Składanie dokumentów

 • Kto i kiedy składa dokumenty?

  Dokumenty dostarczają do SGGW kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia i potwierdzili gotowość podjęcia studiów w SGGW uzyskując tym samym status „oczekujący na przyjęcie”.

  Po zakwalifikowaniu do przyjęcia – status „zakwalifikowany” kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją dla kandydatów zakwalifikowanych (podświetlona na czerwono zakładka menu), a następnie – po potwierdzeniu zapoznania się z powyższą informacją, zgodnie z kolejnymi podświetlanymi elementami menu:

  • uzupełnia informacje dotyczące szkoły średniej,
  • dołącza do SOK cyfrową fotografię,
  • dołącza do SOK skan świadectwa maturalnego.
  • Następnie, na Stronie głównej panelu administracyjnego kandydata:
  • drukuje i sprawdza poprawność Ankiety osobowej/ Podania o przyjęcie na studia (ewentualnie poprawia dane)
  • klika w szary guzik Potwierdzam ______________, po wykonaniu powyższej operacji status kandydata zmienia się na „oczekujący na przyjęcie”

  Podpisana ankieta/podanie o przyjęcie, papierowa fotografia (podpisana), oryginał świadectwa dojrzałości lub poświadczona notarialnie kopia oryginału świadectwa dojrzałości (albo dla dokumentów uzyskanych w innych krajach świadectwo uprawniające do ubiegania się o studia w kraju wydania tego świadectwa), zwykła kserokopia pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej powinny być dostarczone w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

  Zalecamy przesłanie tych dokumentów kurierem albo listownie. Uwaga, za poprawne dokumenty uznawane są wymienione powyżej. Zwykłe kopie świadectw dojrzałości nie będą akceptowane. Uczelnia przechowuje w aktach studenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dojrzałości. Aby taką kopię potwierdzić niezbędny jest oryginał świadectwa do wglądu.

  Przesłany oryginał będzie odesłany na wskazany adres albo będzie do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów (przy odbiorze legitymacji studenckiej, podpisywaniu ślubowania itp.) zależnie od woli kandydata.

  W skrajnych przypadkach dokumenty mogą być dostarczone osobiście w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

  Osoby, które nie potwierdzą gotowości podjęcia studiów lub które potwierdzą ale nie dostarczą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja.

 • Czy jakieś dokumenty powinienem / powinnam złożyć w SGGW wcześniej niż przewiduje to kalendarium rekrutacji?

  Nie, przed zakwalifikowaniem do przyjęcia nie oczekujemy przesyłania dokumentów. Wyjątkiem są laureaci olimpiad i konkursów, którzy składają wszystkie dokumenty wraz z uprawnieniami laureata przed kwalifikacją.

 • Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?

  Rekomendujemy przesyłanie dokumentów pocztą albo kurierem.

 • Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?

  Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do dysponowania dokumentami kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

  Kandydatom, którzy zrezygnują ze studiów w SGGW przed zakończeniem rekrutacji dokumenty będą odsyłane na adres korespondencyjny podany w SOK.

 • Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie. Co zrobić?

  Jeśli kandydat studiuje lub ukończył już jeden kierunek studiów (zrezygnował ze studiów, został skreślony) i jeszcze nie rozliczył się z wydziałem, a jego dokumenty znajdują się w dziekanacie, powinien w odpowiednim czasie odebrać oryginały dokumentów i ponownie złożyć je w ramach rekrutacji. Ta sama procedura dotyczy dokumentów znajdujących się w dziekanacie wydziału SGGW. Dziekanaty nie udostępniają dokumentów osobom trzecim (w tym rekrutacji).

 • Jestem już studentem / studentką i zaczynam drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

  Student podejmujący drugi kierunek studiów składa dokumenty obowiązujące wszystkich kandydatów.

 • W terminie składania dokumentów jestem na urlopie / za granicą / na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty później?

  Osoby, które potwierdzą gotowości podjęcia studiów ale nie dostarczą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja.

  Terminy rekrutacji są bardzo napięte, nie przewidujemy prolongaty składania dokumentów.