Kwalifikacja na studia

 • Jak będzie przebiegała kwalifikacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie?

  Po utworzeniu konta w SOK kandydat wskazuje przedmioty kwalifikacyjne i wybiera kierunek studiów. Po otrzymaniu wyników matur wprowadza wyniki ze wskazanych przedmiotów do SOK.

  Na podstawie wprowadzonych wyników i utworzonych list rankingowych dla poszczególnych kierunków studiów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o liczbie osób i minimalnej liczbie punktów kwalifikujących kandydata do przyjęcia na dany kierunek studiów. Decyzja komisji znajduje odzwierciedlenie w statusie kandydata.

  Kandydat, który utworzy konto rekrutacyjne i wybierze kierunek studiów otrzymuje status „zarejestrowany”.

  Po kwalifikacji możliwe są następujące statusy:

  “Zakwalifikowany” – kandydat zaproszony do potwierdzenia podjęcia studiów w SGGW i złożenia dokumentów;

  “Kolejny etap?” – kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiających złożenie dokumentów i przyjęcie w pierwszym etapie.

  Kandydat, który uzyskał status „zakwalifikowany” i decyduje się na podjęcie studiów w SGGW w wyznaczonym w kalendarium rekrutacji terminie:

  1. Uzupełnia brakujące dane w SOK (ukończona szkołą średnia),
  2. Dołącza skan świadectwa maturalnego,
  3. Dołącza w SOK cyfrową fotografię
  4. Potwierdza, na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK gotowość podjęcia studiów i  złożenia dokumentów przyciskiem POTWIERDZAM.
  5. Status kandydata w SOK po potwierdzeniu zmienia się na „oczekujący na przyjęcie

  Kolejnym krokiem kandydata ze statusem  „oczekujący na przyjęcie” jest dostarczenie do SGGW wymaganych dokumentów:

  • oryginału świadectwa dojrzałości albo notarialnie potwierdzonej kopii oryginału świadectwa dojrzałości.
  • wygenerowanej z SOK, wydrukowanej i podpisanej Ankiety osobowej/Podania o przyjęcie na studia
  • papierowej fotografii
  • kserokopii zwykłej pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej.

  Dokumenty mogą zostać przesłane pocztą, przesłane kurierem, w skrajnych sytuacjach dostarczone osobiście w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji. Kandydat, który potwierdzi gotowość podjęcia studiów i dostarczy wymagane dokumenty we wskazanym terminie otrzymuje status przyjęty.

  Komisja Rekrutacyjna, po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem wykonanej kopii  świadectwa dojrzałości, zgodnie z dyspozycją kandydata wskazaną przy przesyłaniu dokumentów:

  1. odsyła oryginał świadectwa dojrzałości na adres podany w SOK lub adres wskazany przez kandydata przy przesyłaniu dokumentów albo
  2. przechowuje oryginał świadectwa w teczce kandydata, który kandydat może odebrać w dziekanacie swojego kierunku po rozpoczęciu studiów.

  Kandydat ze statusem „zakwalifikowany” który nie potwierdzi we wskazanym w kalendarium terminie gotowości podjęcia studiów i złożenia dokumentów oraz kandydat, który potwierdzi gotowość podjęcia studiów i złożenia dokumentów („oczekujący na przyjęcie”) i nie dostarczy tych dokumentów w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji otrzyma po upływie tego terminu status rezygnacja brak dokumentów.

  Jeśli kandydat ze statusem rezygnacja brak dokumentów zmieni zdanie i będzie chciał przystąpić do drugiego etapu kwalifikacji – na pozostałe po pierwszym etapie wolne miejsca – powinien na swoim konie rekrutacyjnym ponownie skorzystać z zakładki wyboru kierunku studiów, potwierdzić wybór kierunku i uzyskać tym samym ponownie status „zarejestrowany”.

  Na podstawie liczby kandydatów ze statusem przyjęty na poszczególnych kierunkach studiów Komisja Rekrutacyjna w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji ogłosi liczbę wolnych miejsc do drugiego etapu. Drugi etap przeprowadzony zostanie w sposób analogiczny do pierwszego etapu.

  Osoby ze statusem przyjęty zostaną wpisane na listę studentów.

 • Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?

  SGGW publikuje informacje o przyjęciu / zakwalifikowaniu kandydata na studia w Systemie Obsługi Kandydatów. Kandydat znajdzie w polu statusu (zawsze podświetlonym na czerwono) jeden z komunikatów:

  • „zakwalifikowany” – kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie uzupełnić informacje w SOK i dostarczyć dokumenty;
  • „Kolejny etap?” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po wybraniu opcji „biorę udział w kolejnym etapie lub powtórnym wyborze / zmianie kierunku studiów i zmianie statusu na „zarejestrowany może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany;
  • „oczekujący na przyjęcie” – kandydat, który został zakwalifikowany, uzupełnił informacje, wprowadził zdjęcie, i potwierdził gotowość złożenia dokumentów i podjęcia studiów w SGGW – Kandydat ten aby uzyskać status przyjęty musi dostarczyć wymagane dokumenty, w tym oryginał świadectwa maturalnego (odpis notarialny)  do Komisji rekrutacyjnej.
  • „przyjęty…” – kandydat został zakwalifikowany i złożył w przewidzianym w kalendarium rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów.

  Informacja o liczbie punktów, z którymi kandydaci byli kwalifikowani w danym etapie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów (tzw. “progi”) publikowane są w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce “Progi przyjęć, wolne miejsca”.

 • Dostałem / dostałam pusty komunikat o kwalifikacji. Co z tym zrobić?

  Duża liczba wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną do kandydatów może być przez niektóre filtry antyspamowe identyfikowane jako spam. Kandydat powinien sprawdzić odpowiedni folder w skrzynce mailowej, a dodatkowo także swój status w Systemie Obsługi Kandydata, komunikaty zamieszczone na stronie internetowej rekrutacji oraz tabelę z minimalną punktacją wymaganą w danym etapie rekrutacji.

 • W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, teraz jest napisane „zakwalifikowany”. Czy to znaczy, że zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana?

  Podświetlony na czerwono w polu „status” komunikat „zakwalifikowany” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia. Będzie przyjęty na wybrany przez siebie kierunek pod warunkiem spełnienia warunków formalnych: potwierdzenia w SOK gotowości podjęcia studiów w SGGW oraz przekazania zgodnie z komunikatem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i w wymaganych terminach (kalendarium rekrutacji) kompletu dokumentów, które zgadzają się pod względem danych z informacjami wpisanymi przez kandydata do formularza SOK.

 • Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej? Gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

  Informacja o wolnych miejscach podawana jest po zakończeniu danego etapu w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce Progi przyjęć,wolne miejsca lub w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana do systemu po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniego etapu. Terminy te podane są w kalendarium rekrutacji.

 • Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

  Tak. Kandydaci mogą ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów w ramach wolnych miejsc. W kolejnych etapach rekrutacji biorą udział tylko kandydaci ze statusem „zarejestrowany

 • W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, jest napisane „kolejny etap”. Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?

  Komunikat „kolejny etap” oznacza, że kandydat uzyskał za mało punktów SGGW, by zostać zakwalifikowany na studia w bieżącym etapie rekrutacji. Wciąż ma jednak szansę na zakwalifikowanie się do przyjęcia w kwalifikacjach uzupełniających. Aby wziąć w nich udział, należy zalogować się do SOK i wybrać opcję biorę udział w kolejnym etapie” – w terminie, w którym jest to możliwe (po wpisaniu wolnych miejsc do SOK po zakończeniu poprzedniego etapu). Wówczas status zmieni się ponownie na „zarejestrowany. Udział w kwalifikacjach uzupełniających odbywa się w ramach wniesionej już opłaty rekrutacyjnej. W rekrutacji uzupełniającej możliwa jest zmiana kierunku studiów, na który kandydat chce być przyjęty. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany”.  

 • Jak przebiegają kwalifikacje uzupełniające?

  Kandydatom posiadającym status „kolejny etap?” na kierunkach, na których są wolne miejsca, udostępniany jest szary przycisk „Biorę udział w kolejnym etapie”. Po wybraniu tego przycisku status kandydata na tym kierunku zmieni się na „zarejestrowany” – umożliwiając udział w kwalifikacji uzupełniającej na tym kierunku.

  Kandydatom, posiadającym status „kolejny etap?” na kierunkach, dla których nie ma wolnych miejsc szary przycisk „Biorę udział w kolejnym etapie” nie jest udostępniany, ponieważ kolejny etap nie będzie przeprowadzony. Kandydat ten może jednak uczestniczyć w kwalifikacji na inny kierunek, na którym będą wolne miejsca.

  Każdy kandydat może zmienić kierunek, na który chce być kwalifikowany w kolejnym etapie, o ile na kierunku tym pokazane są w SOK wolne miejsca do kwalifikacji uzupełniającej. Zmiany kierunku można dokonać przez wybór zakładki „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” – pod tabelą z wynikami matur trzeba zaznaczyć wybrany kierunek i na końcu pod kierunkami zapisać zmiany (szary guzik),

  W menu pojawiła się nowa zakładka „ranking”. Do czego służy i dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?

  Zakładka ranking pojawia się w SOK tym kandydatom, którzy biorą udział w kwalifikacjach uzupełniających. Kandydat może tam sprawdzić, na jakich kierunkach dostępnych dla niego (zgodnie z przedmiotami zdanymi na maturze) są jeszcze wolne miejsca i jaka jest jego pozycja na listach rankingowych każdego z tych kierunków. Kierując się tymi informacjami, kandydat może wielokrotnie zmieniać swój wybór kierunku. Wybrany kierunek, podświetlony na czerwono, będzie tym, na który kandydat będzie kwalifikowany w najbliższym etapie. Korzystanie z informacji w zakładce ranking jest najskuteczniejsze  pod koniec rejestracji/wyboru kierunku w danym etapie.

  Dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?

  Kandydat, którzy nie został zakwalifikowany na studia w zakończonym etapie, wraz z otwarciem kolejnego otrzymuje status kolejny etap. Aby wziąć w nim udział, należy wybrać opcję biorę udział w kolejnym etapie” albo wybrać ponownie kierunek studiów i potwierdzić zmiany. Od tego momentu kandydat odzyskuje status zarejestrowany” i jest brany pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych (pozycja w zakładce ranking). Wynikiem takiego działania oraz zmian dokonywanych przez wszystkich kandydatów, którzy decydują się na wejście do kolejnego etapu jest szybko zmieniająca się pozycja kandydata w rankingach. 

  W zakładce „ranking” jest napisane, że liczba wolnych miejsc na wybranym przede mnie kierunku wynosi zero. Mam w rankingu na tym kierunku pozycję 35, a na innym kierunku gdzie liczba wolnych miejsc jest 25 mam pozycję 3. Czy jeśli zmienię kierunek, to zostanę przyjęty / przyjęta i będę mógł / mogła złożyć dokumenty?

  Korzystając z zakładki „Ranking” kandydat w terminach wskazanych w kalendarium (w kwalifikacji uzupełniającej 8-10 września) może zmieniać preferowany kierunek studiów, bazując na informacjach o wolnych miejscach i swoich pozycjach w rankingach. Następnie system jest zamykany na czas kwalifikacji i zmiany statusów. Po kwalifikacji kandydat uzyskuje odpowiedni status i jeżeli jest to status „zakwalifikowany” powinien wykonać czynności określone dla tego statusu i złożyć dokumenty.

 • Nie zostałem zakwalifikowany / nie zostałam zakwalifikowana do przyjęcia na studia stacjonarne, a chcę ubiegać się o wolne miejsca na studiach niestacjonarnych. Kiedy muszę zmienić formę studiów w SOK?

  Należy to zrobić w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji dla rekrutacji uzupełniającej

 • Zostałem zakwalifikowany / zakwalifikowana na studia, ale chcę studiować na innym kierunku. Co mogę zrobić?

  Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia lub przyjęty na studia, ale chciałby jednak studiować na innym kierunku, to może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek w ramach wolnych miejsc w kolejnych etapach rekrutacji – o ile takie miejsca zostaną wskazane. W tym celu powinien:

  • zalogować się do SOK i zrezygnować z przyjęcia, wybierając przycisk rezygnuję ze studiowania…” i potwierdzić rezygnację. Jego status zmieni się wtedy na rezygnacja;
  • wybrać zakładkę 1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunkuwybrać w formularzu interesujący go kierunek studiów, na którym są wykazane wolne miejsca, a następnie potwierdzić przyciskiem na końcu strony zapisz zmiany. Wtedy zostanie mu przywrócony status zarejestrowany” i będzie brał udział w rekrutacji na nowy wybrany przez siebie kierunek.

  Prosimy o rozwagę i rozsądek przy tego typu zmianach. Zdarza się, że kandydatowi nie udaje się zakwalifikować na nowy kierunek studiów. Powrót na zwolnione miejsce nie jest już jednak możliwy inaczej niż przez ponowne przejście procesu rekrutacji. W roku 2020 przeprowadzane są wyłącznie dwa etapy, zatem rezygnacja w pierwszym etapie i niewystarczająca liczba punktów w drugim etapie prowadzą do nieprzyjęcia na studia w SGGW.

 • Wybrałem / wybrałam rezygnację w systemie, ale jednak chciałbym / chciałabym brać udział w kolejnych kwalifikacjach. Czy muszę rejestrować się ponownie?

  Jeśli w polu statusu wyświetla się rezygnacja”, a kandydat nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę 1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku, zaznaczyć wybrany kierunek (o ile są na nim wolne miejsca) i zapisać zmiany. Wówczas ponownie dostaje status zarejestrowany i bierze udział w kolejnym etapie kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek. Jest to tzw. przerejestrowanie się.

 • W czerwonym polu wyświetla mi się komunikat „Rezygnacja. Brak dokumentów", a ja chcę brać udział w kolejnych etapach rekrutacji. Co mam zrobić?

  Komunikat oznacza, że kandydat został w poprzednim etapie rekrutacji zakwalifikowany do składania dokumentów, potwierdizł gotowość podjęcia studiów w SGGW ale nie przekazał ich w określonym terminie i tym samym zrezygnował z przyznanego mu miejsca. Jeśli nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę 1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku, zaznaczyć wybrany kierunek (o ile są na nim wolne miejsca) i zapisać zmiany. Wówczas uzyskuje status zarejestrowany i bierze udział w kolejnym etapie kwalifikacji.