FAQ (I stopień, jednolite)

Rekrutacja

 • Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?

  Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne). Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek w kwalifikacji podstawowej, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (w ramach pozostałych wolnych miejsc i tej samej opłaty rekrutacyjnej). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej (wybranie opcji „biorę udział w kolejnym etapie” i powrót do statusu „zarejestrowany”) kandydat będzie widział w SOK wszystkie kierunki studiów, na które może się rekrutować i liczbę pozostałych wolnych miejsc na tych kierunkach, może wielokrotnie zmieniać w okresie wynikającym z kalendarium rekrutacji) kierunek studiów, na który chce być kwalifikowany w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany” na danym kierunku studiów.

  NALEŻY PRZECZYTAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z KOLEJNYCH SEKCJI!

 • Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?

  NIE, w Systemie Obsługi Kandydata można zarejestrować się tylko raz i wybrać jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne). Proszę przeczytać pytanie powyżej.

 • Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów pierwszego stopnia?

  W celu dokończenia rejestracji po utworzeniu konta i wybrania kierunku studiów należy:

  • zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK) za pomocą numer ID nadanego przy zakładaniu konta,
  • zapoznać się z informacją dla kandydatów przystępujących do kwalifikacji (podświetlone na czerwono) dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  • wybrać stopień studiów w zakładce „Wybór stopnia studiów” np. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wybrać TAK przy opcji “Ubiegam się o przyjęcie na studia 1-go stopnia/jednolite mgr.”, następnie uzupełnić informacje o dotychczasowych studiach w SGGW – ta opcja dotyczy osób, które w przeszłości były lub aktualnie są studentami SGGW. Po zaznaczeniu właściwych opcji z list rozwijanych potwierdzić wybór przyciskiem “OK”,
  • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” i wybrać właściwe opcje z list rozwijanych (“Rodzaj dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie”, “Wybierz formę studiów o które się ubiegasz”, “Zwolnienia z kwalifikacji”),
  • w zakładce  „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” w tabeli “Informacje dotyczące ocen i egzaminów Kandydata” wybrać TAK z list rozwijanych przy przedmiotach, których wyniki są/będą na świadectwie maturalnym, uzupełnić wyniki ze świadectwa we właściwych polach (poziom podstawowy albo rozszerzony), wybrać właściwy rok matury,
  • odświeżyć listę kierunków przyciskiem „odśwież” pod tabelą z wynikami,
  • postawić kropkę przy wybranym kierunku,
  • potwierdzić wybór przyciskiem „zapisz zmiany” na dole strony.

  W zakładce „Strona główna panelu administracyjnego” wyświetli się wybrany kierunek studiów.

  Uwaga! Fotografię w systemie zamieszczają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia – w terminie wskazanym w kalendarium.

 • Jak i kiedy umieścić brakujące dane w formularzu podania o przyjęcie (wyniki matury numery i daty świadectw,)?

  Brakujące dane należy wpisać do formularza rekrutacyjnego w następujący sposób:

  • zalogować się;
  • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę, w której dane będą uzupełniane;
  • wpisać, wprowadzić właściwe dane;
  • potwierdzić zmiany przyciskiem na dole strony.

  Wpisując dane dotyczące wyników matury, należy pamiętać o:

  • zaznaczeniu TAK przy odpowiednim przedmiocie i wpisaniu wyniku właściwego poziomu matury we właściwą kolumnę;
  • wpisaniu wyniku, który jest na świadectwie, ale bez symbolu % (system sam przelicza wyniki matury na punkty SGGW);
  • wybraniu właściwego roku uzyskania matury (tegoroczni maturzyści wybierają „2010 i później”);
  • pozostawieniu wartości 0 (zero) w polach niewypełnionych;
  • odświeżeniu listy kierunków i sprawdzeniu, czy wybrano właściwy kierunek.

  Wpisane wyniki matur można sprawdzić w zakładce „Wyniki” (w menu po lewej stronie).

  Wynik przeliczony na punkty SGGW dla aktualnie wybranego kierunku wyświetla się na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata.

  Informacje dotyczące ukończonej szkoły średniej i świadectwa maturalnego wprowadzamy dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

  Wygenerowany formularz podania o przyjęcie na studia (dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia) powinien zawierać właściwe i wszystkie wymagane dane (numery świadectw, daty ich wystawienia oraz zdjęcie kandydata).

 • Co się stanie, jeżeli nie zostanę przyjęty / przyjęta na studia w pierwszym etapie rekrutacji?

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia w pierwszym etapie kwalifikacji może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej na kierunki na których pozostały wolne miejsca. Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia otrzymuje status „kolejny etap”. Udział w rekrutacji uzupełniającej wymaga zgody kandydata poprzez wybranie opcji „biorę udział w kolejnym etapie” i powrót do statusu „zarejestrowany”. Kandydat ze statusem „zarejestrowany” wybiera kierunek na których chce być kwalifikowany w rekrutacji uzupełniającej. Wybór kierunku może wielokrotnie zmieniać w okresie wynikającym z kalendarium rekrutacji. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany” na danym kierunku studiów.

  UWAGA! Należy przeczytać odpowiedzi z kolejnych sekcji pytań poniżej.

 • Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany / kwalifikowana na zadeklarowany wcześniej kierunek studiów?

  TAK, dzięki temu wiemy, że kandydat nadal zainteresowany jest danym kierunkiem i formą studiów. Aby potwierdzić udział w kolejnym etapie, należy po zalogowaniu się do SOK kliknąć przycisk „biorę udział w kolejnym etapie”. W kolejnych etapach kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status „zarejestrowany” widoczny w czerwonym polu na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK (po zalogowaniu). Kandydaci z innym statusem nie będą kwalifikowani.

  UWAGA! Należy przeczytać odpowiedzi z kolejnych sekcji pytań poniżej.

 • Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne, jeśli nie dostanę się na studia stacjonarne?

  NIE, a na pewno nie bez wiedzy i zgody kandydata. Kandydat zawsze podejmuje decyzje o wyborze kierunku / formy studiów samodzielnie – na podstawie informacji podanych w SOK, na stronach internetowych rekrutacji lub przesłanych do kandydata pocztą elektroniczną. W trakcie rekrutacji należy uważnie śledzić komunikaty komisji rekrutacyjnej i odpowiednio na nie reagować. W przypadku gdy kalendarium nie przewiduje już kolejnych etapów a na danych kierunkach pozostały jeszcze wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować kandydatowi przyjęcie na inny kierunek lub formę studiów. Odbywa się to w drodze propozycji przyjęcia, przedstawionej w Systemie Obsługi Kandydatów, którą kandydat może zaakceptować. Po jej zaakceptowaniu zmieniony zostaje kierunek aplikacji i status kandydata upoważniający do złożenia dokumentów i przyjęcia na zaproponowany kierunek. Należy mieć na uwadze fakt, że tego rodzaju propozycje Komisja Rekrutacyjna może ale nie musi kandydatowi złożyć. 

 • W formularzu rekrutacyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku, który mnie interesuje.

  Jeśli w wykazie kierunków nie ma tego, który interesuje kandydata, należy sprawdzić, czy:

  • poprawnie oznaczono w formularzu rejestracyjnym przedmioty kwalifikacyjne, z których wyniki kandydat posiada oraz wybrano właściwą formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne);
  • wprowadzono wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikującego na dany kierunek;
  • wybrano TAK przy kwalifikacyjnym przedmiocie maturalnym dla tego kierunku;
  • wynik matury uzyskanej z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest nie niższy niż 30.
 • Nie mogę się zalogować. Komunikat „system zamknięty".

  Komunikat „system zamknięty” pojawiający się w SOK w trakcie rekrutacji kandydatów na studia jest związany z przetwarzaniem danych. System zamykamy dla kandydatów na czas kwalifikacji lub po zakończeniu terminów rejestracji gdy stan danych nie może być zmieniany. Z reguły zamknięcie nie trwa dłużej niż kilka godzin i wynika z kalendarium rekrutacji. Komunikat ten wyświetlany jest również przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji na studia (terminy określone w kalendarium).

 • Jestem zarejestrowany / zarejestrowana, ale po zalogowaniu do systemu widzę tylko zakłądkę 'Wyloguj' i 'Zmiana hasła'.

  Po upływie 30 dni od dnia założenia konta system prosi o zmianę hasła. Kandydat po zalogowaniu widzi w menu po lewej stronie zakładkę “Zmiana hasła”. Po dokonaniu zmiany hasła przez użytkownika zostanie przywrócony dostęp do konta. Bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych wymaga okresowej (co 30 dni) zmiany hasła do konta.

 • Nie pamiętam hasła/ nie pamiętam ID / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?

  Zalogować do Systemu Obsługi Kandydata (SOK) mogą się tylko kandydaci, którzy wcześniej utworzyli w nim konto i został im nadany numer ID (numer zawierający 6 cyfr). Kandydaci logują się na swoje konto utworzone w SOK za pomocą nadanego przy rejestracji numeru ID oraz ustanowionego przez siebie hasła.

  Najczęstsze przyczyny to:
  – błąd w numerze ID kandydata (wprowadzanie numeru PESEL jako ID jest niepoprawne)
  – niepoprawnie wprowadzone hasło
  – włączony przycisk CAPS LOCK lub przypadkowa zmiana trybu klawiatury (Ctrl+Shift)
   
  Nie pamiętam ID 

  Potwierdzenie utworzenia konta wraz z informacją o nadanym numerze ID (numer zawierający 6 cyfr) wyświetla się jako komunikat systemowy, jest także wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail kandydata podany przy zakładaniu konta. Komunikat ten może być skierowany do różnych folderów skrzynki poczty elektronicznej, zależnie od ustawionych reguł/preferencji. 

  Proszę sprawdzić swoją skrzynkę poczty internetowej podaną w SOK przy zakładaniu konta, koniecznie wszystkie foldery (m.in. Oferty, SPAM, Powiadomienia, Społeczności) – zależnie od ustawień preferencji komunikat mógł znaleźć się w zupełnie nieoczekiwanym folderze skrzynki pocztowej. Na skrzynce Gmail wiadomość ta znajduje się najczęściej w folderze Oferty. Proszę docelowo ustawić preferencje by wiadomości z SGGW trafiały do właściwego folderu.

   Nie pamiętam hasła 

  Kandydaci logują się na swoje konto utworzone w SOK za pomocą nadanego przy rejestracji numeru ID (numer zawierający 6 cyfr) oraz ustanowionego hasła. Hasło to musi składać się z minimum 10 znaków, w tym minimum jednego znaku z każdej grupy tj. duża litera, mała litera, cyfra, znaki specjalne (@!^). 

  W celu odzyskania hasła należy wejść w zakładkę „Odzyskiwania utraconego hasła”, która znajduje się w SOK w manu po lewej stronieW formularzu należy podać 6-cio cyfrowy numer ID użytkownika do logowania w SOK (jeśli nie pamiętasz ID przeczytaj informacje powyżej), ten sam adres email co podczas rejestracji oraz nowe hasło. Na Państwa e-mail, zostanie odesłany kod aktywacyjny, który należy wykorzystać w ciągu 15 minut – wpisać do formularza, który się pojawi w zakładce „Odzyskiwanie utraconego hasła”.

 • Jak mają rejestrować się kandydaci ze świadectwem dojrzałości i wynikami matury wyrażonymi w ocenach 2-5 lub 1-6, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia lub w celu poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości?

  W zakładce „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” jako rodzaj dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia kandydaci wybierają „polskie świadectwo dojrzałości – wyniki wyrażone w skali ocen…”, zaznaczają TAK przy przedmiocie kwalifikacyjnym, z którego mają wynik egzaminu maturalnego (zaświadczenie OKE) i po kliknięciu w „dodaj zaświadczenie” uzupełniają wynik egzaminu na zdawanym poziomie zgodnie z informacją na zaświadczeniu. Po wprowadzeniu informacji należy sprawdzić poprawność przeliczenia punktów kwalifikacyjnych w zakładce „wyniki” lub na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata.

 • Nie zdałem / zdałam matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy muszę się rejestrować? Czy mogę brać udział w rekrutacji?

  Należy zapoznać się z kalendarium rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna

 • Czy opłatę rekrutacyjną można uiścić przelewem internetowym?

  TAK, przelew internetowy jest też przelewem bankowym. Ze względu na krótki czas księgowania fakt wniesienia opłaty rekrutacyjnej szybko pojawia się na koncie kandydata (z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatności). Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty!

 • Czy muszę robić przelew z własnego konta / rachunku?

  NIE. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

 • Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem poczty?

  TAK, wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności.

 • Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

  Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat. Jedna opłata obejmuje cały przebieg rekrutacji, również udział w kwalifikacji uzupełniającej.

 • Moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

  Opłata (dokonywana przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej / na poczcie) księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

  • cierpliwie poczekać;
  • sprawdzić poprawność numeru konta, na które została wysłana;
  • sprawdzić czy nie wróciła na konto, z którego została wysłana;
  • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

  Uwaga! Odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie jest potwierdzeniem jej dokonania. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

 • W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty, skoro opłatę rekrutacyjną wpłaciłem / wpłaciłam przez internet?

  Każde konto bankowe ma opcję wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu. Na takim wydruku zazwyczaj jest umieszczona klauzula, że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

 • W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nru konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, tego samego dnia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

  W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kwalifikacja na studia

 • Jak przebiegają kwalifikacje uzupełniające?

  Kandydatom posiadającym status „kolejny etap?” na kierunkach, na których są wolne miejsca, udostępniany jest szary przycisk „Biorę udział w kolejnym etapie”. Po wybraniu tego przycisku status kandydata na tym kierunku zmieni się na „zarejestrowany” – umożliwiając udział w kwalifikacji uzupełniającej na tym kierunku.

  Kandydatom, posiadającym status „kolejny etap?” na kierunkach, dla których nie ma wolnych miejsc szary przycisk „Biorę udział w kolejnym etapie” nie jest udostępniany, ponieważ kolejny etap nie będzie przeprowadzony. Kandydat ten może jednak uczestniczyć w kwalifikacji na inny kierunek, na którym będą wolne miejsca.

  Każdy kandydat może zmienić kierunek, na który chce być kwalifikowany w kolejnym etapie, o ile na kierunku tym pokazane są w SOK wolne miejsca do kwalifikacji uzupełniającej. Zmiany kierunku można dokonać przez wybór zakładki „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” – pod tabelą z wynikami matur trzeba zaznaczyć wybrany kierunek i na końcu pod kierunkami zapisać zmiany (szary guzik),

  W menu pojawiła się nowa zakładka „ranking” (TYLKO DLA STUDIÓW STACJONARNYCH). Do czego służy i dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?

  Zakładka ranking pojawia się w SOK tym kandydatom, którzy biorą udział w kwalifikacjach uzupełniających (kolejnych etapach). Kandydat może tam sprawdzić, na jakich kierunkach dostępnych dla niego (zgodnie z przedmiotami zdanymi na maturze) są jeszcze wolne miejsca i jaka jest jego pozycja na listach rankingowych każdego z tych kierunków. Kierując się tymi informacjami, kandydat może wielokrotnie zmieniać swój wybór kierunku. Wybrany kierunek, podświetlony na czerwono, będzie tym, na który kandydat będzie kwalifikowany w najbliższym etapie. Korzystanie z informacji w zakładce ranking jest najskuteczniejsze  pod koniec rejestracji/wyboru kierunku w danym etapie.

  Dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?

  Kandydat, którzy nie został zakwalifikowany na studia w zakończonym etapie, wraz z otwarciem kolejnego otrzymuje status kolejny etap. Aby wziąć w nim udział, należy wybrać opcję biorę udział w kolejnym etapie” albo wybrać ponownie kierunek studiów i potwierdzić zmiany. Od tego momentu kandydat odzyskuje status zarejestrowany” i jest brany pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych (pozycja w zakładce ranking). Wynikiem takiego działania oraz zmian dokonywanych przez wszystkich kandydatów, którzy decydują się na wejście do kolejnego etapu jest szybko zmieniająca się pozycja kandydata w rankingach. 

  W zakładce „ranking” jest napisane, że liczba wolnych miejsc na wybranym przede mnie kierunku wynosi zero. Mam w rankingu na tym kierunku pozycję 35, a na innym kierunku gdzie liczba wolnych miejsc jest 25 mam pozycję 3. Czy jeśli zmienię kierunek, to zostanę przyjęty / przyjęta i będę mógł / mogła złożyć dokumenty?

  Korzystając z zakładki „Ranking” kandydat w terminach wskazanych w kalendarium może zmieniać preferowany kierunek studiów, bazując na informacjach o wolnych miejscach i swoich pozycjach w rankingach. Następnie system jest zamykany na czas kwalifikacji i zmiany statusów. Po kwalifikacji kandydat uzyskuje odpowiedni status i jeżeli jest to status „zakwalifikowany” powinien wykonać czynności określone dla tego statusu i złożyć dokumenty.

 • Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej? Gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

  Informacja o wolnych miejscach podawana jest po zakończeniu danego etapu w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce Progi przyjęć,wolne miejsca lub w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana do systemu po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniego etapu. Terminy te podane są w kalendarium rekrutacji.

 • Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

  Tak. Kandydaci mogą ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów w ramach wolnych miejsc. W kolejnych etapach rekrutacji biorą udział tylko kandydaci ze statusem „zarejestrowany

 • Jak będzie przebiegała kwalifikacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie?

  Po utworzeniu konta w SOK kandydat wskazuje przedmioty kwalifikacyjne (wszystkie przedmioty zdawane na maturze) i wybiera kierunek studiów. Po otrzymaniu wyników matur wprowadza wyniki matur do SOK.

  Na podstawie wprowadzonych wyników i utworzonych list rankingowych dla poszczególnych kierunków studiów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o liczbie osób i minimalnej liczbie punktów kwalifikujących kandydata do przyjęcia na dany kierunek studiów. Decyzja komisji znajduje odzwierciedlenie w statusie kandydata.

  Kandydat, który utworzy konto rekrutacyjne i wybierze kierunek studiów otrzymuje status „zarejestrowany”.

  Po kwalifikacji możliwe są następujące statusy:

  “Zakwalifikowany” – kandydat zaproszony do potwierdzenia podjęcia studiów w SGGW i złożenia dokumentów;

  “Kolejny etap?” – kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiających złożenie dokumentów i przyjęcie w pierwszym etapie.

  Kandydat, który uzyskał status „zakwalifikowany” i decyduje się na podjęcie studiów w SGGW w wyznaczonym w kalendarium rekrutacji terminie:

  1. Uzupełnia brakujące dane w SOK (ukończona szkołą średnia),
  2. Dołącza w SOK cyfrową fotografię
  3. Potwierdza, na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK gotowość podjęcia studiów i  złożenia dokumentów zielonym przyciskiem „Potwierdzam gotowość podjęcia studiów, dostarczę dokumenty”.
  4. Status kandydata w SOK po potwierdzeniu zmienia się na „oczekujący na przyjęcie

  Kolejnym krokiem kandydata ze statusem  „oczekujący na przyjęcie” jest dostarczenie do SGGW wymaganych dokumentów:

  • oryginału świadectwa dojrzałości albo notarialnie potwierdzonej kopii oryginału świadectwa dojrzałości.
  • wygenerowanej z SOK, wydrukowanej i podpisanej Ankiety osobowej/Podania o przyjęcie na studia
  • papierowej fotografii

  Dokumenty mogą zostać przesłane pocztą, przesłane kurierem,  dostarczone osobiście w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji. Kandydat, który potwierdzi gotowość podjęcia studiów i dostarczy wymagane dokumenty we wskazanym terminie otrzymuje status przyjęty.

  Komisja Rekrutacyjna, po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem wykonanej kopii  świadectwa dojrzałości, zgodnie z dyspozycją kandydata wskazaną przy przesyłaniu dokumentów:

  1. odsyła oryginał świadectwa dojrzałości na adres podany w SOK lub adres wskazany przez kandydata przy przesyłaniu dokumentów albo
  2. przechowuje oryginał świadectwa w teczce kandydata, który kandydat może odebrać w dziekanacie swojego kierunku po rozpoczęciu studiów.

  Kandydat ze statusem „zakwalifikowany” który nie potwierdzi we wskazanym w kalendarium terminie gotowości podjęcia studiów i złożenia dokumentów oraz kandydat, który potwierdzi gotowość podjęcia studiów i złożenia dokumentów („oczekujący na przyjęcie”) i nie dostarczy tych dokumentów w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji otrzyma po upływie tego terminu status rezygnacja brak dokumentów.

  Jeśli kandydat ze statusem rezygnacja brak dokumentów zmieni zdanie i będzie chciał przystąpić do drugiego etapu kwalifikacji – na pozostałe po pierwszym etapie wolne miejsca – powinien na swoim konie rekrutacyjnym ponownie skorzystać z zakładki wyboru kierunku studiów, potwierdzić wybór kierunku i uzyskać tym samym ponownie status „zarejestrowany”.

  Na podstawie liczby kandydatów ze statusem przyjęty na poszczególnych kierunkach studiów Komisja Rekrutacyjna w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji ogłosi liczbę wolnych miejsc do drugiego etapu. Drugi etap przeprowadzony zostanie w sposób analogiczny do pierwszego etapu.

  Osoby ze statusem przyjęty zostaną wpisane na listę studentów.

 • Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?

  SGGW publikuje informacje o przyjęciu / zakwalifikowaniu kandydata na studia w Systemie Obsługi Kandydatów. Kandydat znajdzie w polu statusu (zawsze podświetlonym na czerwono) jeden z komunikatów:

  • „zakwalifikowany” – kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie uzupełnić informacje w SOK i dostarczyć dokumenty;
  • „Kolejny etap?” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po wybraniu opcji „biorę udział w kolejnym etapie lub powtórnym wyborze / zmianie kierunku studiów i zmianie statusu na „zarejestrowany może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany;
  • „oczekujący na przyjęcie” – kandydat, który został zakwalifikowany, uzupełnił informacje, wprowadził zdjęcie, i potwierdził gotowość złożenia dokumentów i podjęcia studiów w SGGW – Kandydat ten aby uzyskać status przyjęty musi dostarczyć wymagane dokumenty, w tym oryginał świadectwa maturalnego (odpis notarialny)  do Komisji rekrutacyjnej.
  • „przyjęty…” – kandydat został zakwalifikowany i złożył w przewidzianym w kalendarium rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów.

  Informacja o liczbie punktów, z którymi kandydaci byli kwalifikowani w danym etapie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów (tzw. “progi”) publikowane są w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce “Progi przyjęć, wolne miejsca”.

 • Dostałem / dostałam pusty komunikat o kwalifikacji. Co z tym zrobić?

  Duża liczba wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną do kandydatów może być przez niektóre filtry antyspamowe identyfikowane jako spam. Kandydat powinien sprawdzić odpowiedni folder w skrzynce mailowej, a dodatkowo także swój status w Systemie Obsługi Kandydata, komunikaty zamieszczone na stronie internetowej rekrutacji oraz tabelę z minimalną punktacją wymaganą w danym etapie rekrutacji.

 • W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, teraz jest napisane „zakwalifikowany”. Czy to znaczy, że zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana?

  Podświetlony na czerwono w polu „status” komunikat „zakwalifikowany” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia. Będzie przyjęty na wybrany przez siebie kierunek pod warunkiem spełnienia warunków formalnych: potwierdzenia w SOK gotowości podjęcia studiów w SGGW oraz przekazania zgodnie z komunikatem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i w wymaganych terminach (kalendarium rekrutacji) kompletu dokumentów, które zgadzają się pod względem danych z informacjami wpisanymi przez kandydata do formularza SOK.

 • W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, jest napisane „kolejny etap”. Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?

  Komunikat „kolejny etap” oznacza, że kandydat uzyskał za mało punktów SGGW, by zostać zakwalifikowany na studia w bieżącym etapie rekrutacji. Wciąż ma jednak szansę na zakwalifikowanie się do przyjęcia w kwalifikacjach uzupełniających. Aby wziąć w nich udział, należy zalogować się do SOK i wybrać opcję biorę udział w kolejnym etapie” – w terminie, w którym jest to możliwe (po wpisaniu wolnych miejsc do SOK po zakończeniu poprzedniego etapu). Wówczas status zmieni się ponownie na „zarejestrowany. Udział w kwalifikacjach uzupełniających odbywa się w ramach wniesionej już opłaty rekrutacyjnej. W rekrutacji uzupełniającej możliwa jest zmiana kierunku studiów, na który kandydat chce być przyjęty. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany”.  

 • Nie zostałem zakwalifikowany / nie zostałam zakwalifikowana do przyjęcia na studia stacjonarne, a chcę ubiegać się o wolne miejsca na studiach niestacjonarnych. Kiedy muszę zmienić formę studiów w SOK?

  Należy to zrobić w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji dla rekrutacji uzupełniającej.

 • Zostałem zakwalifikowany / zakwalifikowana na studia, ale chcę studiować na innym kierunku. Co mogę zrobić?

  Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia lub przyjęty na studia, ale chciałby jednak studiować na innym kierunku, to może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek w ramach wolnych miejsc w kolejnych etapach rekrutacji – o ile takie miejsca zostaną wskazane. W tym celu powinien:

  • zalogować się do SOK i zrezygnować z przyjęcia, wybierając przycisk rezygnuję ze studiowania…” i potwierdzić rezygnację. Jego status zmieni się wtedy na rezygnacja;
  • wybrać zakładkę 1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunkuwybrać w formularzu interesujący go kierunek studiów, na którym są wykazane wolne miejsca, a następnie potwierdzić przyciskiem na końcu strony zapisz zmiany. Wtedy zostanie mu przywrócony status zarejestrowany” i będzie brał udział w rekrutacji na nowy wybrany przez siebie kierunek.

  Prosimy o rozwagę i rozsądek przy tego typu zmianach. Zdarza się, że kandydatowi nie udaje się zakwalifikować na nowy kierunek studiów. Powrót na zwolnione miejsce nie jest już jednak możliwy inaczej niż przez ponowne przejście procesu rekrutacji. W roku 2021 przeprowadzane są trzy etapy, zatem rezygnacja w pierwszym etapie i niewystarczająca liczba punktów w kolejnych prowadzą do nieprzyjęcia na studia w SGGW.

 • Wybrałem / wybrałam rezygnację w systemie, ale jednak chciałbym / chciałabym brać udział w kolejnych kwalifikacjach. Czy muszę rejestrować się ponownie?

  Jeśli w polu statusu wyświetla się rezygnacja”, a kandydat nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę 1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku, zaznaczyć wybrany kierunek (o ile są na nim wolne miejsca) i zapisać zmiany. Wówczas ponownie dostaje status zarejestrowany i bierze udział w kolejnym etapie kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek. Jest to tzw. przerejestrowanie się.

 • W czerwonym polu wyświetla mi się komunikat „Rezygnacja. Brak dokumentów", a ja chcę brać udział w kolejnych etapach rekrutacji. Co mam zrobić?

  Komunikat oznacza, że kandydat został w poprzednim etapie rekrutacji zakwalifikowany do składania dokumentów, potwierdizł gotowość podjęcia studiów w SGGW ale nie przekazał ich w określonym terminie i tym samym zrezygnował z przyznanego mu miejsca. Jeśli nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę 1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku, zaznaczyć wybrany kierunek (o ile są na nim wolne miejsca) i zapisać zmiany. Wówczas uzyskuje status zarejestrowany i bierze udział w kolejnym etapie kwalifikacji.

Składanie dokumentów

 • Kto i kiedy składa dokumenty?

  Dokumenty dostarczają do SGGW kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia i potwierdzili gotowość podjęcia studiów w SGGW uzyskując tym samym status „oczekujący na przyjęcie”.

  Po zakwalifikowaniu do przyjęcia – status w SOK „zakwalifikowany” kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją dla kandydatów zakwalifikowanych (podświetlona na czerwono zakładka menu), a następnie – po potwierdzeniu zapoznania się z powyższą informacją, zgodnie z kolejnymi podświetlanymi elementami menu:

  • uzupełnia informacje dotyczące szkoły średniej,
  • dołącza do SOK cyfrową fotografię,

  Następnie, na Stronie głównej panelu administracyjnego kandydata:

  • drukuje i sprawdza poprawność Ankiety osobowej/ Podania o przyjęcie na studia (ewentualnie poprawia dane)
  • klika w zielony guzik “Potwierdzam gotowość podjęcia studiów, dostarczę dokumenty”, po wykonaniu powyższej operacji status kandydata zmienia się na „oczekujący na przyjęcie”

  Podpisana ankieta/podanie o przyjęcie, papierowa fotografia (podpisana), oryginał świadectwa dojrzałości lub poświadczona notarialnie kopia oryginału świadectwa dojrzałości (albo dla dokumentów uzyskanych w innych krajach świadectwo uprawniające do ubiegania się o studia w kraju wydania tego świadectwa), muszą być dostarczone w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

  Zalecamy przesłanie tych dokumentów kurierem albo listownie. Możliwe jest składanie dokumentów osobiście.

  Uwaga, za poprawne dokumenty uznawane są wymienione powyżej. Zwykłe kopie świadectw dojrzałości nie będą akceptowane. Uczelnia przechowuje w aktach studenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dojrzałości. Aby taką kopię potwierdzić niezbędny jest oryginał świadectwa do wglądu.

  Przesłany oryginał będzie odesłany na wskazany adres albo będzie do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów (przy odbiorze legitymacji studenckiej, podpisywaniu ślubowania itp.) zależnie od woli kandydata.

  W skrajnych przypadkach dokumenty mogą być dostarczone osobiście w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

  Osoby, które nie potwierdzą gotowości podjęcia studiów lub które potwierdzą ale nie dostarczą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja.

 • Czy jakieś dokumenty powinienem / powinnam złożyć w SGGW wcześniej niż przewiduje to kalendarium rekrutacji?

  Nie, przed zakwalifikowaniem do przyjęcia nie oczekujemy przesyłania dokumentów. Wyjątkiem są laureaci olimpiad i konkursów, którzy składają wszystkie dokumenty wraz z uprawnieniami laureata przed kwalifikacją.

 • Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?

  Rekomendujemy przesyłanie dokumentów pocztą albo kurierem. Muszą to być jednak oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie.

  Możliwe jest też składanie dokumentów osobiście.

 • Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?

  Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do dysponowania dokumentami kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

  Kandydatom, którzy zrezygnują ze studiów w SGGW przed zakończeniem rekrutacji dokumenty będą odsyłane na adres korespondencyjny podany w SOK.

 • Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie. Co zrobić?

  Jeśli kandydat studiuje lub ukończył już jeden kierunek studiów (zrezygnował ze studiów, został skreślony) i jeszcze nie rozliczył się z wydziałem, a jego dokumenty znajdują się w dziekanacie, powinien w odpowiednim czasie odebrać oryginały dokumentów i ponownie złożyć je w ramach rekrutacji. Ta sama procedura dotyczy dokumentów znajdujących się w dziekanacie wydziału SGGW. Dziekanaty nie udostępniają dokumentów osobom trzecim (w tym rekrutacji).

 • Jestem już studentem / studentką i zaczynam drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

  Student podejmujący drugi kierunek studiów składa dokumenty obowiązujące wszystkich kandydatów.

 • W terminie składania dokumentów jestem na urlopie / za granicą / na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty później?

  Osoby, które potwierdzą gotowości podjęcia studiów ale nie dostarczą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja brak dokumentów.

  Terminy rekrutacji są bardzo napięte, nie przewidujemy prolongaty terminów składania dokumentów.

Fotografia

 • Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?

  Zdjęcie w SOK kandydat zamieszcza w przypadku potwierdzenia chęci studiowania w SGGW po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów i przyjęcia. Możliwość dołączenia zdjęcia posiadają kandydaci ze statusem zakwalifikowany/oczekujący na przyjęcie. Dopiero po dołączeniu i zaakceptowaniu zdjęcia możliwe jest wydrukowanie Podania/Ankiety osobowej.

 • W zakładce „Zdjęcie" widzę komunikat „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację”. Ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?

  Zdjęcie kandydata po dołączeniu do formularza powinno być widoczne od razu po dołączeniu. Jeśli kandydat nie widzi swojego zdjęcia w formularzu SOK, oznacza to, że nie zostało ono dołączone i nie może być zweryfikowane (bo np. objętość pliku ze zdjęciem jest zbyt duża). Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (24 do 48 godz. od zamieszczenia zdjęcia). Aby wgrać zdjęcie, należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku na dysku lub nośniku i wcisnąć przycisk „zmień zdjęcie”. Kandydat przy zdjęciu oświadcza, że jest to jego fotografia. Brak zdjęcia / oświadczenia uniemożliwia wydrukowanie podania o przyjęcie na studia. Uwaga! Zdjęcia otrzymane od fotografa na płycie lub innym nośniku są zwykle w bardzo wysokiej rozdzielczości i mają dużą objętość. Zdjęcie dołączane do SOK nie powinno mieć więcej niż 100KB, plik jpg.

 • W zakładce „Zdjęcie" wyświetlany jest komunikat, że zdjęcie nie zostało zaakceptowane. Dlaczego?

  Komunikat zazwyczaj zawiera informację o powodzie odrzucenia fotografii. Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia (zakładka „Zdjęcie” w Systemie Obsługi Kandydatów) i dołączyć właściwą fotografię.

  UWAGA! Głowa kandydata powinna stanowić 66-80% szerokości i wysokości pola fotografii (pola okienka). Zdjęcie powinno być zrobione „en face” – jak do dowodu osobistego lub paszportu, na jednolitym tle, w naturalnych kolorach, ostre. Jeśli jest to zdjęcie skanowane, w polu fotografii nie mogą być widoczne ślady stempla ani krawędzi zdjęcia. W SOK można zobaczyć jak wygląda zdjęcie wzorcowe.

Punkty SGGW

 • Jak przelicza się oceny z egzaminu z rysunku na punkty SGGW?

  W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 sprawdzian z rysunku odręcznego dla kierunku architektura krajobrazu nie będzie przeprowadzany. Kwalifikacja prowadzona będzie na podstawie wyników matur z przedmiotów kwalifikacyjnych.

 • Jak przeliczane są punkty z matury?

  W zależności od roku, w którym zdawano egzamin maturalny (zarówno po raz pierwszy, jak i kolejne), punkty przeliczane są wg wzoru:

  Dla maturzystów 2008–2021 (lub poprawiających egzamin w tych latach) 

  Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7

  Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1

  Dla maturzystów (lub poprawiających maturę) przed rokiem 2008: 

  Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

 • Jak przeliczane są punkty na kierunek bioinżynieria zwierząt?

  W rekrutacji na kierunek bioinżynieria zwierząt wymagane są dwa przedmioty kwalifikacyjne: język angielski i do wyboru matematyka lub chemia, lub fizyka, lub biologia. Ostateczny wynik to suma punktów SGGW z dwóch przedmiotów, przy czym dla języka angielskiego waga punktów SGGW wynosi 0,3, a dla drugiego przedmiotu – 0,7:

  Punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z języka angielskiego x 0,3 + punkty SGGW z drugiego przedmiotu x 0,7

  Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2020 i uzyskał następujący wynik: matematyka – 80%, język angielski – 70%

  język angielski: punkty SGGW = 70*0,7 = 49,

  matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56

  Punkty kwalifikacyjne = 49*0,3 + 56*0,7 = 53,9

  Przykład 2: Kandydat zdawał maturę w roku 2020 na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych: matematyka – 80%, język angielski – 70% oraz biologię na poziomie rozszerzonym – 70%. W tym przypadku system do przeliczenia punktów wybiera lepszy wynik spośród matematyki i biologii.

  język angielski: punkty SGGW = 70*0,7 = 49,

  matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56,

  biologia: punkty SGGW = 70*1,0 = 70

  Punkty kwalifikacyjne = (język)49*0,3 + (biologia)70*0,7 = 63,7

 • Jak przeliczane są punkty na kierunkach ekonomia, logistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie?

  W rekrutacji na ekonomię, logistykę, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia. Każdy z nich ma swoją wagę: matematyka – 0,6 dla punktów SGGW, język obcy – 0,2 dla punktów SGGW oraz trzeci przedmiot – 0,2 dla punktów SGGW. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania to 100 punktów.

  A zatem punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z matematyki x 0,6 + punkty SGGW z j. obcego x 0,2 + punkty SGGW z trzeciego przedmiotu x 0,2

  Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2020 i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 80%, język obcy – 70%, język polski – 60%.

  matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56 pkt,

  język obcy: punkty SGGW = 70*0,7 = 49 pkt,

  język polski: punkty SGGW = 60*0,7 = 42 pkt

  Punkty kwalifikacyjne = 56*0,6 + 49*0,2 + 42*0,2 = 33,6 + 9,8 + 8,4 = 51,8 pkt 

  Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 51,8 pkt SGGW

  Przykład 2: Kandydat zdawał maturę na poziomie rozszerzonym w roku 2020 i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 80%, język obcy – 70%, geografia – 60%.

  matematyka: punkty SGGW = 80*1,0 = 80 pkt,

  język obcy: punkty SGGW = 70*1,0 = 70 pkt,

  geografia: punkty SGGW = 60*1,0 = 60 pkt

  Punkty kwalifikacyjne = 80*0,6 + 70*0,2 + 60*0,2 = 48,0 + 14,0 + 12,0 = 74,0 pkt 

  Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 74,0 pkt SGGW

 • Matura w szkole dwujęzycznej.

  Egzamin z języka obcego w szkole dwujęzycznej przeprowadzany jest bez wyróżniania poziomów. Osoby, które zdały maturę dwujęzyczną przed rokiem 2008, swój wynik wpisują w formularzu rejestracyjnym w miejscu dla egzaminu na poziomie rozszerzonym. W miejscu na wynik poziomu podstawowego wpisują 100 oraz zaznaczają rok uzyskania matury „przed 2008”.

  Maturzyści od roku 2008 wpisują wynik matury w miejsce przeznaczone na poziom rozszerzony oraz zaznaczają właściwy rok uzyskania matury.

  Egzamin z innych przedmiotów w szkole dwujęzycznej (biologia, chemia, matematyka itp.) jest przeprowadzany z wyróżnianiem poziomów. W formularzu należy wpisać odpowiednio wyniki egzaminu zdawanego w języku polskim.

 • Zdawałem / zdawałam maturę z dwóch języków obcych. Wynik którego z nich wpisać do formularza?

  W formularzu należy wpisać wyniki egzaminów z obu języków. Ten lepiej zdany (po przeliczeniu wyników na punkty SGGW) należy zaznaczyć do kwalifikacji, a przy drugim zostawić status „nie dotyczy”.

 • Mam maturę zagraniczną. Jak przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne SGGW?

  Kandydaci posiadający świadectwo ukraińskie, białoruskie, rosyjskie lub wydane w innym kraju samodzielnie wprowadzają oceny uzyskane na świadectwie do systemu rekrutacyjnego. Będą one przeliczane na punkty SGGW zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie rekrutacji w zakładce „Zagraniczne świadectwa”. Wyniki należy wprowadzić przed zamknięciem rejestracji w danym etapie, w terminach określonych w kalendarium rekrutacji.

  Kandydaci posiadający świadectwo wydane poza granicami RP, w kraju innym niż wymienione w zakładce „Zagraniczne świadectwa” przedstawiają je komisji rekrutacyjnej, która przelicza uzyskane wyniki na punkty SGGW zgodnie z zasadami ogólnymi i dodaje je na konto kandydata. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji) w Biurze Spraw Studenckich, ul. Nowoursynowska 166, pok. 8, pok. 3 lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@sggw.pl.

  Warunkiem dodania punktów przez komisję rekrutacyjną jest:

  dokonanie rejestracji w Systemie Obsługi Kandydata w terminach wskazanych w kalendarium rekrutacji i wybór kierunku studiów, dostarczenie zagranicznego świadectwa dojrzałości min. 24 godziny przed zamknięciem danego etapu rejestracji.

Weterynaria - studia niestacjonarne

 • Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia niestacjonarne (weterynaria)? Jak mam zaznaczyć, że interesują mnie też studia niestacjonarne? Nie widzę tego kierunku w formie niestacjonarnej w tabeli, gdzie mam dokonać wyboru?

  Od roku akademickim 2021/2022  studia niestacjonarne na kierunku weterynaria nie będą już prowadzone.

  Nie ma zatem możliwości zarejestrowania się na tę formę studiów.

 • Kiedy odbywają się pierwsze kwalifikacje na studia niestacjonarne (weterynaria)?

  Od roku akademickim 2021/2022  studia niestacjonarne na kierunku weterynaria nie będą już prowadzone.

  Nie ma zatem możliwości zarejestrowania się na tę formę studiów.

Inne pytanie

 • Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?

  Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w tabeli opłat za studia – załączniku do Zarządzenia Rektora SGGW w sprawie opłat za studia.

 • Do której grupy jestem przypisany / przypisana?

  Informację o przypisaniu do konkretnej grupy kandydat uzyska w dziekanacie właściwym dla swojego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

 • Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

  Termin rozpoczęcia zajęć można sprawdzić na podstronie dotyczącej organizacji roku akademickiego. Tam też zamieszczony jest harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. Jeśli wydziały rozpoczynają zajęcia w innych terminach niż wynika to z organizacji roku akademickiego, powinny o tym powiadomić kandydatów, dlatego warto śledzić informacje na stronach internetowych.

 • Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

  Poszczególne wydziały udostępniają plany zajęć w różnych terminach. Można się z nimi zapoznać w gablotach przed dziekanatem oraz na stronach internetowych wydziałów.

 • Ile wynosi wpisowe na studia?

  SGGW nie pobiera wpisowego od kandydatów na studia. Jedyną opłatą, jaką ponosi kandydat, jest opłata rekrutacyjna. Nowo przyjęty student wnosi opłatę za wydanie legitymacji studenckiej, a student studiów niestacjonarnych – czesne.

 • Czy możliwe są przeniesienie się ze studiów zaocznych na dzienne lub zmiana kierunku?

  Tak, istnieje możliwość zmiany formy lub kierunku studiów. Zasady przeniesienia określa Regulamin studiów w SGGW.