Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnościami

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także rysunek odręczny i prace projektowe

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i rysunkowej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także rysunek odręczny i prace projektowe

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i rysunkowej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także rysunek odręczny i prace projektowe

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i rysunkowej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także rysunek odręczny i prace projektowe

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i rysunkowej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Ilony Małuszyńskiej; nr tel.: 22 59-35340; adres mail: ilona_maluszynska@sggw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  – możliwe problemy z odsłuchem na aulach wykładowych; bariery związane z odbiorem wykładanych treści dydaktycznych częściowo zredukowane (Wydział dysponuje zestawami wspomagającymi słyszenie w skład których wchodzą pętle indukcyjne, odbiorniki dla studenta i nadajniki dla prowadzącego, zestawami komputerowymi wraz z programami udźwiękawiającymi)

   

  Zajęcia terenowe
  w wymiarze 16 h.

  – miejsce organizacji ćwiczeń terenowych (zakłady produkcyjne)

   – możliwe bariery architektoniczne

  Praktyki zawodowe
  w wymiarze 160 h.

  – miejsce organizacji (najczęściej zakład

  przemysłowy lub laboratorium naukowo-badawcze);

  – możliwe bariery architektoniczne;

  – możliwe bariery związane z dostosowaniem się do wymagań stawianych w miejscu praktyki

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   – indywidualne, ustne prezentacje przez studentów efektów badań na seminariach

     

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  – wykłady prowadzone najczęściej w formie prezentacji  Power Point bądź rzutowanych na tablicy notatek – bariery obecnie zredukowane (Wydział dysponuje cyfrowymi dyktafonami, które mogą zostać użyczone studentowi na czas zajęć jeśli prowadzący wyrazi zgodę na ich nagrywanie, lupą elektroniczną Snow 10 PRO, komputerami z zainstalowanym oprogramowaniem powiększającym, zestawem komputerowym złożonym z monitora Optelec TwinView i powiększonej klawiatury);
  – na zajęciach wykorzystywane tablice magnetyczne, a nie elektroniczne;
  – skrypty ćwiczeniowe i instrukcje obsługi sprzętów w wersjach papierowych;
  – na zajęciach laboratoryjnych: obsługa sprzętu wymagająca precyzyjnych odczytów; praca z mikroskopami; praca z palnikami (ryzyko poparzenia);

   

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

   – duża liczba godzin zajęć laboratoryjnych;

  – praca z odczynnikami niebezpiecznymi;

  – indywidualne wykonywanie zadań w laboratorium lub halach technologicznych i samodzielna obsługa sprzętu;
  – zabudowane dygestoria;

  – obsługa urządzeń/aparatury o utrudnionej dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

   

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr Diany Mańko-Jurkowskiej, Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych Wydziału Technologii Żywności; nr tel.: (48-22) 593-76-29; adres mai:l manko_jurkowska_diana@sggw.edu.pl

 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inne osoby;

  Problem z wychwyceniem sygnałów werbalnych wydawanych przez zwierzę

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inni pracownicy

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inne osoby

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inni pracownicy

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Utrudniony odbiór informacji zawartych w materiałach dydaktycznych

  Trudność z zakresie odróżniania barw, odczytu wyników pomiarów, preparatów

  Trudność w zakresie szybkiej reakcji na zachowania zwierząt

  Problem z wychwyceniem sygnałów niewerbalnych wydawanych przez zwierzę

  Trudność w zakresie precyzyjnej pracy laboratoryjnej

  Inne rodzaje niepełnosprawności

  Trudność  z wykonywaniem ćwiczeń przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Trudność  z wykonywaniem czynności laboratoryjnych przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

   

  Uwagi: Kandydat na studia powinien: cechować się empatią w stosunku do zwierząt, być osobą spostrzegawczą, opanowaną i zdolną do logicznego myślenia, odporną na trudne warunki pracy w terenie i zdolną do wysiłku fizycznego.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

   

  Ewentualne pytania należy kierować do Dziekana Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – prof. dr hab. Justyna Więcek; nr tel.: 22 59 365 60/06;  adres mail: justyna_wiecek@sggw.edu.pl

 • BIOLOGIA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku BIOLOGIA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   odczytywanie prezentacji

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  (np. narządu ruchu)

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Emilia Wrońska; nr tel.: 22 593 25 15; adres mail: emilia_wronska@sggw.edu.pl

 • BUDOWNICTWO

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku BUDOWNICTWO na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy, a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

   

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Ilony Małuszyńskiej; nr tel.: 22 59-35340 ; adres mail : ilona_maluszynska@sggw.edu.pl

 • DIETETYKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku DIETETYKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Możliwy problem
  z odsłuchem w dużych salach bez nagłośnienia1.

  Możliwy problem
  z odsłuchem w dużych salach bez nagłośnienia (niebezpieczeństwo wypadku)1.  

  Możliwy problem
  z odsłuchem w zakładach pracy (niebezpieczeństwo wypadku)1

  Możliwy problem
  z odsłuchem w zakładach pracy (niebezpieczeństwo wypadku)5.  

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć audytoryjnych2

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć laboratoryjnych (niebezpieczeństwo wypadku)2.  

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć terenowych (niebezpieczeństwo wypadku)2

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć terenowych (niebezpieczeństwo wypadku)5

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów podczas prezentacji multimedialnych w dużych salach3

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów podczas pracy w laboratorium (napisy
  na opakowaniach
  z odczynnikami, podziałki
  na szkle laboratoryjnym, odczyty ze sprzętów, wag itp.)4

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów, bądź
  z przemieszczaniem się (niebezpieczeństwo wypadku).  

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów, bądź
  z przemieszczaniem się (niebezpieczeństwo wypadku).   

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

  Problemy
  z przemieszczaniem się. 

  Problemy
  z przemieszczaniem się. 

  Uwagi:

  1Wydział posiada przenośne, indywidualne systemy nagłośnieniowe (wzmacniacze sygnału).

  2Trzech pracowników ukończyło podstawowy kurs PJM.

  3Aule i sale seminaryjne wyposażone są w duże, czytelne ekrany. Jednak odległość od ekranu może być pewnym problemem.

  4Ze względu na charakter kierunku w programie przewidziano dużą ilość zajęć laboratoryjnych.

  5Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem, niezbędnym do zaliczenia studiów.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania o szczegóły i wszelkie wątpliwości należy kierować do Koordynatora ds. Studentów z Niepełnosprawnością, dr inż. Piotr Sałek;

  nr tel.: 22 59 369 99; adres mail: piotr_salek@sggw.edu.pl

   

 • EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia terenowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   odczytywanie prezentacji

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  (np. narządu ruchu)

   –

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Beata Borek

  nr tel.: 22 593 25 01 adres mail beata_borek@sggw.edu.pl

   

 • EKONOMIA

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunków: EKONOMIA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   Trudności związane  z akustyką sal wykładowych i dydaktycznych.

  Trudności związane  z akustyką sal laboratoryjnych

   Miejsce odbywania praktyk zawodowych studenci wybierają samodzielnie. Dokonując wyboru miejsca student bierze pod uwagę ewentualne problemy zdrowotne.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   Trudności z prezentowaniem wyników prac własnych w postaci referatów i doniesień z zakresu analizy zjawisk i zdarzeń gospodarczych.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Ograniczony dostęp do literatury przedmiotu w języku Braille’a lub audiobooków.

  Inne rodzaje niepełnosprawności (np. niepełnosprawność narządu  ruchu) 

   Bariery architektoniczne na uczelni oraz Wydziale.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Kingi Gruziel; nr tel.: 22-5934032;  adres mail: kinga_gruziel@sggw.edu.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunków: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   Trudności związane  z akustyką sal wykładowych i dydaktycznych.

  Trudności związane  z akustyką sal laboratoryjnych

   Miejsce odbywania praktyk zawodowych studenci wybierają samodzielnie. Dokonując wyboru miejsca student bierze pod uwagę ewentualne problemy zdrowotne.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   Trudności z prezentowaniem wyników prac własnych w postaci referatów i doniesień z zakresu analizy zjawisk i zdarzeń gospodarczych.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Ograniczony dostęp do literatury przedmiotu w języku Braille’a lub audiobooków.

  Inne rodzaje niepełnosprawności (np. niepełnosprawność narządu  ruchu) 

   Bariery architektoniczne na uczelni oraz Wydziale.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Kingi Gruziel; nr tel.: 22-5934032;  adres mail: kinga_gruziel@sggw.edu.pl

 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku GASTRONOMIA I HOTELARSTWO na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Możliwy problem
  z odsłuchem w dużych salach bez nagłośnienia1.

  Możliwy problem
  z odsłuchem w dużych salach bez nagłośnienia (niebezpieczeństwo wypadku)1.  

  Możliwy problem
  z odsłuchem w zakładach gastronomicznych i przetwórczych (niebezpieczeństwo wypadku)1

  Możliwy problem
  z odsłuchem w zakładach gastronomicznych
  i przetwórczych (niebezpieczeństwo wypadku)5.  

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć audytoryjnych2

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć laboratoryjnych (niebezpieczeństwo wypadku)2.  

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć terenowych (niebezpieczeństwo wypadku)2

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć terenowych (niebezpieczeństwo wypadku)5

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów podczas prezentacji multimedialnych w dużych salach3

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów podczas pracy w laboratorium (napisy
  na opakowaniach
  z odczynnikami, podziałki
  na szkle laboratoryjnym, odczyty ze sprzętów, wag itp.)4

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów, bądź
  z przemieszczaniem się (niebezpieczeństwo wypadku).  

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów, bądź
  z przemieszczaniem się (niebezpieczeństwo wypadku).   

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

  Problemy
  z przemieszczaniem się. 

  Problemy
  z przemieszczaniem się. 

  Uwagi:

  1Wydział posiada przenośne, indywidualne systemy nagłośnieniowe (wzmacniacze sygnału).

  2Trzech pracowników ukończyło podstawowy kurs PJM.

  3Aule i sale seminaryjne wyposażone są w duże, czytelne ekrany. Jednak odległość od ekranu może być pewnym problemem.

  4Ze względu na praktyczny charakter kierunku w programie przewidziano dużą ilość zajęć laboratoryjnych.

  5Kierunek Gastronomia i Hotelarstwo jest kierunkiem, gdzie 600 h stanowią praktyki zawodowe (obowiązkowy element niezbędny do zaliczenia studiów).

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania o szczegóły i wszelkie wątpliwości należy kierować do Koordynatora ds. Studentów z Niepełnosprawnością, dr inż. Piotr Sałek;

  nr tel.: 22 59 369 99; adres mail: piotr_salek@sggw.edu.pl

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  brak pętli indukcyjnych w salach i aulach, brak tłumaczy języka migowego

   brak pętli indukcyjnych w laboratoriach, brak tłumaczy języka migowego

  nie dotyczy

  brak tłumaczy języka migowego

   brak tłumaczy języka migowego,

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   brak tłumacza języka migowego

   brak tłumacza języka migowego

  nie dotyczy

   brak tłumacza języka migowego

   brak tłumaczy języka migowego,

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  brak

  opracowywanie i przygotowywanie map, praca na podkładach map, w tym w wersji papierowej

  nie dotyczy

  przemieszczanie się po terenie leśnym często są to tereny silnie zarośnięte oraz terenie zurbanizowanych; konieczność korzystania z map danego terenu;

  konieczność pracy z mapami danego terenu w wersji papierowej, brak tyflomap, brak dokumentacji w języku Braila

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   aule wykładowe bez okien

  brak

  nie dotyczy

  przemieszczanie się po terenie leśnym/ naturalnym często silnie zarośniętym, piaszczystym;

  brak

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Małgorzata Woźnicka;  nr tel.: 22 5938133; adres mail: malgorzata_woznicka@sggw.edu.pl

   

 • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH 

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inne osoby;

  Problem z wychwyceniem sygnałów werbalnych wydawanych przez zwierzę

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inni pracownicy;

  Problem z wychwyceniem sygnałów werbalnych wydawanych przez zwierzę

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inne osoby

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inni pracownicy

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Utrudniony odbiór informacji zawartych w materiałach dydaktycznych

  Trudność z zakresie odróżniania barw, odczytu wyników pomiarów

  Trudność w zakresie szybkiej reakcji na zachowania zwierząt

  Trudność w zakresie szybkiej reakcji na zachowania zwierząt i ich codziennej obsługi

  Inne rodzaje niepełnosprawności

  Trudność  z wykonywaniem ćwiczeń przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Trudność  z wykonywaniem zadań w terenie przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Trudność  z wykonywaniem czynności codziennych przy zwierzętach przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Uwagi: Kandydat na studia powinien: cechować się empatią w stosunku do zwierząt, być osobą spostrzegawczą, opanowaną i zdolną do logicznego myślenia, odporną na trudne warunki pracy w terenie i zdolną do wysiłku fizycznego.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Dziekana Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – prof. dr hab. Justyna Więcek; nr tel.: 22 59 365 60/06; adres mail: justyna_wiecek@sggw.edu.pl

 • INFORMATYKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku INFORMATYKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia: 

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi,

  – możliwość zwrócenia się do prowadzących zajęcia o przesłanie materiałów z zajęć.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia: 

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi,

  – możliwość zwrócenia się do prowadzących zajęcia o przesłanie materiałów z zajęć.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – komunikacja pisemna,

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – pisemne sprawdziany,

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Wyzwanie: komunikacja pisemna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – sprzęt specjalistyczny typu klawiatury, myszy, lupy etc., specjalistyczne oprogramowanie.

   Wyzwanie: komunikacja pisemna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – sprzęt specjalistyczny typu klawiatury, myszy, lupy etc., specjalistyczne oprogramowanie.

  Wyzwanie: komunikacja pisemna.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  Niepełnosprawność ruchowa: w razie takiej potrzeby Wydział pomaga organizować pomoc w transporcie dla Studentów niepełnosprawnych.

  Niepełnosprawność ruchowa: w razie takiej potrzeby Wydział pomaga organizować pomoc w transporcie dla Studentów niepełnosprawnych.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne starają się (w miarę możliwości) dostosowywać wymagania do zaleceń zawartych w opiniach lekarskich i psychologiczno-pedagogicznych.

  Budynek 34, w którym WZIM ma większość sal dydaktycznych, zapewnia:

  1) poszerzone wejścia do sal,

  2) szeroką windę (towarową) osiągalną z poziomu 0,

  3) toalety dla osób niepełnosprawnych (w każdym WC, jest jedna przystosowana),

  4) automatycznie otwierane drzwi wejściowe.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do: dra hab. Bartosza Świderskiego, prof. SGGW  lub do prodziekan dr inż. Diany Dziewy-Dawidczyk

  nr tel.: 22 59 37202 adres mail: bartosz_swiderski@sggw.edu.pl lub diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia: 

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi,

  – możliwość zwrócenia się do prowadzących zajęcia o przesłanie materiałów z zajęć.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia: 

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi,

  – możliwość zwrócenia się do prowadzących zajęcia o przesłanie materiałów z zajęć.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – komunikacja pisemna,

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – pisemne sprawdziany,

  – rezygnacja z wymagania ustnych wypowiedzi.

  Wyzwanie: komunikacja ustna.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Wyzwanie: komunikacja pisemna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – sprzęt specjalistyczny typu klawiatury, myszy, lupy etc., specjalistyczne oprogramowanie.

   Wyzwanie: komunikacja pisemna.

  Przykładowe proponowane ułatwienia:

  – sprzęt specjalistyczny typu klawiatury, myszy, lupy etc., specjalistyczne oprogramowanie.

  Wyzwanie: komunikacja pisemna.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  Niepełnosprawność ruchowa: w razie takiej potrzeby Wydział pomaga organizować pomoc w transporcie dla Studentów niepełnosprawnych.

  Niepełnosprawność ruchowa: w razie takiej potrzeby Wydział pomaga organizować pomoc w transporcie dla Studentów niepełnosprawnych.

  W razie potrzeby Wydział pomaga zorganizować odpowiednie praktyki zawodowe dostosowane do możliwości Studenta.

  Uwagi:

  Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne starają się (w miarę możliwości) dostosowywać wymagania do zaleceń zawartych w opiniach lekarskich i psychologiczno-pedagogicznych.

  Budynek 34, w którym WZIM ma większość sal dydaktycznych, zapewnia:

  1) poszerzone wejścia do sal,

  2) szeroką windę (towarową) osiągalną z poziomu 0,

  3) toalety dla osób niepełnosprawnych (w każdym WC, jest jedna przystosowana),

  4) automatycznie otwierane drzwi wejściowe.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do: dra hab. Bartosza Świderskiego, prof. SGGW  lub do prodziekan dr inż. Diany Dziewy-Dawidczyk

  nr tel.: 22 59 37202 adres mail: bartosz_swiderski@sggw.edu.pl lub diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl

   

 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku INŻYNIERIA EKOLOGICZNA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia terenowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   odczytywanie prezentacji

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  (np. narządu ruchu)

  nie dotyczy

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Beata Borek

  nr tel.: 22 593 25 01 adres mail beata_borek@sggw.edu.pl

   

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA  na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Ilony Małuszyńskiej; nr tel.: 22 59-35340;  adres mail: ilona_maluszynska@sggw.edu.pl

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy a także prace  projektowe realizowane indywidualnie lub w zespołach

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Ilony Małuszyńskiej; nr tel.: 22 59-35340 ; adres mail:  ilona_maluszynska@sggw.edu.pl

 • LEŚNICTWO

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku LEŚNICTWO na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  brak pętli indukcyjnych w salach i aulach, brak tłumaczy języka migowego

   brak pętli indukcyjnych w laboratoriach, brak tłumaczy języka migowego

  nie dotyczy

  brak tłumaczy języka migowego

   brak tłumaczy języka migowego, samodzielne przemieszczanie się po lesie; obecność przy niebezpiecznych pracach leśnych z wykorzystaniem pilarki czy harwesterów

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   brak tłumacza języka migowego

   brak tłumacza języka migowego

  nie dotyczy

   brak tłumacza języka migowego

   brak tłumaczy języka migowego, samodzielne przemieszczanie się po lesie

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  brak

  samodzielna praca w laboratorium chemicznym; zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów, rozpoznawanie małych organizmów (owadów, grzybów, roślin, zwierząt); rozpoznawanie typów gleby i profili glebowych;

  samodzielne opracowywanie i przygotowywanie map leśnych, w tym w wersji papierowej

  nie dotyczy

  rozpoznawanie w terenie organizmów roślinnych, w tym roślinności runa leśnego, rozpoznawanie patogenów roślinnych, miejsc żerowania owadów; przemieszczanie się po terenie leśnym często są to tereny silnie zarośnięte; konieczność korzystania z map leśnych; samodzielnie przeprowadzenie ścinki drzewa

  samodzielne przemieszczanie się po lesie; obecność przy niebezpiecznych pracach leśnych z wykorzystaniem pilarek czy harwesterów; konieczność pracy z mapami leśnymi w wersji papierowej; brak tyflomap, brak analizowanej dokumentacji w alfabecie Braila

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   aule wykładowe bez okien

  brak

  nie dotyczy

  przemieszczanie się po terenie leśnym/ naturalnym często silnie zarośniętym, piaszczystym; samodzielnie przeprowadzenie ścinki drzewa

   samodzielne przemieszczanie się po lesie

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do: Małgorzata Woźnicka;  nr tel.: 22 5938133 adres mail:  malgorzata_woznicka@sggw.edu.pl

   

 • LOGISTYKA

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunków: LOGISTYKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   Trudności związane  z akustyką sal wykładowych i dydaktycznych.

  Trudności związane  z akustyką sal laboratoryjnych

   Miejsce odbywania praktyk zawodowych studenci wybierają samodzielnie. Dokonując wyboru miejsca student bierze pod uwagę ewentualne problemy zdrowotne.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   Trudności z prezentowaniem wyników prac własnych w postaci referatów i doniesień z zakresu analizy zjawisk i zdarzeń gospodarczych.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Ograniczony dostęp do literatury przedmiotu w języku Braille’a lub audiobooków.

  Inne rodzaje niepełnosprawności (np. niepełnosprawność narządu  ruchu) 

   Bariery architektoniczne na uczelni oraz Wydziale.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Kingi Gruziel; nr tel.: 22-5934032;  adres mail: kinga_gruziel@sggw.edu.pl

 • MEBLARSTWO

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku MEBLARSTWO na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Niezrozumienie przekazywanych treści. Brak w pomieszczeniach wykładowych pętli indukcyjnych.

   

  Niezrozumienie poleceń do wykonywanych zadań, doświadczeń.

   

   

   

   

  Brak

   

   

   

   

   

  Brak

   

   

   

   

   

  Niezrozumienie poleceń podczas praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych ze względu na wysoki poziom hałasu. Ograniczona słyszalność sygnałów ostrzegawczych stosowanych w zakładach. Używanie słuchawek zabezpieczających przed hałasem.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  brak

  Brak możliwości szybkiego porozumienia się z zespołem podczas zajęć doświadczalnych, z osobą prowadzącą zajęcia np.:

  – podczas pracy w laboratoriach z odczynnikami chemicznymi;

  – podczas ćwiczeń w hali technologicznej przy obrabiarkach;

  – brak komunikacji w przypadku wypadku podczas pracy w laboratoriach.

  brak

  brak

  Brak możliwości porozumienia się z kierownikiem praktyk w przypadku wypadku, podwyższonego hałasu w salach produkcyjnych.

   

   

   

   

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Niezrozumienie przekazywanych treści ze względu na słabą jakość, niską rozdzielczość rzutników, ekranów komputerów.

   Ryzyko niedostatecznej dokładności pomiarów, precyzji podczas odmierzania odczynników chemicznych i przygotowywania mieszanin, opracowywania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny), opracowywania rysunków przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego (CAD, CAM, CAE) (rysunek techniczny). Problem z odczytem danych z przyrządów pomiarowych.

  brak

  brak

   W przypadku dużego stopnia niepełnosprawności wzroku brak możliwości obserwacji procesów technologicznych i oceny jakości produkcji.

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  Niezrozumienie przekazywanych treści ze względu na problemy związane ze skupieniem się.

   

   

   

   

  Pewne ograniczenia w dostępie do laboratoriów oraz hali technologicznej i pracy osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Niebezpieczna praca z narzędziami skrawającymi w przypadku osób z niepełnosprawnościami psychicznymi.

  brak

   

   

   

   

   

   

  brak

   

   

   

   

   

   

  Brak przystosowania większości zakładów produkcyjnych do potrzeb osób o zaawansowanym stopniu niepełnosprawności, w tym w szczególności osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ograniczenie komunikacji w przypadku problemów z długotrwałym utrzymaniem uwagi, utrudnienie zrozumienia przekazu nadawcy, w tym zrozumienia wydawanych poleceń.

  Uwagi: Wyzwania w dużej mierze zależą od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Odpowiednie przystosowanie pomieszczeń uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będzie zmniejszało stopień wyzwań. 

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Albiny Jegorowej – Koordynatora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami; nr tel.: 22 59 38 577;  adres mail: albina_jegorowa@sggw.edu.pl

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę,

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  udział, dyskusja, prezentacja materiałów i badań wykonanych samodzielnie oraz ich interpretacja z obowiązującymi aktami prawnymi i literaturą

  samodzielnie lub w zespole realizowane badania, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej i przedstawionej na forum grupy

  nie przewidziane w programie studiów dla tego kierunku 

   samodzielnie lub w zespole realizowane zajęcia  terenowe na różnych obiektach ujętych w programie studiów, opracowywanie wyników i ich interpretacja w formie pisemnej oraz obrona złożonej pracy

  realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, biurach projektowych pod opieką opiekuna praktyk instytucji przyjmującej na praktykę

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Ilony Małuszyńskiej; nr tel.: 22 59-35340; adres mail : ilona_maluszynska@sggw.edu.pl

 • OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA, Wydział Ogrodnictwa na zajęciach prowadzonych
  w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   Wysłuchiwanie zajęć na aulach – ułatwienie pętle indukcyjne dostępne na Wydziale Ogrodnictwa  – dostępne na Wydziale Ogrodnictwa

   

   

   

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   Wypowiedzi ustne, prezentacje prac

   Wypowiedzi ustne, prezentacje prac

   

   

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Wykłady w formie prezentacji

   Praca z binokularem, mikroskopem.

  Praca z materiałem źródłowym (artykuły, publikacje) – Ułatwienie stanowi powiększalnik do bliży i dali dostępny na Wydziale Ogrodnictwa

   

  Praca z dokumentami,

  Praca z materiałem źródłowym

  Praca z materiałem roślinnym

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

   Zajęcia z odczynnikami chemicznymi, z ostrymi narzędziami wymagające precyzji – dla studentów z niepełnosprawnością ruchową

  Zajęcia w terenie miejskim ograniczenia dla studentów z niepełnosprawnością ruchową

   Praktyki w terenie miejskim – ograniczenia dla studentów z niepełnosprawnością ruchową

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do: Dr  inż. Robert Popek

  nr tel.: tel. +48 22 593 20 85 adres mail: robert_popek@sggw.edu.pl

 • PEDAGOGIKA

  Wyzwania*, jakie może napotkać student kierunku pedagogika na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  ćwiczenia

  *zajęcia

   terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   –

   brak nagłośnienia sali

   

  kontakt z nowymi sytuacjami i osobami, w tym dziećmi

  Niepełnosprawność narządu mowy 

    duża odległość od wykładowcy

   

   praca z małymi dziećmi

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   duża odległość od wykładowcy i ekranu

  praca z komputerem

   

   zależnie od miejsca praktyk

  Inne rodzaje niepełnosprawności

  bariery architektoniczne (np. ciasne ustawienie ławek), duże odległości między budynkami (ograniczony czas przeznaczony na komunikację)

  bariery architektoniczne (np. ciasne ustawienie ławek), duże odległości między budynkami (ograniczony czas przeznaczony na komunikację)

   

  kontakt z nieznanymi sytuacjami i osobami,

  kontakt z małymi dziećmi, potencjalne sytuacje stresowe

  Uwagi: —

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  * zajęcia terenowe, o ile są prowadzone, niosą takie wyzwania, jak praktyki zawodowe

  Ewentualne pytania należy kierować do prodziekan WSiP dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek; nr tel.: 225934703, 225934712;  adres mail:  Agnieszka_Pawluk_Skrzypek@sggw.edu.pl

 • ROLNICTWO

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku ROLNICTWO na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia terenowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   odczytywanie prezentacji

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  (np. narządu ruchu)

   nie dotyczy

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Beata Borek

  nr tel.: 22 593 25 01 adres mail beata_borek@sggw.edu.pl

   

 • SOCJOLOGIA

  Wyzwania*, jakie może napotkać student kierunku socjologia na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  ćwiczenia

  *zajęcia

   terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   –

   brak nagłośnienia sali

   

  kontakt z nowymi sytuacjami i osobami

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   duża odległość od wykładowcy

   

  zależnie od miejsca praktyk

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  duża odległość od wykładowcy i ekranu

  praca z komputerem

   

  zależnie od miejsca praktyk np. praca z komputerem

  Inne rodzaje niepełnosprawności

  bariery architektoniczne np. schody w auli, duże odległości między budynkami (ograniczony czas przeznaczony na komunikację)

  bariery architektoniczne np. ciasne ustawienie ławek) duże odległości między budynkami (ograniczony czas przeznaczony na komunikację

   

  zależnie od miejsca praktyk , np. bariery architektoniczne, kontakt z nieznanymi sytuacjami i osobami, potencjalne sytuacje stresowe

  Uwagi: —

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  * zajęcia terenowe, o ile są prowadzone, niosą takie wyzwania, jak praktyki zawodowe

   Ewentualne pytania należy kierować do prodziekan WSiP dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek; nr tel.: 225934703, 225934712;  adres mail:  Agnieszka_Pawluk_Skrzypek@sggw.edu.pl

   

 • TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  utrudniona komunikacja

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   odczytywanie prezentacji

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  (np. narządu ruchu)

   samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  samodzielne wykonywaniem doświadczeń

  Uwagi: Część zajęć będzie realizowana w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do: Emilia Wrońska; nr tel.: 22 593 25 15; adres mail: emilia_wronska@sggw.edu.pl

 • TECHNOLOGIA DREWNA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku TECHNOLOGIA DREWNA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Niezrozumienie przekazywanych treści. Brak w pomieszczeniach wykładowych pętli indukcyjnych.

   

  Niezrozumienie poleceń do wykonywanych zadań, doświadczeń.

   

   

   

   

  brak

   

   

   

   

   

  brak

   

   

   

   

   

  Niezrozumienie poleceń podczas praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych ze względu na wysoki poziom hałasu. Ograniczona słyszalność sygnałów ostrzegawczych stosowanych w zakładach. Używanie słuchawek zabezpieczających przed hałasem.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  brak

  Brak możliwości szybkiego porozumienia się z zespołem podczas zajęć doświadczalnych, z osobą prowadzącą zajęcia np.:

  – podczas pracy w laboratoriach z odczynnikami chemicznymi;

  – podczas ćwiczeń w hali technologicznej przy obrabiarkach;

  – brak komunikacji w przypadku wypadku podczas pracy w laboratoriach.

  brak

  brak

  Brak możliwości porozumienia się z kierownikiem praktyk w przypadku wypadku, podwyższonego hałasu w salach produkcyjnych.

   

   

   

   

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Niezrozumienie przekazywanych treści ze względu na słabą jakość, niską rozdzielczość rzutników, ekranów komputerów.

   Ryzyko niedostatecznej dokładności pomiarów, precyzji podczas odmierzania odczynników chemicznych i przygotowywania mieszanin, opracowywania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny), opracowywania rysunków przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego (CAD, CAM, CAE) (rysunek techniczny). Problem z odczytem danych z przyrządów pomiarowych.

  brak

  brak

   W przypadku dużego stopnia niepełnosprawności wzroku brak możliwości obserwacji procesów technologicznych i oceny jakości produkcji.

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

  Niezrozumienie przekazywanych treści ze względu na problemy związane ze skupieniem się.

   

   

   

   

  Pewne ograniczenia w dostępie do laboratoriów oraz hali technologicznej i pracy osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Niebezpieczna praca z narzędziami skrawającymi w przypadku osób z niepełnosprawnościami psychicznymi.

  brak

   

   

   

   

   

   

  brak

   

   

   

   

   

   

  Brak przystosowania większości zakładów produkcyjnych do potrzeb osób o zaawansowanym stopniu niepełnosprawności, w tym w szczególności osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ograniczenie komunikacji w przypadku problemów z długotrwałym utrzymaniem uwagi, utrudnienie zrozumienia przekazu nadawcy, w tym zrozumienia wydawanych poleceń.

  Uwagi: Wyzwania w dużej mierze zależą od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Odpowiednie przystosowanie pomieszczeń uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będzie zmniejszało stopień wyzwań. 

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Albiny Jegorowej – Koordynatora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami; nr tel.: 22 59 38 577; adres mail: albina_jegorowa@sggw.edu.pl

   

 • TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  – możliwe problemy z odsłuchem na aulach wykładowych; bariery związane z odbiorem wykładanych treści dydaktycznych częściowo zredukowane (Wydział dysponuje zestawami wspomagającymi słyszenie w skład których wchodzą pętle indukcyjne, odbiorniki dla studenta i nadajniki dla prowadzącego, zestawami komputerowymi wraz z programami udźwiękawiającymi);

  Zajęcia terenowe w wymiarze 6 h.

   

  – miejsce organizacji ćwiczeń terenowych (zakłady produkcyjne)

   

   – możliwe bariery architektoniczne

  Praktyki zawodowe w

  wymiarze 160 h.

   

  – miejsce organizacji (najczęściej zakład

  przemysłowy lub laboratorium naukowo-badawcze);

   

  – możliwe bariery architektoniczne;

   

  – możliwe bariery związane z dostosowaniem się do wymagań stawianych w miejscu praktyki

   

   

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   – indywidualne, ustne prezentacje przez studentów efektów badań na seminariach

   

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  – wykłady prowadzone najczęściej w formie prezentacji  Power Point bądź rzutowanych na tablicy notatek – bariery obecnie zredukowane (Wydział dysponuje cyfrowymi dyktafonami, które mogą zostać użyczone studentowi na czas zajęć jeśli prowadzący wyrazi zgodę na ich nagrywanie, lupą elektroniczną Snow 10 PRO, komputerami z zainstalowanym oprogramowaniem powiększającym, zestawem komputerowym złożonym z monitora Optelec TwinView i powiększonej klawiatury);
  – na zajęciach wykorzystywane tablice magnetyczne, a nie elektroniczne;
  – skrypty ćwiczeniowe i instrukcje obsługi sprzętów w wersjach papierowych;
  – na zajęciach laboratoryjnych: obsługa sprzętu wymagająca precyzyjnych odczytów; praca z mikroskopami; praca z palnikami (ryzyko poparzenia);

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

   – duża liczba godzin zajęć laboratoryjnych;

  – praca z odczynnikami niebezpiecznymi;

  – indywidualne wykonywanie zadań w laboratorium lub halach technologicznych i samodzielna obsługa sprzętu;
  – zabudowane dygestoria;

  – obsługa urządzeń/aparatury o utrudnionej dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

  Uwagi: studia o profilu ogólnoakademickim

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr Diany Mańko-Jurkowskiej, Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych Wydziału Technologii Żywności

  nr tel.: (48-22) 593-76-29 adres mail: manko_jurkowska_diana@sggw.edu.pl

   

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  – możliwe problemy z odsłuchem na aulach wykładowych; bariery związane z odbiorem wykładanych treści dydaktycznych częściowo zredukowane (Wydział dysponuje zestawami wspomagającymi słyszenie w skład których wchodzą pętle indukcyjne, odbiorniki dla studenta i nadajniki dla prowadzącego, zestawami komputerowymi wraz z programami udźwiękawiającymi);

   

  Ćwiczenia realizowane na II stopniu studiów w wymiarze 30 h na specjalizacji Inżynieria Żywności.

   

  – miejsce organizacji ćwiczeń terenowych (zakłady produkcyjne)

   

   – możliwe bariery architektoniczne w takcie zajęć terenowych

  Praktyki zawodowe
  w wymiarze 160 h.

   

  – miejsce organizacji (najczęściej zakład

  przemysłowy lub laboratorium naukowo-badawcze)

   

  – możliwe bariery architektoniczne;

  – możliwe bariery związane z nadmiernym hałasem w zakładzie produkcyjnym;

  – możliwe bariery odbywania praktyki w warunkach chłodniczych (linia produkcyjna) i zastosowaniem specjalistycznej odzieży ochronnej;

  – możliwe bariery związane z dostosowaniem się do wymagań stawianych w miejscu praktyki

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   – indywidualne, ustne  prezentacje przez studentów efektów badań na seminariach

   

   

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  – wykłady prowadzone najczęściej w formie prezentacji  Power Point bądź rzutowanych na tablicy notatek – bariery obecnie zredukowane (Wydział dysponuje cyfrowymi dyktafonami, które mogą zostać użyczone studentowi na czas zajęć jeśli prowadzący wyrazi zgodę na ich nagrywanie, lupą elektroniczną Snow 10 PRO, komputerami z zainstalowanym oprogramowaniem powiększającym, zestawem komputerowym złożonym z monitora Optelec TwinView i powiększonej klawiatury);
  – na zajęciach wykorzystywane tablice magnetyczne, a nie elektroniczne;
  – skrypty ćwiczeniowe i instrukcje obsługi sprzętów w wersjach papierowych;
  – na zajęciach laboratoryjnych: obsługa sprzętu wymagająca precyzyjnych odczytów; praca z mikroskopami; praca z palnikami (ryzyko poparzenia);

   

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

   – duża liczba godzin zajęć laboratoryjnych;

  – praca z odczynnikami niebezpiecznymi;
  – zabudowane dygestoria;

  – indywidualne wykonywanie zadań w laboratorium lub halach technologicznych i samodzielna obsługa sprzętu;

  – obsługa urządzeń/aparatury o utrudnionej dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;

   

  Uwagi: studia o profilu techniczno-przyrodniczym

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr Diany Mańko-Jurkowskiej, Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych Wydziału Technologii Żywności;

  nr tel.: (48-22) 593-76-29; adres mail: manko_jurkowska_diana@sggw.edu.pl

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunków: TURYSTYKA I REKREACJA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   Trudności związane  z akustyką sal wykładowych i dydaktycznych.

  Trudności związane  z akustyką sal laboratoryjnych

   Miejsce odbywania praktyk zawodowych studenci wybierają samodzielnie. Dokonując wyboru miejsca student bierze pod uwagę ewentualne problemy zdrowotne.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   Trudności z prezentowaniem wyników prac własnych w postaci referatów i doniesień z zakresu analizy zjawisk i zdarzeń gospodarczych.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Ograniczony dostęp do literatury przedmiotu w języku Braille’a lub audiobooków.

  Inne rodzaje niepełnosprawności (np. niepełnosprawność narządu  ruchu) 

   Bariery architektoniczne na uczelni oraz Wydziale.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Kingi Gruziel; nr tel.: 22-5934032;  adres mail: kinga_gruziel@sggw.edu.pl

 • WETERYNARIA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku WETERYNARIA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   

  ×      utrudnienie kontaktu bezpośredniego z nauczycielem a uniemożliwiające w pełni wykonanie efektów uczenia się;

  ×    prowadzenie komunikacji werbalnej, (np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem);

  ×    uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia przeprowadzanie badań lekarskich (np. osłuchiwanie zwierząt);

  ×    prowadzenie komunikacji werbalnej, (np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem);

  ×    uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia przeprowadzanie badań lekarskich (np. osłuchiwanie zwierząt);

  ×    prowadzenie komunikacji werbalnej, (np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem);

  ×    uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia przeprowadzanie badań lekarskich (np. osłuchiwanie zwierząt);

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  ×        może prowadzić do problemów z wygłoszeniem prezentacji na seminariach;

  ×        może uniemożliwić odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego zajęcia lub współsłuchaczy;

  ×   utrudnienie kontaktu bezpośredniego z nauczycielem uniemożliwiające w pełni wykonanie efektów uczenia się;

  ×   może uniemożliwić odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego zajęcia lub współsłuchaczy;

  ×   utrudnienie kontaktu bezpośredniego z nauczycielem uniemożliwiające w pełni wykonanie efektów uczenia się;

  ×   utrudnienia w prowadzeniu komunikacji werbalnej (np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem);

  ×  utrudnienie kontaktu bezpośredniego z nauczycielem uniemożliwiające w pełni wykonanie efektów uczenia się;

  ×  utrudnienia w prowadzeniu komunikacji werbalnej (np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem);

  ×     utrudnienie kontaktu bezpośredniego z nauczycielem uniemożliwiające w pełni wykonanie efektów uczenia się;

  × utrudnienia w prowadzeniu komunikacji werbalnej (np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem);

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

   

  ×   zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów przy pracy z wszelkimi preparatami, czy z mikroskopem;

  ×    zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów przy pracy z wszelkimi preparatami, czy z mikroskopem;

  ×    zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej;

  ×    zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej;

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

  ×   poważnym ograniczeniem są zaburzenia zmysłu węchu, dotyku oraz równowagi;

  ×   niezbędna jest właściwa sprawność kończyn górnych, zręczność dłoni i palców;

  ×   możliwe jest studiowanie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia;

  ×   poważnym ograniczeniem są zaburzenia zmysłu węchu, dotyku oraz równowagi;

  ×   niezbędna jest sprawność kończyn górnych, zręczność dłoni i palców;

  ×   możliwe jest studiowanie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia;

  ×   poważnym ograniczeniem są zaburzenia zmysłu węchu, dotyku oraz równowagi;

  ×   niezbędna jest sprawność kończyn górnych, zręczność dłoni i palców;

  ×   możliwe jest studiowanie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia;

  ×   poważnym ograniczeniem są zaburzenia zmysłu węchu, dotyku oraz równowagi;

  ×   niezbędna jest sprawność kończyn górnych, zręczność dłoni i palców;

  ×   możliwe jest studiowanie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia;

  Uwagi: Lekarz weterynarii powinien być miłośnikiem zwierząt, mającym umiejętność spokojnego i umiejętnego ich traktowania. Równie ważne jest podejście do ich właścicieli, zdobycie ich zaufania i przekonanie do współpracy. Lekarz weterynarii powinien charakteryzować się odwagą, ale także wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem. Powinien być osobą spostrzegawczą, posiadającą zdolność logicznego myślenia. Konieczna jest podzielność uwagi i zdolność błyskawicznego reagowania. Potrzebna jest wytrzymałość na trudne warunki pracy i długotrwały wysiłek fizyczny.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do: Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Piotr Jurka; nr tel.: 22 59 364 44 adres mail: piotr_jurka@sggw.edu.pl

   

 • ZARZĄDZANIE

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunków: ZARZĄDZANIE na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

   Trudności związane  z akustyką sal wykładowych i dydaktycznych.

  Trudności związane  z akustyką sal laboratoryjnych

   Miejsce odbywania praktyk zawodowych studenci wybierają samodzielnie. Dokonując wyboru miejsca student bierze pod uwagę ewentualne problemy zdrowotne.

  Niepełnosprawność narządu mowy 

   Trudności z prezentowaniem wyników prac własnych w postaci referatów i doniesień z zakresu analizy zjawisk i zdarzeń gospodarczych.

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Ograniczony dostęp do literatury przedmiotu w języku Braille’a lub audiobooków.

  Inne rodzaje niepełnosprawności (np. niepełnosprawność narządu  ruchu) 

   Bariery architektoniczne na uczelni oraz Wydziale.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do dr inż. Kingi Gruziel; nr tel.: 22-5934032;  adres mail: kinga_gruziel@sggw.edu.pl

 • ZOOTECHNIKA

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku ZOOTECHNIKA na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inne osoby;

  Problem z wychwyceniem sygnałów werbalnych wydawanych przez zwierzę

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inni pracownicy;

  Problem z wychwyceniem sygnałów werbalnych wydawanych przez zwierzę

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-nauczyciel/student

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inne osoby

  Utrudniona komunikacja student-opiekun/inni pracownicy

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Utrudniony odbiór informacji zawartych w materiałach dydaktycznych

  Trudność z zakresie odróżniania barw, odczytu wyników pomiarów

  Trudność w zakresie szybkiej reakcji na zachowania zwierząt

  Trudność w zakresie szybkiej reakcji na zachowania zwierząt i ich codziennej obsługi

  Inne rodzaje niepełnosprawności

  Trudność  z wykonywaniem ćwiczeń przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Trudność  z wykonywaniem zadań w terenie przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Trudność  z wykonywaniem czynności codziennych przy zwierzętach przy zaburzeniach zmysłu równowagi i dotyku oraz sprawności kończyn

  Uwagi: Kandydat na studia powinien: cechować się empatią w stosunku do zwierząt, być osobą spostrzegawczą, opanowaną i zdolną do logicznego myślenia, odporną na trudne warunki pracy w terenie i zdolną do wysiłku fizycznego.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania należy kierować do Dziekana Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – prof. dr hab. Justyna Więcek; nr tel.: 22 59 365 60/06; adres mail: justyna_wiecek@sggw.edu.pl

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI

  Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

  Wyzwania*/ jakie może napotkać student kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI na zajęciach prowadzonych w następujących formach:

   

  wykłady i seminaria 

  zajęcia laboratoryjne 

  zajęcia kliniczne

  zajęcia terenowe

  praktyki zawodowe

  Niepełnosprawność narządu słuchu 

  Możliwy problem
  z odsłuchem w dużych salach bez nagłośnienia1.

  Możliwy problem
  z odsłuchem w dużych salach bez nagłośnienia (niebezpieczeństwo wypadku)1.  

  Możliwy problem
  z odsłuchem w zakładach pracy (niebezpieczeństwo wypadku)1

  Możliwy problem
  z odsłuchem w zakładach pracy (niebezpieczeństwo wypadku)5.  

  Niepełnosprawność narządu mowy 

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć audytoryjnych2

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć laboratoryjnych (niebezpieczeństwo wypadku)2.  

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć terenowych (niebezpieczeństwo wypadku)2

  Możliwy problem
  z komunikacją podczas zajęć terenowych (niebezpieczeństwo wypadku)5

  Niepełnosprawność narządu wzroku 

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów podczas prezentacji multimedialnych w dużych salach3

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów podczas pracy w laboratorium (napisy
  na opakowaniach
  z odczynnikami, podziałki
  na szkle laboratoryjnym, odczyty ze sprzętów, wag itp.)4

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów, bądź
  z przemieszczaniem się (niebezpieczeństwo wypadku).  

  Możliwy problem
  z dostrzeżeniem szczegółów, bądź
  z przemieszczaniem się (niebezpieczeństwo wypadku).   

  Inne rodzaje niepełnosprawności 

   

  Problemy
  z przemieszczaniem się. 

  Problemy
  z przemieszczaniem się. 

  Uwagi:

  1Wydział posiada przenośne, indywidualne systemy nagłośnieniowe (wzmacniacze sygnału).

  2Trzech pracowników ukończyło podstawowy kurs PJM.

  3Aule i sale seminaryjne wyposażone są w duże, czytelne ekrany. Jednak odległość od ekranu może być pewnym problemem.

  4Ze względu na charakter kierunku w programie przewidziano dużą ilość zajęć laboratoryjnych.

  5Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem, niezbędnym do zaliczenia studiów.

  */Skala możliwych „wyzwań” zależy od stopnia niepełnosprawności studenta oraz zaawansowania jego rehabilitacji 

  Ewentualne pytania o szczegóły i wszelkie wątpliwości należy kierować do Koordynatora ds. Studentów z Niepełnosprawnością, dr inż. Piotr Sałek;

  nr tel.: 22 59 369 99; adres mail: piotr_salek@sggw.edu.pl