Kredyty studenckie

 • Osoby uprawnione

  Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, doktorant albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej.

  Kredyt studencki może otrzymać:

  • student, który nie ukończył 30 roku życia,
  • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

  Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.

  Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.

  Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat, w przypadku doktoranta kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

 • Składanie wniosku o kredyt

  Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składa się w wybranej przez wnioskodawcę instytucji kredytującej, która zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, o której mowa w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Instytucje te to: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

  O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

  Wniosek składa się w postaci:

  1. elektronicznej – za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej albo
  2. papierowej – na formularzu ustalonym przez instytucję kredytującą.

  Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej (wniosek o wydanie zaświadczenia, składany przez studentów do Biura Spraw Studenckich),
  • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
 • Zawarcie umowy o kredyt

  Umowę kredytu studenckiego zawiera się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu

  studenckiego. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.
  w sprawie kredytów studenckich Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3.000 zł.

 • Wypłacanie kredytu

  Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

  Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

 • Spłata kredytu

  Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

  Na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może zostać zawieszona przez instytucję kredytującą, jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym, powodującym krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

 • Umorzenie spłaty kredytu

  Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

  1. w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
  2. w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
  3. w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

  – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

  Jeżeli szczególnie trudna sytuacja życiowa lub trwała utrata przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

studiów pierwszego stopnia
Studiów drugiego stopnia
Studiów jednolitych magisterskich
studiów pierwszego stopnia
Studiów drugiego stopnia
Studiów jednolitych magisterskich
studiów pierwszego stopnia
studiów drugiego stopnia
studiów jednolitych magisterskich
studiów pierwszego stopnia
Studiów drugiego stopnia
Studiów jednolitych magisterskich
Studiów pierwszego stopnia
Studiów drugiego stopnia
Studiów jednolotych magisterskich