Erasmus+ dla studentów - państwa trzecie niestowarzyszone z programem

NABÓR 2021

letni: 1.4-24.6.2021 zakończony

zimowy: 15.11-20.12.2021 (dla studentów przyjeżdżających)

dodatkowy zimowy: 18- 25.01.2022 (dla studentów przyjeżdżających)

Zasady mobilności akademickiej w programie Erasmus+ poza UE (KA107)

Dofinansowanie

STYPENDIUM NA KOSZTY UTRZYMANIA
RYCZAŁ NA KOSZTY PODRÓŻY

Uczelnie partnerskie

Informacje dla uczestników

 • Ogólne warunki wyjazdów

  W celu ubiegania się o grant w ramach Programu Erasmus+ Kraje poza UE, kandydaci muszą:

  • posiadać aktywny status studenta jednej z uczelni partnerskich,
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia w instytucji macierzystej
  • mieć nieprzekroczony “kapitał mobilności” – 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i doktoranckich, 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich
  • posiadać wymagany poziom znajomości właściwego języka obcego, pozwalający na realizację programu studiów.

  Wymiana może być realizowana wyłącznie z uczelniami partnerskimi, z którymi SGGW ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę studentów.

  Celem wyjazdu jest zrealizowanie uzgodnionego programu kształcenia.

  Program mobilności może przybrać formę: uczestnictwa osobistego / online lub mieszanego. Decyzja o podjęciu wybranej formy wyjazdu musi być uzgodniona między trzema stronami (uczestnik, instytucja wysyłająca, instytucja przyjmująca) i potwierdzona pisemnie.

  Przed rozpoczęciem mobilności należy uzgodnić program kształcenia realizowany w uczelni partnerskiej poprzez wypełnienie dokumentu „Learning Agreement”. Program musi być uzgodniony między trzema stronami (uczestnik, instytucja wysyłająca, instytucja przyjmująca) i potwierdzony pisemnie.

 • Procedura naboru

  Aplikację należy złożyć online poprzez dedykowaną platformę. Formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty należy przygotować w języku angielskim. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i złożone w terminie naboru.

  Nabór główny: październik-grudzień

  Nabór uzupełniający: kwiecień-czerwiec

  Kryteria kwalifikacji i szczegółowy opis naboru opisane są w zasadach mobilności akademickiej.

 • Zasady organizacji mobilności studenckiej

  Minimalny czas trwania mobilności na studia wynosi 3 miesiące (90 dni).

  W celu rozliczenia obowiązkowe jest uzyskanie potwierdzenia pobytu z określeniem formy (uczestnictwo osobiste / online / mieszane) wg udostępnionego wzoru oraz wykaz ocen.

 • Zasady wypłaty i rozliczenia dofinansowania

  Okres wyjazdu, wysokość dofinansowania oraz warunki płatności określa umowa o dofinansowanie, podpisywana pomiędzy uczestnikiem a SGGW.

  Kwota indywidualnego wsparcia zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby miesięcy mobilności objętej funduszami programu Erasmus+ przez stawkę miesięczną obowiązującą w danym kraju przyjmującym. W przypadku niepełnych miesięcy wsparcie finansowe ze środków UE w ramach programu Erasmus+ oblicza się mnożąc liczbę dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 kosztu jednostkowego w miesiącu. Dodatkowo uczestnik otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży – przydzielona kwota będzie oparta na odległości obliczonej za pomocą kalkulatora odległości.

  Zaliczka zostanie przekazana uczestnikowi nie później niż (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej): 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy przez obie strony lub od daty rozpoczęcia mobilności w wysokości 70% obliczonej kwoty wsparcia indywidualnego i wsparcia podróży.

  Złożenie ankiety EU survey (link udostępniony na wskazany adres email uczestnika) jest traktowane jako wniosek uczestnika o wypłatę pozostałej kwoty. Instytucja wpłaca pozostałą kwotę po przesłaniu przez uczestnika ankiety EU survey. Termin płatności zostanie określony w umowie o dofinansowanie.

  Uczestnik mobilności jest zobowiązany posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik pokrywa koszty ubezpieczenia na cały okres wymiany akademickiej oraz jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia. Uczestnik jest świadomy kwestii związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, zwłaszcza w przypadku konieczności powrotu do kraju oraz wymaganych interwencji medycznych (sugerowane jest dodatkowe ubezpieczenie OC). Zaleca się, aby uczestnik z SGGW zarejestrował wyjazd w serwisie Odyseusz.

Erasmus+ w 3 krokach

 • 1 KROK

  PRZED WYJAZDEM:

  1. zapoznaj się z zasadami mobilności akademickiej Erasmus+

  2. zapoznaj się z listą uczelni partnerskich i ich ofertą dydaktyczną

  3. weź udział w naborze:

  • zgromadź wymagane dokumenty
  • złóż aplikację online przez platformę

  4. po ogłoszeniu wyników:

  • upewnij się że porozumienie o programie  studiów jest trzystronnie podpisane
  • przygotuj wniosek wyjazdowy wg udostępnionego wzoru
  • podpisz umowę finansową w BWM
  • zawnioskuj o wizę
  • zakup bilety lotnicze i polisę ubezpieczeniową oraz zarejestruj wyjazd w serwisie MSZ Odyseusz
 • 2 KROK

   W TRAKCIE WYJAZDU

  • zawiadom o zmianach w programie studiów do miesiąca od rozpoczęcia wymiany
  • na koniec okresu wymiany pobierz z uczelni partnerskiej potwierdzenie pobytu wg udostępnionego wzoru
  • wypełnij EU survey (link udostępniony na wskazany adres email uczestnika)
 • 3 KROK

  PO WYJEŹDZIE

  • dostarcz do BWM potwierdzenie pobytu i wykaz zaliczeń
  • przygotuj krótki opis wymiany w celu podzielenia się swoim doświadczeniem
  • podpisz rozliczenie finansowe pobytu w BWM

Kontakt

 • Zespół Programu Erasmus+ kraje partnerskie / poza UE

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  bud. 8 pok. 18 / pok. 20

  Ewelina Belkiewicz / Małgorzata Szczęsna

  erasmusplus@sggw.edu.pl

  +48 22 5931045/46