Aktualności

Program

Regulamin

 • Regulamin XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW

  REGULAMIN

  XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW

   

  1. Postanowienia ogólne

  1.1. Przedmiotem regulaminu są ustalenia dotyczące XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwanego dalej ,,Przeglądem”. Każdy uczestnik Przeglądu zobowiązany jest do przestrzegania zasad regulaminu.

  1.2. Organizatorem Przeglądu jest Koło Naukowe Leśników działające przy Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolegium Przeglądu stanowią:

  – Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Bogdan Klepacki

  – Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski

  – Opiekun Koła Naukowego Leśników dr inż. Robert Tomusiak

  – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego inż. Marika Prus.

  Skład komitetu naukowego oraz komitetu organizacyjnego podany jest w Załączniku nr 1.

  1.3. Organem wykonawczym jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  1.4. Termin Przeglądu ustalono na 12 grudnia 2014 roku.

  1.5. Przegląd odbędzie się w budynku 34 (Wydział Leśny) będącym częścią kampusu SGGW w Warszawie.

  1.6. Informacje organizacyjne będą zamieszczane na oficjalnej stronie Przeglądu znajdującej się
  w zakładkach strony SGGW (www.sggw.pl):
  „41 Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW – 12 grudnia 2014 r.”
  dostępnej w lokalizacji:
  DLA STUDENTÓW à AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW à PRZEGLĄDY DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH

  2. Warunki przystąpienia do Przeglądu

  2.1. Uczestnikiem Przeglądu może być każdy student studiów I lub II stopnia zrzeszony w kole naukowym zarejestrowanym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  2.2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz
  z abstraktem (wzór w załączniku nr 2) do 24 listopada 2014 r. na adres: przeglad@wl.sggw.pl. Wymagane jest również przesłanie zeskanowanego formularza zgłoszeniowego z podpisem opiekuna koła. Przyjęcie zgłoszenia organizatorzy potwierdzą drogą mailową.

  2.3. Podział na sekcje odbędzie się na podstawie zaklasyfikowania abstraktów przez Komitet Naukowy do poszczególnych kategorii. Wykaz sekcji zostanie podany do wiadomości na stronie Przeglądu.

  2.4. Abstrakty bądź zgłoszenia wymagające poprawy zostaną odesłane na adres nadawcy z prośbą o korektę i uwzględnienie naniesionych uwag. Zmian informacji zawartych w abstraktach można dokonywać do 02.12.2014 r.

  2.5. Udział w Przeglądzie jest nieodpłatny.

  2.6. Ostateczna lista uczestników oraz tytułów prac zostanie zamieszczona na stronie Przeglądu.

  3. Wytyczne do prac

  3.1. Zgłaszane prace mogą być wygłaszane w formie referatu lub prezentowane w formie posteru. Obowiązującym językiem jest język polski.

  3.2. Abstrakty powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2.

  3.3. Zgłaszane prace mają mieć charakter naukowy oraz być efektem badań wykonanych w ramach działalności koła naukowego. Nie będą przyjmowane prace o charakterze przeglądowym.

  3.4. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej opublikowane.

  3.5. Spełnienie wymogów zawartych w  pkt. 3.3 oraz 3.4  opiekun koła potwierdza podpisem.

  3.6. Uczestnik może prezentować jeden referat oraz jeden poster; może być również współautorem innych referatów i posterów prezentujących wyniki badań, w których brał udział.

  3.7. Referaty i postery mogą mieć maksymalnie trzech autorów.

  3.8. Prace mogą być prezentowane najwyżej przez trzy osoby.

  4. Czas prezentacji

  4.1. Czas na wygłoszenie referatu jest ograniczony do 12 minut; dodatkowe 3 minuty zarezerwowane są na dyskusję. Za referat trwający dłużej niż 12 minut będą naliczane punkty karne, 1 punkt za każdą minutę.

  4.2. Czas na prezentację posteru wynosi maksymalnie 2 minuty oraz 2 minuty na dyskusję.

  4.3. Postery wydrukowane w formacie A1 (układ pionowy) należy umieścić w wyznaczonym przez organizatorów miejscu w dniu Przeglądu do godziny 8:30.

  5. Przyznanie nagród

  5.1. Ocena prezentowanych prac zostanie dokonana przez komisje w ramach poszczególnych sekcji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3.

  5.2. W każdej sekcji zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

  5.3. W ramach Przeglądu zostanie dokonana klasyfikacja kół naukowych w oparciu o sumaryczną liczbę punktów uzyskanych przez koło naukowe. Każda praca zaprezentowana na Przeglądzie, zarówno referat jak i poster, wnosi 1 punkt do rankingu kół naukowych. Praca, która uzyskała wyróżnienie wnosi 3 punkty do rankingu, a praca nagrodzona 5 punktów.

  5.4. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w rankingu kół naukowych przewidziane są nagrody
  JM Rektora w wysokości 3000 PLN (I nagroda), 2000 PLN (II nagroda) oraz 1000 PLN (III nagroda).

  6. Ustalenia końcowe

  6.1. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na zamieszczenie abstraktów swoich prac w książce abstraktów, która zostanie opublikowana na stronie SGGW.

  6.2. Uczestnik ma prawo do wycofania swojej pracy z Przeglądu bez podania przyczyny do dnia 2.12.2014 r. Należy o tym poinformować komitet organizacyjny drogą mailową.

  7. Załączniki

  Załącznik nr 1 – Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy

  Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia i abstraktu

  Załącznik nr 3 – Punktacja oraz wytyczne oceny prac dla Komisji

Dokumenty

Wyniki

 • Wyniki 41. PDKN - 2014

  XLI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW odbył się w dniu 12 grudnia 2014 r. Na Przegląd wpłynęło 178 zgłoszeń uczestnictwa z 28 kół naukowych:

  • Koło Fotografików Technologii Drewna
  • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
  • Koło Naukowe Aves
  • Koło Naukowe Biotechnologów
  • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
  • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego
  • Koło Naukowe Ekonomistów
  • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym
  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
  • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET
  • Koło Naukowe Leśników
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
  • Koło Naukowe Obrabiarek CNC
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska
  • Koło Naukowe Ogrodników
  • Koło Naukowe Rolników
  • Koło Naukowe Technologów Żywności
  • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
  • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt
  • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków
  • Koło Naukowe Żywności i Żywienia
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia”
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

   

  Zgłoszone prace zostały przydzielone do 11 sekcji:

  • Sekcja 1: Człowiek i otoczenie
  • Sekcja 2: Inżynieryjna
  • Sekcja 3: Żywienie i technologia żywności
  • Sekcja 4: Zdrowie i hodowla zwierząt I
  • Sekcja 5: Zdrowie i hodowla zwierząt II
  • Sekcja 6: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt I
  • Sekcja 7: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt II
  • Sekcja 8: Ekologia i ochrona przyrody
  • Sekcja 9: Świat roślin
  • Sekcja 10: Ekonomia i socjologia
  • Sekcja 11: Posterowa

   

  W czasie Przeglądu ocenie podlegało 175 prac, trzy zgłoszone prace nie zostały zaprezentowane. Poniżej zostaną przedstawione informacje o liczbie prac w poszczególnych sekcjach z podziałem na koła naukowe oraz prace wyróżnione i nagrodzone.

  Sekcja 1: Człowiek i otoczenie

  Podział 10 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Fotografików Technologii Drewna – 1
  • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 2
  • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
  • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki – 1
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 4

   

  Praca zgłoszona przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki nie została wygłoszona.

  Wyróżnienia

  Świdermajery – „Cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widziała” czy „upiory w przedpieklu”?
  O potencjale w polskim wydaniu

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Inwentaryzacja, analiza i ocena nieużytkowanego cmentarza leśnego w Wilkach. Wytyczne
  do rewaloryzacji cmentarzy ewangelickich

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Utrata wartości zabytkowych terenów zielni w wyniku zmian ich układu i funkcji na przykładzie Skweru Hoovera w Warszawie

  Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

  Nagrody

  Zaginione wioski mazurskie w świadomości społeczności lokalnej

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Drewniane budownictwo Kurpiowszczyzny

  Koło Fotografików Technologii Drewna

  Architektura typu świdermajer jako jeden z elementów programu naprawczego miasta Otwock

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Sekcja 2: Inżynieryjna

  Podział 15 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego – 2
  • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
  • Koło Naukowe Ekonomistów – 1
  • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 1
  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 3
  • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 1
  • Koło Naukowe Leśników – 1
  • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 1
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 3

   

  Praca zgłoszona przez Koło Naukowe Ekonomistów nie została wygłoszona.

  Wyróżnienia

  Prototyp treningowej obrabiarki CNC wykonany z tworzyw drzewnych

  Koło Naukowe Obrabiarek CNC

   

  Asfalt narzutowy jako sposób tłumienia hałasu drogowego

  Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

   

  Zastosowanie SIP do inwentaryzacji, ochrony, monitoringu oraz archiwizacji obiektów w stylu świdermajer – kulisy projektu Interaktywne świdermajery

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Nagrody

  Możliwości wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w inwentaryzacji historycznych leśnych obiektów cmentarnych

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

   

  Ocena dokładności chronometrażu migawkowego w badaniu struktury dnia roboczego pracy harwestera podczas trzebieży w drzewostanie sosnowym

  Koło Naukowe Leśników

   

  Konstrukcje TENSEGRITY, czyli jak niemożliwe staje się możliwe

  Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

  Sekcja 3: Żywienie i technologia żywności

  Podział 16 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 2
  • Koło Naukowe Ogrodników – 1
  • Koło Naukowe Technologów Żywności – 5
  • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 1
  • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 3
  • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 4

  Wyróżnienia

  Ocena wpływu naturalnych dodatków mineralnych na cechy jakościowe muszli ślimaków
  Achatina fulica

  Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

   

  Prozdrowotne zamienniki popularnych produktów spożywczych  z wykorzystaniem
  m.in. Stevia rebaudiana oraz Brassica oleracea

  Koło Naukowe Żywności i Żywienia

   

  Ocena wstępowania nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Porównanie wyników wskaźnika BMI i % udziału tkanki tłuszczowej

  Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

  Nagrody

  Zdrowsze alternatywy tradycyjnych wafli cukrowych

  Koło Naukowe Technologów Żywności

  Badanie zależności między wariantami genetycznymi β-laktoglobuliny a kształtowaniem się poziomu ogólnej zawartości kazeiny mleka krowiego o zróżnicowanej jakości cytologicznej

  Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

  Soja z polskich pól

  Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

  Sekcja 4: Zdrowie i hodowla zwierząt I

  Podział 17 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Aves – 2
  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 5
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 7
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 2
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

  Wyróżnienia

  Lokalizacja białka Sox-9 w trakcie rozwoju gonad jesiotra rosyjskiego Acipenser gueldenstaedtii

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

  Krwiodawstwo psie w polskiej medycynie weterynaryjnej

  Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

  Wpływ krzyżowania bydła ras mlecznych na użytkowość rozpłodową

  Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

  Nagrody

  Wpływ długotrwałej selekcji w kierunku zwiększenia masy ciała oraz zwiększenia masy jąder
  na wielkość narządów wewnętrznych u myszy Mus musculus

  Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

  Wpływ przechowywania zamrażalniczego karmy dla ptaków szponiastych i sów utrzymywanych
  w hodowlach na jej wartość odżywczą

  Koło Naukowe Aves

  Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych

  Koło Naukowe Aves

  Sekcja 5: Zdrowie i hodowla zwierząt II

  Podział 17 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 8
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 7
  • Koło Naukowe Rolników – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

  Wyróżnienia

  Pasożyty występujące w kale gołębi i krukowatych

  Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

  Porównanie użytkowości mlecznej pierwiastek w pierwszych 100 dniach laktacji ras MO i PHF
  oraz krzyżówek tych ras

  Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

  Kalkulator dawki żywieniowej dla trzody chlewnej z uwzględnieniem zastąpienia białka sojowego paszami własnymi

  Koło Naukowe Rolników

  Nagrody

  Wybrane choroby zakaźne ptaków ozdobnych

  Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

  Klipnosis

  Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

  Embriotransfer bydła w Polsce – Czy ma szansę na rozpowszechnienie?

  Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

  Sekcja 6: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt I

  Podział 15 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Aves – 2
  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 1
  • Koło Naukowe Leśników – 5
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 1
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 3
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 2

  Wyróżnienia

  Parazytofauna łosi (Alces alces) z Kampinoskiego Parku Narodowego

  Koło Naukowe Leśników

  Sekwencyjność oraz częstotliwość behawioru indywidualnego przedstawicieli gatunku
  Słoń afrykański (Loxodonta africana) w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

  Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

  Tropem watahy – „Wolf expedition 2014”

  Koło Naukowe Leśników

  Nagrody

  Neocaridina davidi „Painted Fire Red” – nowy selekt krewetki ozdobnej

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

  Próby reintrodukcji pazia żeglarza (Iphiclides podalirius) i pazia królowej (Papilio machaon)
  w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

  Koło Naukowe Ochrony Środowiska

  Ocena skuteczności dwóch nowych pułapek do odłowu epigeicznych chrząszczy – Coleoptera

  Koło Naukowe Leśników

  Sekcja 7: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt II

  Podział 14 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Aves – 2
  • Koło Naukowe Leśników – 6
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 1
  • Koło Naukowe Ogrodników – 1
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 2
  • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

  Wyróżnienia

  Występowanie różnych gatunków biedronek w koloniach mszyc zasiedlających krzewy ozdobne

  Koło Naukowe Ogrodników

  Martwa kura pełna życia czyli porównanie zgrupowań nekrofagów (Coleoptera)
  w trzech środowiskach

  Koło Naukowe Leśników

  Ocena możliwości włączenia Lasów Sobiborskich do sieci ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce oraz do sieci Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000

  Koło Naukowe Leśników

  Nagrody

  Analiza aerodynamiki lotu ptaków drapieżnych

  Koło Naukowe Aves

  Dynamika jesiennej migracji ptaków wzdłuż Doliny Środkowej Wisły

  Koło Naukowe Leśników

  Porównanie zgrupowań motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) muraw psammofilnych
  i wilgotnych łąk nadbużańskich

  Koło Naukowe Leśników

  Sekcja 8: Ekologia i ochrona przyrody

  Podział 14 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 8
  • Koło Naukowe Leśników – 2
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
  • Koło Naukowe Rolników – 1
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

  Wyróżnienia

  Wpływ wybranych środowisk rzeki Bug na zgrupowania chrząszczy z rodziny biegaczowate (Coleoptera, Carabidae)

  Koło Naukowe Leśników

  Wykorzystanie prawa Chezy do ilościowego określania rozrządu wód w wielokorytowym systemie rzeki anastomozującej na przykładzie rz. Narew

  Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

  Analiza i ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w rejonie nieczynnej kopalni
  w Rutkach

  Koło Naukowe Rolników

  Nagrody

  Hydrologiczna ocena celowości prowadzenia prac utrzymaniowych na rz. Supraśl w kontekście ograniczenia ryzyka powodziowego

  Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

  Rzeka uregulowana czy przekształcona? Analiza zmienności przepływów, stanów wód i środowiska wodnego w wyniku przeprowadzenia regulacji

  Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

  Możliwość czynnej ochrony rudosterki szaropierśnej w Brazylii

  Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

  Sekcja 9: Świat roślin

  Podział 12 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Leśników – 6
  • Koło Naukowe Ogrodników – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 4

  Wyróżnienia

  Przyczyny zróżnicowania budowy morfologicznej Carex orbicularis w ekstremalnych warunkach siedliskowych nad jeziorami Bulun-kul i Rang-kul (Pamir Wschodni, Tadżykistan)

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

  Zróżnicowanie flory torfowisk Pamiru Wschodniego na przykładzie jezior Bułun-Kul oraz Rang-Kul

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

  Wpływ sukcesji wtórnej spontanicznej na bogactwo gatunkowe porostów naziemnych i nadrzewnych różnowiekowych pożarzysk Dolnego Basenu Biebrzy

  Koło Naukowe Leśników

   

  Nagrody

  Występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin w centralnej części Puszczy Białowieskiej

  Koło Naukowe Leśników

  Przyczyny i skutki antropogenicznej degradacji flory Pamiru Wschodniego

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

  Wpływ sąsiedztwa człowieka na rozmieszczenie obcych gatunków inwazyjnych roślin w lasach
  na przykładzie Obrębów Białowieża i Puszcza Ladzka

  Koło Naukowe Leśników

  Sekcja 10: Ekonomia i socjologia

  Podział 11 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Ekonomistów – 5
  • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 1
  • Koło Naukowe Leśników – 1
  • Koło Naukowe Rolników – 1
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 1
  • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii – 1

  Wyróżnienia

  „Jeleń czy zebra?” czyli wiedza przedszkolaków zdemaskowana

  Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

   Analiza ofert banków skierowanych do studentów na podstawie przeprowadzonego badania

  Koło Naukowe Ekonomistów

   Handel produktami high-tech w kontekście wydatków na B+R w wybranych państwach

  Koło Naukowe Ekonomistów

  Nagrody

  Aspekty ekonomiczne transferu zawodnika piłki nożnej

  Koło Naukowe Ekonomistów 

  Uwarunkowania wyboru oferty usług telekomunikacyjnych wśród studentów na przykładzie telefonii komórkowej

  Koło Naukowe Ekonomistów 

  Preferencje konsumentów na polskim rynku herbaty

  Koło Naukowe Ekonomistów

  Sekcja 11: Posterowa

  Podział 37 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

  • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 2
  • Koło Naukowe Aves – 1
  • Koło Naukowe Biotechnologów – 1
  • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
  • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 1
  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 1
  • Koło Naukowe Leśników – 9
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 4
  • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 2
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
  • Koło Naukowe Technologów Żywności – 2
  • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 1
  • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 2
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 5
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 3
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci” – 1

  Praca zgłoszona przez Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” nie została wygłoszona.

  Wyróżnienia

  Porównanie zachowania kotów szczepionych przeciwko wściekliźnie w 13 dystalną ogona
  oraz w okolicę udową prawą

  Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

  Porównanie wybranych cech martwego drewna leżącego w drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego
  i boru mieszanego świeżego na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec

  Koło Naukowe Leśników

  Znaczenie nanocząstek srebra w terapii przeciwnowotworowej

  Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

  Nagrody

  Wpływ biopolimeru, jakim jest guma ksantanowa, na przepuszczalność piasku średniego

  Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym

  Występowanie niedowagi, nadwagi i otyłości w wybranej grupie osób zamieszkujących
  Warszawę i okolice

  Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

  Innowacyjne propozycje asortymentu sklepików szkolnych

  Koło Naukowe Żywności i Żywienia

   

  Na 178 zgłoszonych prac podział pomiędzy poszczególne koła kształtował się następująco:

  • Koło Fotografików Technologii Drewna – 1
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 1
  • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 4
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Aves – 7
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 3
  • Koło Naukowe Biotechnologów – 1
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego – 2
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 1
  • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 11
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 2
  • Koło Naukowe Ekonomistów – 6
   • wyróżnienia – 2
   • nagrody – 3
  • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 2
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 1
  • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 20
   • wyróżnienia – 2
   • nagrody – 3
  • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 2
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Leśników – 30
   • wyróżnienia – 7
   • nagrody – 6
  • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 20
   • wyróżnienia – 3
   • nagrody – 2
  • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 3
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 4
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 1
  • Koło Naukowe Ogrodników – 3
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Rolników – 3
   • wyróżnienia – 2
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Technologów Żywności – 7
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 1
  • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji – 1
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 9
   • wyróżnienia – 3
   • nagrody – 2
  • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 2
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 0
  • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 4
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 1
  • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 7
   • wyróżnienia – 1
   • nagrody – 1
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 6
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 13
   • wyróżnienia – 3
   • nagrody – 2
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii – 1
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci” – 1
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki – 1
   • wyróżnienia – 0
   • nagrody – 0
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 7
   • wyróżnienia – 3
   • nagrody – 3

  Ranking XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych

  Miejsce

  Nazwa koła

  Suma punktów

  1

  Koło Naukowe Leśników

  68

  2

  Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

  36

  3

  Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

  34

  4

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

  27

  5

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  25

  6

  Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

  23

  8

  Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

  21

  8

  Koło Naukowe Ekonomistów

  21

  9

  Koło Naukowe Aves

  19

  10

  Koło Naukowe Żywności i Żywienia

  13

  11

  Koło Naukowe Technologów Żywności

  11

  12

  Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

  10

  14

  Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

  8

  14

  Koło Naukowe Ochrony Środowiska

  8

  15

  Koło Naukowe Rolników

  7

  17

  Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

  6

  17

  Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym

  6

  21

  Koło Fotografików Technologii Drewna

  5

  21

  Koło Naukowe Obrabiarek CNC

  5

  21

  Koło Naukowe Ogrodników

  5

  21

  Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia”

  5

  22

  Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

  4

  23

  Koło Naukowe Informatyków Silver .NET

  2

  27

  Koło Naukowe Biotechnologów

  1

  27

  Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji

  1

  27

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii

  1

  27

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”

  1

  28

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki

  0