InnoTech4Life Sp. z o.o.

drogowskaz
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), w artykule 149.1. zezwala uczelni na założenie jednej lub wielu spółek celowych, celem prowadzenia komercjalizacji pośredniej, polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub (…), w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.