Stypendia z Funduszu Świadczeń

 • Wypłata przyznanego stypendium

  Stypendia z Funduszu Świadczeń wypłacane są na rachunki bankowe utworzone w Polskim Banku, których właścicielami są stypendyści.

  Osoby niepełnoletnie w celu otworzenia konta w banku zgłaszają się do wybranego banku z rodzicem lub opiekunem prawnym.

  Student, wnioskujący o stypendium z Funduszu Świadczeń podaje we wniosku numer własnego rachunku bankowego utworzony w Polskim banku.

 • Stypendium socjalne (w tym w zwiększonej wysokości)

  Miejsce składania wniosków: właściwy dziekanat

  Student ubiegający się o stypendium socjalne przed złożeniem wniosku (załącznik nr 1) zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami ustalania i dokumentowania dochodu (załącznik nr 2), wybrania z podanego tam katalogu dochodów oraz potwierdzających je dokumentów tych, które dotyczą studenta i członków rodziny studenta i dołączenie ich do wniosku o przyznanie stypendium.

  • Każdy dorosły członek rodziny składa zaświadczenie z urzędu skarbowego (załącznik nr 2a). Osoby rozliczające się w formie podatku zryczałtowanego dodatkowo składają zaświadczenie z urzędu skarbowego (załącznik nr 2b).
  • Każdy dorosły członek rodziny składa oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (załącznik nr 2c),
  • Student ubiegający się o zwiększenie stypendium socjalnego do wniosku o stypendium dołącza wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego (załącznik nr 1a),
  • Student cudzoziemiec ubiegający się o stypendium socjalne składa oświadczenie (załącznik nr 1b),
  • Student niewykazujący w składzie rodziny rodziców składa oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z rodzicami (załącznik nr 1c).
 • Na co należy zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

  Informacje dla składających wniosek o stypendium socjalne. Uwaga! Cudzoziemców dotyczą takie same zasady dokumentowania wniosku.

  1. Student wypełniając wniosek definiuje skład swojej rodziny na podstawie § 14 Regulaminu. W szczególnych przypadkach student nie musi podawać do składu rodziny rodziców i rodzeństwa. Członkiem rodziny nie może być np. ojczym, konkubent, babcia.
  2. We wniosku przy każdym dorosłym członku rodziny należy wpisać miejsce uzyskiwania dochodu i okresy zatrudnienia.
  3. W przypadku uczącego się rodzeństwa trzeba złożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o nauce w roku akademickim 2021/2022.
  4. Stypendium socjalne przyznawane jest w zależności od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Sposób wyliczenia dochodu określony jest przepisami prawa. Podstawowymi aktami prawnymi stosowanymi przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium socjalne jest ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa PSWN.
  5. W przypadku studentów, którzy wykazują dochód przypadający na członka w rodzinie poniżej 528 zł niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.
  6. Jeżeli dochód na członka w rodzinie studenta wynosi poniżej 528 zł i nie dołączył on do wniosku zaświadczenia z OPS, komisja stypendialna może przyznać mu stypendium jeżeli uzasadni powody niedostarczenia zaświadczenia oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.
  7. Jakie dokumenty student może przedłożyć w celu udokumentowania innych źródeł utrzymania rodziny np.:
   • Umowy darowizny z potwierdzonymi przelewami od krewnych spoza rodziny stypendialnej,
   • Świadczenie wychowawcze program 500+,
   • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
   • Świadczenia opiekuńcze takie jak, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
   • Inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych,
   • Nieopodatkowane stypendia dla uczniów i studentów np. rodzeństwa,
   • Pomoc finansowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje.
  1. Każdy dorosły członek rodziny dostarcza zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych przez osoby fizyczne w roku 2020, ale jeżeli osoba uzyskała nowy rodzaj dochodu w roku 2021 lub nastąpiła zmiana źródła dochodu taki dochód należy uwzględnić we wniosku o przyznanie stypendium.
  2. W przypadku uzyskania dochodu w roku bieżącym wymagany jest dokument określający wysokość dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest lub weryfikowane prawo do świadczeń.
  3. Sposób wyliczenia dochodu zakłada, że w pewnym okresie dochody mogą być utracone/uzyskane, ale nie każdy dochód utracony lub uzyskany jest uwzględniany przy wyliczeniach, jeżeli wynika to z przepisów prawa.
  4. Utratę dochodu należy udokumentować umowami, na podstawie których ustalany jest okres zatrudnienia, a wysokość wynagrodzenia dokumentuje się PIT-11 lub zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę. Dochody z kolejnych umów zawieranych z tym samym pracodawcą w okresie krótszym niż 3 miesiące nie są traktowane jako dochód utracony.
  5. Członkowie rodziny, którzy osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia z ZUS zawierającego informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego.
  6. W przypadku małżonków składających wspólne zeznanie podatkowe PIT-37 wymagane jest oddzielne zaświadczenie od każdego z nich, chyba że z zaświadczenia wynika, kto jest podatnikiem, a kto współmałżonkiem. Dochód każdej osoby w rodzinie studenta ustalany jest oddzielnie.
  7. Członkowie rodziny, którzy osiągają dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej składają zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz wysokości opłaconego podatku.
  8. Każdy dorosły członek rodziny składa oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych uzyskiwanych w roku 2020 na drukach załącznika 2c. Najczęściej zgłaszanymi źródłami dochodu nieopodatkowanego są:
   • gospodarstwo rolne, do którego należy dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa podanego w hektarach przeliczeniowych,
   • zasiłek chorobowy osoby ubezpieczonej w KRUS (na podstawie zaświadczenia z KRUS),
   • alimenty, otrzymywane na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, w którym wykazana jest ich wysokość,
   • świadczenie macierzyńskie, na podstawie decyzji o przyznanym świadczeniu.
  1. Jeżeli członek rodziny zobowiązany jest wyrokiem sądu do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, na potwierdzenie tego faktu wymagane są przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów.
  2. Komisja stypendialna jako organ administracji ma prawo wzywać studenta do dostarczenia innych dokumentów np. zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające fakty pobierania zasiłku w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenia z policji o zaginięciu członka rodziny itp.
 • Stypendium rektora

  Miejsce składania wniosków:

  1. Stypendium rektora za średnią ocen (gdzie średnia ocen jest jedynym kryterium) – właściwy dziekanat
  2. Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (i średnią ocen jeśli występuje łącznie z innymi osiągnięciami) – Biuro Spraw Studenckich

  Student ubiegający się o stypendium rektora składa wniosek (załącznik nr 4) z dokumentacją potwierdzającą wskazane we wniosku osiągnięcia. Zobowiązany jest też do zapoznania się z kryteriami przyznawania stypendium rektora (załącznik nr 5).

  Student przyjęty na I rok studiów w roku zdawania egzaminu dojrzałości składa wniosek o stypendium rektora (załącznik nr 4a) wraz z odpowiednią dokumentacją.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Miejsce składania wniosków: właściwy dziekanat

  Student ubiegający się o stypendium dla niepełnosprawnych składa wniosek (załącznik nr 3) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 • Zapomoga

  Miejsce składania wniosków: właściwy dziekanat

  Student ubiegający się o zapomogę składa wniosek (załącznik nr 6) z właściwą dokumentacją,

 • Ograniczenia przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej

  • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać świadczenia tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku studiów,
  • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
  • Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • Wysokość stypendiów

  Wysokość poszczególnych rodzajów stypendiów określona jest w załączniku 12 do Regulaminu Świadczeń

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW