Składanie wniosków wyjazdowych

Przed wyjazdem:

 • Wypełnienie wniosku wyjazdowego

  • Wyjeżdżający wypełnia wniosek wyjazdowy, podając szczegóły wyjazdu tj. miejsce, cel i daty wyjazdu, wybrane środki transportu, źródło finansowania

  • Do wniosku należy załączyć zaproszenie na wydarzenie bądź inny dokument potwierdzający zasadność wyjazdu. W przypadku opłaty konferencyjnej delegowany dołącza dane do przelewu bądź fakturę do opłaty

 • Złożenie wniosku w Biurze Wspołpracy Międzynarodowej

  • Delegowany przedstawia wniosek do akceptacji Kierownika jednostki i Dyrektora Instytutu, następnie dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej, bud. 8 pok. 19, lub przesyła w systemie EZD, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia delegacji

 • Wykupienie biletu przez pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej

  Po akceptacji wyjazdu przez odpowiedniego Rektora, pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej dokonują zakupu biletu i ubezpieczenia zgodnie z informacją zawartą na wniosku wyjazdowym. Bilety i polisy zakupowane są za pośrednictwem firmy wyłonionej w przetargu, obecnie TravelBank.

 • Odbiór zaliczki na wyjazd

  Delegowany na 3 dni robocze przed wyjazdem odbiera w Biurze Współpracy Międzynarodowej zlecenie do wypłaty zaliczki w walucie obcej na niezbędne koszty podróży w wysokości wynikającej ze wstępnych kalkulacji kosztów.

  Zaliczkę wyjeżdżający odbiera w Banku Pekao SA

  Oddział ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Pobierz wniosek wyjazdowy

Wniosek wyjazdowy dla pracowników i doktorantów SGGW

Click Here

W czasie wyjazdu delegowany musi pamiętać o:

Dane do faktury na SGGW:

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES –SGGW; Nowoursynowska166 02 787 Warszawa Poland VAT UE: PL 525 00074 25

Dane do faktury na SGGW

Click Here

Po wyjeździe:

Pobierz druk rozliczenia

Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej

Click Here