KOMUNIKATY: SARS-COV-2

 • Zalecenia dotyczące COVID-19 dla wszystkich członków społeczności SGGW

 • Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni

  Cała Polska od 24 października jest w strefie czerwonej. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat funkcjonowania SGGW.

  Sposób prowadzenia zajęć w strefie czerwonej

  Na obszarze czerwonym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Natomiast decyzją rektora stacjonarnie (w uczelni) będą mogły być realizowane te zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być zrealizowane zdalnie (np. zajęcia w laboratoriach, warsztaty, zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych), a także zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

  Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach.

  Zajęcia praktyczne

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie studiów zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej oraz w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów (§ 6 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów). Zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, imprezami, zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów wskazanych w § 28 rozporządzenia Rady Ministrów.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • rektor może wydawać zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – tak wydane zarządzenia będą podlegały zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliższym posiedzeniu;
  • nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich;
  • nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe;
  • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
  • zapomoga jest przyznawana przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnej) oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku akademickim. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

  Pracownicy uczelni

  Pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  Komunikacja

  Rekomendujemy przesyłanie aktualnych informacji dot. funkcjonowania uczelni do wszystkich członków społeczności akademickiej z wykorzystaniem dostępnych technicznie rozwiązań. Informacje na bieżąco powinny być umieszczane na stronie internetowej uczelni. Bieżące aktualizacje należy wysyłać, korzystając z uczelnianej poczty, tak, by zminimalizować ryzyko dezinformacji oraz zapewnić studentom, doktorantom i pracownikom jak najlepszy dostęp do informacji nt. aktualnych rozwiązań funkcjonujących na uczelni.

  Domy studenckie

  W zależności od decyzji podjętej przez uczelnie, w kontekście realizacji procesu kształcenia, powinno się odpowiednio dostosować wytyczne dotyczące domów studenckich. Podejmując decyzję co do liczby osób zamieszkujących w domach studenckich, należy uwzględnić wymogi sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności zaleca się utrzymanie zakazu odwiedzin oraz udostępnianie płynów do odkażania przy wejściu do domu studenckiego.

  Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, w szczególności należy umożliwić pozostanie w domach studenckich:

  • osobom, które realizują zajęcia stacjonarnie;
  • osobom, dla których uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie wiąże się z koniecznością mieszkania w domu studenckim;
  • osobom pracującym w danym mieście;
  • kobietom w ciąży i studentom-rodzicom;
  • osobom, których obecność w domu rodzinnym mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne dla bliskich;
  • osobom, które nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu (np. ze względu na sytuację rodzinną, materialną).

  Rekomenduje się, w miarę potrzeb, wydzielenie jednego domu studenckiego dla osób przebywających na kwarantannie, jeżeli infrastruktura uczelni na to pozwala.

  Podstawa prawna

  Materiały

  Dotychczasowe wytyczne
  Lista domów studenckich wykorzystywanych w walce z koronawirusem

   

   
  W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

  Sposób prowadzenia zajęć z podziałem na obszary czerwone i żółte

  W obszarze czerwonym
  Kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). 

  Wyjątek stanowią:

  • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
  • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

  Decyzją rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów zajęcia te mogą odbyć się stacjonarnie.

  W obszarze żółtym
  Kształcenie prowadzone jest zdalnie, tj. z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stacjonarnie, tj. w siedzibach podmiotów prowadzących to kształcenie (tryb hybrydowy). Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia należy do rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

  Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • rektor może wydawać zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – tak wydane zarządzenia będą podlegały zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliższym posiedzeniu;
  • nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich;
  • nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe;
  • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  Pracownicy uczelni

  Pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  Komunikacja

  Rekomendujemy przesyłanie aktualnych informacji dot. funkcjonowania uczelni do wszystkich członków społeczności akademickiej z wykorzystaniem dostępnych technicznie rozwiązań. Informacje na bieżąco powinny być umieszczane na stronie internetowej uczelni. Bieżące aktualizacje należy wysyłać, korzystając z uczelnianej poczty, tak, by zminimalizować ryzyko dezinformacji oraz zapewnić studentom, doktorantom i pracownikom jak najlepszy dostęp do informacji nt. aktualnych rozwiązań funkcjonujących na uczelni.

  Domy studenckie

  W zależności od decyzji podjętej przez uczelnie, w kontekście realizacji procesu kształcenia, powinno się odpowiednio dostosować wytyczne dotyczące domów studenckich. Podejmując decyzję co do liczby osób zamieszkujących w domach studenckich, należy uwzględnić wymogi sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności zaleca się utrzymanie zakazu odwiedzin oraz udostępnianie płynów do odkażania przy wejściu do domu studenckiego.

  Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, w szczególności należy umożliwić pozostanie w domach studenckich:

  • osobom, które realizują zajęcia stacjonarnie;
  • osobom, dla których uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie wiąże się z koniecznością mieszkania w domu studenckim;
  • osobom pracującym w danym mieście;
  • kobietom w ciąży i studentom-rodzicom;
  • osobom, których obecność w domu rodzinnym mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne dla bliskich;
  • osobom, które nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu (np. ze względu na sytuację rodzinną, materialną).

  Rekomenduje się, w miarę potrzeb, wydzielenie jednego domu studenckiego dla osób przebywających na kwarantannie, jeżeli infrastruktura uczelni na to pozwala.

  Podstawa prawna

  • Art. 51b ust. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wprowadzony art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.)
  • Art. 198a ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)
  • Art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Materiały

  Dotychczasowe wytyczne
  Lista domów studenckich wykorzystywanych w walce z koronawirusem

  19 października 2020

  W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

  Sposób prowadzenia zajęć z podziałem na obszary czerwone i żółte

  W obszarze czerwonym
  Kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). 

  Wyjątek stanowią:

  • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
  • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

  Decyzją rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów zajęcia te mogą odbyć się stacjonarnie.

  W obszarze żółtym
  Kształcenie prowadzone jest zdalnie, tj. z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stacjonarnie, tj. w siedzibach podmiotów prowadzących to kształcenie (tryb hybrydowy). Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia należy do rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

  Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • rektor może wydawać zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – tak wydane zarządzenia będą podlegały zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliższym posiedzeniu;
  • nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich;
  • nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe;
  • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  Pracownicy uczelni

  Pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  Komunikacja

  Rekomendujemy przesyłanie aktualnych informacji dot. funkcjonowania uczelni do wszystkich członków społeczności akademickiej z wykorzystaniem dostępnych technicznie rozwiązań. Informacje na bieżąco powinny być umieszczane na stronie internetowej uczelni. Bieżące aktualizacje należy wysyłać, korzystając z uczelnianej poczty, tak, by zminimalizować ryzyko dezinformacji oraz zapewnić studentom, doktorantom i pracownikom jak najlepszy dostęp do informacji nt. aktualnych rozwiązań funkcjonujących na uczelni.

  Domy studenckie

  W zależności od decyzji podjętej przez uczelnie, w kontekście realizacji procesu kształcenia, powinno się odpowiednio dostosować wytyczne dotyczące domów studenckich. Podejmując decyzję co do liczby osób zamieszkujących w domach studenckich, należy uwzględnić wymogi sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności zaleca się utrzymanie zakazu odwiedzin oraz udostępnianie płynów do odkażania przy wejściu do domu studenckiego.

  Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, w szczególności należy umożliwić pozostanie w domach studenckich:

  • osobom, które realizują zajęcia stacjonarnie;
  • osobom, dla których uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie wiąże się z koniecznością mieszkania w domu studenckim;
  • osobom pracującym w danym mieście;
  • kobietom w ciąży i studentom-rodzicom;
  • osobom, których obecność w domu rodzinnym mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne dla bliskich;
  • osobom, które nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu (np. ze względu na sytuację rodzinną, materialną).

  Rekomenduje się, w miarę potrzeb, wydzielenie jednego domu studenckiego dla osób przebywających na kwarantannie, jeżeli infrastruktura uczelni na to pozwala.

  Podstawa prawna

  • Art. 51b ust. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wprowadzony art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.)
  • Art. 198a ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)
  • Art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Materiały

  Dotychczasowe wytyczne
  Lista domów studenckich wykorzystywanych w walce z koronawirusem

   
 • Zajęcia dydaktyczne

  W trosce o bezpieczeństwo Społeczności Akademickiej SGGW informujemy:

  Od 19.10.2020 r. do odwołania – zajęcia, z wyjątkiem zajęć praktycznych, będą odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z ustalonymi planami zajęć na semestr zimowy. Dotyczy to zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW.

  Zajęcia praktyczne, szczególnie te odbywające się w klinikach oraz związane z niezbędnym dostępem do infrastruktury laboratoryjnej są prowadzone zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami ustalonymi odpowiednio przez dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów, kierownika Szkoły Doktorskiej SGGW, kierowników studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunami laboratoriów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

  Zajęcia z języków obcych i WF odbywają się zdalnie.

  Wykaz zajęć terenowych, realizowanych w formie bezpośredniej, zostanie opracowany i opublikowany w terminie późniejszym.

  W oczekiwaniu na stosowne rozporządzenie władz państwowych i wytyczne środowiskowe zapraszamy do śledzenia strony SGGW oraz Profilu SGGW na Facebooku.

   

  Wytyczne do realizacji zajęć

   

 • Organizacja i działanie domów studenckich w roku akademickim 2020/21

  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, realizując najnowsze rekomendacje i zalecenia MNiSWGIS wprowadzamy niezbędne zmiany w organizacji i działaniu akademików.

   

  SGGW zmniejsza liczbę miejsc w pokojach. W 8 akademikach przy ul. Nowoursynowskiej 161 tj. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Eden, Feniks, Grand i Hilton przekształcamy standardowe pokoje 3-osobowe w pokoje 2-osobowe, a standardowe pokoje 2-osobowe w pokoje 1-osobowe. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniamy:

  – większy dystans społeczny wśród mieszkańców akademików,

  – wyższe bezpieczeństwo sanitarne,

  – zwiększenie komfortu zamieszkania.

   

  Aby uwzględnić potrzeby specjalne części studentów np. małżeństw, rodzeństw oraz studentów w trudnej sytuacji materialnej, potrzebujących jak najtańszych miejsc w akademiku, SGGW przyjmuje hybrydowy system funkcjonowania tych domów studenckich poprzez możliwość zakwaterowania wg nominalnej pojemności pokoi, na wniosek zainteresowanych studentów.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące cen miejsc w domach studenckich od 01.10.2020 podamy na stronie http://adiss.sggw.pl/ po konsultacji z Samorządem Studentów SGGW.

 • Legitymacje

  Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

  W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne do 29 listopada.

   

  Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

  Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

  Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

  Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

  Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie.

 • Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

  Pamiętaj !!!

  W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

  Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE kontaktując się:

  Skorzystaj z algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia o infekcje koranowirusem dla studentów SGGW.

  NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

  Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

  Pamiętaj o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi:

  • Często myj ręce.
   Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  •  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
  • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
   Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
   Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.
  • Zachowaj bezpieczną odległość
   Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
   Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirus. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirus.
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
   Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirus z powierzchni na siebie.
  • Wyczyść telefon co najmniej raz dziennie.
  • Dlaczego? Telefon trzymasz przy twarzy, blisko ust i nosa, dając wirusom idealne warunki do wtargnięcia do Twojego organizmu. Zabierasz go ze sobą wszędzie: do pracy, do szkoły, a czasem nawet do toalety kładąc na różnych, nie zawsze czystych, powierzchniach. Dotykasz go kilkadziesiąt razy dziennie i podajesz go z ręki do ręki. Czyść telefon rozsądnie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie każdy aparat dobrze znosi przecieranie spirytusem i wkładanie go pod wodę. 
  • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
   Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej np. Zadzwoń do NZOZ SGGW lub skorzystaj z  informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie
   Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
  • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

  Noszenie maseczki jest obowiązkowe!!!

  • wychodząc poza dom i własną posesję, na drogach i placach
  • jadąc komunikacją publiczną
  • jadąc samochodem osobowym z osobami, z którymi nie mieszkamy 
  • w miejscach ogólnodostępnych: budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, bankach, sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych, na poczcie, na targowiskach (straganach), obiektach sportowych i turystycznych, obsłudze pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym
  • na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp. 

  Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

 • Obiekty sportowe

  W związku z ustanowieniem w Warszawie strefy czerwonej, od 17 października do odwołania zostaną zamknięte wszystkie obiekty sportowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Zajęcia z WF będą odbywały się w trybie nauczania zdalnego. 

 • Aktualizacja: COVID 19 - najczęściej zadawane pytania

  Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.
   
  Sprawy studenckie
  • Kto podejmuje decyzję o formie prowadzenia zajęć i organizacji pracy na danym wydziale?

  Decyzje o formie prowadzenia zajęć i organizacji pracy na danym wydziale podejmuje dziekan. Z uwagi na pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, dotychczasowy sposób organizacji zajęć w semestrze zimowym może w najbliższym czasie ulec zmianie polegającej na wprowadzającej formy zdalnej dla większości zajęć realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej. 

  • Jak uczelnia wspiera zdalną naukę?

  Narzędzia wspierające naukę i na odległość to platformy MS Teams oraz Moodle. Każdy student ma dostęp do usługi Office 365 i konto w domenie sggw.edu.pl

  IT dla studenta https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow

  • Czy są możliwe wizyty w dziekanatach?

  Wizyty w dziekanatach powinny się ograniczać do niezbędnego minimum, studenci powinni być obsługiwani przede wszystkim na odległość – telefonicznie, pocztą internetową, za pośrednictwem platformy MS Teams. Konkretne zasady ustala Dziekan.

  Przed planowaną wizytą w dziekanacie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Wydziału, ewentualne umówienie się, dzięki temu łatwiej będzie zachować bezpieczny dystans, uniknąć oczekiwania i gromadzenia się przed wejściem do dziekanatu.

  • Czy egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane na odległość?

  Tak. Decyzję o trybie przeprowadzenia takiego egzaminu podejmuje dziekan na wniosek dyplomanta. 

  https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania 

  • Czy w czasie pandemii działa Biblioteka SGGW?

  Tak. Aktualne informacje dotyczące organizacji pracy Biblioteki można znaleźć na http://bg.sggw.pl/

  • Jestem studentem/doktorantem, podejrzewam u siebie zakażenie koronawirusem. Co robić?

  Przede wszystkim należy zachować się odpowiedzialnie z troską o zdrowie swoje i innych. Należy postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, skontaktować się z lekarzem i postępować wg jego zaleceń, a następnie jak najszybciej przekazać informację o podejrzeniu zachorowania wg poniższego schematu:

  Uczestnicy zajęć dydaktycznychw formie tradycyjnej, powinni przekazać informację, o której mowa powyżej, odpowiednio właściwemu dziekanowi, kierownikowi studiów doktoranckich, kierownikowi Szkoły Doktorskiej SGGW, kierownikowi studiów podyplomowych, Pełnomocnikowi Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW telefonicznie lub pocztą internetową na imienny adres właściwej osoby w domenie sggw.edu.pl.

  Osoby poinformowaneprzez uczestników zajęć dydaktycznych o podejrzeniu u tych osób objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie informują o tym Rektora lub Kanclerza SGGW.

  • Gdzie mam składać wnioski o stypendium? 

  Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę składane są w Dziekanacie, natomiast wnioski o stypendium rektora:

  • jeśli wniosek dotyczy tylko średniej ocen – w dziekanacie,
  • jeśli wniosek dotyczy średniej ocen i jednocześnie innych osiągnięć albo tylko innych osiągnięć – w Odwoławczej Komisji Stypendialnej (BSS bud.8 pok. 3).
  • Jak będzie wyglądała sesja?

  Nie jest to jeszcze wiadome, będzie to zależało od sytuacji epidemicznej oraz decyzji dziekanów po konsultacjach z koordynatorami poszczególnych przedmiotów.

  • Czy egzamin może odbyć się stacjonarnie, jeżeli przedmiot jest prowadzony zdalnie?

  Weryfikacja osiągania efektów uczenia się – zaliczenia– realizowana jest w formie tradycyjnej lub zdalnej. Sytuacja, w której zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, a zaliczenie/egzamin w formie tradycyjnej lub odwrotnie nie jest wykluczona. Decyzje o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej podejmuje Dziekan.

  Zasady zaliczeń zdalnych określa Zarządzenie Rektora nr 39 z 15 czerwca 2020 r.

  • Jakie środki ochrony zapewnia SGGW studentom na zajęciach stacjonarnych? 

  Wprowadzone zostały zasady obowiązujące uczestników zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej. Zasady te powinny być przez każdego członka naszej społeczności dla jego własnego dobra ściśle przestrzegane. Student podejrzewający u siebie jakąkolwiek infekcję nie powinien przychodzić na zajęcia, na zajęciach studenci pozostają w maskach osłaniających usta i nos, zachowują bezpieczny dystans, korzystają wyłącznie z własnych przyborów, nie przynoszą na zajęcia żadnych przedmiotów zbędnych, dezynfekują dłonie przed wejściem do budynku i na zajęcia oraz w trakcie zajęć. Pomieszczenia są wietrzone, powierzchnie dotykowe są systematycznie dezynfekowane.  

  • Jak reagować w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega zasad bezpieczeństwa?

  Wszyscy członkowie naszej społeczności odczuwają obecnie coraz silniejszą presję i obawę o swoje zdrowie. Nie zawsze nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest złą wolą danej osoby. Należy w takiej sytuacji przede wszystkim zachować spokój i zadbać o swoje bezpieczeństwo, jednocześnie zwracając takiej osobie uwagę, że nie stosuje się do przyjętych zasad współżycia społecznego, narażając tym samym innych.

  • Czy student może odmówić nauki stacjonarnej?

  Jeśli zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) to jest to podyktowane koniecznością osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się wynikających z realizacji zajęć praktycznych, które do tych zajęć są przypisane. Jeśli student obawia się o swoje zdrowie i ma obawy przed uczestnictwem w zajęciach stacjonarnych może rozważyć wniosek o udzielenie urlopu od zajęć na zasadach opisanych w Regulaminie studiów w SGGW. Odmowa udziału w zajęciach tradycyjnych (które ograniczane są do minimum) wiąże się z tym, że efekty uczenia się nie zostaną osiągnięte i student nie uzyska zaliczenia danych zajęć.

  • Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

  Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zapomogi na zasadach i z powodów opisanych w regulaminie świadczeń. Czy przyznanie zapomogi będzie zasadne oceni na podstawie przedłożonych dokumentów Wydziałowa Komisja Stypendialna.

  • Jak złożyć wniosek o zapomogę?

  Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta należy dostarczyć do Dziekanatu pocztą lub osobiście, po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami o organizacji pracy danego dziekanatu, ewentualnie umówieniu się na konkretny czas.

  Akademiki 

  • Czy akademiki będą normlanie funkcjonowały?

  Tak, utrzymujemy funkcjonowanie akademików w reżimie sanitarnym, który wprowadziliśmy z początkiem semestru. 

  • Czy do akademików mogą mieć wstęp osoby z zewnątrz?

  Obowiązuje zakaz wchodzenia osób z zewnątrz do domów studenckich SGGW. Szczegółowe informacje są dostępne na stroniehttp://adiss.sggw.pl

  • Czy w akademikach można organizować spotkania towarzyskie, edukacyjne, integracyjne?

  Niestety nie.

  • Czy administracja domów studenckich zapewnia maseczki, rękawiczki?

  Mieszkańcy zaopatrują się sami w środki ochrony indywidualnej. Przy wejściu do budynków są płyny do dezynfekcji rąk.

  • Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia?

  Należy skontaktować się z lekarzem POZ lub stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do przekazanych wytycznych. Należy powiadomić o podejrzeniu zachorowania telefonicznie recepcję lub administrację akademika.

  W przypadku otrzymania decyzji o obowiązkowej kwarantannie mieszkaniec jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji domu studenckiego.

  Organizacja wydarzeń / konferencji

  • Czy na SGGW możliwe jest organizowanie konferencji, szkoleń i innych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych?

  Ograniczamy możliwość organizowania wydarzeń tego typu. Ograniczenia nie dotyczą wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość (imprezy online itp.).

    

  Pracownicy

  • Czy w pomieszczeniach biurowych trzeba zakrywać usta i nos?

  W przypadku kontaktów osobistych pracowników spoza danego pomieszczenia należy zachować dystans i zasłaniać usta i nos.

  • Czy w przestrzeniach wspólnych SGGW trzeba zakrywać nos i usta?

  Tak, dodatkowo należy pamiętać o zachowywaniu dystansu.

  • Czy dokumenty należy przekazywać tradycyjnie, czy drogą elektroniczną?

  Jeśli to możliwe, dokumenty powinno się przekazywać w formie elektronicznej.

  • Jak powinno wyglądać dostosowanie pomieszczeń biurowych do pracy?

  Odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy powinna wynosić 1,5 metra. Poza tym kierownicy jednostek organizacyjnych powinni organizować pracę zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi.

  • Czy jest możliwa praca zdalna?

  Na wniosek pracownika, po zaopiniowaniu przez przełożonego (dziekana, dyrektora, kierownika) – ostateczną decyzję podejmuje rektor.

   

  Wsparcie psychologiczne 

  • Sytuacja związana z koronawirusem negatywnie wpłynęła na moje samopoczucie. Czy jest możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej na SGGW? 

  Bezpłatnych porad specjalistycznych udzielają m.in. poniższe ośrodki:

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW (DS. Limba)
  Nowoursynowska 161
  02-787 Warszawa
  tel.22/593-14-30
  sekretariat@nzoz.sggw.pl

  Fundacja CEL (Centrum Edukacji Liderskiej)
  ul. Wiśniowa 42 lok 39
  02-520 Warszawa
  tel. 22/646-22-56
  biuro@fundacjacel.pl

  Towarzystwo Pomocy Młodzieży
  ul. Nowolipki 2
  00-160 Warszawa
  tel. 22/887-88-05
  kom. 508-350-320
  tpm@tpm.org.pl

  Stowarzyszenie ASLAN
  ul. Nowolipie 17
  00-150 Warszawa
  tel. 22/636-49-04; 22/636-49-12

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie**/
  ul. W.K. Roentgena 5; Wejście B, 1 piętro, pok. nr 7
  02-781 Warszawa
  Tel. 22/546-32-42
  psychoonkologia@coi.waw.pl
  **wymagane skierowanie do Poradni Psychologicznej od lekarza NFZ

  Wyjazdy

  • Czy możliwe są wyjazdy w ramach programu Erasmus+?

  Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ rozpocznie się w listopadzie br. i będzie dotyczył wyjazdów na studia w roku akademickim 2021/2022. Nabór na praktyki realizowany jest w trybie ciągłym. Szczegóły dostępne na stronie: https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_

  • Czy inne wyjazdy studenckie (nieobjęte programem studiów) są możliwe?

  Na tę chwilę tak, w mocy pozostaje Zarządzenie Rektora SGGW nr 50 z dnia 6 lipca 2020: Dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów SGGW. Wyjazdy możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny i mogą odbyć się wyłącznie z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych.

  • Co z wyjazdami służbowymi pracowników i doktorantów?

  Na tę chwilę tak, w mocy pozostaje Zarządzenie Rektora SGGW nr 50 z dnia 6 lipca 2020:

  Dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów SGGW. Wyjazdy możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny i  mogą odbyć się  wyłącznie z  uwzględnieniem  przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych.

  • Czy są możliwe wizyty gości zagranicznych?

  Na tę chwilę tak, w mocy pozostaje Zarządzenie Rektora SGGW nr 50 z dnia 6 lipca 2020:

  Przywraca się możliwość przyjmowania w SGGW gości zagranicznych, w tym studentów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego  oraz zgodnie  z  przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  Zapraszamy do stałego śledzenia naszej strony – będziemy publikować na niej aktualizacje.

  Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.

  30 kwietnia 2020

  1. Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia I stopnia?

  Terminy przeprowadzenia matur w roku 2020 ogłoszono 24 kwietnia 2020 r. Tego samego dnia ogłoszone zostały na stronach CKE harmonogramy przeprowadzenia matur oraz terminy ogłoszenia wyników. Wyniki matur zostaną przekazane – jak wynika z komunikatu – do 11 sierpnia 2020 r. Pracujemy obecnie nad sposobem przeprowadzenia rekrutacji. Najprawdopodobniej pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, drugi w pierwszej połowie września. Rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona prawdopodobnie od pierwszego lipca.

  1. Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia II stopnia?

  Rekrutacja na studia II stopnia będzie miała miejsce we wrześniu – jeden etap.

  1. Do kiedy ważne są legitymacje studenckie?

  Sprawę ważności Legitymacji studenckiej reguluje Art. 63 „tarczy2” – ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695): W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: po art. 51a dodano art. 51b w brzmieniu „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni”.

  1. Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nadała kompetencje Rektorowi do rozpatrywania wniosków o zapomogi. Regulamin świadczeń w SGGW przewiduje możliwość przyznania zapomogi z tego powodu – w § 23: Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności inne okoliczności, które mogą spowodować przejściowo trudną sytuację życiową studenta, w tym m.in. mieć znaczący wpływ na pogorszenie jego sytuacji materialnej. 

  1. Jak złożyć wniosek o zapomogę?

  Składanie wniosków o przyznanie zapomogi droga elektroniczną niesie za sobą ryzyko dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy i nie tylko wnioskodawcy. Rekomendujemy składanie wniosków drogą pocztową. Decyzje związane z przyznaniem lub nieprzyznaniem świadczeń pomocy materialnej wydawane są elektronicznie na konta w wirtualnym dziekanacie SGGW. 

       6. Czy mam płacić za akademik?

  Sprawę zwolnienia z opłat za DS. reguluje Pismo okólne nr 3 Rektora SGGW z 3 kwietnia 2020 r. ws. zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzebywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w uczelni. Z dokumentu tego wynika, że opłata nie jest pobierana od osoby, która jest zakwaterowana, ale nie mieszka w DS. ponieważ opuściła akademik w skutek zarządzenia Rektora z dnia 11 marca 2020 r. ws. Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW.

  1. Czy uczelnia zmniejszy opłaty za studia?

  Ponieważ większość zajęć w SGGW odbywa się zdalnie, a pozostałe zajęcia planujemy zrealizować najpóźniej w okresie wakacyjnym – Uczelnia w obecnej chwili nie przewiduje zmniejszenia pobierania opłat za studia. Mamy nadal nadzieję, że część zajęć odbędzie się po zakończeniu okresu zamknięcia szkół i uczelni w miesiącach lipiec-wrzesień. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) pozwala Rektorowi na zmianę organizacji roku akademickiego 2019/2020.

  1. Czy możliwe są egzaminy i zaliczenia on-line. 

  Tak, jest taka możliwość, jakkolwiek zależy to od specyfiki przedmiotu.

  1. Czy możliwe są obrony on-line?

  Będzie możliwa organizacja obron „zdalnych”, szczególnie w przypadku przedłużania się ograniczeń – co nadal ma miejsce. Przygotowujemy się do realizacji tego procesu. Obecnie finalizujemy przygotowanie regulaminu takiej formy obrony.

  1. Jak będą wyznaczane terminy obron?

  Studenci, którzy wykonają badania i w terminie złożą pracę on-line mogą mieć wyznaczony egzamin dyplomowy zgodnie z regulaminem studiów. W przeciwnym razie prodziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nawet do 6 miesięcy.

  1. Czy mogę prowadzić badania w laboratorium?

  Dyplomanci (studenci 6. na I stopniu kształcenia i 3 semestrze na II stopniu kształcenia) mogą skierowaćpodanie do promotora, który opiniuje taki wniosek. Podania w ww. sprawie rozpatrywane są indywidualnie i za wiedzą dziekana możliwa jest praca w laboratorium z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki). 

  Studenci, którzy nie są dyplomantami (a np. pracują w kole naukowym) mogą wystąpić o zgodę na prowadzenie badań do Prorektora ds. Dydaktyki, po wcześniejszym zaopiniowaniu podaniu przez opiekuna naukowego. 

  1. Czy mogę się wykwaterować z akademika?

  Każdy student ma możliwość wykwaterowania z akademika – w tym celu prosimy o kontakt mailowy z administracją Domów Studenckich. Zostało przyjęte, że student, który chce się wykwaterować będzie mógł wejść do segmentu pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki).

  Uczelnia nie pobiera opłat za akademik, więc rekomendujemy, żeby nie wykwaterowywać się, bo spodziewamy się, że nastąpi powrót na Uczelnie, wówczas zaistniałaby potrzeba ponownego zakwaterowania. 

  1. W domu nie mam warunków do tego, aby odbywać zajęcia w formie e-learningu – co mam zrobić?

  W przypadku mieszkańców Domu Studenta istnieje możliwość powrotu do akademika za zgodą Prorektor ds. Dydaktyki 

  1. W obecnej sytuacji nie mam jak zrealizować praktyk – jakie są tego konsekwencje?

  Terminy realizacji zaliczenia praktyk będą wydłużone.

  1. Biblioteka jest zamknięta – jak mam korzystać z literatury?

  Biblioteka udostępnia pełen dostęp do bazy zasobów elektronicznych. Do podręczników i czasopism polsko- i anglojęzycznych. Żeby uzyskać pełen dostęp należy aktywować konto w Bibliotece. 

  1. Mam w domu książki z Biblioteki SGGW, czy mam je teraz oddać?

  Nie, termin oddania książek jest wydłużony. 

  1. Chcę odebrać dyplom – czy mogę to zrobić?

  Tak, dziekanaty są dostępne dla studentów i absolwentów. Żeby odebrać swój dyplom (lub załatwić inną sprawę) należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie lub mailowo, umówić się i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zrealizować sprawę osobiście. 

  1. Negatywnie oceniłem prowadzącego w ankiecie – czy to ma jakieś znaczenie?

  Tak. SGGW przykłada duże znaczenie do poziomu kształcenia. W przypadkach niepokojących rektor oraz dziekan podejmują stosowne działania.  

  1. Czy Ursynalia się odbędą?

  Nie, Ursynalia w planowanym pierwotnie terminie nie odbędą się.

  1. Czy odbędą się DNI SGGW?

  DNI SGGW nie odbędą się w planowanym terminie (22-23 maja 2020).

  Często zadawane pytania

  EN
  Frequently asked questions

  RUS
  Часто задаваемые вопросы
  UKR
  Найчастіші питання

  SGGW: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Aktualizacja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi – stan na 17 marca 2020

  Komunikat o nowym kalendarzu wyborczym

  1. Czy studenci mogą wrócić na chwilę do akademików, żeby zabrać część rzeczy, m.in. leki?

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej i całego społeczeństwa prosimy studentów o nieprzyjeżdżanie do akademików. Prosimy o pozostanie w domach i kontakt telefoniczny z lekarzem, który może zdalnie wystawić e-receptę


  2. Kiedy ruszą zajęcia on-line?

  Część zajęć jest już prowadzona on-line. Na wydziałach trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych zajęć. Prosimy o śledzenie informacji w eHMS i sprawdzanie maili – w tej kwestii wykładowcy pozostaną w kontakcie ze swoimi studentami.


  3. Czy przez brak dostępu do biblioteki (nie tylko SGGW, ale i innych bibliotek w Warszawie), studenci będą mieli przedłużony czas oddawania prac dyplomowych?

  W razie takiej potrzeby wniosek studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – zaopiniowany przez promotora – będzie rozpatrywał prodziekan.


  4. Co z opłatami za akademiki?

  Za czas niemieszkania w DS nie chcemy obciążać studentów płatnościami. Szczegółowe regulacje pojawią się wkrótce.


  5. Czy zajęcia będą odrabiane w wakacje?

  Obecnie takie rozwiązanie nie jest rozważane.


  6. Co ze studentami zaocznymi? 

  Sytuacja jest bezprecedensowa, a funkcjonowanie Uczelni w najbliższym czasie będzie modyfikowane np. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie zakładamy, że wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane. 


  7. Czy terminy oddania książek do biblioteki zostaną przedłużone?

  Tak.


  8. Co z rekrutacją na studia, czy będzie w podobnym terminie jak zwykle planowano?

  Rekrutacja jest uwarunkowana terminami matury – w przypadku zmiany terminów matury może wystąpić potrzeba modyfikowania terminarza postepowania rekrutacyjnego. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.


  9. Czy terminy obron będą standardowo (podobne jak rok temu)?

  Egzaminy dyplomowe powinny odbywać się zgodnie z regulaminem. Wszystkie indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez prodziekanów. 


  10. Czy odbywają się jazdy w uczelnianej stajni? 

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jazdy są odwołane.


  Sprawy ogólne

  1. Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć na SGGW?

  Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej SGGW.


  2. Dlaczego studenci muszą czasowo opuścić domy studenckie?

  Wśród uczelni Warszawy tylko SGGW znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ niemal wszyscy studenci mieszkający w akademikach (cztery tysiące osób!) zakwaterowani są na terenie jednego kampusu. Sytuacja ta sprawia, zgodnie z opinią lekarzy, zwielokrotnione ryzyko zarażenia koronawirusem, co w konsekwencji spowodowałoby konieczność wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla czterech tysięcy studentów. 

  Decyzja władz uczelni wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zagrożeniu epidemiologicznemu i prosimy o przyjęcie jej ze zrozumieniem.


  3. Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności?

  Na ten moment Zarządzenie Rektora obowiązuje do odwołania.


  4. Czy będą zebrania wyborcze i aktywności związane z wyborami?

  Tak. 


  5. Czy Dziekani będą mogli sami decydować o kwestiach, które nie zostaną uregulowane w komunikacie Pana Rektora?

  Tak, jeśli nie wykracza to poza kompetencje Dziekana.


  Studenci

  1. Czy zajęcia zaoczne, wieczorowe oraz studia podyplomowe też są odwołane?

  Tak. Wszystkie zajęcia są odwołane. 


  2. Czy odwołanie dotyczy także praktyk studenckich oraz innych aktywności dydaktycznych realizowanych poza SGGW?

  Tak


  3. Czy w małych grupach można odbywać zajęcia lub praktyki? 

  Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są odwołane.


  4. Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do końca marca – jak je przedłużyć?

  Legitymacje decyzją MNiSW zostają automatycznie przedłużone do 31.05.2020.


  5. Czy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów i pracowników naukowych?

  Tak. Studentów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.


  6. Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

  W sprawach prac dyplomowych prosimy o kontakt mailowy z Dziekanem.


  7. Co z doktoratami i postępowaniami habilitacyjnymi?

  Doktorantów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z promotorem. W przypadku habilitacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji habilitacyjnej.


  8. Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?

  Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów. 

  Decyzja o powrocie do domu może oznaczać 2-tygodnową kwarantannę w kraju ojczystym. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie także kolejna 2-tygodnowa kwarantanna, co może uniemożliwić uzyskanie zaliczenia semestru.

  Wszystkie niezbędne informacje będą zamieszczane na www.sggw.pl.


  Information for foreign students studying at SGGW

  In accordance with the Rector’s ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University stay at the dormitory and not to leave for their home countries.

  We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

  All necessary information will be on the SGGW website


  9. Czy obsługa studentów zagranicznych na wydziałach zostaje wstrzymana?

  Nie, ale zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego i telefonicznego. 


  10. Co ze zwrotami pieniędzy za studia płatne?

  Wszystkie zajęcia na studiach płatnych będą zrealizowane, zgodnie z zawartymi umowami.


  11. Kiedy i w jaki sposób będą odrabiane zajęcia?

  O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć studenci zostaną poinformowani przez dziekanów wydziałów.


  12. Co z przedłużeniami sesji i innymi upływającymi terminami?

  Zakładamy, że rok akademicki będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.


  Pracownicy naukowi

  1. Czy pracownicy naukowi pracują?

  Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


  2. Czy sekretariaty katedr będą czynne?

  Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


  3. Czy będą dyżury Dziekana i Prodziekanów?

  Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy


  4. Czy w związku z zawieszeniem zajęć automatycznie anulowane zostały wcześniej ustalone urlopy?

  Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zawieszenie zajęć nie powinno zmieniać terminu zaplanowanych urlopów.


  5. Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników SGGW?

  Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.


  Budynki SGGW

  1. Czy dostanę się na wydział lub inną jednostkę SGGW?

  Tak, wstęp do budynków SGGW nie został ograniczony.


  2. Czy Biblioteka SGGW i Biblioteki Wydziałów będą czynne? Jeśli nie, to w jaki sposób można będzie wypożyczać/oddawać książki?

  Nie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 11 marca 2020 r., biblioteki będą zamknięte. Rekomendujemy korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej. 


  Koronawirus – informacje i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


  Below there is a list of frequently asked questions related to the impact of COVID 19 on academic life at SGGW. We are constantly updating the list. We hope that this will dispel your doubts about the SGGW academic life. 

  Update FAQ + A – as of March 17, 2020

  1. Can students return to the dorms just for a while to take some things, including medicines?

  For the health and safety of the academic community and the entire society, we ask students not to come to the dorms. Please stay at home and call a doctor who can remotely issue an e-prescription.


  2. When will the online classes start?

  Some classes are already conducted online. The faculties are underway to launch the next classes. Please follow the information in eHMS and check your emails – in this matter lecturers will keep in touch with their students.


  3.  Due to lack of access to the library (not only SGGW library but also other libraries in Warsaw), will the students have extended time for submitting diploma theses?

  If necessary, the student’s application for an extension of the deadline for submitting the diploma thesis – reviewed by the supervisor – will be considered by the Deputy Dean.


  4. What about dorms fees?

  We do not want to charge students staying in dorms. Detailed regulations will appear soon.


  5. Will the classes be done during the holidays?

  At present, such a solution is not considered.


  6. What about extramural students?

  The situation is unprecedented, and the functioning of the University in the near future will be modified, for example, by the Ordination of the Minister of Science and Higher Education. We currently assume that all classes will be completed.


  7. Will the deadlines for returning books to the library be extended?

  Yes.


  8. What about enrollment for studies, will it be on a similar date as usual?

  Admissions are conditioned by the dates of the Matura exam – in the event of a change in the dates of the Matura exam, there may be a need to modify the recruitment procedure schedule. Currently, this scenario is not taken into account.


  9. Will thesis defense dates be standard (similar to last year)?

  Diploma exams should be held in accordance with the regulations. All individual cases will be considered by the Deans.


  10. Do rides take place in the university stable?

  For the health and safety drives are canceled.


  General issues

  1. Why SGGW decided to suspend classes?

  SGGW took actions to eliminate the possibility of the virus spreading among members of the academic community.


  2. Why do students have to temporarily leave dormitories?

  Among Warsaw universities, only SGGW is in a special situation, because almost all students living in dormitories (four thousand people!) are accommodated on one campus. This situation, according to doctors, increases the risk of coronavirus infection, which would consequently necessitate the forced quarantine for four thousand students.

  The University authorities’ decision meets the ever-growing epidemiological threat and we ask you to accept it with understanding.


  3. For what period is it planned to suspend classes and other activities?

  At the moment, the Rector’s Ordinance is valid until further notice.


  4. Will there be election meetings and election-related activities?

  Yes.


  5. Will the Deans be able to decide on issues not settled in the Rector’s statements?

  Yes, if it does not go beyond the Dean’s competence


  Students/PhD students

  1. Are extramural, evening and postgraduate classes also suspended?

  Yes. All classes are suspended.


   2. Does the suspension also apply to student internships and other didactic activities carried out outside the SGGW?

  Yes, it does.


  3.  Is it possible to hold classes or take part in traineeships in small groups?

  No, any didactic activities requiring close contact with other people is cancelled.


  4. What about student cards valid until the end of March – how to extend them?

  By the Ministry of Science and Higher Education decision the students cards are automatically extended until May 31, 2020.


  5. Will administrative staff be available to students and researchers? 

  Yes. But please contact us by phone and email first.


  6. What about submitting and defending the thesis? 

  For diploma theses information, please contact the Dean.


  7. What about doctoral and postdoctoral proceedings?

  PhD candidates should contact their supervisors. In the case of habilitation, please contact the chairman of the habilitation commission.


  8. Is there any additional information for foreign students?

  Information for foreign students studying at SGGW

  In accordance with the Rector’s ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University and not to leave for their home countries.

  We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

  All necessary information are published on the SGGW website www.sggw.pl/en


  9. Are the services for foreign students at faculties also suspended?

  No, but we encourage you to contact us by email and phone first.


  10. What about refunds for paid studies?

  All classes at paid studies will be carried out in accordance with the concluded agreements.


  11. When and how the classes will be rescheduled?

  Students will be informed by the Faculty Deans about the dates of completing unrealized classes.


  12. What about exam session extensions and other deadlines?

  We assume that the academic year will follow the current organization schedule. 


  13. What to do in case I have some symptoms?

  Please follow the procedure described in the algorithm.


  Who must check out from the dormitory?

  Polish students are required to check out from the dormitory. 

  International students are recommended to stay at the dormitory until the end of the mobility period.

  Research staff 

  1. Are researcher staff working?

  Yes, but we encourage to limit personal contacts, we recommend contacting by phone and email.


  2. Will the offices of institutes and departments be open?

  Yes, but we encourage you to limit personal contacts, we recommend contacting by phone and email.


  3. Will there be Dean and Vice-Deans’ on duty?

  Yes, there will be office hours – please contact the offices by phone or email.


  4. Have the previously agreed leaves been automatically cancelled due to the suspension of classes?

  According to current knowledge, suspension of classes should not change the date of planned leaves.


  5. Will the suspension of classes affect the payment of salaries for SGGW employees?

  Suspension of classes does not affect the date of payment and the amount of salary.


  SGGW facilities

  1. Will I get into the faculty or other SGGW unit?

  Yes, access to SGGW buildings was not restricted, yet it is limited to the minimum necessary for their basic operation.


  2. Will the main SGGW Library and the Faculty Libraries be open? If not, how can I borrow/return books?

  No, according to Rector’s Ordination No. 18 of March 11, 2020, libraries will be closed. We recommend using the electronic resources of the Main Library.


  COVID 19 – Часто задаваемые вопросы

  В этом коммуникате вы можете найти перечень наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с влиянием COVID 19 на академическую жизнь SGGW. Мы постоянно дополняем список.

  SGGW: Часто задаваемые вопросы

  Актуалізація найчастіше заданих питань – стан на 17 березня

  1. Чи можуть студенти повернутися до гуртожитків на деякий час, щоб взяти якісь речі, в тому числі ліки?

  Заради вашого і академічної спільноти здоров’я та безпеки та всього суспільства ми просимо студентів не відвідувати гуртожитки. Будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте до лікаря, який може віддалено виписати електронний рецепт.


  2. Коли розпочнуться онлайн-заняття?

  Деякі заняття вже проводяться в Інтернеті. Ведуться інтенсивні факультети для запуску наступних занять. Будь ласка, дотримуйтесь інформації в eHMS та перевіряйте свої електронні почти – за посередництвом почти викладачі будуть підтримувати зв’язок зі своїми студентами.


  3. Чи продовжуватимуть студентам термін на складання дипломної роботи через відсутність доступу до бібліотеки (не лише SGGW, а й інших бібліотек Варшави)?

  За необхідності студент може скласти заяву про продовження строку подання дипломної роботи – яка буде розглянута заступником декана.


  4. А як щодо плати за гуртожитки?

  Ми не хочемо нараховувати студентам оплату за те, що вони не перебувають у гуртожитках. Детальні регламенти незабаром з’являться.


  5. Чи будуть проводитись заняття під час канікул?  

  В даний час таке рішення не розглядається.


  6. А як із студентами-заочниками?

  Ситуація безпрецедентна, і функціонування університету найближчим часом буде змінено, наприклад, наказом міністра науки та вищої освіти. В даний час ми припускаємо, що всі заняття будуть закінчені.


  7.Чи продовжуватимуться терміни повернення книг до бібліотеки?

  Так.


  8. Як щодо рекрутації на навчання, чи терміни зміняться?  

  У разі зміни терміну державного тестування термін рекрутації теж зміниться. В даний час цей сценарій не враховується.


  9. Чи будуть терміни оборони подібними до минулого року?  

  Дипломні іспити повинні проводитися відповідно до регламенту. Усі надзвичайні справи будуть розглянуті деканами.


  10. Чи коні їзди в університеті відбуваються?

  З погляду на здоров’я та безпеку коні їзди скасовуються.


  Общие дела

  1. Откуда взялось решение о прекращении занятий в SGGW?

  Такие меры были приняты для устранения возможности распространения вируса среди членов академического сообщества SGGW.


  2. Почему студенты должны временно оставить общежития?

  Среди Варшавских университетов только SGGW находится в особой ситуации, поскольку почти все студенты, проживающие в общежитиях (а это четыре тысячи человек!) Находятся на одном кампусе. Такая ситуация, по мнению врачей, увеличивает риск коронавирусной инфекции, как следствие, возможна была бы потребность введения вынужденного карантина для четырех тысяч студентов.


  3. На какой период планируется приостановление дидактической деятельности?

  Распоряжение ректора действует до аннулирования.


  4. Будут ли выборы и связанная с ними деятельность?

  Да.


  5. Могут деканы принимать решения касающейся проблем не урегулированных в коммуникате ректора?

  Да, если это не выходит за пределы компетенции декана.


  Студенты

  1. Отменяются ли также заочные, вечерние занятия, а также аспирантура?

  Да. Все занятия отменены.


  2. Касается ли отмена занятий также к студентам которые находятся на практиках и стажировках происходящие вне SGGW?

  Да.


  3. Можно ходить на занятия в малых группах?

  Нет, все занятия отменены.


  4. Что с студенческими карточками которые действуют до конца марта – как их продолжить?

  Студенческие карточки автоматически продлеваются решением Министерства науки и Высшего образования до 31 мая 2020 года.


  5. Будут ли доступны работники администрации?

  Да, с ними можно сконтактироваться с помощью электроничнной почты или по телефону.


  6. Что с написанием и защитой дипломных работ?

  В делах связанных с дипломными работами обращайтесь к декану.


  7. А как насчет докторских диссертаций?

  Докторантов в первую очередь просим связаться со своими промоторами.


  8. Есть ли дополнительная информация для иностранных студентов?

  Согласно распоряжению Ректора по поводу предотвращения распостранения коронавируса SARS-CoV-2 среди общественности SGGW рекомендуем заграничным студентом, учащимся в нашем университете, не уезжать в свои родные страны.

  Решение о возвращении домой может значить много проблем, например, проблемы с доездом в свою страну, а также проблемы с возвращением в Польшу. В случае возвращения в Польшу необходимо отправиться на карантин, длящийся 2 недели. Каждый из этих факторов может привести к недопуску окончания семестра. 


  9. Прекращается ли обслуживания иностранных студентов на отделах?

  Нет, но советуем контактировать с ними с помощью электронной почте или по телефону.


  10. А как относительно возмещения за оплаченное обучение?

  Все занятия на платных условиях обучения будут осуществляться в соответствии с заключенными договорами.


  11. Когда и как будут отрабатываться занятие?

  Студенты будут проинформированы деканами факультетов о порядке и датах проведения нереализованных занятий.


  12. Что касательно к продолжению сессии и других дат?

  Мы предполагаем, что учебный год будет соответствовать обычному календарю учебного года.


  Научно – исследовательский персонал

  1. Работают ли научные соотрудники?

  Да, но мы советуем ограничить личные контакты, советуем связываться с помощью Электроничных почты и телефона.


  2. Будут ли открыты секретариаты  кафедр?

  Да, но мы советуем ограничить личные контакты, советуем связываться с помощью электроничнной почты и телефона.


  3. Будут ли доступны деканы и заместители деканов?

  Да, но мы советуем ограничить личные контакты, советуем связываться с помощью Электроничных почты и телефона.


  4. Будут ли в связи с прекращением занятий автоматически анулироваться отпуска?

  Согласно информации которую мы имеем прекращения занятий не влияет на отпуска.


  5. Прекращения занятий повлияет на дату и размер заработной выплаты?

  Приостановление занятий не влияет на заработную плату.


  Дома, SGGW

  1. Будут ли дома, факультеты SGGW открыты?

  Да, доступ к зданиям не ограничен.


  2. Будут ли открыты библиотеки?

  Нет, согласно распоряжению ректора номер 18 от 11 марта 2020 библиотеки будут закрыты. Мы рекомендуем использовать электронные ресурсы главной библиотеки.


  COVID 19 – Найчастіші питання  

  В цьому комунікаті ви можете знайти перелік найчастіше задаваних питань пов’язаних із впливом COVID 19 на академічне життя SGGW. Ми постійно доповнюємо список. 

  SGGW:Найчастіші питання 

  Актуализация чаще всего заданных вопросов – состояние на 17 марта

  1. Могут ли студенты вернуться в общежития на некоторое время, чтобы забрать какие-то вещи, в том числе лекарства?

  Ради вашего и академического сообщества здоровья и безопасности и всего общества мы просим студентов не посещать общежития. Пожалуйста, оставайтесь дома и звоните к врачу, который может удаленно выписать электронный рецепт.


  2. Когда начнутся онлайн-занятие?   

  Некоторые занятия уже проводятся в Интернете. Ведутся интенсивные роботи для запуска следующих занятий. Пожалуйста, следуйте информации в eHMS и проверяйте свои электронные адреса – посредством почти преподаватели будут поддерживать связь со своими студентами.


  3. Продолжать ли студентам срок на написание дипломной работы из-за отсутствия доступа к библиотеке (не только SGGW, но и других библиотек Варшавы)?

  При необходимости студент может составить заявление о продлении срока написания дипломной работы – которая будет рассмотрена заместителем декана.


  4. А как насчет платы за общежития?

  Мы не хотим начислять студентам оплату за то, что они не находятся в общежитиях. Подробные регламенты вскоре появятся.


  5. Будут ли проводиться занятия во время каникул?

  В настоящее время такое решение не рассматривается.


  6. А как со студентами-заочниками?  

  Ситуация беспрецедентная, и функционирования университета в ближайшее время будет изменено, например, приказом министра науки и высшего образования. В настоящее время мы предполагаем, что все занятия будут закончены.


  7. Продолжаться ли сроки возврата книг в библиотеку?

  Да.


  8. Рекрутации на обучение изменятся ли сроки?

  В случае изменения срока государственного тестирования срок рекрутации тоже изменится. В настоящее время этот сценарий не учитывается.


  9. Будут ли сроки обороны подобными как прошлом году?

  Дипломные экзамены должны проводиться в соответствии с регламентом. Все чрезвычайные дела будут рассмотрены деканами.


  10. Происходит ли конная езда в университете?

  С точки зрения здоровья и безопасности конные езды отменяются.


  Загальні справи

  1. Звідкі взялося рішення про припинення занять на SGGW?

  Такі заходи були вжиті для усунення можливості поширення вірусу серед членів університетцької спільноти SGGW.


  2. Чому студенти повинні тимчасово залишити гуртожиткі?

  Серед Варшавських університетів лише SGGW знаходиться в особливій ситуації, оскільки майже всі студенти, які проживають у гуртожитках (а це чотири тисячі людей!) знаходяться на одному кампусі. Така ситуація, на думку лікарів, збільшує ризик коронавірусної інфекції, як наслідок, можлива була би потреба введення вимушеного карантину для чотирьох тисяч студентів.  


  3. На якій період планується призупинення дидактичної діяльності?

  Розпорядження ректора діє до анулювання.


  4. Чи відбудуться вибори та пов’язана з ними діяльність?

  Так.


  5. Чи можуть декани приймати рішення шодо проблем які не урегульовані в комунікаті Ректора?

  Так, якщо це не виходить за межі компетенції декана.


  Студенти

  1. Чи відміняються також заочні, вечірні заняття а також аспірантура?

  Так. Усі заняття скасовані.


  2. Чи відміна занять також стосується до студентів які знаходяться на практиках та стажуваннях що відбуваються поза SGGW?

  Так.


  3. Чи можна ходити на заняття в малих групах?

  Ні, всі заняття скасовані.


  4.  Що з студентцькими картками які діють до кінця березня – як їх продовжити?

  Студенські картки автоматично продовжуються рішенням Міністерства Наукі та Вищої Освіти до 31 травня 2020 року.


  5. Чи працівникі адміністрації будуть доступні?

  Так, з ними можна зконтактуватися за допомогою електронічної пошти або за допомогою телефону.


  6. Що зі складанням і обороною дипломних робіт?

  В справах повязаних з дипломними роботами звертайтесь до декана.


  7. А як щодо докторських дисертацій?

  Докторантів в першу чергу просимо сконтактуватися з своїми промоторами.


  8. Чи є додаткова інформація для іноземних студентів?

  Відповідно до розпорядження ректора про запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, ми рекомендуємо іноземним студентам, які навчаються на нашому університеті не виїжджати до рідних країн.

  Рішення повернутися додому може означати багато проблем, в тому числі проблеми з поверненням до рідної країни, а також проблеми з поверненням до Польщі, якщо ви повернетесь до Польщі, вам доведеться пройти 2-во тижневий карантин. Будь який із цих факторів може унеможливити проходження семестру. 


  9. Чи обслуговування іноземних студентів на відділах припиняється?

  Ні, але радимо контактувати з ними електроною поштою або за допомогою телефону.


  10. А як щодо відшкодовування за оплачене навчання?

  Всі заняття на платних умовах навчання будуть здійснюватися відвовідно до укладених умов.


  11. Коли і як будуть відпрацьовуватися заняття?

  Студенти будуть поінформовані деканами факультетів про порядок та дати провелення нереалізованих занять.


  12. Як що до продовження сесії і інших термінів?

  Ми припускаємо, що навчальний рік буде відповідати звиклому календарю навчального року.


  Науково – дослідницький персонал

  1. Чи наукові працівникі працюють?

  Так, але ми радимо обмежити особисті контакти, радимо звязуватися за допомогою електронічної пошти та телефону.


  2. Чи будуть відкриті секретаріати кафедр?

  Так, але ми радимо обмежити особисті контакти, радимо звязуватися за допомогою електронічної пошти та телефону.


  3. Чи будуть доступні декани та заступникі деканів?

  Так, але ми радимо обмежити особисті контакти, радимо звязуватися за допомогою електронічної пошти та телефону.


  4. Чи в звязку з припиненням занять автоматично анульовуються відпусткі?

  Згідно з інформацією яку ми маємо припинення занять не має впливу на відпусткі.


  5. Чи припинення занять вплине на дату та розмір заробітної виплати?

  Призупинення занять не впливає на заробітну плату.


  Будинкі SGGW

  1. Чи будинкі, факультети SGGWвідкриті?

  Так, доступ до будівель не обмежений.


  2. Чи будуть відкриті бібліотекі?

  Ні, згідно з розпорядженням ректора номер 18 від 11 березня 2020 року бібліотекі будуть закриті. Ми рекомендуємо викорустовувати електроні ресурси головної бібліотекі.