• Jak przelicza się oceny z egzaminu z rysunku na punkty SGGW?

  W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 sprawdzian z rysunku odręcznego dla kierunku architektura krajobrazu nie będzie przeprowadzany. Kwalifikacja prowadzona będzie na podstawie wyników matur z przedmiotów kwalifikacyjnych.

 • Jak przeliczane są punkty z matury?

  W zależności od roku, w którym zdawano egzamin maturalny (zarówno po raz pierwszy, jak i kolejne), punkty przeliczane są wg wzoru:

  Dla maturzystów 2008–2019 (lub poprawiających egzamin w tych latach) 

  Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7

  Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1

  Dla maturzystów (lub poprawiających maturę) przed rokiem 2008: 

  Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

 • Jak przeliczane są punkty na kierunek bioinżynieria zwierząt?

  W rekrutacji na kierunek bioinżynieria zwierząt wymagane są dwa przedmioty kwalifikacyjne: język angielski i do wyboru matematyka lub chemia, lub fizyka, lub biologia. Ostateczny wynik to suma punktów SGGW z dwóch przedmiotów, przy czym dla języka angielskiego waga punktów SGGW wynosi 0,3, a dla drugiego przedmiotu – 0,7:

  Punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z języka angielskiego x 0,3 + punkty SGGW z drugiego przedmiotu x 0,7

  Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2020 i uzyskał następujący wynik: matematyka – 80%, język angielski – 70%

  język angielski: punkty SGGW = 70*0,7 = 49,

  matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56

  Punkty kwalifikacyjne = 49*0,3 + 56*0,7 = 53,9

  Przykład 2: Kandydat zdawał maturę w roku 2020 na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych: matematyka – 80%, język angielski – 70% oraz biologię na poziomie rozszerzonym – 70%. W tym przypadku system do przeliczenia punktów wybiera lepszy wynik spośród matematyki i biologii.

  język angielski: punkty SGGW = 70*0,7 = 49,

  matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56,

  biologia: punkty SGGW = 70*1,0 = 70

  Punkty kwalifikacyjne = (język)49*0,3 + (biologia)70*0,7 = 63,7

 • Jak przeliczane są punkty na kierunkach ekonomia, logistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie?

  W rekrutacji na ekonomię, logistykę, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia. Każdy z nich ma swoją wagę: matematyka – 0,6 dla punktów SGGW, język obcy – 0,2 dla punktów SGGW oraz trzeci przedmiot – 0,2 dla punktów SGGW. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania to 100 punktów.

  A zatem punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z matematyki x 0,6 + punkty SGGW z j. obcego x 0,2 + punkty SGGW z trzeciego przedmiotu x 0,2

  Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2020 i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 80%, język obcy – 70%, język polski – 60%.

  matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56 pkt,

  język obcy: punkty SGGW = 70*0,7 = 49 pkt,

  język polski: punkty SGGW = 60*0,7 = 42 pkt

  Punkty kwalifikacyjne = 56*0,6 + 49*0,2 + 42*0,2 = 33,6 + 9,8 + 8,4 = 51,8 pkt 

  Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 51,8 pkt SGGW

  Przykład 2: Kandydat zdawał maturę na poziomie rozszerzonym w roku 2020 i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 80%, język obcy – 70%, geografia – 60%.

  matematyka: punkty SGGW = 80*1,0 = 80 pkt,

  język obcy: punkty SGGW = 70*1,0 = 70 pkt,

  geografia: punkty SGGW = 60*1,0 = 60 pkt

  Punkty kwalifikacyjne = 80*0,6 + 70*0,2 + 60*0,2 = 48,0 + 14,0 + 12,0 = 74,0 pkt 

  Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 74,0 pkt SGGW

 • Matura w szkole dwujęzycznej.

  Egzamin z języka obcego w szkole dwujęzycznej przeprowadzany jest bez wyróżniania poziomów. Osoby, które zdały maturę dwujęzyczną przed rokiem 2008, swój wynik wpisują w formularzu rejestracyjnym w miejscu dla egzaminu na poziomie rozszerzonym. W miejscu na wynik poziomu podstawowego wpisują 100 oraz zaznaczają rok uzyskania matury „przed 2008”.

  Maturzyści od roku 2008 wpisują wynik matury w miejsce przeznaczone na poziom rozszerzony oraz zaznaczają właściwy rok uzyskania matury.

  Egzamin z innych przedmiotów w szkole dwujęzycznej (biologia, chemia, matematyka itp.) jest przeprowadzany z wyróżnianiem poziomów. W formularzu należy wpisać odpowiednio wyniki egzaminu zdawanego w języku polskim.

 • Zdawałem / zdawałam maturę z dwóch języków obcych. Wynik którego z nich wpisać do formularza?

  W formularzu należy wpisać wyniki egzaminów z obu języków. Ten lepiej zdany (po przeliczeniu wyników na punkty SGGW) należy zaznaczyć do kwalifikacji, a przy drugim zostawić status „nie dotyczy”.

 • Mam maturę zagraniczną. Jak przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne SGGW?

  Kandydaci posiadający świadectwo ukraińskie, białoruskie, rosyjskie lub wydane w innym kraju samodzielnie wprowadzają oceny uzyskane na świadectwie do systemu rekrutacyjnego. Będą one przeliczane na punkty SGGW zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie rekrutacji w zakładce „Zagraniczne świadectwa”. Wyniki należy wprowadzić przed zamknięciem rejestracji w danym etapie, w terminach określonych w kalendarium rekrutacji.

  Kandydaci posiadający świadectwo wydane poza granicami RP, w kraju innym niż wymienione w zakładce „Zagraniczne świadectwa” przedstawiają je komisji rekrutacyjnej, która przelicza uzyskane wyniki na punkty SGGW zgodnie z zasadami ogólnymi i dodaje je na konto kandydata. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji) w Biurze Spraw Studenckich, ul. Nowoursynowska 166, pok. 8, pok. 3 lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@sggw.pl.

  Warunkiem dodania punktów przez komisję rekrutacyjną jest:

  dokonanie rejestracji w Systemie Obsługi Kandydata w terminach wskazanych w kalendarium rekrutacji i wybór kierunku studiów, dostarczenie zagranicznego świadectwa dojrzałości min. 24 godziny przed zamknięciem danego etapu rejestracji.