczące się w szerokim spektrum tematów, które realizowane są na liniach komórkowych zwierzęcych i nowotworowych, materiale roślinnym a także mikroorganizmach.

  W jednostkach Instytutu Biologii w dyscyplinie nauki biologiczne realizowane są prace o następującym zakresie tematycznym:

  Katedra Biochemii i Mikrobiologii: Zajmuje się wpływem stresów abiotycznych i biotycznych na metabolizm i funkcjonowanie roślin wyższych oraz mikroorganizmów. Badania te są wzbogacane o analizy metagenomiczne społeczności drobnoustrojów w ryzosferze. Katedra prowadzi szeroki zakres analiz molekularnych a także bioinformatycznych.

  Katedra Botaniki: jednostka specjalizuje się w wysoko zaawansowanych badaniach podstawowych dotyczących: interakcji roślin z patogenami (np. wirusy roślinne i nicienie), z mikroorganizmami symbiotycznymi oraz wpływu metali śladowych na rozwój i adaptację naturalnie rosnących populacji. Analizy interakcji pomiędzy roślinami a organizmami patogenicznymi mają charakter wielopoziomowy i wykorzystaniem zawansowanych metod molekularnych i mikroskopowych.

  Katedra Fizjologii Roślin: jednostka specjalizuje się w analizie szeroko pojmowanych parametrów fizjologicznych oraz czynników modulujących fizjologię rośliny w różnych warunkach ze szczególnym uwzględnieniem biologii nasion. Kluczowym elementem badań jest aspekt fizjologiczny i biochemiczny reakcji roślin na różne czynniki środowiskowe od suszy poprzez związki allelopatyczne lub fitotoksyczne. Badania uwzględniają analizy biochemiczne i molekularne.

  Katedra Fizyki i Biofizyki: jednostka prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu: a) elektrofizjologii, b) transportu jonów, c) mikroprzepływów, d) biosensorów, e) biofizyki molekularnej. Celem prac badawczych jest konstrukcja bioczujników do automatycznego pomiaru własności komórek, błon biologicznych i molekuł fizjologicznie czynnych. Prace skupiają się także na pomiarach transportu jonów przez monowarstwy komórek nabłonkowych, czy błony organelli wewnątrzkomórkowych np. mitochondriów.

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin: Prowadzi zawansowane molekularne badania dotyczące charakterystyki genów i ich zmienności w roślinach uprawnych w celu zapewnienia postępu biologicznego niezbędnego w zmieniających się warunkach klimatycznych i gospodarczych. Dodatkowo prowadzone są badania dotyczące wpływu stresów abiotycznych oraz wpływu różnych typów światła na rośliny modelowe w celu lepszego zrozumienia plastyczności roślin oraz złożoności ich reakcji na czynniki stresowe.

  Katedra Nanobiotechnologii: prace badawcze dotyczą zastosowania nanostruktur (zarówno metali szlachetnych, jak i alotropowych form węgla) oraz nowatorskich substancji bioaktywnych jako nanobiomolekuł o charakterze przeciwnowotworowym, regeneracyjnym i odżywczym. Wykonywane doświadczenia dedykowane są również ekotoksykologicznym aspektom nanobiotechnologii.

  Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu: w zakresie zainteresowań pracowni znajdują się innowacyjne badania nad zwalczaniem różnych grup nowotworów metodami immunologicznymi, badaniem mikrośrodowisk tworzonych przez komórki nowotworowe. Kluczowym aspektem jest prowadzenie analiz służących opracowaniu nowoczesnych metod precyzyjnego i celowego dostarczania leków do komórek nowotworowych.

  Instytut Biologii

 • inżynieria lądowa i transport

  Dyscyplina inżynieria lądowa i transport, ulokowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, została utworzona na mocy Ustawy 2.0 z połączenia trzech wcześniejszych dyscyplin: budownictwo, geodezja i transport. Na potrzeby badań naukowych prowadzonych w tej dyscyplinie, 1.10.2019 roku został utworzony Instytut Inżynierii Lądowej SGGW, w ramach którego powołana została Rada Dyscypliny ILiT, będąca organem posiadającym uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania delegowane w tej dyscyplinie przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  W Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW są zatrudnieni pracownicy z różnych branż związanych z budownictwem i inżynierią, w tym: konstruktorzy, architekci, geodeci, hydrotechnicy, geotechnicy, mechanicy oraz specjaliści z zakresu budownictwa komunikacyjnego i organizacji procesów budowlanych, którzy w swoich badaniach łączą aspekty techniczne i środowiskowe. Wybór rozwoju naukowego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport daje wiele możliwości badawczych i wdrożeniowych, z których wydzielono problematykę ulokowaną w czterech Katedrach:

  • Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, prowadzi badania nad efektywnymi rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju; wykorzystanie technik komputerowych w procesie projektowania i monitorowania obiektów budowlanych;
  • Geotechniki, działalność obejmuje doskonalenie i rozwój technik badań gruntów naturalnych i antropogenicznych w złożonych warunkach obciążenia; projektowanie posadowień oraz wzmacnianie słabego podłoża na potrzeby budownictwa i inżynierii komunikacyjnej.
  • Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót, prowadzenie badań nad zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych w procesie budowlanym; opracowanie modeli zarządzania i oceną efektywności przedsięwzięć budowlanych; materiały polimerowe.
  • Rewitalizacji i Architektury, badania z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym; remediacja, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych i składowisk; projektowanie architektoniczne budynków pasywnych i obiektów przyjaznych środowisku.

  Instytut prowadzi aktywną współpracę z otoczeniem gospodarczym z zakresu budownictwa i inżynierii oraz ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Studenci i doktoranci uczestniczą w różnych formach wymiany akademickiej z wieloma uczelniami polskimi i europejskimi.

  Instytut Inżynierii Lądowej

 • inżynieria mechaniczna

  Główny kierunek badawczy Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW obejmuje rozwijanie nowoczesnych technik i technologii w produkcji rolniczej i leśnej oraz technologii energii odnawialnej wraz z modelowaniem systemów i procesów inżynierii i zarządzania produkcją.

  Szeroka i interdyscyplinarna problematyka ujęta w programie studiów będąca odzwierciedleniem obszarów badawczych Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW  umożliwia doktorantom rozwijanie własnych pomysłów i koncepcji oraz ukierunkowuje na kreatywne rozwiązywanie problemów i komercjalizację uzyskanych wyników.

  Do najważniejszych obszarów badawczych, do których nawiązuje program studiów Szkoły Doktorskiej w zakresie Inżynieria Mechaniczna należą: optymalizacja energochłonności i jakości pracy elementów roboczych maszyn i urządzeń, z zastosowaniem modelowania matematycznego; badania techniczne i eksploatacyjne maszyn roboczych, w tym dotyczące zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pracy; badania gazów wylotowych silników spalinowych pojazdów samochodowych zasilanych różnymi rodzajami paliw; badania wpływu właściwości fizycznych i chemicznych biomasy oraz parametrów maszyn i urządzeń na jakość uzyskiwanych produktów; projektowanie, modelowanie i optymalizowanie konstrukcji urządzeń chłodniczych oraz systemów energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii generujących oraz akumulujących ciepło, chłód jak i energię elektryczną; projektowanie, modelowanie i optymalizowanie konstrukcji urządzeń sortujących oraz układów automatycznej regulacji; rozwój technologii precyzyjnych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym; modelowanie i optymalizacja procesów suszenia i rehydratacji produktów rolniczych; doskonalenie technik przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego.

  Absolwenci szkoły doktorskiej będą posiadali zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny inżynieria mechaniczna, a ich kwalifikacje zawodowe będą predestynowały do podjęcia pracy w specjalistycznych firmach i laboratoriach powiązanych z szeroko pojmowaną produkcją rolno-spożywczą, biurach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych.

  Instytut Inżynierii Mechanicznej

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  Stały wzrost populacji, urbanizacja, globalne ocieplenie, rozwój przemysłu i rolnictwa stawiają rosnące wymagania istniejącej i planowanej infrastrukturze w budownictwie, rolnictwie i przemyśle. Inżynieria środowiska opracowuje sposób realizacji tych działań, dążąc do utrzymania zdolności środowiska do samoregeneracji i samooczyszczania. W przypadku jego zniszczenia, spowodowanego nadmierną eksploatacją, czy katastrofą, inżynieria środowiska tworzy działania dla przywrócenia stanu równowagi środowiska. Zakres badań naukowych w inżynierii środowiska obejmuje takie zagadnienia jak monitoring i ochronę środowiska, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo, klimatyzację, gazownictwo, chłodnictwo, energetykę a także rozwój procesów i infrastruktury oczyszczania ścieków, usuwania odpadów oraz kontrolę rozprzestrzeniania się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Wykorzystywana w inżynierii środowiska analiza procesów w szerokim zakresie, czerpie z takich nauk jak chemia, ekologia, geologia, hydraulika, hydrologia, meteorologia, mikrobiologia, ekonomia, matematyka i statystyka. Współcześnie inżynieria środowiska jest dyscypliną naukową w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

  Instytut Inżynierii Środowiska

 • informatyka techniczna i telekomunikacja

  Instytut Informatyki Technicznej SGGW podzielony jest na 3 katedry:

  1. Katedra Systemów Informatycznych,
  2. Katedra Sztucznej Inteligencji,
  3. Katedra Zastosowań Matematyki.

  Główne nurty badawcze reprezentowane przez Pracowników Instytutu Informatyki Technicznej obejmują następującą tematykę:

  sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe,  klasyczne i głębokie sieci neuronowe, wizja i grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów cyfrowych (np. obrazy medyczne i mikroorganizmów oraz rozpoznawanie charakteru pisma), monitoring wizyjny, optymalizacja, algorytmy ewolucyjne, symulacje i obliczenia równoległe oraz wielowątkowe w tym w chmurze, metody numeryczne (interpolacja, optymalizacja, modelowanie procesów fizycznych, metoda różnic skończonych) zaawansowane algorytmy w grach komputerowych, zastosowania sztucznej inteligencji w biomedycynie oraz biologii, modelowanie procesów biologicznych oraz z zakresu ekonomii, diagnostyka układów analogowych, analiza statystyczna w naukach ekologicznych, ogrodniczych i ekonomicznych, badanie stabilności ruchu okresowego oraz stabilności układów mechanicznych, analiza algorytmów do obliczeń symbolicznych oraz ich ewolucji, sztuczna inteligencja z wykorzystaniem obliczeń kwantowych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, modelowanie matematyczne przyrządów optoelektronicznych, tworzenie specjalistycznego oprogramowania służącego do modelowania rezonatorów laserowych, badania doświadczalne i teoretyczne z zakresu akustyki, analiza statystyczna danych z zakresu medycyny, analiza zużycia pamięci w systemach informatycznych,  badania symulacyjne systemów kolejkowych z nieidentycznymi serwerami, analiza systemów w których występują awarie serwerów, zastosowanie systemów algebry komputerowej do obliczeń w klasycznej i nieklasycznej teorii kolejek, pozyskiwanie informacji w muzyce oraz analiza dźwięku, lingwistyka komputerowa, analiza i modelowanie sieci Petriego, matematyka stosowana w informatyce, inżynierii, medycynie, biologii, ekonomii, mechanice i fizyce oraz wybrane zagadnienia matematyki teoretycznej (np. zagadnienia algebraiczne, kryptologia czy badania statystyczne).

  Instytut Informatyki Technicznej

 • ekonamia i finanse

  Dyscyplina ekonomia i finanse należy do dziedziny nauk społecznych. Jednostką naukową w SGGW bezpośrednio powiązaną z tą dyscypliną jest Instytut Ekonomii i Finansów. Domeną Instytutu są badania naukowe na poziomie makro-, mezo- i mikro dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, społecznych i środowiskowych związanych z procesami zachodzącymi w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich oraz w ich bliższym i dalszym otoczeniu. W ramach dyscypliny ekonomia i finanse prowadzone są ilościowe i jakościowe badania m.in. w takich obszarach jak: funkcjonowanie i efektywność podmiotów sfery agrobiznesu; polityki i strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; rozwój zrównoważony i biogospodarka; funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych, międzynarodowe przepływy czynników produkcji i handel zagraniczny; konsumpcja oraz zachowania konsumentów; ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki; rynki finansowe; finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne; łańcuchy dostaw w agrobiznesie oraz agrologistyka.

  Instytut Ekonomii i Finansów

 • nauki socjologiczne

  Nauki socjologiczne to dyscyplina należąca do dziedziny nauk społecznych, która kształtowała własną tożsamość od pierwszej połowy XIX wieku. Ówczesny upadek organizacji feudalnej wymusił zupełnie nową organizację społeczną, której fundamentów poszukiwano nie w teologii, jak miało to miejsce w feudalizmie, ale w nauce. I to właśnie nowa dyscyplina jaką stawała się socjologia odgrywała wiodącą rolę w konstruowaniu organizacji społecznej, której punktem wyjścia było społeczeństwo przemysłowe i kapitalizm. Najbardziej prosto można powiedzieć, że socjologia to dyscyplina naukowa, która zajmuje się interakcjami między jednostkami i ich rezultatami, czyli bada, analizuje i interpretuje otaczającą człowieka rzeczywistość społeczno-kulturową.

  Socjologia posiada kilka subdyscyplin, z których jako ważniejsze należy wskazać teorie socjologiczne, metodologię badań socjologicznych, socjologię kultury, zmiany i rozwoju społecznego czy socjologię edukacji, miasta, problemów społecznych czy rodziny. Tak więc socjologia jako nauka zajmuje się każdym aspektem życia jednostki i grup społecznych, co sprowadza się do dwóch zasadniczych poziomów analizy społecznej, czyli mikro- i makrosocjologii.

  Jednostką naukową (organizacyjną) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powiązaną bezpośrednio z socjologią jest Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, a w jego granicach Katedra Socjologii. Socjologowie zatrudnieni w SGGW realizują badania ilościowe i jakościowe używając do analizy wyników najlepszych programów statystycznych i mogący się pochwalić znaczącym dorobkiem w zakresie takich obszarów badań, jak m.in. polityka, kultura, komunikacja społeczna, problemy społeczne, społeczności lokalne i regionalne, procesy globalne, życie religijne, świat medycyny, relacje i związki intymne. Wskazane obszary nie wyczerpują całego spektrum zainteresowań naukowych i badawczych pracowników Katedry Socjologii SGGW, gdzie ważnym obszarem dociekań naukowych jest także socjologia teoretyczna.

  Rozległość i różnorodność pól badawczych naszych socjologów gwarantuje, iż każdy adept socjologii, który chcę kontynuować i rozwijać socjologiczne zainteresowania znajdzie w Katedrze Socjologii SGGW opiekę naukową ze strony kompetentnych socjologów, a także ugruntowane pole do merytorycznej dyskusji w ramach własnych zainteresowań socjologicznych.

  Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Okno jakości