FAQ (I stopień, jednolite studia magisterskie, II stopień)

Rejestracja

 • Jak założyć konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)?

  Po wejściu do systemu IRK SGGW prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami na stronie startowej IRK, a następnie o wybranie opcji „UTWÓRZ KONTO”. Proszę zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zaznaczyć,
  że zapoznałeś/aś się z jej treścią. Zatwierdzić wybór klikając na guzik „Akceptuję”.

  Po akceptacji należy podać adres e-mail należący do kandydata, którym kandydat będzie posługiwał się w trakcie rekrutacji oraz wprowadzić hasło, następnie je powtórzyć i nacisnąć guzik „Utwórz konto”. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków, w tym jednego znaku
  z każdej grupy tj. duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny (@!^).

  Potwierdzenie utworzenia konta będzie wysłane na e-mail kandydata. Należy aktywować konto klikając w przesłany link aktywacyjny, a następnie zalogować się na podany adres mailowy i hasło.

  Instrukcja IRK studia II stopnia

 • Jak wypełnić poszczególne zakładki i formularze po utworzeniu konta w IRK?

  Po utworzeniu konta “MOJE KONTO”, kandydat ma możliwość wielokrotnego logowania się oraz ma dostęp do funkcjonalności dostępnych na swoim koncie. Z tego poziomu kandydat widzi następujące zakładki: „Ustawienia konta”, „Formularze osobowe”, „Zgłoszenia rekrutacyjne”, „Płatności”, „Wiadomości”, „Powiadomienia”, „Klauzule i zgody” oraz „Pomoc”.

  1. Zakładka „Ustawienia konta”:
   Zakładka ta jest zakładką startową, widoczną jako pierwsza po zalogowaniu się. Należy zapoznać się z informacjami w niej dostępnymi. W sekcji „Dane identyfikacyjne” prosimy, aby nie zaznaczać okienka „Chcę zachować swoje konto w systemie na poczet przyszłych rekrutacji”, ponieważ SGGW po skończonej rekrutacji usuwa dane osobowe z systemu IRK, aby przystąpić do rekrutacji w naborze na kolejny semestr lub rok akademicki należy ponownie utworzyć konto.
  2. Zakładka „Formularze osobowe”:
   Zakładka ta zawiera następujące formularze do uzupełnienie: „Podstawowe dane osobowe”, „Adres i dane kontaktowe”, „Zdjęcie” oraz „Wykształcenie”. Kandydat, który jest cudzoziemcem jest zobligowany do wypełnienia dwóch dodatkowych formularzy: „Kandydat zagraniczny” oraz „Dodatkowe dane osobowe”. Wypełnienie zakładek warunkuje możliwość zapisania się na wybrany kierunek studiów w zakładce „Oferta”. Brak wypełnienia wymaganych pól w formularzach uniemożliwi zapisanie się. Przed przystąpieniem do zapisania się na wybrany kierunek studiów upewnij się, czy wymagane zakładki są uzupełnione.

   2.1. Formularz „Podstawowe dane osobowe” – w tym formularzu kandydat podaje wymagane dane osobowe. Należy pamiętać, że w języku polskim nazwy własne (takie jak imię, nazwisko, nazwa miasta) pisze się z wielkiej litery. Tylko pierwsza litera ma być wielka, nie wszystkie. W przypadku podwójnego nazwiska nie należy dodawać spacji wokół łącznika. Na przykład: Imię1 Imię2 Nazwisko1-Nazwisko2. Kandydaci cudzoziemcy oraz kandydaci posiadający zagranicznie brzmiące imiona i nazwiska nie spolszczają ich pisowni, nie należy używać cyrylicy ani znaków nie występujących w polskim alfabecie, zamiast nich należy zastosować odpowiednią transkrypcję na alfabet łaciński zgodnie z pisownią w paszporcie. Nr PESEL wpisują wszyscy polscy obywatele oraz cudzoziemcy, którzy mają potwierdzenie nadania nr PESEL wydane przez polski urząd.

   2.2 Formularz „Kandydat zagraniczny” – ten formularz jest widoczny i wymagany tylko dla kandydatów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa. W formularzu tym zbierane są informacje, czy kandydat cudzoziemiec posiada uprawnienia do odbywania studiów stacjonarnych w języku polskim na zasadach bez odpłatności. W tym celu należy zaznaczyć odpowiedni status cudzoziemca w Polsce oraz załączyć dokument potwierdzający fakt posiadania danego statusu. Kandydat nie posiadający takich uprawnień zaznacza okienko „Nie spełniam żadnego z wymienionych warunków”

   2.3 Formularz „Adres i dane kontaktowe” – w tym formularzu kandydat podaje adres e-mail oraz numer telefonu, który należy tylko i wyłącznie do kandydata. Nie należy podawać adresów mailowych lub numerów telefonów, które należą do osób trzecich np. znajomych, rodziny, agencji do których kandydat zwrócił się o pomoc w rekrutacji. Kandydaci podają również adres stałego zamieszkania oraz adres do korespondencji, o ile jest on inny niż adres stałego zamieszkania. Kandydaci cudzoziemcy podają adres korespondencyjny w przypadku jeśli posiadają adres do korespondencji w Polsce. Jeśli nie – korespondencja będzie wysyłana na adres stałego zamieszkania. Należy pamiętać, że w języku polskim nazwy własne (takie jak nazwa miasta, ulicy) pisze się od wielkiej litery. Tylko pierwsza litera ma być wielka, nie wszystkie. Nie używaj cyrylicy ani znaków nie występujących w polskim alfabecie, zamiast nich zastosuj odpowiednią transkrypcję na alfabet łaciński.

   2.4 Formularz „Zdjęcie” – w tym miejscu należy wgrać aktualne zdjęcie cyfrowe przedstawiające twarz kandydata (zdjęcie kolorowe na białym tle), zgodne z wymogami opisanymi szczegółowo w niniejszym formularzu. Zdjęcie umieszczone będzie na elektronicznej legitymacji studenckiej oraz ankiecie osobowej, musi mieć ono charakter formalny. Niepoprawne lub złej jakości zdjęcie nie zostanie zaakceptowane przez administratora. Skutkować to będzie brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej oraz ankiety osobowej.

   2.5 Formularz „Wykształcenie” – w formularzu tym należy podać:
   Numer albumu – pole to dotyczy tylko kandydatów, którzy obecnie są studentami lub absolwentami SGGW. 
   – informacje o kierunku studiów oraz dyplomie, na podstawie którego kandydat aplikuje na studia drugiego stopnia. Należy wypełnić dwie sekcje: „Afiliacje” oraz „Dokumenty”. W sekcji „Afiliacje” należy podać informacje o kierunku studiów. W sytuacji, gdy w pozycji „Uczelnia” na liście rozwijanej nie ma nazwy uczelni, którą kandydat ukończył, należy przez system IRK wysłać wiadomość z prośbą o dodanie uczelni podając jej pełną oficjalną nazwę, następnie uczelnia ta zostanie dodana do listy od strony administratora. W rubryce „Rok studiów” należy wybrać z listy rozwijanej „absolwent” (opcję tą wybierają również kandydaci, którzy ukończyli pełny program studiów i oczekują na obronę pracy dyplomowej). W sekcji „Dokumenty” należy wpisać dane dotyczące dyplomu. W miejscu „Edytuj wyniki egzaminów” należy wpisać średnią arytmetyczną za studia I stopnia oraz skalę ocen stosowaną w uczelni.

   2.6 Formularz „Dodatkowe dane osobowe” – ten formularz jest widoczny i wymagany tylko dla kandydatów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa. W formularzu tym zbierane są informacje o dokumencie tożsamości. Kandydat będący cudzoziemcem uzupełnia dane dotyczące ważnego paszportu.

  3. Zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” – w tej zakładce kandydat, który zapisał się na wybrany kierunek studiów widzi podsumowanie swojego wyboru. W zakładce tej dostępne są następujące informacje:
  – widoczny jest wybór kandydata dotyczący kierunku studiów;
  – dostępna jest informacja o kierunku i dyplomie, na podstawie którego kandydat aplikuje na studia, informacja o źródle finansowania nauki oraz dodatkowe informacje o ile są wymagane m.in. informacja o polskim pochodzeniu, certyfikacie językowym – dotyczy cudzoziemców, informacje o suplemencie, preferowanym wyborze specjalności na studia drugiego stopnia oraz inne zdefiniowane przez administratora;
  – odnotowywana jest informacja o statusie opłaty rekrutacyjnej, wynikach oraz statusie kwalifikacji, a po wynikach kwalifikacji dostępna będzie do pobrania decyzja;
  – jeśli nadal trwa tura rekrutacji w zakładce tej, można zmienić kierunek poprzez wycofanie zgłoszenia i zapisanie się na inny kierunek studiów. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej taka zmiana nie będzie możliwa.

  Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” prowadzi do strony, na której są dostępne m.in. dokumenty do wydruku, które w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia należy podpisać i dostarczyć na uczelnię wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

  4. Zakładka „Płatności” – kandydat będzie mógł zobaczyć podsumowanie operacji finansowych na swoim koncie IRK a także indywidualny numer konta do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Prosimy, aby nie przesyłać do SGGW potwierdzenia dokonanej wpłaty. Wszystkie płatności będą widoczne w systemie IRK. Potwierdzenie wniesienia opłaty odnotowywane jest na koncie kandydata 2-3 dni robocze od dnia dokonania przelewu. Uwaga! Każdy kandydat, na swoim koncie w IRK, ma przypisany inny numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Nie należy wnosić opłaty na rachunek koleżanki lub kolegi, którzy również założyli konto w IRK. Prosimy również o niedokonywanie opłaty z innego tytułu niż opłata rekrutacyjna, na indywidualny numer konta bankowego przypisany w systemie IRK.

  5. Zakładka „Wiadomości” – w zakładce tej możesz otrzymywać wiadomości od Komisji Rekrutacyjnej o ile zajdzie taka potrzeba.

  6. Zakładka „Powiadomienia” – w tym miejscu kandydat otrzymuje powiadomienia automatycznie od systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W kolumnie po lewej stronie tabeli znajduje się symbol  gwiazdki obok każdego nieprzeczytanego powiadomienia. Powiadomienia są krótkimi informacjami od systemu, które generują się m.in. w przypadku zapisania się na kierunek studiów, wycofania zgłoszenia, zmianie statusu dokumentów wgranych do systemu (certyfikatów językowych, zagranicznych dyplomów), zmianie statusu w dniu kwalifikacji, odpowiedzi na pytanie kandydata zadane przez formularz zgłoszeniowy. Otrzymywanie powiadomień można wyłączyć modyfikując ustawienia przycisków wyboru w zakładce „Ustawienia konta”.

  7. Zakładka „Klauzule i zgody” – w tej zakładce kandydat będzie mógł zobaczyć zaakceptowane przez siebie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgody wraz z informacją o dacie ich zaakceptowania.

  8. Zakładka „Pomoc” – w zakładce tej znajduje się formularz, poprzez który kandydat może wysłać do SGGW zapytanie dotyczące interesującej go rekrutacji. Przy pomocy tego formularza można zadać pytanie koordynatorom rekrutacji i studiów. Odpowiedź wysyłana jest w postaci wiadomości w systemie, o której kandydat zostanie powiadomiony e-mailem, o ile nie wyłączył tej opcji w ustawieniach konta.

 • Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów, lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?

  Kandydat może zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne). Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia w turze podstawowej na wybrany kierunek, może brać udział w kolejnej turze rekrutacji – o ile będzie prowadzona (w ramach pozostałych wolnych miejsc). Kandydat może uczestniczyć w kolejnych turach rekrutacji na kierunki dostępne dla kandydata, na które pozostały wolne miejsca.

  W roku 2021/2022 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Czy mogę brać udział w rekrutacji przed obroną pracy dyplomowej?

  Tak. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia należy – w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji – zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK) – niezależnie od tego czy kandydat jest już po, czy przed obroną pracy dyplomowej i przystąpić do kwalifikacji. Przyjęte będą osoby, które po zakwalifikowaniu do przyjęcia dostarczą w terminie określonym w kalendarium rekrutacji komplet wymaganych dokumentów, w tym dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oceną na dyplomie i datą egzaminu dyplomowego i uzyskaną średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów. Po otrzymaniu dyplomu student zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dyplom do właściwego dziekanatu. Terminowa rejestracja w systemie IRK (nawet przed obroną/egzaminem) jest szczególnie istotna w przypadku rekrutacji na semestr letni (krótki okres na sesję, obronę/egzamin, rekrutację).

 • Jak zapisać się na interesujący mnie kierunek studiów?

  W przypadku ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez kandydata kierunek studiów należy utworzyć konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK – SGGW (opis jak utworzyć konto znajduje się w punkcie nr 1), wypełnić niezbędne zakładki i formularze dostępne po utworzeniu konta w IRK (opis jak wypełnić poszczególne zakładki i formularze znajduje się w punkcie nr 2). W celu wybrania kierunku studiów, na który kandydat chce aplikować należy przejść do zakładki „Oferta” i wyfiltrować kierunki tylko z trwającą turą. W dalszym kroku należy wybrać kierunek z listy, a po przejściu na stronę kierunku wcisnąć zielony guzik „Zapisz się”.

  Po wybraniu przycisku „Zapisz się” kandydat zostanie przeniesiony do zakładki „Nowe zgłoszenie rekrutacyjne”, gdzie wybiera z listy posiadany przez siebie dokument uprawniający do podjęcia studiów oraz kierunek, który jest podstawą do kwalifikacji (afiliacja). Kandydat cudzoziemiec musi wybrać z listy rozwijanej źródło finansowania nauki.

  W dalszym kroku kandydat zostaje przeniesiony do zakładki „Dodatkowe informacje”, gdzie do uzupełnienia mogą pojawić się następujące formularze:                                                                    
  „Suplement” – suplement do dyplomu wgrywają kandydaci:                                                                    
  – posiadający zagraniczny dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (suplement należy wgrać wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, jeśli dyplom został wydany w języku innym niż angielski).                                                                                                                             
  – posiadający dyplom ukończenia studiów innego kierunku niż kierunek określony jako zbieżny. Kandydat, który nie ma jeszcze suplementu może go wgrać w terminie późniejszym.                     
  „Specjalność” – formularz ten nie wyświetla się dla wszystkich kierunków, ale tylko dla tych które prowadzą kształcenie w ramach danej ścieżki edukacyjnej (specjalności). W tym miejscu kandydat podaje deklarację wyboru ścieżki specjalizacyjnej – zbieranie tych informacji ma jedynie charakter informacyjny. Podział na ścieżki będzie dokonany po rozpoczęciu roku akademickiego wg zasad przyjętych przez Wydział.                                                                                                                                  
  „Certyfikat językowy polski” – w tym miejscu certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 wgrywają tylko kandydaci będący cudzoziemcami, którzy aplikują na studia prowadzone w języku polskim.
  „Certyfikat językowy angielski” – w tym miejscu certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wgrywają wszyscy kandydaci (Polacy i cudzoziemcy), którzy aplikują na studia prowadzone w języku angielskim.                                                                                 
  „Pochodzenie” – informację o polskim pochodzeniu podają tylko kandydaci będący cudzoziemcami. Informacja ta zbierana jest do celów statystycznych wynikających z przepisów prawa.

 • Dlaczego nie mogę zapisać się na wybrany przeze mnie kierunek studiów?

  Przed wyborem kierunku, zapoznaj się z zasadami kwalifikacji na dany kierunek studiów i sprawdź czy spełniasz podstawowe kryteria kwalifikacji.  Przyczyn braku możliwości zapisania się na dany kierunek studiów może być kilka:

  – kierunek, który interesuje kandydata, nie jest dostępny w danej rekrutacji;                                    
  – kandydat nie wypełnił wszystkich wymaganych zakładek i formularzy po utworzeniu konta w IRK, brak wypełnienia wymaganych pól w zakładkach i formularzach uniemożliwi zapisanie się; przed zapisaniem się na wybrany kierunek studiów upewnij się, czy wymagane zakładki są uzupełnione;
  – dyplom który posiada kandydat nie spełnia kryteriów do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia np. na kierunek budownictwo wymagany jest dyplom inżyniera, zatem kandydaci posiadający dyplom licencjata nie mogą aplikować. Przed dokonaniem zapisu należy zapoznać się z Załącznikiem nr 3 do Uchwały Senatu, który określa szczegółowo z jakim dyplomem kandydaci mogą aplikować;
  – kandydat z zagranicznym dyplomem nie wgrał skanu dyplomu i suplementu do systemu IRK;
  – kandydat nie wgrał certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 w przypadku aplikacji na studia prowadzone w języku angielskim;                                                                                                         
  – kandydat będący cudzoziemcem nie wgrał certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2 w przypadku aplikacji na studia prowadzone w języku polskim. 

 • Czy mogę zmienić kierunek studiów?

  Tak, jeśli nadal trwa tura rekrutacji (możliwość zapisywania się na dany kierunek studiów). W takim przypadku Kandydat może zmienić kierunek poprzez wycofanie zgłoszenia, z kierunku na którym obecnie jest zapisany, a następnie ponownie wybrać kierunek dostępny w zakładce „Oferta”. Opcja „Wycofaj” zgłoszenie dostępna jest w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 • Nie pamiętam hasła, co mam zrobić?

  Hasło do logowania w IRK (zapomniane, zgubione) kandydat może odzyskać samodzielnie w zakładce „Zaloguj się” wybierając opcję ‘nie pamiętam hasła’.

 • Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne jeśli nie będę przyjęty na studia stacjonarne?

  NIE, kandydat sam decyduje o wyborze kierunku i formy studiów, a następnie bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • Czy mogę zachować konto w IRK na poczet kolejnych rekrutacji?

  NIE, mimo dostępności tej funkcjonalności w zakładce „Ustawienia konta” w systemie IRK. W sekcji „Dane identyfikacyjne” prosimy, aby nie zaznaczać okienka „Chcę zachować swoje konto w systemie na poczet przyszłych rekrutacji”, ponieważ SGGW po skończonej rekrutacji usuwa dane osobowe
  z systemu IRK, aby przystąpić do rekrutacji w naborze na kolejny semestr lub rok akademicki należy ponownie utworzyć konto.

 • Nie mogę się zalogować. Komunikat “system zamknięty”

  Komunikat “system zamknięty” w trakcie rekrutacji kandydatów na studia (terminy – określone w kalendarium rekrutacji) jest związany z przetwarzaniem danych. Jest to czasowe zamknięcie systemu dla kandydatów na czas wprowadzenia danych wynikających z kwalifikacji na studia.

 • Nie mogę odnaleźć linku do formularza rejestracyjnego

  Link do formularza rejestracyjnego znajduje się na stronie w sekcji dotyczącej rekrutacji. Jeśli nie ma go na tej stronie to znaczy, że jeszcze nie został uruchomiony – rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła, albo został usunięty – rekrutacja już się zakończyła. W przypadkach opisanych powyżej (przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji) oraz w trakcie dokonywania zmian związanych z kwalifikacją przy próbie logowania lub rejestracji wyświetlany jest komunikat – “system zamknięty”

 • Czy tworząc konto mogę podać dane adresowe i teleadresowe innej osoby?

  NIE. Wszystkie dane wprowadzane przez kandydata do systemu IRK muszą należeć do kandydata oraz muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Podawanie danych należących do osób trzecich jest niewłaściwe i może spowodować, że kandydat nie będzie odbierał bezpośrednio informacji od Komisji Rekrutacyjnej, a po rozpoczęciu studiów komunikatów wysyłanych przez dziekanat kierunku.

 • Czy utworzyłem/am konto w systemie IRK?

  Faktem potwierdzającym utworzenie konta w systemie IRK jest przesłanie na adres mailowy, podany przez kandydata podczas tworzenia konta, wiadomości potwierdzającej utworzenie konta. Wiadomość ta zawiera link aktywacyjny, aby aktywować konto należy wejść w przesłany link. Spowoduje to aktywację konta. Po aktywacji konta kandydat ma możliwość wielokrotnego logowania się za pomocą podanego przy tworzeniu konta adresu e-mail oraz hasła.

 • Czy moja rejestracja jest poprawna, czy będę brany pod uwagę w kwalifikacji?

  Do postępowania kwalifikacyjnego jest dopuszczony kandydat który spełnia kryteria określone
  w Uchwale Senatu SGGW w Warszawie w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki, z którymi zobowiązany jest się zapoznać przed przystąpieniem do rekrutacji.

  Do kwalifikacji na studia II stopnia będzie dopuszczony kandydat, który:

  – utworzył konto w systemie IRK,                                                                                                                          
  – uzupełnił zgodnie z prawdą i stanem faktycznym wszystkie niezbędne pola w poszczególnych zakładkach i formularzach;                                                                                                                                
  – zapisał się na kierunek studiów;                                                                                                                          
  – wniósł opłatę rekrutacyjną;                                                                                                                                  
  – wprowadził średnią za studia pierwszego stopnia;                                                                                      
  – w przypadku kandydatów aplikujących z kierunkiem studiów wymagającym określenia zbieżności programowych: wgrał skan dyplomu i suplementu do systemu IRK, przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego lub zadania projektowego w terminach określonych
  w kalendarium rekrutacji;                                                                                                                                        
  – w przypadku kandydatów z zagranicznym dyplomem wgrał skan dyplomu i suplementu do systemu IRK (dyplom zagraniczny musi mieć status zaakceptowany);                                                               
  – w przypadku kandydatów aplikujących na studia prowadzone w języku angielskim wgrał certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat musi mieć status zaakceptowany);
  – w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, aplikujących na studia prowadzone w języku polskim wgrał certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat musi mieć status zaakceptowany).            

 • Dlaczego dostaję powiadomienia z systemu IRK na adres mailowy?

  Powiadomienia są krótkimi informacjami wysyłanymi automatycznie od systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów po utworzeniu konta w IRK. Możesz wyłączyć otrzymywanie powiadomień modyfikując ustawienia przycisków wyboru w zakładce „Ustawienia konta”.

Opłata rekrutacyjna

Kwalifikacje na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

 • Co jest podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie?

  Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (pisemnym) z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji oraz
  – w przypadku kandydatów aplikujących na studia prowadzone w języku angielskim – certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat musi być wgrany na profil kandydata w IRK oraz mieć nadany przez Komisję Rekrutacyjną status zaakceptowany);
  – w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, aplikujących na studia prowadzone w języku polskim – certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat musi być wgrany na profil kandydata w IRK oraz mieć nadany przez Komisję Rekrutacyjną status zaakceptowany).

 • Czy muszę wpisywać swoje wyniki maturalne do IRK?

  Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie edukacji, dyplom IB, dyplom EB, muszą wpisywać wyniki maturalne do systemu IRK. Do wpisania wyników maturalnych zobligowani są również kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo wydane na Ukrainie i Białorusi.

 • Posiadam zagraniczne świadectwo, jak dodać wyniki maturalne?

  Kandydaci z zagranicznym świadectwem (nie dotyczy świadectw wydanych na Ukrainie (skala 1-12), Białorusi (skala 1-10), dyplomów IB, dyplomów EB) wgrywają do systemu IRK świadectwo wraz z tłumaczeniem na język polski w celu przeliczenia uzyskane przez kandydata wyniki z tego świadectwa na punkty SGGW zgodnie z zapisami uchwały rekrutacyjnej na dany rok akademicki. Zagraniczne świadectwo należy wgrać do systemu w terminach określonych w kalendarium rekrutacji.

 • Ile pozostało wolnych miejsc po danej turze rekrutacji? Gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

  Informacja o wolnych miejscach podawana jest po zakończeniu danej tury rekrutacji na stronie internetowej rekrutacji: …. Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana do systemu po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniej tury. Terminy te podane są w kalendarium rekrutacji.

 • Czy w uzupełniającej turze rekrutacji mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

  W turze uzupełniającej mogą brać udział kandydaci, którzy nie dostali się na studia w Turze 1 oraz wszyscy zainteresowani ubieganiem się o miejsce w SGGW.

 • W jakim okresie czasu mogę wykorzystywać w rekrutacji tytuł laureata olimpiady?

  Z uprawnień laureata olimpiady, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Kwalifikacje na studia II stopnia

 • Jak przebiega kwalifikacja na studia drugiego stopnia?

  Kwalifikacja na studia drugiego stopnia polega na weryfikacji czy ukończony kierunek studiów, na podstawie którego kandydat aplikuje na studia drugiego stopnia, jest kierunkiem zbieżnym tj. czy w wyniku ukończeniu studiów pierwszego stopnia (lub studiów jednolitych magisterskich ukończonych przed wejściem systemu bolońskiego) kandydat nabył oczekiwane efekty uczenia się, które wymagane są od kandydatów na studia drugiego stopnia, na kierunek na który kandydat aplikuje.

  Przykład: kierunkiem zbieżnym dla studiów drugiego stopnia na kierunku rolnictwo, jest ten sam kierunek tj. rolnictwo, ukończony na poziomie studiów pierwszego stopnia. Za kierunek zbieżny może być uznany również inny kierunek wskazany w Załączniku nr 3 do Uchwały senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki.

  Kandydaci z kierunkami zbieżnymi nie przystępują do rozmów kwalifikacyjnych lub testów kompetencyjnych lub zadania projektowego.

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek  niż określony jako zbieżny (kierunek pokrewny), pod warunkiem przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się. W zależności od kierunku studiów drugiego stopnia, na który kandydat aplikuje, weryfikacja efektów kształcenia może odbywać się na podstawie: rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kompetencyjnego lub zadania projektowego.

  Wszyscy kandydaci zarówno z kierunkami zbieżnymi i wymagającymi określenia zbieżności kwalifikowani są na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów, z tym że kandydaci z kierunkami wymagającymi określenia zbieżności kwalifikowani są, w zależności od kierunku studiów drugiego stopnia na który kandydat aplikuje, na postawie średniej po uprzednim przystąpieniu i uzyskaniu:
  – pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego lub
  – pozytywnego wyniku zadania projektowego lub
  – pozytywnej weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej; Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeżeli rozbieżności w uzyskanych efektach uczenia się nie przekraczają 30 ECTS, które są dopuszczalną granicą rozbieżności. W przypadku rozbieżności student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie, w trakcie studiów drugiego stopnia, wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przedmiotów.

  Ponadto do kwalifikacji, na podstawie średniej za studia pierwszego stopnia, jest dopuszczona osoba, która spełnia powyższe warunki oraz:
  – w przypadku kandydatów z zagranicznym dyplomem: wgrała skan dyplomu i suplementu do systemu IRK (dyplom zagraniczny musi mieć status zaakceptowany);                                                               – w przypadku kandydatów aplikujących na studia prowadzone w języku angielskim: wgrała certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat musi mieć status zaakceptowany);
  – w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, aplikujących na studia prowadzone w języku polskim: wgrała certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat musi mieć status zaakceptowany).            

 • Gdzie w formularzu IRK wprowadzić średnią za studia?

  Średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów należy wprowadzić na konto utworzone w systemie IRK w formularzu „Wykształcenie”. W sekcji „Dokumenty” należy wpisać dane dotyczące dyplomu, a następnie w miejscu „Edytuj wyniki egzaminów” wpisać średnią oraz wybrać skalę ocen stosowaną w uczelni.

  Ścieżka:
  Moje konto ->Formularze osobowe -> Wykształcenie -> sekcja Dokumenty -> Edytuj wyniki egzaminów

  Uwaga! Zakładka „Edytuj wyniki egzaminów” pojawi się po wypełnieniu niezbędnych danych w zakładce „Wykształcenie”.

 • Co to jest afiliacja?

  Afiliacja – określenie to stosujemy do kierunku studiów, który stanowi podstawę do kwalifikacji na studia drugiego stopnia.

 • Jak dowiem się, że jestem zakwalifikowany do przyjęcia na studia?

  Wyniki kwalifikacji publikowane są na koncie kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą miały nadany status „zakwalifikowany”, a osoby niezakwalifikowane status „niezakwalifikowany”. Wyniki kwalifikacji ogłaszane są w terminie określonym w kalendarium rekrutacji.

 • Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia, jakie są dalsze kroki?

  Kandydat „zakwalifikowany” do przyjęcia będzie przyjęty na wybrany przez siebie kierunek studiów pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych: złożenia w siedzibie Uczelni kompletu wymaganych dokumentów, które zgadzają się pod względem danych z informacjami wpisanymi przez kandydata do formularza IRK. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć terminach określonych w kalendarium rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie wskazuje na to, że zakwalifikowany kandydat nie jest zainteresowany podjęciem studiów w SGGW, tym samym jego aplikacja traktowana jest jako rezygnacja.

 • Zostałem zakwalifikowany do złożenia dokumentów, jednak obronę pracy dyplomowej mam po zakończeniu rekrutacji. Co mogę zrobić?

  Kalendarium rekrutacji na studia jest zamieszczane na stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Terminy rekrutacyjne są ustalane w taki sposób, aby kandydaci mieli możliwość w odpowiednim terminie ukończyć studia pierwszego stopnia i przystąpić do obrony. Jedynym wyjściem jest terminowe złożenie pracy dyplomowej i uzgodnienie z Dziekanem terminu obrony w takim terminie, aby można było przystąpić do rekrutacji.

 • Czy w kolejnej turze rekrutacji mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

  Tak, pod warunkiem, że na kierunku którym kandydat jest zainteresowany pozostały wolne miejsca. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października). 

  Uwaga! proszę zapoznać się z kalendarium rekrutacji, ponieważ w roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej, gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

  Informacja o wolnych miejscach podawana jest w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji po zakończeniu danej tury rekrutacji. Liczba wolnych miejsc, dla poszczególnych kierunków, jest wprowadzana po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniej tury. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

  Uwaga! proszę zapoznać się z kalendarium rekrutacji, ponieważ w roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

Testy kompetencyjne / zadanie projektowe - studia II stopnia

 • Kto przystępuje do testu kompetencyjnego?

  Do testu kompetencyjnego przystępują kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż określony jako zbieżny. Test kompetencyjny umożliwi weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunku na który kandydat aplikuje.

  Lista kierunków studiów drugiego stopnia, dla których efekty kształcenia weryfikowane są w drodze  testów kompetencyjnych, znajduje się w Załączniku nr 3 do Uchwały senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki.

 • Kto przystępuje do zadania projektowego?

  Do zdania projektowego przystępują kandydaci, którzy aplikują n studia drugiego stopnia na kierunek architektura krajobrazu, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż architektura krajobrazu. Zadanie projektowe umożliwi weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu.

 • Kto przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej?

  Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż określony jako zbieżny. Rozmowa kwalifikacyjna umożliwi weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunku na który kandydat aplikuje i zweryfikuje stopień zbieżności tych efektów. Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeżeli rozbieżności w uzyskanych efektach uczenia się nie przekraczają 30 ECTS, które są dopuszczalną granicą rozbieżności. W przypadku dopuszczalnych rozbieżności student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie, w trakcie studiów drugiego stopnia, wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przedmiotów.

  Lista kierunków studiów drugiego stopnia, dla których efekty kształcenia weryfikowane są w drodze  rozmowy kwalifikacyjnej, znajduje się w Załączniku nr 3 do Uchwały senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki.

 • Czy mogę przystąpić do testu kompetencyjnego / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej przed obroną pracy dyplomowej?

  Tak. Do testu kompetencyjnego / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów niezależnie od tego czy są już po czy jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia należy złożyć komplet wymaganych dokumentów, w tym minimum zaświadczenie o ukończeniu studiów, w terminach określonych w kalendarium rekrutacji. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o ukończeniu studiów, w tym między innymi informacje o: ukończonym kierunku studiów, poziomie kształcenia, uzyskanym tytule zawodowym, dacie egzaminu dyplomowego, numerze dyplomu i średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów. Po otrzymaniu dyplomu student zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dyplom do właściwego dziekanatu.

 • Czy są dostępne przykładowe testy kompetencyjne?

  Nie. Nie publikujemy przykładowych testów.

 • Jaki jest zakres materiału potrzebny do rozwiązania testu kompetencyjnego?

  Testy kompetencyjny obejmują materiał minimum programowego studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. SGGW nie podaje zakresu materiału, książek czy publikacji, z których należy się przygotowywać.

 • Gdzie znajdę informację o terminie, miejscu i godzinie testu kompetencyjnego / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej?

  W terminie zgodnym z kalendarium rekrutacji dla studiów II stopnia, informacja o miejscu i godzinie przeprowadzania testu kompetencyjnego / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydata, zostanie zamieszczona na stronie internetowej rekrutacji oraz wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji kandydata.

 • Gdzie znajdę wyniki testu kompetencyjnego / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej?

  Wynik zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia wyników kwalifikacji, zgodnie z kalendarium rekrutacji. Wyniki kwalifikacji publikowane są na koncie kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. SGGW nie publikuje list z wynikami testów kwalifikacyjnych / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Czy mogę powtórnie przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego / / rozmowy kwalifikacyjnej?

  Do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego / rozmowy kwalifikacyjnej na dany kierunek studiów w rekrutacji można przystąpić tylko jeden raz. Nie ma możliwości poprawienia wyniku. Jednak w przypadku gdy kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, może w rekrutacji uzupełniającej przystąpić do kolejnego testu na inny kierunek studiów.

  Zadanie projektowe na kierunek Architektura Krajobrazu przeprowadzany jest tylko jeden raz na początku rekrutacji.

 • Jestem osobą niepełnosprawną. Czy stanowisko / test / zadanie projektowe będzie specjalnie dostosowane?

  Tak. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy czy specjalnego przystosowania stanowiska, po zarejestrowaniu się w systemie, w odpowiednim terminie powinny zgłosić do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej potrzebę przygotowania stanowiska do jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. większy monitor, powiększona czcionka itp.).

  Kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną powinien zgłosić pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem rozmowy kwalifikacyjnej / testu kompetencyjnego / zadania projektowego.

Składanie dokumentów

 • Kto i kiedy składa dokumenty?

  Dokumenty składają w siedzibie Uczelni kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia. Osoby takie w dniu kwalifikacji będą miały nadany status „Zakwalifikowany”. Kandydaci mają możliwość złożenia dokumentów osobiście, poprzez osobę trzecią upoważnioną przez kandydata, za pośrednictwem poczty lub kuriera.

  Dokumenty należy składać w terminach określonych w kalendarium rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminach określonych w kalendarium rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z rekrutacji.

  Nie należy wysyłać dokumentów przed uzyskaniem wyniku kwalifikacji.

 • Jak przygotować dokumenty do złożenia w przypadku wizyty osobistej?

  Przygotowując dokumenty do złożenia należy pamiętać o zapoznaniu się z listą wymaganych dokumentów. Sprawdzić, czy jest się osobą zakwalifikowaną do przyjęcia.

  W przypadku osobistej wizyty należy pamiętać o:

  • Wydrukowaniu ankiety osobowej wraz z zaakceptowanym wcześniej zdjęciem, która dostępna jest do pobrania jako plik PDF na koncie kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w sekcji „Dokumenty i dalsze kroki”. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić czy nie zawiera błędów oraz czy zawiera zdjęcie. Kandydat musi podpisać czytelnie wydrukowaną ankietę w prawym dolnym rogu w miejscu na podpis.
  • Jeśli jesteś cudzoziemcem wydrukuj również dostępne do pobrania na koncie kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w sekcji „Dokumenty i dalsze kroki” następujące dokumenty: „Oświadczenie cudzoziemca o spełnianiu warunków do odbywania studiów na określonych zasadach” oraz „Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania studiów”. Podpisz obydwa dokumenty imieniem i nazwiskiem oraz uzupełnij datę i miejscowość złożenia podpisu.
  • Zabraniu oryginałów dokumentów o wykształceniu oraz certyfikatu językowego – jeśli jest wymagany. Należy również pamiętać o zabraniu kserokopii tych dokumentów ponieważ na miejscu w Uczelni nie będzie możliwości zrobienia kserokopii. Pracownik uczelni przyjmujący dokumenty poświadczy kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem na podstawie przedstawionych oryginałów, następnie oryginały dokumentów zostaną zwrócone Kandydatowi.
  • Zabraniu dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (jeśli kandydat jest cudzoziemcem). Dokument należy okazać do wglądu osobie przyjmującej dokumenty w celu potwierdzenia tożsamości.
  • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (o ile takie uprawnienia posiadasz). Dokument należy okazać do wglądu osobie przyjmującej dokumenty w celu weryfikacji uprawnień.

  Nie zapomnij o jednym papierowym zdjęciu.

 • Jak przygotować dokumenty do złożenia za pośrednictwem poczty / kuriera?

  Przygotowując dokumenty do złożenia należy pamiętać o zapoznaniu się z listą wymaganych dokumentów. Sprawdzić, czy jest się osobą zakwalifikowaną do przyjęcia.

  Przygotowując dokumenty do złożenia za pośrednictwem poczty lub kuriera należy pamiętać o:

  • Wydrukowaniu ankiety osobowej wraz z zaakceptowanym wcześniej zdjęciem, która dostępna jest do pobrania jako plik PDF na koncie kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w sekcji „Dokumenty i dalsze kroki”. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić czy nie zawiera błędów oraz czy zawiera zdjęcie. Kandydat musi podpisać czytelnie wydrukowaną ankietę w prawym dolnym rogu w miejscu na podpis.
  • Jeśli jesteś cudzoziemcem wydrukuj również dostępne do pobrania na koncie kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w sekcji „Dokumenty i dalsze kroki” następujące dokumenty: „Oświadczenie cudzoziemca o spełnianiu warunków do odbywania studiów na określonych zasadach” oraz „Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania studiów”. Podpisz obydwa dokumenty imieniem i nazwiskiem oraz uzupełnij datę i miejscowość złożenia podpisu.
  • Załączeniu w kopercie oryginału dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz certyfikatu językowego – jeśli taki certyfikat jest wymagany. Należy również pamiętać o załączeniu kserokopii tych dokumentów. Pracownik uczelni przyjmujący dokumenty poświadczy kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem na podstawie przedstawionych oryginałów. Oryginały dokumentów będą mogli Państwo odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego we właściwym dziekanacie danego kierunku studiów. W przypadku obaw związanych z wysyłaniem oryginałów dokumentów pocztą / kurierem należy mieć na uwadze, że w SGGW akceptowane są również poświadczone notarialnie kopie ww. dokumentów. W przypadku załączenia zaświadczenia o ukończeniu studiów, student po otrzymaniu dyplomu zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dyplom do właściwego dziekanatu.
  • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o załączeniu kserokopii zwykłej paszportu, która po weryfikacji tożsamości zostanie zniszczona.
  • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o załączeniu notarialnej kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (o ile takie uprawnienia posiadasz). Dokument należy przedstawić w celu weryfikacji uprawnień. Notarialne kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia będą mogli Państwo odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego we właściwym dziekanacie danego kierunku studiów.
  • Nie zapomnij o jednym papierowym zdjęciu.
 • Jaki dokument muszę złożyć jeśli nie otrzymałem jeszcze dyplomu?

  Kandydaci, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów ale je ukończyli (zdali egzamin dyplomowy/obronili pracę dyplomową), składają tymczasowo zamiast dyplomu ukończenia studiów zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o ukończeniu studiów, w tym między innymi informacje o: ukończonym kierunku studiów, poziomie kształcenia, uzyskanym tytule zawodowym, dacie egzaminu dyplomowego, numerze dyplomu i średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów. Wzór zaświadczenia znajduje się w zakładce wymagane dokumenty. Po otrzymaniu dyplomu student zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dyplom do właściwego dziekanatu.

 • W czasie kiedy jest termin składania dokumentów jestem na urlopie / za granicą / na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty w terminie późniejszym?

  Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia, które nie dostarczą we wskazanym terminie, określonym w kalendarium rekrutacji, wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja. Terminy rekrutacji są bardzo napięte, nie przewidujemy prolongaty składania dokumentów. Obowiązek złożenia dokumentów spoczywa na kandydacie, który został zakwalifikowany do przyjęcia. Kandydat poprzez złożenie dokumentów potwierdza chęć podjęcia studiów, a ich niezłożenie traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce na studiach.

 • Jestem już studentem SGGW i podejmuję drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

  Student podejmujący drugi kierunek studiów w SGGW składa te same wymagane dokumenty co inni kandydaci. Jeśli oryginały świadectw znajdują się w dziekanacie, należy je wycofać z dziekanatu i złożyć w rekrutacji. Obowiązek złożenia dokumentów spoczywa na kandydacie, który został zakwalifikowany do przyjęcia. Kandydat poprzez złożenie dokumentów potwierdza chęć podjęcia studiów

 • Czy w przypadku rezygnacji w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?

  Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do odbioru dokumentów w imieniu kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią, jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

Fotografia

 • Jak wgrać zdjęcie do systemu IRK?

  Zaloguj się na swoje konto utworzone w IRK, przejdź do zakładki „Formularze osobowe”, następnie przejdź do formularza „Zdjęcie”. W zakładce „Zdjęcie” zapoznaj się z wymogami dotyczącymi zdjęć. W kolejnym kroku wgraj zdjęcie z komputera.

 • Jakie wymogi powinno spełniać zdjęcie wgrane do systemu IRK?

  Zdjęcie cyfrowe, które kandydat zamieszcza w IRK umieszczone będzie na legitymacji studenckiej, powinno być ono zdjęciem formalnym i spełniać wymagania takie jak do dowodów osobistych m.in., przedstawiać wizerunek kandydata: twarz, musi być ona skierowana prosto w obiektyw aparatu, owal twarzy musi być widoczny, głowa powinna zajmować minimum 75% szerokości i minimum 75% wysokości pola fotografii. Zdjęcie powinno być wykonane na białym tle.

  Wymagania dotyczące zdjęć wraz z linkiem do strony z przykładami znajdują się w formularzu „Zdjęcie” po zalogowaniu do systemu IRK.

  Wymagania techniczne zdjęcia:
  – zdjęcie cyfrowe w rozdzielczości 500 x 625 pikseli
  – maksymalny rozmiar pliku 5MB
  – format JPG

 • Ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?

  Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (2-3 dni robocze od zamieszczenia zdjęcia). Brak wgranego zdjęcia lub niezaakceptowanie zdjęcia w systemie IRK uniemożliwia wydrukowanie ankiety osobowej. Należy pamiętać, że tylko osoby z zaakceptowanym zdjęciem mogą wydrukować ankietę osobową, która jest niezbędna przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych, z kolei brak ankiety osobowej jest brakiem formalnym i uniemożliwi przyjęcie dokumentów od kandydata.

Inne pytania

 • Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?

  Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w sekcji Opłaty za studia.

 • Do której grupy jestem przypisany?

  Informacje o przypisaniu kandydata do grupy studenckiej można uzyskać w dziekanacie właściwego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

 • Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

  Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z zapisami w organizacji roku akademickiego, gdzie zamieszczony jest również harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. W rekrutacji na semestr letni (luty/marzec) początek zajęć określony jest również w kalendarium rekrutacji.

 • Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

  Plany zajęć publikowane są w różnych terminach na poszczególnych Wydziałach. Zazwyczaj umieszczane są w gablotach przed dziekanatem, jak również na stronach internetowych Wydziałów. Na stronach rekrutacyjnych nie zamieszczamy planów zajęć

 • Zostałem przyjęty na studia w SGGW i na innej uczelni. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW.

  a) Jeśli kandydat otrzymał komunikat o zakwalifikowaniu na studia w SGGW i chce zrezygnować (nie składa dokumentów), może powiadomić nas o tym wybierając przycisk Wycofaj w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne  w Internetowej Rekrutacji Kandydata. Wysłany zostanie e-mail odpowiedniej treści do kandydata i do systemu rekrutacyjnego. Status kandydata zostanie zmieniony na “Rezygnacja”.
  b) Jeśli kandydat otrzymał komunikat o zakwalifikowaniu na studia w SGGW i chce zrezygnować, może nie złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie. Po terminie składania dokumentów, w systemie  zmieniony zostanie  status kandydata na “Rezygnacja – brak dokumentów
  c) Jeśli kandydat złożył dokumenty i chce zrezygnować, powinien zalogować się do Internetowej Rekrutacji Kandydata, wybrać zakładkę REZYGNACJA i zgłosić się do BSS po odbiór dokumentów. Status kandydata zostaje zmieniony na “Rezygnacja – odebrane dokumenty

 • Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy można płacić w miesięcznych ratach?

  Informacja znajduje się w aktualnym zarządzeniu w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich –> Link