Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

 • Ogólne warunki wyjazdów

  1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Macedonii jako państw kandydujących, posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) ważną w roku akademickim 2020/21, z którymi SGGW ma podpisane umowy bilateralne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
  2.  Mobilności można realizować: tradycyjnie – stacjonarnie, całkowicie wirtualnie z Polski – virtual/remote/online mobility lub w wariancie mieszanym/hybrydowym – blended mobility.
  3. W przypadku mobilności hybrydowej, okres mobilności z Polski w formie zdalnej, nie jest finansowany ze środków programu Erasmus +, uczestnik otrzymuje dofinansowanie pobytu tylko na faktyczny czas pobytu w instytucji partnerskiej oraz ryczałt na dofinansowanie podróży. 
  4. Decyzja o podjęciu wybranej formy wyjazdu musi zostać uzgodniona między wszystkimi trzema stronami – instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą i uczestnikiem przed rozpoczęciem okresu mobilności.
  5. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny realizowany w zagranicznej uczelni poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i uczelnię przyjmującą, bez względu na formę realizacji mobilności.
  6. Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  7. Pobyt w uczelni partnerskiej nauczyciela akademickiego lub zajęcia prowadzone zdalnie przez zakwalifikowanego uczestnika muszą zostać zrealizowane  do 31.05.2022 r.
  8. Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd w przypadku gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2020/21.
  9. Przyznana liczba wyjazdów w projekcie 2020 – 65 . W przypadku gdy pozostaną wolne środki w budżecie programu Erasmus+ 2020 liczba wyjazdów ulegnie zwiększeniu.
  10. Nabór odbywa się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie pod koniec każdego miesiąca do momentu wykorzystania środków. W tym przypadku dokumenty należy składać najpóźniej 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu.
 • Podstawa kwalifikacji na wyjazd

  Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pokój 15) u p. Joanny Żach -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+: joanna_zach@sggw.edu.pl

  Priorytetowo będą kwalifikowane zgłoszenia osób, które:

  • wyjeżdżających po raz pierwszy
  • w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów oraz osób,
  • posiadającej krótszy staż pracy
  • które będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu
  • pod uwagę będzie również brane uzasadnienie wyjazdu w formularzu zgłoszeniowym
 • Zasady organizacji wyjazdów STA

  • Wymagana długość wyjazdu to od 2 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. W przypadku mobilności tradycyjnych dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 5 dni pobytu oraz na koszty podróży według stawek ryczałtowych określonych w pkt. II. 4.
  • W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 5 dni, dofinansowanie na dni powyżej piątego jest zerowe.
  • W czasie wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin wykładów dla pobytu do 7 dni. Jeśli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania musi wynieść proporcjonalnie więcej.
  • Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STA w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu i rozliczenia.
 • Wysokość stawek dofinansowania

  • wysokość stawek dofinansowania na pobyt

   

  Kraje należące do grupy

  Kwota na dzień w EUR

  Grupa 1

  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

  180

  Grupa 2

  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

  160

  Grupa 3

  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia-była republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

  140

   

  • wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

   

  Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

  Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

  Pomiędzy 100 a 499 km:

  180 EUR na uczestnika

  Pomiędzy 500 a 1999 km:

  275 EUR na uczestnika

  Pomiędzy 2000 a 2999 km:

  360 EUR na uczestnika

  Pomiędzy 3000 a 3999 km:

  530 EUR na uczestnika

   

  Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą w linii prostej, a Kwota udział w dofinansowaniu podróży, do i z miejsca docelowego.

  • Ostateczna kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego (wsparcie indywidualne) plus kwota ryczałtowa określona na podróż.
  • Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.
  • Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.
  • W przypadku mobilności wirtualnej dofinansowanie pobytu i podróży z programu Erasmus+, nie przysługuje.
  • W przypadku mobilności hybrydowej – okres realizacji mobilności z Polski w formie zdalnej, nie jest finansowany ze środków programu Erasmus+, uczestnik otrzymuje dofinansowanie pobytu tylko na faktyczny czas pobytu w instytucji partnerskiej oraz ryczałt na dofinansowanie podróży.
  • Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/E2018_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf
  • Wypłata przyznanego dofinansowania odbywa się na podstawie zlecenia płatniczego do zrealizowania w banku na terenie SGGW – Bank Pekao S.A. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, według poniższego schematu: 80 % przed wyjazdem, 20 % po powrocie i rozliczeniu wyjazdu.
 • Zasady rozliczenia wyjazdu

  • W celu rozliczenia wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt – STA confirmation wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz forma realizacji.
  • Nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online w Mobility Tool, na stronie Komisji Europejskiej.
  • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela. Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

Wyjazdy pracowników SGGW w celach szkoleniowych

 • Ogólne warunki wyjazdów

  • Wymiana pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z instytucjami / przedsiębiorstwami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jako państw kandydujących.
  • Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGGW. Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany określić program szkolenia realizowany w instytucji partnerskiej poprzez wypełnienie dokumentu Staff Mobility-agreement-training (Indywidualny program szkolenia), który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i instytucję przyjmującą. W programie szkolenia konieczne jest przedstawienie zakładanych celów, oczekiwanych rezultatów, szczegółowego programu szkolenia i zadań pracownika.
  • Mobilności można realizować: tradycyjnie – stacjonarnie, całkowicie wirtualnie z Polski – virtual/remote/online mobility lub w wariancie mieszanym/hybrydowym – blended mobility.
  • Decyzja o podjęciu wybranej formy wyjazdu musi zostać uzgodniona między wszystkimi trzema stronami – instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą i uczestnikiem przed rozpoczęciem okresu mobilności.
 • Podstawa kwalifikacji na wyjazd

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w programie Erasmus+ może ubiegać się osoba będąca pracownikiem SGGW zatrudniona na umowę o pracę.
  • Pracownik SGGW może skorzystać z wyjazdów szkoleniowych z programu Erasmus+ nie więcej niż raz w roku.
  • Od kandydata wymaga się znajomości języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumienie się.
  • Pobyt w instytucji partnerskiej pracownika zakwalifikowanego na wyjazd musi zakończyć się do 31 maja 2022 r.
  • Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym będzie ocena oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika wskazana w formularzu zgłoszeniowym
  • Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które:
    – nie są nauczycielami akademickimi,
    – wyjeżdżają po raz pierwszy,
    – w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów,
    – posiadający krótszy staż pracy
    – będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu.
  • Wyjazdy na konferencje, seminaria nie są możliwe.
  • Z puli miejsc przydzielonych na wyjazdy w celach szkoleniowych w roku 2020/21, 3 miejsca mogą być wykorzystane przez pracowników dydaktycznych. Pozostała pula jest przeznaczona dla pracowników administracyjnych różnych jednostek SGGW.
  • Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać składając wypełniony formularz Staff Mobility Agreement (indywidualny program szkolenia) oraz formularz RODO, wstępną akceptację z instytucji przyjmującej lub potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie.
  • Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pokój 15) u p. Joanny Żach -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+ joanna_zach@sggw.edu.pl
  • Przyznana liczba wyjazdów w roku 2019/20– 8 W przypadku gdy pozostaną wolne środki w budżecie programu Erasmus+ 2020 liczba wyjazdów ulegnie zwiększeniu.
 • Zasady organizacji wyjazdów STT

  • Wymagana długość wyjazdu to minimum 4 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 10 dni pobytu oraz na koszty podróż według stawek określonych w pkt.3.
   W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 10 dni, dofinansowanie jest zerowe.
  • Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STT w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu.
 • Wysokość stawek dofinansowania

  • Wysokość stawek ryczałtowych na pobyt

   

  Kraje należące do grupy

  Kwota na dzień w EUR

  Grupa 1

  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

  180

  Grupa 2

  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

  160

  Grupa 3

  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia-była republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

  140

   

  • Wysokość stawek ryczałtowych na podróż (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

   

  Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

  Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

  Pomiędzy 100 a 499 km:

  180 EUR na uczestnika

  Pomiędzy 500 a 1999 km:

  275 EUR na uczestnika

  Pomiędzy 2000 a 2999 km:

  360 EUR na uczestnika

  Pomiędzy 3000 a 3999 km:

  530 EUR na uczestnika

  Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą, a Kwota na finansowanie podróży do i z miejsca docelowego.

  • Ostateczna kwota stypendium zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego plus kwota ryczałtowa określona na podróż.
  • Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w instytucji partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.
  • Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.
  • W przypadku mobilności wirtualnej dofinansowanie pobytu i podróży z programu Erasmus+, nie przysługuje.
  • W przypadku mobilności hybrydowej – okres realizacji mobilności z Polski w formie zdalnej, nie jest finansowany ze środków programu Erasmus+, uczestnik otrzymuje dofinansowanie pobytu tylko na faktyczny czas pobytu w instytucji partnerskiej oraz ryczałt na dofinansowanie podróży.
  • Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/E2018_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf
  • Wypłata przyznanego dofinansowania odbywa się na podstawie zlecenia płatniczego do zrealizowania w banku na terenie SGGW – Bank Pekao S.A. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, według poniższego schematu: 80 % przed wyjazdem, 20 % po powrocie i rozliczeniu wyjazdu.
 • Zasady rozliczenia wyjazdu

  • W celu rozliczenia wyjazdu pracownik zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w instytucji przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt  i realizację programu, bez względu na formę realizacji mobilności.
  • Pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.
  • Pracownik zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela. Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

KONTAKT