FAQ (II stopień)

Rejestracja

 • Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów, lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?

  Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne). Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia w kwalifikacji podstawowej na wybrany kierunek, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej – o ile będzie prowadzona (w ramach pozostałych wolnych miejsc). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej (powrót do statusu „zarejestrowany” w czerwonym polu w SOK), kandydat może uczestniczyć w kolejnym etapie rekrutacji na kierunki dostępne dla kandydata, na które pozostały wolne miejsca.

  W roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Czy mogę brać udział w rekrutacji przed obroną pracy dyplomowej?

  Tak. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia należy – w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji – zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata – niezależnie od tego czy kandydat jest już po, czy przed obroną pracy dyplomowej i przystąpić do kwalifikacji. Przyjęte będą osoby, które po zakwalifikowaniu do przyjęcia dostarczą komplet wymaganych dokumentów, w tym dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oceną na dyplomie i datą egzaminu dyplomowego. Terminowa rejestracja w Systemie Obsługi kandydatów (nawet przed obroną/egzaminem) jest szczególnie istotna w przypadku rekrutacji na semestr letni (krótki okres na sesję, obronę/egzamin, rekrutację).

 • Czy mogę przystąpić do egzaminu / zadania projektowego przed obroną pracy dyplomowej?

  Tak, do rekrutacji/testu/zadania można przystąpić przed obroną pracy dyplomowej 

  Uwaga! Należy też przeczytać odpowiedzi na pytania w innych sekcjach

 • Jak umieścić brakujące dane na formularzu podania o przyjęcie (numer i data dyplomu, średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)?

  Brakujące dane należy wpisać do formularza rekrutacyjnego w następujący sposób:

  • zalogować się;
  • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę, w której dane będą uzupełniane (2 stopień podstawa kwalifikacji, średnia, dyplom);
  • wpisać, wprowadzić właściwe dane;
  • potwierdzić zmiany przyciskiem na dole strony.
 • Nie mogę uzupełnić zakładki 2st. kierunek kwalifikacji średnia/dyplom, kieunek jest zablokowany do edycji. Co robić?

  Z uwagi na wymaganą poprawność danych w SOK informacje o kierunku studiów do kwalifikacji w tej zakładce są przenoszone z zakładki Wybór stopnia studiów i oświadczenie o studiach stacjonarnych, z pozycji zaznaczonej kropką jako kierunek kwalifikacji.
  Aby uzupełnić informację o kierunku do kwalifikacji należy poprawić dane (właściwie zaznaczyć kierunek kwalifikacji) w zakładce wybór stopnia studiów.

  Uwaga po upływie terminu rejestracji podanego w kalendarium opcja ta moż nie być już dostępna do edycji.

 • Co się stanie jeżeli nie zostanę przyjęty na studia w pierwszym etapie rekrutacji?

  W roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany na zadeklarowanym wcześniej kierunku studiów?

  Tak, dzięki temu wiemy, że kandydat nadal zainteresowany jest danym kierunkiem i formą studiów. Potwierdzenia udziału w kolejnym etapie dokonujemy po zalogowaniu się do SOK poprzez kliknięcie przycisku „biorę udział w kolejnym etapie”. W kolejnych etapach kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status „ZAREJESTROWANY” widoczny w czerwonym polu na pierwszej stronie Systemu Obsługi Kandydata (po zalogowaniu). Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października). 

  Uwaga! proszę zapoznać się z kalendarium rekrutacji, w roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Nie pamiętam hasła / nie pamiętam ID / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?

  Zalogować do Systemu Obsługi Kandydata (SOK) mogą się tylko kandydaci, którzy wcześniej utworzyli w nim konto i został im nadany numer ID (numer zawierający 6 cyfr). Kandydaci logują się na swoje konto utworzone w SOK za pomocą nadanego przy rejestracji numeru ID oraz ustanowionego przez siebie hasła.

  Najczęstsze przyczyny to:
  – błąd w numerze ID kandydata (wprowadzanie numeru PESEL jako ID jest niepoprawne)
  – niepoprawnie wprowadzone hasło
  – włączony przycisk CAPS LOCK lub przypadkowa zmiana trybu klawiatury (Ctrl+Shift)
   
  Nie pamiętam ID 

  Potwierdzenie utworzenia konta wraz z informacją o nadanym numerze ID (numer zawierający 6 cyfr) wyświetla się jako komunikat systemowy, jest także wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail kandydata podany przy zakładaniu konta. Komunikat ten może być skierowany do różnych folderów skrzynki poczty elektronicznej, zależnie od ustawionych reguł/preferencji. 

  Proszę sprawdzić swoją skrzynkę poczty internetowej podaną w SOK przy zakładaniu konta, koniecznie wszystkie foldery (m.in. Oferty, SPAM, Powiadomienia, Społeczności) – zależnie od ustawień preferencji komunikat mógł znaleźć się w zupełnie nieoczekiwanym folderze skrzynki pocztowej. Na skrzynce Gmail wiadomość ta znajduje się najczęściej w folderze Oferty. Proszę docelowo ustawić preferencje by wiadomości z SGGW trafiały do właściwego folderu.

   Nie pamiętam hasła 

  Kandydaci logują się na swoje konto utworzone w SOK za pomocą nadanego przy rejestracji numeru ID (numer zawierający 6 cyfr) oraz ustanowionego hasła. Hasło to musi składać się z minimum 10 znaków, w tym minimum jednego znaku z każdej grupy tj. duża litera, mała litera, cyfra, znaki specjalne (@!^). 

  W celu odzyskania hasła należy wejść w zakładkę „Odzyskiwania utraconego hasła”, która znajduje się w SOK w manu po lewej stronieW formularzu należy podać 6-cio cyfrowy numer ID użytkownika do logowania w SOK (jeśli nie pamiętasz ID przeczytaj informacje powyżej), ten sam adres email co podczas rejestracji oraz nowe hasło. Na Państwa e-mail, zostanie odesłany kod aktywacyjny, który należy wykorzystać w ciągu 15 minut – wpisać do formularza, który się pojawi w zakładce „Odzyskiwanie utraconego hasła”.

 • Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne jeśli nie będę przyjęty na studia stacjonarne?

  NIE, a na pewno nie bez wiedzy i zgody kandydata. Kandydat zawsze podejmuje decyzje o wyborze kierunku / formy studiów samodzielnie – na podstawie informacji podanych w SOK, na stronach internetowych rekrutacji lub przesłanych do kandydata pocztą elektroniczną. W trakcie rekrutacji należy uważnie śledzić komunikaty komisji rekrutacyjnej i odpowiednio na nie reagować. W przypadku gdy kalendarium nie przewiduje już kolejnych etapów a na danych kierunkach pozostały jeszcze wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować kandydatowi przyjęcie na inny kierunek lub formę studiów. Odbywa się to w drodze propozycji przyjęcia, przedstawionej w Systemie Obsługi Kandydatów, którą kandydat może zaakceptować. Po jej zaakceptowaniu zmieniony zostaje kierunek aplikacji i status kandydata upoważniający do złożenia dokumentów i przyjęcia na zaproponowany kierunek. Należy mieć na uwadze fakt, że tego rodzaju propozycje Komisja Rekrutacyjna może ale nie musi kandydatowi złożyć.

 • W formularzu rejestracyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku który mnie interesuje.

  Jeśli w wykazie kierunków nie ma kierunku, który interesuje kandydata należy sprawdzić w poszczególnych zakładkach SOK:
  – prawidłowość wyboru formy studiów,
  – poprawność wypełnienia zakładki Wybór stopnia studiów (wprowadzenie i zaznaczenie właściwego kierunku kwalifikacji, uzyskany tytuł zawodowy) oraz zakładki  2st. kierunek kwalifikacji średnia/dyplom.
  Jeśli dane wprowadzone w powyższych zakłądkach są prawidłowe, być może rekrutacja na ten kierunek studiów będzie prowadzona w następnym semestrze lub zasady rekrutacji na oczekiwany kierunek wymagają określonego tytułu zawodowego.

 • Nie mogę się zalogować. Komunikat “system zamknięty”

  Komunikat “system zamknięty” w trakcie rekrutacji kandydatów na studia (terminy – określone w kalendarium rekrutacji) jest związany z przetwarzaniem danych. Jest to czasowe zamknięcie systemu dla kandydatów na czas wprowadzenia danych wynikających z kwalifikacji na studia. Z reguły zamknięcie nie trwa dłużej niż kilka godzin. Komunikat ten wyświetlany jest również przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji na studia – terminy określone w kalendarium rekrutacji.

 • Nie mogę się odnaleźć linku do formularza rejestracyjnego

  Link do formularza rejestracyjnego znajduje się na stronie w sekcji dotyczącej rekrutacji na studia II stopnia (System Obsługi Kandydatów). Jeśli nie ma go na tej stronie to znaczy, że jeszcze nie został uruchomiony – rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła, albo został usunięty – rekrutacja już się zakończyła. W przypadkach opisanych powyżej (przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji) oraz w trakcie dokonywania zmian związanych z kwalifikacją przy próbie logowania lub rejestracji wyświetlany jest komunikat – “system zamknięty”

 • Jestem zarejestrowany, ale po zalogowanu do systemu widzę tylko zakładkę "Wyloguj" oraz "Zmiana hasła".

  Po upływie 30 dni od dnia założenia konta system prosi o zmianę hasła. Kandydat po zalogowaniu widzi w menu po lewej stronie zakładkę “Zmiana hasła”. Po dokonaniu zmiany hasła przez użytkownika zostanie przywrócony dostęp do konta. Bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych wymaga okresowej (co 30 dni) zmiany hasła do konta.

 • Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?

  Nie. Można wybrać tylko jeden kierunek. Proszę przeczytać odpowiedź na pytanie drugie w tym dziale.

 • Na stronie głównej w panelu kandydata wyświetlony jest komunikat "Brak zbieżności Programu studiów z ukończonym kierunkiem!"

  Jeśli kandydat ukończył inny kierunek studiów I stopnia niż kierunek studiów II stopnia o który się ubiega, w SOK może pojawić się komunikat o braku zbieżności programu studiów z ukończonym kierunkiem. Oznacza to, że ukończony przez kandydata kierunek studiów I stopnia nie został uznany w zasadach rekrutacji jako kierunek pokrewny, prowadzący do osiągnięcia oczekiwanych od kandydata na studia II stopnia efektów kształcenia.

  W takim przypadku konieczne jest zależnie od kierunku (wskazuje treść komunikatu) przystąpienie do testów kompetencyjnych albo spotkanie z Komisją Rekrutacyjną w celu porównania efektów kształcenia kierunku ukończonego z efektami oczekiwanymi od kandydata na studia II stopnia. Spotkania te mają charakter rozmowy kwalifikacyjnej i odbywają się w miejscach i terminach podanych w komunikatach zgodnie z kalendarium rekrutacji (w zakładce Kwalifikacja – komunikaty ).

 • Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów?

  W celu dokończenia rejestracji po utworzeniu konta – wybrania kierunku studiów należy:
  – zalogować się do SOK (numer ID nadany przy zakładaniu konta),
  – zapoznać się z informacją dla przystępujących do kwalifikacji (podświetlone na czerwono) i uzupełnić kolejne zakładki menu podświetlane na czerwono,
  – „Wybór stopnia studiów” – zaznaczyć właściwe opcje list rozwijanych, uzupełnić tabelę ukończonych i aktualnie studiowanych kierunków, w tym zaznaczyć kierunek będący podstawą kwalifikacji,
  – „2 stopień podstawa kwalifikacji, średnia, dyplom” i uzupełnić dane (dane te można uzupełnić w terminie późniejszym – zgodnie z kalendarium),
  – „2st. – wybór kierunku”, wybrać formę studiów, zaznaczyć wybrany kierunek i potwierdzić wybór przyciskiem „OK”,
  Na „Stronie głównej panelu administracyjnego” – menu po lewej sprawdzamy poprawność wyboru.

Opłata rekrutacyjna

 • Czy można dokonać opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego?

  TAK, przelew internetowy jest też przelewem bankowym. Ze względu na krótki czas księgowania fakt wniesienia opłaty rekrutacyjnej szybko pojawia się na koncie kandydata (z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatności). Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty!

 • Czy kandydat musi dokonywać przelewu z własnego konta/rachunku?

  NIE. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

 • Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem Poczty?

  TAK, wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności.

 • Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

  Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat. Jedna opłata obejmuje cały przebieg rekrutacji, również udział w kwalifikacji uzupełniającej, jeśli taki jest prowadzony.

 • Dlaczego moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie doszła? I co mam w tym przypadku zrobić?

  Opłata (dokonywana przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej / na poczcie) księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

  • cierpliwie poczekać;
  • sprawdzić poprawność numeru konta, na które została wysłana;
  • sprawdzić czy nie wróciła na konto, z którego została wysłana;
  • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

  Uwaga! Odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie odbywa się on-line. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

 • W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty skoro dokonywałem przelewu przez Internet?

  Każde konto bankowe ma opcję wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu. Na takim wydruku zazwyczaj jest umieszczona klauzula, że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

 • W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nr konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, tego samego dnia wnoszą opłatę rekrutacyjną.  Kandydat, który w dnu kwalifikacji nie ma odnotowanej na koncie w SOK opłaty rekrutacyjnej nie jest kwalifikowany.

Testy kompetencyjne / zadanie projektowe

 • Czy mogę przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego przed obroną pracy dyplomowej?

  Tak. Do testu mogą przystąpić wszyscy kandydaci zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydata niezależnie od tego czy są już po czy jeszcze przed obroną pracy dyplomowej.

 • Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

  Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października). W przypadku gdy na poszczególnych kierunkach studiów pozostaną wolne miejsca i będzie przeprowadzana rekrutacja/kwalifikacja uzupełniająca, kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani lub nie złożyli dokumentów mogą ubiegać się o ten sam lub inny kierunek w ramach wolnych miejsc. Należy tu jednak pamiętać, że na tych kierunkach gdzie były przeprowadzane testy, ponowne ubieganie się o przyjęcie na ten sam kierunek następuje z tą samą punktacją z testu.

  W roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Czy mogę powtórnie przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?

  Do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego na dany kierunek/wydział w rekrutacji można przystąpić tylko jeden raz. Nie ma możliwości poprawienia wyniku. Jednak w przypadku gdy kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, może w rekrutacji uzupełniającej przystąpić do kolejnego testu na inny kierunek studiów.
  Egzamin – zadanie projektowe na kierunek Architektura Krajobrazu przeprowadzany jest tylko jeden raz na początku rekrutacji.

 • Gdzie znajdę wyniki testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?

  Wynik testu/zadania kandydat może zobaczyć po zalogowaniu się do Systemu Obsługi Kandydata po wprowadzeniu ich przez WKR. Termin wprowadzania wyników podany jest w kalendarium rekrutacji. SGGW nie publikuje list z wynikami testów kwalifikacyjnych.

 • Gdzie znajdę informację o terminie, miejscu i godzinie testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?

  W terminie zgodnym z kalendarium rekrutacji dla studiów II stopnia, informacja o miejscu i godzinie przeprowadzania testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego dla kandydata, zostanie zamieszczona na stronie internetowej rekrutacji oraz wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji kandydata.

 • Jaki jest zakres materiału potrzebny do prawidłowego rozwiązania testu kwalifikacyjnego?

  Testy kwalifikacyjne obejmują materiał minimum programowego studiów I stopnia dla danego kierunku. SGGW nie podaje zakresu materiału, książek czy publikacji z których należy się przygotowywać.

 • Czy są dostępne przykładowe testy kwalifikacyjne?

  Nie. Nie publikujemy przykładowych testów.

 • Jestem osobą niepełnosprawną. Czy stanowisko / test / zadanie projektowe będzie specjalnie dostosowane?

  Tak. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy czy specjalnego przystosowania stanowiska, po zarejestrowaniu się w systemie, w odpowiednim terminie powinny zgłosić do Komisji Rekrutacyjnej potrzebę przygotowania stanowiska do jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. większy monitor, powiększona czcionka itp.).

Kwalifikacje na studia

 • Gdzie znajdę listę przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?

  SGGW publikuje informacje o przyjęciu / zakwalifikowaniu kandydata na studia w Systemie Obsługi Kandydatów. Kandydat znajdzie w polu statusu (zawsze podświetlonym na czerwono) jeden z komunikatów:

  • „zakwalifikowany” – kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie uzupełnić informacje w SOK i dostarczyć dokumenty;
  • „Kolejny etap?” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po wybraniu opcji „biorę udział w kolejnym etapie lub powtórnym wyborze / zmianie kierunku studiów i zmianie statusu na „zarejestrowany może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie, o ile etapy uzupełniające są prowadzone. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany;
  • „oczekujący na przyjęcie” – kandydat, który został zakwalifikowany, uzupełnił informacje, wprowadził zdjęcie, i potwierdził gotowość złożenia dokumentów i podjęcia studiów w SGGW – Kandydat ten aby uzyskać status przyjęty musi dostarczyć wymagane dokumenty  do Komisji rekrutacyjnej.
  • „przyjęty…” – kandydat został zakwalifikowany i złożył w przewidzianym w kalendarium rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów.
 • Jak będzie przebiegała kwalifikacja na studia drugiego stopnia?

  Po utworzeniu konta w SOK kandydat wybiera stopień studiów, wskazuje ukończony przez siebie kierunek studiów pierwszego stopnia jako kierunek kwalifikacji. Po zakończeniu studiów (w tym również przed obroną) wprowadza do SOK średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia. Wybiera formę studiów i kierunek.

  W przypadku wyświetlenia komunikatu o konieczności weryfikacji efektów uczenia się poprzez przystąpienie do testów kompetencyjnych albo na spotkaniu z Komisją Rekrutacyjną przystępuje do tych etapów postępowania w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji,

  Na podstawie wprowadzonych informacji i utworzonych ewentualnych list rankingowych wg średnich ocen ze studiów pierwszego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje kwalifikacyjne dla danego kierunku studiów. Decyzja komisji znajduje odzwierciedlenie w statusie kandydata.

  Kandydat, który utworzy konto rekrutacyjne i wybierze kierunek studiów otrzymuje status „zarejestrowany”.

  Po kwalifikacji możliwe są następujące statusy:

  “zakwalifikowany” – kandydat zaproszony do potwierdzenia podjęcia studiów w SGGW i złożenia dokumentów;

  “zarejestrowany” – kandydat, który nie został zakwalifikowany do złożenia dokumentów i przyjęcia.

  Kandydat, który uzyskał status „zakwalifikowany” i decyduje się na podjęcie studiów w SGGW w wyznaczonym w kalendarium rekrutacji terminie:

  1. Uzupełnia brakujące dane w SOK (2 stopień podstawa kwalifikacji, średnia, dyplom),
  2. Dołącza w SOK cyfrową fotografię
  3. Potwierdza, na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK gotowość podjęcia studiów i  złożenia dokumentów przyciskiem “Potwierdzam gotowość podjęcia studiów – dostarczę dokumenty”.
  4. Status kandydata w SOK po potwierdzeniu zmienia się na „oczekujący na przyjęcie

  Kolejnym krokiem kandydata ze statusem  „oczekujący na przyjęcie” jest dostarczenie do SGGW wymaganych dokumentów:

  • oryginału albo notarialnie potwierdzonej kopii oryginału dyplomu albo do czasu wydania dyplomu zaświadczenia o ukończeniu studiów zgodnego ze wzorem wskazanym w sekcji Wymagane dokumenty
  • wygenerowanej z SOK, wydrukowanej i podpisanej Ankiety osobowej/Podania o przyjęcie na studia
  • papierowej fotografii

  Dokumenty mogą zostać przesłane pocztą, przesłane kurierem lub dostarczone osobiście w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji. Kandydat, który potwierdzi gotowość podjęcia studiów i dostarczy wymagane dokumenty we wskazanym terminie otrzymuje status przyjęty.

  Komisja Rekrutacyjna, po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem wykonanej kopii  dyplomu zwraca dokumenty lub zgodnie z dyspozycją kandydata wskazaną przy przesyłaniu dokumentów:

  1. odsyła oryginał na adres podany w SOK lub adres wskazany przez kandydata przy przesyłaniu dokumentów albo
  2. przechowuje oryginał w teczce kandydata, który kandydat może odebrać w dziekanacie swojego kierunku po rozpoczęciu studiów.

  Kandydat ze statusem „zakwalifikowany” który nie potwierdzi we wskazanym w kalendarium terminie gotowości podjęcia studiów i złożenia dokumentów oraz kandydat, który potwierdzi gotowość podjęcia studiów i złożenia dokumentów („oczekujący na przyjęcie”) i nie dostarczy tych dokumentów w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji otrzyma po upływie tego terminu status rezygnacja brak dokumentów.

  Osoby ze statusem przyjęty zostaną wpisane na listę studentów.

 • W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „zakwalifikowany”. Czy to znaczy ze jestem przyjęty?

  Podświetlony na czerwono w polu „status” komunikat „zakwalifikowany” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia. Będzie przyjęty na wybrany przez siebie kierunek pod warunkiem spełnienia warunków formalnych: potwierdzenia w SOK gotowości podjęcia studiów w SGGW oraz przekazania zgodnie z komunikatem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i w wymaganych terminach (kalendarium rekrutacji) kompletu dokumentów, które zgadzają się pod względem danych z informacjami wpisanymi przez kandydata do formularza SOK.

 • Dostałem komunikat o kwalifikacji bez treści. Co z tym zrobić?

  Prawdopodobnie kandydat ma założony filtr antyspamowy na koncie pocztowym. Wysyłane drogą elektroniczną informacje dla kandydatów (duża ilość) mogą dla administratorów serwerów pocztowych wyglądać jak SPAM. Proszę sprawdzić pocztę w folderze “wiadomości śmieci”/”SPAM” itp.

 • Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej, gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

  Informacja o wolnych miejscach podawana jest w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce wolne miejsca lub w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji po zakończeniu bieżącego etapu . Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniego etapu kwalifikacji. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

  Uwaga! proszę zapoznać się z kalendarium rekrutacji, w roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

  Tak. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października). 

  Uwaga! proszę zapoznać się z kalendarium rekrutacji, w roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „Kolejny etap” Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?

  Kandydat, który w pozycji status (podświetlone na czerwono) ma informację „kolejny etap”, nie został zakwalifikowany do złożenia dokumentów w minionym etapie ale może brać udział w kwalifikacjach uzupełniających. Aby uczestniczyć w kwalifikacjach uzupełniających należy zalogować się do systemu i wybrać opcję Biorę udział w kolejnym etapie na stronie głównej panelu administracyjnego albo wejść w zakładkę 2st. – wybór kierunku wybrać kierunek i potwierdzić OK. Nastąpi zmiana statusu na „zarejestrowany”. Udział w kwalifikacjach uzupełniających odbywa się w ramach wniesionej już opłaty rekrutacyjnej. W kwalifikacji biorą udział tylko kandydaci ze statusem “zarejestrowany”.
  Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października). 

  Uwaga! proszę zapoznać się z kalendarium rekrutacji, w roku 2021 rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoetapowa.

 • Zostałem zakwalifikowany do złożenia dokumentów, jednak obronę pracy dyplomowej mam po zakończeniu rekrutacji. Co mogę zrobić?

  Kalendarium rekrutacji na studia jest zamieszczane na stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Terminy rekrutacyjne są ustalane w taki sposób, aby kandydaci mieli możliwość w odpowiednim terminie ukończyć studia I stopnia i przystąpić do obrony. Jedynym wyjściem jest terminowe złożenie pracy dyplomowej i uzgodnienie z Dziekanem terminu obrony w takim terminie, aby można było przystąpić do rekrutacji.

Składanie dokumentów

 • Kiedy i kto składa dokumenty?

  Dokumenty dostarczają do SGGW kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia i potwierdzili gotowość podjęcia studiów w SGGW uzyskując tym samym status „oczekujący na przyjęcie”.

  Po zakwalifikowaniu do przyjęcia – status „zakwalifikowany” – kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją dla kandydatów zakwalifikowanych (podświetlona na czerwono zakładka menu), a następnie – po potwierdzeniu zapoznania się z powyższą informacją, zgodnie z kolejnymi podświetlanymi elementami menu:

  • dołącza do SOK cyfrową fotografię,
  • Następnie, na Stronie głównej panelu administracyjnego kandydata:
  • drukuje i sprawdza poprawność Ankiety osobowej/ Podania o przyjęcie na studia (ewentualnie poprawia błedy)
  • klika w zielony guzik Potwierdzam gotowość podjęcia studiów – dostarczę dokumenty; po wykonaniu powyższej operacji status kandydata zmienia się na „oczekujący na przyjęcie”

  Podpisana ankieta/podanie o przyjęcie, papierowa fotografia (podpisana), oryginał albo poświadczona notarialnie kopia oryginału dyplomu /zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu muszą być dostarczone w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

  Zalecamy przesłanie tych dokumentów kurierem albo listownie, mogą być one dostarczone osobiście. Uwaga, za poprawne dokumenty uznawane są wymienione powyżej. Zwykłe kopie dyplomów nie będą akceptowane. Uczelnia przechowuje w aktach studenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu. Aby taką kopię potwierdzić niezbędny jest oryginał do wglądu. Do czasu uzyskania dyplomu akceptowane jest wydane przez Dziekanat Zaświadczenie, zgodne ze wzorem (zawartość) udostępnionym w zakładce Wymagane dokumenty.

  Przesłany oryginał będzie odesłany na wskazany adres albo będzie do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów (przy odbiorze legitymacji studenckiej, podpisywaniu ślubowania itp.) zależnie od woli kandydata.

  Dokumenty mogą być również dostarczone osobiście w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

  Osoby, które nie potwierdzą gotowości podjęcia studiów lub które potwierdzą ale nie dostarczą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja

 • Jakie dokumenty muszę przysłać do SGGW wcześniej przed oficjalnymi terminami ich składania (zgodnymi z kalendarium rekrutacji)?

  Dokumenty (komplet) składamy w terminach przewidzianych w kalendarium rekrutacji dla właściwej formy/rodzaju studiów. Przed zakwalifikowaniem do przyjęcia nie oczekujemy przesyłania dokumentów

 • Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?

  W roku 2021  składanie dokumentów może być związane z osobistą wizytą, może też być zrealizowane na pośrednictwem poczty albo kuriera.

  Uwaga! Korzystając z poczty/kuriera należy mieć na uwadze termin wpływu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej – najpóźniej w ostatnim dniu określonym w kalendarium rekrutacji. Do kandydata należy wysłanie dokumentów odpowiednio wcześnie by termin ich dostarczenia został zachowany.

 • Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?

  Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do dysponowania dokumentami kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią, jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

 • Jakie dokumenty muszę złożyć jeśli nie otrzymałem jeszcze dyplomu

  Kandydaci, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów ale je ukończyli (zdali egzamin dyplomowy/obronili pracę dyplomową), składają tymczasowo zamiast dyplomu ukończenia studiów zaświadczenie o ukończeniu studiów, w którym znajdują się data obrony, nr dyplomu, ocena na dyplomie, średnia ze studiów I stopnia. Wzór zaświadczenia znajduje się w zakładce wymagane dokumenty. Po otrzymaniu dyplomu student zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dyplom do właściwego dziekanatu.

 • Jestem już studentem i podejmuję drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

  Student podejmujący drugi kierunek studiów składa te same wymagane dokumenty co inni kandydaci. Jeśli oryginały świadectw znajdują się w dziekanacie, należy je wycofać z dziekanatu i złożyć w rekrutacji.

 • W czasie kiedy jest termin składania dokumentów jestem na urlopie/za granicą/na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty w terminie późniejszym?

  Osoby, które potwierdzą gotowości podjęcia studiów ale nie dostarczą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów otrzymają status – rezygnacja. Terminy rekrutacji są bardzo napięte, nie przewidujemy prolongaty składania dokumentów.

Fotografia

 • Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?

  Zdjęcie w SOK kandydat zamieszcza w przypadku potwierdzenia chęci studiowania w SGGW po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów i przyjęcia. Możliwość dołączenia zdjęcia posiadają kandydaci ze statusem zakwalifikowany/oczekujący na przyjęcie. Dopiero po dołączeniu i zaakceptowaniu zdjęcia możliwe jest wydrukowanie Podania/Ankiety osobowej.
  UWAGA!!! Brak zdjęcia w systemie po zakwaliikowaniu do przyjęcia uniemożliwia przyjecie dokumentów i uzyskanie statusu przyjęty.

 • W zakładce “zdjęcie” widzę tekst „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację” ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?

  ZdjZdjęcie kandydata po dołączeniu do formularza powinno być widoczne od razu po dołączeniu. Jeśli kandydat nie widzi swojego zdjęcia w formularzu SOK, oznacza to, że nie zostało ono dołączone i nie może być zweryfikowane (bo np. objętość pliku ze zdjęciem jest zbyt duża). Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (24 do 48 godz. od zamieszczenia zdjęcia). Aby wgrać zdjęcie, należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku na dysku lub nośniku i wcisnąć przycisk „zmień zdjęcie”. Kandydat przy zdjęciu oświadcza, że jest to jego fotografia. Brak zdjęcia / oświadczenia uniemożliwia wydrukowanie podania o przyjęcie na studia. Uwaga! Zdjęcia otrzymane od fotografa na płycie lub innym nośniku są zwykle w bardzo wysokiej rozdzielczości i mają dużą objętość. Zdjęcie dołączane do SOK nie powinno mieć więcej niż 100KB.

 • W zakładce zdjęcie wyświetlany jest komunikat, że jest niezaakceptowane? Jakie popełniam błędy?

  Komunikat zazwyczaj zawiera informację o powodzie odrzucenia fotografii. Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia (zakładka „Zdjęcie” w Systemie Obsługi Kandydatów) i dołączyć właściwą fotografię.

  UWAGA! Głowa kandydata powinna stanowić 66-80% szerokości i wysokości pola fotografii (pola okienka). Zdjęcie powinno być zrobione „en face” – jak do dowodu osobistego lub paszportu, na jednolitym tle, w naturalnych kolorach, ostre. Jeśli jest to zdjęcie skanowane, w polu fotografii nie mogą być widoczne ślady stempla ani krawędzi zdjęcia. W SOK można zobaczyć jak wygląda zdjęcie wzorcowe.

 • Mimo wielu prób nie mogę wstawić zdjęcia do systemu.

  Najczęściej popełnianym błędem jest wstawianie pliku w złym formacie lub o złych wymiarach. Prawidłowy rozmiar zdjęcia to 236×295 pikseli. Zdjęcie musi być w formacie *.jpg. Plik nie powinien być większy niż 100kB. 

Inne pytania

 • Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?

  Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w sekcji Opłaty za studia.

 • Do której grupy jestem przypisany?

  Informacje o przypisaniu kandydata do grupy studenckiej można uzyskać w dziekanacie właściwego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

 • Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

  Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z zapisami w organizacji roku akademickiego, gdzie zamieszczony jest również harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. W rekrutacji na semestr letni (luty/marzec) początek zajęć określony jest również w kalendarium rekrutacji.

 • Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

  Plany zajęć publikowane są w różnych terminach na poszczególnych Wydziałach. Zazwyczaj umieszczane są w gablotach przed dziekanatem, jak również na stronach internetowych Wydziałów. Na stronach rekrutacyjnych nie zamieszczamy planów zajęć

 • Ile wynosi wpisowe na studia?

  SGGW nie pobiera wpisowego od kandydatów studia. Jedyną opłatą jaką ponosi kandydat jest opłata rekrutacyjna.
  Po przyjęciu kandydata na studia, dodatkowymi opłatami są:
  – opłata za wydanie legitymacji,
  – opłata za studia niestacjonarne,
  – opłata za dodatkowe przedmioty wynikające z konieczności uzupełnienia efektów kształcenia ze studiów I stopnia.

 • Ile i jakie przedmioty muszę uzupełnić w ramach różnicy programowej studiów I stopnia

  Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek studiów I stopnia niż kierunek studiów II stopnia na który zostali przyjęci, zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych. Ile i jakie przedmioty należy uzupełnić ustala Komisja Rekrutacyjna (indywidualnie dla każdego) na podstawie informacji zawartych w suplemencie.

 • Zostałem przyjęty na studia w SGGW i na innej uczelni. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW.

  a) Jeśli kandydat otrzymał komunikat o zakwalifikowaniu na studia w SGGW i chce zrezygnować (nie składa dokumentów), może powiadomić nas o tym wybierając przycisk Chcę zrezygnować na stronie Panelu Administracyjnego Kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów. Wysłany zostanie e-mail odpowiedniej treści do kandydata i do systemu rekrutacyjnego. Status kandydata zostanie zmieniony na “Rezygnacja”.
  b) Jeśli kandydat otrzymał komunikat o zakwalifikowaniu na studia w SGGW i chce zrezygnować, może nie złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie. Po terminie składania dokumentów, w systemie  zmieniony zostanie  status kandydata na “Rezygnacja – brak dokumentów
  c) Jeśli kandydat złożył dokumenty i chce zrezygnować, powinien zalogować się do Systemu Obsługi Kandydata, wybrać zakładkę REZYGNACJA i zgłosić się do BSS po odbiór dokumentów. Status kandydata zostaje zmieniony na “Rezygnacja – odebrane dokumenty

 • Złożyłem dokumenty i zostałem przyjęty. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW. Czy dokumenty zostaną mi odesłane?

  a) Jeśli kandydat złożył rezygnację ze studiów (wybrał zakładkę REZYGNACJA) przed ostatnim dniem przyjmowania dokumentów – zgodnym z kalendarium, a jego dokumenty nie zostały jeszcze przekazane do Dziekanatu, zostaną odesłane kandydatowi na adres podany w SOK po zakończeniu rekrutacji. 
  b) Jeśli kandydat złożył rezygnację ze studiów (wybrał zakładkę REZYGNACJA) po ostatnim dniu składania dokumentów, dokumenty nie zostaną odesłane. Od przekazania dokumentów do Dziekanatu, dla kandydata został zakończony proces postępowania rekrutacyjnego i wszystkie formalności załatwia już na wydziale. W takim przypadku należy osobiście złożyć do Dziekanatu rezygnację w formie pisemnej i odebrać dokumenty.

 • Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy można płacić w miesięcznych ratach?

  Informacja znajduje się w aktualnym zarządzeniu w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich –> Link