Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ dla studentów

Student będący obywatelem Polski

 • Kiedy student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

  Student będący obywatelem RP podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

  • do ukończenia 26. roku życia, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. W takim przypadku do ubezpieczenia jest on zgłaszany przez wstępnych (tj. rodziców lub dziadków) lub opiekunów prawnych, posiadających tytuł ubezpieczenia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, samozatrudnienie, renta, emerytura);

    

  • gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równorzędne) bez względu na wiek, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej;

    

  • student pozostający w związku małżeńskim zgłaszany jest do ubezpieczenia przez małżonka podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej;

    

  • w sytuacji gdy student poniżej 26. roku życia jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma własny tytuł do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonuje zatrudniający studenta pracodawca;

    

  • w sytuacji gdy student jest uprawniony do renty z ZUS zgłaszany jest przez instytucję wypłacającą świadczenie;

    

  • student prowadzący własną działalność gospodarczą samodzielnie dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Uwaga!: Jeżeli okresowo student był zatrudniony (np. praca wakacyjna) i pracodawca odprowadzał za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne, to skutkowało to wyrejestrowaniem z ubezpieczenia do którego był zgłoszony przez rodziców (jako członek rodziny). W takim przypadku po zakończeniu zatrudnienia student ponownie powinien zostać zgłoszony do ZUS przez rodzica, jako członek jego rodziny.

  W przypadku gdy rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego zmieni miejsce zatrudnienia, również musi ponownie dokonać zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim nowym miejscu pracy.

 • Kiedy Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia – na jego wniosek, w przypadku gdy:

  • student, który nie ukończył 26. roku życia nie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez członków rodziny (np. student nie posiada rodziców, opiekunów prawnych, małżonka, rodzice studenta nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w Polsce, oraz gdy student nie pobiera renty rodzinnej),

  • student kontynuuje naukę po ukończeniu 26. r. ż. i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (np. nie może zostać zgłoszony przez małżonka, nie jest zatrudniony na umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada prawa do renty, etc.)
 • Jak dokonać zgłoszenia?

  W celu zgłoszenia do ubezpieczenia  student składa w Biurze Spraw Studenckich, budynek 8 pok. 4:

  • oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
  • zgłoszenie do ZUS na druku ZUS ZZA.

  W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny studenta należy złożyć również druk ZCNA.

 • Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie?

  Obowiązek ubezpieczenia przez uczelnią wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która została wyrejestrowana z ubezpieczenia przez uczelnię wygasa po upływie 4 miesięcy od wyrejestrowania.

  W przypadku osób zgłoszonych jako członkowie rodziny studenta prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od wyrejestrowania z ubezpieczenia.

 • Ważne!

  Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię zobowiązany jest niezwłocznie poinformować BSS o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) i/lub o zmianie danych.

  Wyrejestrowania z ubezpieczenia student dokonuje przekazując do Biura Spraw Studenckich budynek 8 p. 4 dokumentu na druku ZWUA.

  Kontakt telefoniczny: 22 59 310 21

  Druki można pobrać i wypełnić na miejscu.

Student będący cudzoziemcem

 • Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) i / lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  Prawo do bezpłatnego leczenia na terytorium Polski potwierdza karta EKUZ – czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  Cudzoziemcy obywatele UE i EFTA powinni wyrobić kartę w kraju pochodzenia przed przyjazdem na studia do Polski.

 • Obywatele innych państw niż państwa Unii Europejskiej (UE) i państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  Polisa ubezpieczenia zdrowotnego pokrywająca koszty leczenia w okresie kształcenia w Polsce, lub

  Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) – umowę mogą podpisać cudzoziemcy niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Studenci, którzy zawarli umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązani są do opłacania miesięcznych składek.

  W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, mający siedzibę pod adresem:

  Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa
  www.nfz-warszawa.pl

  NFZ – jak ubezpieczyć się dobrowolnie

  W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • W jakich przypadkach Uczelnia może opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne za studenta cudzoziemca?

  Uczelnia może opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca, który podpisały Umowę Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz który spełnia łącznie następujące  warunki:

  1. jest studentem, który odbywa kształcenie w SGGW
  2. jest osobą, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EFTA) i nie jest osobą które legalnie zamieszkuje na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE i EFTA.
  3. jest osobą uznaną za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka
 • Jak zarejestrować w Uczelni wniosek o opłacanie składek w ramach Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia?

  Składkę za ubezpieczenie zdrowotne w ramach zawartej przez studenta cudzoziemca Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, który spełnia kryteria o których mowa powyżej, opłaca uczelnia na wniosek studenta.

  W celu złożenia wniosku o opłacanie składek przez Uczelnię w ramach Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia studenci cudzoziemcy zgłaszają się do Biura Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166, budynek 8, pokój 8A) w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zawarcia umowy z następującymi dokumentami:

  1. oryginał umowy z NFZ (do wglądu),
  2. zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub ważna Karta Polaka (do wglądu),
  3. aktualny dokument legalizujący pobyt np. wiza, karty pobytu (do wglądu),
  4. wniosek studenta cudzoziemca w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w Biurze Spraw Studenckich),
  5. dokument ZUS ZZA (druk dostępny w Biurze Spraw Studenckich.
 • W jakich przypadkach ustaje obowiązek Uczelni do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca, który podpisały Umowę Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia?

  Obowiązek Uczelni do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne studenta cudzoziemca, który podpisał Umowę Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia ustaje w następujących przypadkach:

  1. uzyskania statusu absolwenta uczelni
  2. skreślenia z listy studentów
  3. rezygnacji ze studiów
  4. utraty ważności Karty Polaka, w takim przypadku student powinien przedstawić inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie, aby Uczelnia kontynuowała opłacanie składek
  5. otrzymania zezwolenia na pobyt stały (karty stałego pobytu), w takim przypadku Karta Polaka traci ważność, a student powinien przedstawić inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie, aby Uczelnia kontynuowała opłacanie składek
  6. nabycia polskiego obywatelstwa (student w tym przypadku nabywa uprawnienie do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym po spełnieniu warunków do ubezpieczenia w Uczelni, które obowiązują studentów z polskim obywatelstwem)
  7. objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym np. w przypadku podpisania umowy o pracę, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przechodzi na pracodawcę

   

  UWAGA! W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, osoba która utraciła uprawnienia do tego aby Uczelnia opłacała składki na ubezpieczenia zdrowotne ma obowiązek poinformowania Uczelni i wyrejestrowania swojego wniosku. Kwestia kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą cudzoziemiec podpisał z NFZ leży w gestii cudzoziemca.