Świadczenia

Diety i limity hotelowe

 • Dieta na utrzymanie

  Dieta w czasie podróży zagranicznej przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki  i przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego kraju wyjazdu.

  Czas podróży zagranicznej liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

  • lądowej – od przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,
  • lotniczej – od startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju do lądowania w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  • morskiej – od wyjścia statku/promu z portu polskiego do wejścia statku/promu w drodze powrotnej do portu polskiego.

  Za każda pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości.

  W przypadku niepełnej doby należności oblicza się w następujący sposób:

  • do 8 godzin przysługuje 1/3 diety
  • ponad 8 do 12 godzin przysługuje 50 % diety
  • ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości

  Wyjeżdżającemu, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne  wyżywienie, dieta zostaje zmniejszona odpowiednio o:

  • 15% gdy jest to śniadanie,

  • 30% gdy jest to obiad,

  • 30% gdy jest to kolacja.

 • Dieta dojazdowa

  Jest to ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu z/do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu.

 • Dieta komunikacyjna

  Jest to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

  Diety dojazdowe i diety komunikacyjne nie przysługują, jeżeli:

  • wyjeżdżający odbywa podróż służbowym lub prywatnym samochodem,

  • wyjeżdżający ma zapewnione bezpłatne przejazdy,

  • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są w/w ryczałty

 • Limity hotelowe

  Za nocleg przysługuje delegowanemu zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.

  Jeżeli pracownik nie przedłoży rachunku za nocleg, przysługuje mu ryczałt w wysokości 25% limitu.

  Ryczałt nie przysługuje gdy strona zagraniczna zapewniła bezpłatny nocleg lub pokryła koszty noclegu.

 • Zaliczka na wyjazd

  Delegowany na 3 dni robocze przed wyjazdem odbiera w Biurze Współpracy Międzynarodowej zlecenie do wypłaty zaliczki w walucie obcej na niezbędne koszty podróży w wysokości wynikającej ze wstępnych kalkulacji kosztów.

  Zaliczkę wyjeżdżający odbiera w Banku Pekao SA

  Oddział ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Bilety i podróż

 • Rezerwacja i wykup biletów

  Wyjeżdżającym przysługują bilety:

  • na podróż samolotem – w klasie ekonomicznej,
  • na podróż koleją – w klasie 2 (z miejscówkami lub w wagonach sypialnych),
  • na podróż autokarem

  Delegowany ma możliwość dokonania samodzielnej rezerwacji lub zakupu biletu na podróż służbową, ale tylko za pośrednictwem biura podróży TavelBank. Bilety kupione poza wskazanym biurem nie będą mogły być rozliczone.

   

 • Podróż samochodem prywatnym

  Na wniosek  wyjeżdżającego istnieje możliwość odbycia podróży służbowej prywatnym samochodem.

  W takim przypadku wyjeżdżający zobowiązany jest do zawarcia umowy z SGGW w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych.

  Osobom nie korzystającym w podróżach z ogólnie dostępnych środków komunikacji publicznej, a posiadającym zgodę dysponenta środków finansowych na odbycie podróży samochodem prywatnym, nie przysługuje dieta dojazdowa ani pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji lokalnej.

  Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu samochodem prywatnym następuje w Biurze Współpracy Międzynarodowej po powrocie z wyjazdu służbowego.

  Zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do zagranicznych podróży służbowych następuje na podstawie  ewidencji przebiegu pojazdu, zatwierdzonej przez przełożonego.

Polisy i wizy

 • Polisy ubezpieczeniowe

  Na wniosek delegowanego Biuro Współpracy Międzynarodowej wykupuje ubezpieczenie na czas podróży zagranicznej za pośrednictwem Bankowego Biura Podróży TravelBank Sp. z o.o

  Osoba wyjeżdżająca będzie ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski i datą powrotu do Polski wskazaną we „wniosku wyjazdowym” zatwierdzonym przez właściwego Prorektora. Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w kraju docelowym wskazanym we „wniosku wyjazdowym” oraz w krajach tranzytowych.

  Delegowani przed wyjazdem otrzymują w Biurze Współpracy Międzynarodowej  jednorazowe osobiste karty zgłoszenia do ubezpieczenia, potwierdzające ubezpieczenie podczas podróży zagranicznej. Na karcie znajduje się numer telefonu alarmowego i numer polisy ubezpieczeniowej.

  Centrum Allianz tel. +48 224 224 224 działa 24godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku

  Koordynatorzy z Centrum Alarmowego  w razie potrzeby przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu pobytu i poinformują, co robić dalej.

 • Wizy

  Osoby wyjeżdżające służbowo za granicę załatwiają formalności wizowe za pośrednictwem Bankowego Biura Podróży TravelBank Sp. z o.o. lub osobiście w działach wizowych: ambasad i konsulatów.