DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide

Program STER

 

 

 

Projekt ma na celu umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej SGGW poprzez:

1) podniesienie jakości kształcenia i badań poprzez rozwijanie działań prowadzących do stworzenia międzynarodowego środowiska akademickiego dla doktorów i profesorów (udział studentów zagranicznych poprzez system motywacyjny – m.in. wypłata stypendiów, udział zagranicznej kadry w kształceniu);

2) działania promocyjne mające na celu poprawę widoczności Szkoły Doktorskiej SGGW na arenie międzynarodowej;

3) dostosowanie obowiązującego programu nauczania i regulaminu do potrzeb doktorów zagranicznych;

4) współpracę z profesjonalną firmą rekrutacyjną, której celem będzie pomoc w promocji i rekrutacji zagranicznych kandydatów do Szkoły Doktorskiej SGGW.

 • Wypłata stypendiów NAWA

  Celem i misją SGGW jest ciągłe doskonalenie edukacji, zwiększanie potencjału działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Istotnym elementem przyczyniającym się do rozwoju potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni jest zapewnienie dobrego środowiska badawczego, silnie motywującego doktorantów do aktywnej pracy w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Wsparcie finansowe jest niezbędnym elementem stworzenia odpowiedniego gruntu pod ich dalszy naukowy rozwój. Projekt zapewni stypendia dla doktorantów zagranicznych z najlepszymi wynikami i osiągnięciami naukowymi. Ta pomoc finansowa będzie stanowić zachętę do dalszego rozwoju nauki i badań. Przyznawanie i wypłata stypendiów odbywać się będzie zgodnie z regulaminem uczelni, który określi sposób kwalifikacji i oceny kandydatów oraz warunki wypłaty stypendiów. Stypendium będzie otwarte dla doktorantów zagranicznych, którzy w poprzednim roku uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i wykazali się znaczącym dorobkiem naukowym. Aby uzyskać wysokiej jakości procesy realizowane w ramach projektu STER, stypendia będą wypłacane semestralnie (każde stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy). Ocena zostanie dokonana na podstawie przygotowanej Instrukcji, dostępnej na stronie Szkoły Doktorskiej SGGW. Istotnym dorobkiem doktorantów będą: autorstwo lub współautorstwo opublikowanych recenzowanych artykułów naukowych w czasopismach znajdujących się w aktualnym wykazie MEiN; autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, podręczników i skryptów; aktywny udział w konferencjach w Polsce i za granicą; stypendia wyjazdowe (Program PROM) i praktyki – poza uczelnią macierzystą; nagrody, patenty, wdrożenia; udział w grantach i projektach badawczych realizowanych w SGGW; działania organizacyjne. Doktoranci będą mogli otrzymać stypendium tylko raz w trakcie kształcenia. Stypendium to będzie przyznawane na 10 miesięcy i zastąpi w tym czasie stypendium rządowe (stypendium STER jest wyższe i dlatego stanowi lepszą motywację do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW). Badania dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Rektorskiego SGGW wskazują, że były one przeznaczone głównie na: udział w międzynarodowych wydarzeniach naukowych (konferencje, seminaria), zajęcia terenowe, usługi tłumaczeniowe, zakup sprzętu laboratoryjnego. Takie informacje sugerują, że planowana wypłata stypendiów dla najlepszych doktorantów bezpośrednio przełoży się na dalszy rozwój naukowo-badawczy młodych naukowców. To z kolei przyczyni się do wzmocnienia pozycji SGGW w świecie nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 • Wyjazdy zagraniczne doktorantów

  Ważnym elementem pracy badawczej są mobilność i kontakty międzynarodowe. Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych pozwalają poszerzać wiedzę i wspomagają rozwój kariery, zapewniają dostęp do unikalnej aparatury badawczej, podnoszą poziom badań poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zachęcają do współpracy naukowej. SGGW wspiera mobilność międzynarodową oraz udział w zagranicznych sieciach i organizacjach naukowych. Ponadto, aby stać się wiodącą uczelnią badawczą, wymaga badań na światowym poziomie. SGGW poszukuje systemów motywacyjnych dostosowanych do specyfiki działalności badawczej w danej dyscyplinie naukowej. Oddziały i jednostki SGGW angażują się w ten proces, poszukując nowych możliwości, w tym projektów unijnych, ministerialnych i organizacji międzynarodowych, ale także zapewniając wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji oraz właściwą realizację działań projektowych. Obecne formy finansowania SGGW opierają się głównie na dotacjach, funduszach projektowych oraz środkach własnych. Formy te nie wystarczają na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na wyjazdy zagraniczne doktorantów. Projekt STER umożliwi doktorom podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych; umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne oraz umiejętność adaptacji do nowego środowiska, a także bierności ściśle związane z ich naukowo-badawczymi, takie jak obsługa aparatury badawczej, umiejętność pisania abstraktów i publikacji naukowych oraz prezentowania najnowszych wyników badań w dziedziny nauki. Projekt zakłada zintensyfikowanie mobilności doktorantów w związku z organizacją 3-miesięcznych staży na uczelniach zagranicznych, takich jak: SLU, WUR, BOKU i CZU. Oczekuje się, że 8 doktorantów z SGGW wyjedzie do krajów OECD na okres 3 miesięcy (w latach 2022-2, 2023-3, 2024-3). Otrzymają stypendium na zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 12000 zł/mies., ryczałtowe stypendium wyjazdowe uzależnione od odległości między miejscem zamieszkania a instytucją goszczącą (zgodnie z regulaminem projektu) oraz jednorazowy zasiłek na osiedlenie się w wysokości 5000 zł. Stypendium będzie dostępne dla wszystkich doktorantów. Uczestnicy Projektu wyłaniani są w procesie rekrutacji na podstawie oceny wniosku, której dokonuje Komisja powołana do realizacji Projektu. Komisji przewodniczy Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, który ustali jej 3-osobowy skład. Komisja dokonuje oceny i ustala ranking w oparciu o: 1) zgodność wniosku o wyjazd z tematyką prowadzonych badań doktorskich, 2) motywację 3) planowane wyniki wyjazdu na rozwój uczestnika. Zostanie podpisana umowa pomiędzy SGGW a doktorantami na okres stypendialny. Po zakończeniu mobilności doktoranci podpiszą dokument rozliczający pobraną kwotę.

 • Profesorowie wizytujący

  W celu wzbogacenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Doktorskiej SGGW, poprawy jakości kształcenia oraz wzmocnienia działalności dydaktycznej tej jednostki naukowej planowane jest zaproszenie wybitnych specjalistów zagranicznych – profesorów wizytujących, którzy poprowadzą wykłady dla doktorantów oraz zajęcia fakultatywne z dziedzin wymagających wsparcia w procesie umiędzynarodowienia: w dziedzinie nauk społecznych – dyscypliny ekonomia i finanse (konieczność przyciągnięcia większej liczby doktorantów) oraz nauki socjologiczne (nowa dyscyplina); w zakresie nauk rolniczych – dyscypliny weterynaria oraz zootechnika i rybactwo; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki leśne; technologia żywności i żywienia; oraz w dziedzinie nauk inżynieryjncyh. Podejście domenowe umożliwi większej liczbie doktorantów korzystanie z wiedzy wizytujących profesorów. SGGW zaprosi na profesorów wizytujących osoby, które spełniają kryteria formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1838). Profesorowie będą prowadzić zajęcia zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a więc zadanie będzie realizować 2 cele szczegółowe Programu: podniesienie jakości kształcenia oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”. Tematyka zajęć będą bezpośrednio związane z doświadczeniem naukowo-dydaktycznym profesora wizytującego, a jednocześnie zostaną uwzględnione w ustalonym programie, uzupełniając potencjał Szkoły Doktorskiej SGGW. W trakcie realizacji projektu planowane jest zaproszenie 3 profesorów wizytujących (po jednym na każdy rok projektu) będących ekspertami z Uczelni ELLS (BOKU, WUR, CZU). Zostaną oni wybrani przez Radę Programową Szkoły Doktorskiej SGGW przy wsparciu Przewodniczących Rad Dyscyplin i Rad Dyscyplin. Przy wyborze specjalisty „zespół oceniający” weźmie pod uwagę przede wszystkim wiedzę i doświadczenie odpowiednie do prowadzenia zajęć, otrzymane nagrody naukowe, publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych, przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz dotychczasową współpracę z SGGW. W ramach Projektu zaproszeni do SGGW profesorowie wizytujący otrzymają zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych oraz kosztów zakwaterowania i diet zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uprawnień przysługujących pracownikom zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w celu wyjazdu służbowego (Dz. U. poz. 167 z późn. zm.). Wypłata wynagrodzenia za zajęcia z doktorantami będzie dokonywana zgodnie z regulaminem wewnętrznym SGGW (Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora SGGW).

 • Przewodnik

  Według raportu OECD (The Impact of COVID-19 on Education) globalna populacja studentów zagranicznych rośnie. 6% studentów wyższych uczelni w OECD to cudzoziemcy, udział ten wzrasta do 22% na studiach doktoranckich. Uczelnie prześcigają się w pozyskiwaniu kandydatów z zagranicy, wiedząc, że ich pozyskanie przyniesie korzyści nie tylko samym kandydatom, ale także instytucji (poszerzenie potencjału badawczego i kadrowego). Jak wyróżnić się na tle innych polskich szkół doktorskich? Jak dotrzeć do potencjalnych kandydatów zagranicznych? Najlepszy? Grupa robocza projektu przeprowadziła ankietę wśród obecnych doktorów zagranicznych. Na tej podstawie postanowiono stworzyć atrakcyjne materiały promocyjne w języku angielskim, które przyczynią się do międzynarodowej widoczności Szkoły Doktorskiej SGGW. W ramach zadania planowane jest stworzenie przewodnika, który będzie źródłem niezbędnych informacji, w tym zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW oraz informacji o kulturze i życiu codziennym w Polsce i Warszawie. Treść przewodnika zostanie przygotowana w taki sposób, aby w jak najdogodniejszy sposób opisać Polskę i Szkołę Doktorską SGGW. Przewodnik zostanie przygotowany przy użyciu nowoczesnych metod graficznych, zgodnych z Nową Identyfikacją Wizualną SGGW. SGGW planuje przygotować papierowe i elektroniczne wersje przewodnika. Materiał ten będzie wykorzystywany podczas targów edukacyjnych oraz dostarczany do partnerskich uczelni i ambasad RP na całym świecie. Wersja elektroniczna, która będzie aktywnie wykorzystywana w działaniach promocyjnych, pojawi się na stronach internetowych: SGGW, Szkoły Doktorskiej SGGW, Biura Współpracy Międzynarodowej oraz w kanałach social media. Roczny plan promocji SGGW zakłada udział w targach edukacyjnych w ramach kampanii „Ready, Study, GO Poland” i „Perspektywy”. Model międzynarodowej promocji SGGW opiera się na kontaktach z absolwentami na całym świecie. Jednak z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) wynika, że ​​targi nie są najskuteczniejszą formą promocji. Największą atrakcją dla kandydatów jest bezpośredni kontakt z osobami, które zetknęły się ze studentami/absolwentami/pracownikami uczelni, są ambasadorami poszczególnych jednostek i zapewniają najskuteczniejszy marketing. Planowana jest również promocja przewodnika bezpośrednio wśród studentów studiów magisterskich, studentów zagranicznych, a także pośrednio, poprzez organizację warsztatów i seminariów, zarówno online, jak i fizycznie na terenie kampusu SGGW. Przygotowany przewodnik będzie rozdawany podczas tych spotkań, jego prezentacja zostanie zaplanowana w programie tematycznym.

 • Dni Szkoły Doktorskiej SGGW

  Ważnym obszarem działań mających na celu internacjonalizację DS będzie zorganizowanie tygodnia prezentacji Szkoł Doktorskiej SGGW za pośrednictwem platformy wirtualnej rzeczywistości (Expo IP). Podczas 7-dniowego wydarzenia upowszechniane będą również efekty Projektu STER. Takie wydarzenie umożliwi wirtualną wizytę w SGGW przy jednoczesnym aktywnym udziale doktorantów. Przyczyni się to do bezpiecznego (bez COVID) zgromadzenia uczestników z różnych części świata. Zasady rekrutacji, dorobek publikacyjny, działalność konferencyjna, projekty doktoranckie zostaną zaprezentowane szerszemu gronu kandydatów. Omówiony zostanie program kształcenia, regulamin Szkoły Doktorskiej SGGW i zasady rekrutacji. Dzięki wirtualnej platformie kandydaci będą mogli zwiedzić kampus: budynki akademickie, laboratoria, akademiki, obiekty sportowe i jednostki naukowe. Będzie on otwarty dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej SGGW, umożliwiając prezentację wyników badań (doktoranci najstarsi) lub ich koncepcji naukowych (doktoranci najmłodsi). Warsztaty z pisania abstraktów/artykułów naukowych oraz sesje prezentujące wyniki badań doktorantów będą również częścią wydarzenia. Dostępne będą spotkania w laboratoriach SGGW, a także wyjazdy na stacje doświadczalne SGGW.. Tydzień Doktorantów SGGW na platformie Expo IP zakłada, że ​​zadania merytoryczne (sesje wraz z prezentacją wyników badań) prezentowane są w sekcjach według dyscyplin naukowych, w których przygotowywane są prace doktorskie. Postęp naukowy możliwy jest tylko dzięki pracy w zespołach międzynarodowych. Dlatego niezbędne jest wsparcie projektowe dla internacjonalizacji Szkoły Doktorskiej SGGW. Na zakończenie Tygodnia Doktoranta zorganizowany zostanie uroczysty „Dzień Doktoranta”, podczas którego doktoranci, którzy przedstawią najciekawsze wyniki pracy, zostaną nagrodzeni (za prezentację otrzymają dyplomy z wyróżnieniem). Efektem finałowego wydarzenia – oprócz wymiany myśli, dyskusji, nawiązania nowych kontaktów i świętowania udanych prezentacji będzie również film, w którym uczestnicy Tygodnia Doktorantów zaprezentują i będę promować wyniki projektu STER, pokazując efekty internacjonalizacji Szkoły Doktorskiej SGGW.