• Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?

  Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne). Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek w kwalifikacji podstawowej, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (w ramach pozostałych wolnych miejsc i tej samej opłaty rekrutacyjnej). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej (wybranie opcji „biorę udział w kolejnym etapie” i powrót do statusu „zarejestrowany”) kandydat będzie widział w SOK wszystkie kierunki studiów, na które może się rekrutować i liczbę pozostałych wolnych miejsc na tych kierunkach, może wielokrotnie zmieniać w okresie wynikającym z kalendarium rekrutacji) kierunek studiów, na który chce być kwalifikowany w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany” na danym kierunku studiów.

 • Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?

  NIE, w Systemie Obsługi Kandydata można zarejestrować się tylko raz i wybrać jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne). Proszę przeczytać pytanie 1.1.

 • Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów pierwszego stopnia?

  W celu dokończenia rejestracji po utworzeniu konta i wybrania kierunku studiów należy:

  • zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK) za pomocą numer ID nadanego przy zakładaniu konta,
  • zapoznać się z informacją dla kandydatów przystępujących do kwalifikacji (podświetlone na czerwono) dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  • wybrać stopień studiów w zakładce „Wybór stopnia studiów” np. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wybrać TAK przy opcji “Ubiegam się o przyjęcie na studia 1-go stopnia/jednolite mgr.”, natępnie uzupełnić informacje o dotychczasowych studiach w SGGW – ta opcja dotyczy osób, które w przeszłości były lub aktualnie są studentami SGGW. Po zaznaczeniu właściwych opcji z list rozwijanych potwierdzić wybór przyciskiem “OK”,
  • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” i wybrać właściwe opcje z list rozwijanych (“Rodzaj dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie”, “Wybierz formę studiów o które się ubiegasz”, “Zwolnienia z kwalifikacji”),
  • w zakładce  „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” w tabeli “Informacje dotyczące ocen i egzaminów Kandydata” wybrać TAK z list rozwijanych przy przedmiotach, których wyniki są/bedą na świadectwie maturalnym, uzupełnić wyniki ze świadectwa we właściwych polach (poziom podstawowy albo rozszerzony), wybrać właściwy rok matury,
  • odświeżyć listę kierunków przyciskiem „odśwież” pod tabelą z wynikami,
  • postawić kropkę przy wybranym kierunku,
  • potwierdzić wybór przyciskiem „zapisz zmiany” na dole strony.

  W zakładce „Strona główna panelu administracyjnego” wyświetli się wybrany kierunek studiów.

  Uwaga! Fotografię w systemie zamieszczają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia – w terminie wskazanym w kalendarium.

 • Jak i kiedy umieścić brakujące dane w formularzu podania o przyjęcie (wyniki matury numery i daty świadectw,)?

  Brakujące dane należy wpisać do formularza rekrutacyjnego w następujący sposób:

  • zalogować się;
  • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę, w której dane będą uzupełniane;
  • wpisać, wprowadzić właściwe dane;
  • potwierdzić zmiany przyciskiem na dole strony.

  Wpisując dane dotyczące wyników matury, należy pamiętać o:

  • zaznaczeniu TAK przy odpowiednim przedmiocie i wpisaniu wyniku właściwego poziomu matury we właściwą kolumnę;
  • wpisaniu wyniku, który jest na świadectwie, ale bez symbolu % (system sam przelicza wyniki matury na punkty SGGW);
  • wybraniu właściwego roku uzyskania matury (tegoroczni maturzyści wybierają „2010 i później”);
  • pozostawieniu wartości 0 (zero) w polach niewypełnionych;
  • odświeżeniu listy kierunków i sprawdzeniu, czy wybrano właściwy kierunek.

  Wpisane wyniki matur można sprawdzić w zakładce „Wyniki” (w menu po lewej stronie).

  Wynik przeliczony na punkty SGGW dla aktualnie wybranego kierunku wyświetla się na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata.

  Informacje dotyczące ukończonej szkoły średniej i świadectwa maturalnego wprowadzamy dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

  Wygenerowany formularz podania o przyjęcie na studia (dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia) powinien zawierać właściwe i wszystkie wymagane dane (numery świadectw, daty ich wystawienia oraz zdjęcie kandydata).

 • Co się stanie, jeżeli nie zostanę przyjęty / przyjęta na studia w pierwszym etapie rekrutacji?

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia w pierwszym etapie kwalifikacji może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej na kierunki na których pozostały wolne miejsca. Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia otrzymuje status „kolejny etap”. Udział w rekrutacji uzupełniającej wymaga zgody kandydata poprzez wybranie opcji „biorę udział w kolejnym etapie” i powrót do statusu „zarejestrowany”. Kandydat ze statusem „zarejestrowany” wybiera kierunek na których chce być kwalifikowany w rekrutacji uzupełniającej. Wybór kierunku może wielokrotnie zmieniać w okresie wynikającym z kalendarium rekrutacji. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany” na danym kierunku studiów.

 • Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany / kwalifikowana na zadeklarowany wcześniej kierunek studiów?

  TAK, dzięki temu wiemy, że kandydat nadal zainteresowany jest danym kierunkiem i formą studiów. Aby potwierdzić udział w kolejnym etapie, należy po zalogowaniu się do SOK kliknąć przycisk „biorę udział w kolejnym etapie”. W kolejnych etapach kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status „zarejestrowany” widoczny w czerwonym polu na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK (po zalogowaniu). Kandydaci z innym statusem nie będą kwalifikowani.

 • Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne, jeśli nie dostanę się na studia stacjonarne?

  NIE, a na pewno nie bez wiedzy i zgody kandydata. Kandydat zawsze podejmuje decyzje o wyborze kierunku / formy studiów samodzielnie – na podstawie informacji podanych w SOK, na stronach internetowych rekrutacji lub przesłanych do kandydata pocztą elektroniczną. W trakcie rekrutacji należy uważnie śledzić komunikaty komisji rekrutacyjnej i odpowiednio na nie reagować. W przypadku gdy kalendarium nie przewiduje już kolejnych etapów a na danych kierunkach pozostały jeszcze wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować kandydatowi przyjęcie na inny kierunek lub formę studiów. Odbywa się to w drodze propozycji przyjęcia, przedstawionej w Systemie Obsługi Kandydatów, którą kandydat może zaakceptować. Po jej zaakceptowaniu zmieniony zostaje kierunek aplikacji i status kandydata upoważniający do złożenia dokumentów i przyjęcia na zaproponowany kierunek. Należy mieć na uwadze fakt, że tego rodzaju propozycje Komisja Rekrutacyjna może ale nie musi kandydatowi złożyć. 

 • W formularzu rekrutacyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku, który mnie interesuje.

  Jeśli w wykazie kierunków nie ma tego, który interesuje kandydata, należy sprawdzić, czy:

  • poprawnie oznaczono w formularzu rejestracyjnym przedmioty kwalifikacyjne, z których wyniki kandydat posiada oraz wybrano właściwą formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne);
  • wprowadzono wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikującego na dany kierunek;
  • wybrano TAK przy kwalifikacyjnym przedmiocie maturalnym dla tego kierunku;
  • wynik matury uzyskanej z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest nie niższy niż 30.
 • Nie mogę się zalogować. Komunikat „system zamknięty".

  Komunikat „system zamknięty” pojawiający się w SOK w trakcie rekrutacji kandydatów na studia jest związany z przetwarzaniem danych. System zamykamy dla kandydatów na czas kwalifikacji lub po zakończeniu terminów rejestracji gdy stan danych nie może być zmieniany. Z reguły zamknięcie nie trwa dłużej niż kilka godzin i wynika z kalendarium rekrutacji. Komunikat ten wyświetlany jest również przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji na studia (terminy określone w kalendarium).

 • Jestem zarejestrowany / zarejestrowana, ale po zalogowaniu do systemu widzę tylko zakłądkę 'Wyloguj' i 'Zmiana hasła'.

  Po upływie 30 dni od dnia założenia konta system prosi o zmianę hasła. Kandydat po zalogowaniu widzi w menu po lewej stronie zakładkę “Zmiana hasła”. Po dokonaniu zmiany hasła przez użytkownika zostanie przywrócony dostęp do konta. Bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych wymaga okresowej (co 30 dni) zmiany hasła do konta.

 • Nie pamiętam hasła/ nie pamiętam ID / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?

  Zalogować do Systemu Obsługi Kandydata (SOK) mogą się tylko kandydaci, którzy wcześniej utworzyli w nim konto i został im nadany numer ID (numer zawierający 6 cyfr). Kandydaci logują się na swoje konto utworzone w SOK za pomocą nadanego przy rejestracji numeru ID oraz ustanowionego przez siebie hasła.

  Najczęstsze przyczyny to:
  – błąd w numerze ID kandydata (wprowadzanie numeru PESEL jako ID jest niepoprawne)
  – niepoprawnie wprowadzone hasło
  – włączony przycisk CAPS LOCK lub przypadkowa zmiana trybu klawiatury (Ctrl+Shift)

 • Nie pamiętam ID

  Potwierdzenie utworzenia konta wraz z informacją o nadanym numerze ID (numer zawierający 6 cyfr) wyświetla się jako komunikat systemowy, jest także wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail kandydata podany przy zakładaniu konta. Komunikat ten może być skierowany do różnych folderów skrzynki poczty elektronicznej, zależnie od ustawionych reguł/preferencji. 

  Proszę sprawdzić swoją skrzynkę poczty internetowej podaną w SOK przy zakładaniu konta, koniecznie wszystkie foldery (m.in. Oferty, SPAM, Powiadomienia, Społeczności) – zależnie od ustawień preferencji komunikat mógł znaleźć się w zupełnie nieoczekiwanym folderze skrzynki pocztowej. Na skrzynce Gmail wiadomość ta znajduje się najczęściej w folderze Oferty. Proszę docelowo ustawić preferencje by wiadomości z SGGW trafiały do właściwego folderu.

 • Nie pamiętam hasła

  Kandydaci logują się na swoje konto utworzone w SOK za pomocą nadanego przy rejestracji numeru ID (numer zawierający 6 cyfr) oraz ustanowionego hasła. Hasło to musi składać się z minimum 10 znaków, w tym minimum jednego znaku z każdej grupy tj. duża litera, mała litera, cyfra, znaki specjalne (@!^). 

  W celu odzyskania hasła należy wejść w zakładkę „Odzyskiwania utraconego hasła”, która znajduje się w SOK w manu po lewej stronieW formularzu należy podać 6-cio cyfrowy numer ID użytkownika do logowania w SOK (jeśli nie pamiętasz ID przeczytaj informacje powyżej), ten sam adres email co podczas rejestracji oraz nowe hasło. Na Państwa e-mail, zostanie odesłany kod aktywacyjny, który należy wykorzystać w ciągu 15 minut – wpisać do formularza, który się pojawi w zakładce „Odzyskiwanie utraconego hasła”.

 • Jak mają rejestrować się kandydaci ze świadectwem dojrzałości i wynikami matury wyrażonymi w ocenach 2-5 lub 1-6, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia lub w celu poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości?

  W zakładce „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku” jako rodzaj dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia kandydaci wybierają „polskie świadectwo dojrzałości – wyniki wyrażone w skali ocen…”, zaznaczają TAK przy przedmiocie kwalifikacyjnym, z którego mają wynik egzaminu maturalnego (zaświadczenie OKE) i po kliknięciu w „dodaj zaświadczenie” uzupełniają wynik egzaminu na zdawanym poziomie zgodnie z informacją na zaświadczeniu. Po wprowadzeniu informacji należy sprawdzić poprawność przeliczenia punktów kwalifikacyjnych w zakładce „wyniki” lub na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata.

 • Nie zdałem / zdałam matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy muszę się rejestrować? Czy mogę brać udział w rekrutacji?

  Należy zapoznać się z kalendarium rekrutacji.