Kredyty studenckie

 • Osoby uprawnione

  Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, doktorant albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej.

  Kredyt studencki może otrzymać:

  • student, który nie ukończył 30 roku życia,
  • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

  Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.

  Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.

  Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat, w przypadku doktoranta kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

 • Składanie wniosku o kredyt

  Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składa się w wybranej przez wnioskodawcę instytucji kredytującej, która zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, o której mowa w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Instytucje te to: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

  O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

  Wniosek składa się w postaci:

  1. elektronicznej – za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej albo
  2. papierowej – na formularzu ustalonym przez instytucję kredytującą.

  Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej (wniosek o wydanie zaświadczenia, składany przez studentów do Biura Spraw Studenckich),
  • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
 • Zawarcie umowy o kredyt

  Umowę kredytu studenckiego zawiera się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu

  studenckiego. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.
  w sprawie kredytów studenckich Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3.000 zł.

 • Wypłacanie kredytu

  Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

  Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

 • Spłata kredytu

  Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

  Na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może zostać zawieszona przez instytucję kredytującą, jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym, powodującym krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

 • Umorzenie spłaty kredytu

  Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

  1. w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
  2. w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
  3. w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

  – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

  Jeżeli szczególnie trudna sytuacja życiowa lub trwała utrata przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

studiów pierwszego stopnia
studiów drugiego stopnia
studiów jednolitych magisterskich
studiów pierwszego stopnia
Studiów drugiego stopnia
Studiów jednolitych magisterskich
Studiów pierwszego stopnia
Studiów drugiego stopnia
Studiów jednolotych magisterskich