Studia podyplomowe

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
  Katedra Mechaniki I Konstrukcji Budowlanych 
  Czas trwania studiów: 2 semestry (1 rok)

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Opis grupy osób/odbiorców, dla których dedykowane są studia podyplomowe:

  Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych projektowaniem budynków o  niskim zapotrzebowaniu na energię, chcących sporządzać charakterystykę energetyczną budynków, audyt energetyczny lub chcących wykorzystać zdobytą wiedzę w projektowaniu budynków w oparciu o technologię BIM.

  Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych ma na celu rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu budownictwa energooszczędnego, wykonywania audytów energetycznych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zdobyta wiedza będzie pomocna w pełnieniu obowiązków służbowych i podniesie kwalifikacje pracowników zatrudnionych w biurach projektów, gdyż po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze mogą samodzielnie wykonywać ocenę energetyczną, charakterystykę energetyczną budynków. Odbiorcami i adresatami studiów są biura projektów, osoby zajmujące się projektowaniem lub wykonawstwem budynków energooszczędnych, a także osób pragnących pogłębić swoją wiedzę związaną z energooszczędnością budynków istniejących, diagnostyką budowli.

  Wymagane kwalifikacje poprzedzające:

  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia takich jak: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, technologie energii odnawialnych oraz studiów drugiego stopnia w dowolnej specjalności nauk technicznych.

  Krótka charakterystyka studiów podyplomowych

  Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak projektowanie budynków energooszczędnych: fizyka budowli, audyt energetyczny, podstawy prawne w zakresie oceny energetycznej i projektowania budynków o niskim zużyciu energii, budownictwa ogólnego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, nowoczesnych materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie energooszczędnym, technik pomiarowych, termowizji i badania szczelności przegród budowlanych, oceny instalacji oświetleniowej w  budynku, oceny systemów wentylacji i klimatyzacji, układów grzewczych i ciepłej wody w  budynkach o niskim zużyciu energii, kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, systemów ciepłowniczych, metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkalnych, która jest niezbędna do samodzielnego wykonania oceny energetycznej budynków oraz przy projektowaniu budynków energooszczędnych.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania charakterystyki energetycznej budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, oceny efektywności wykorzystania energii w budynkach, projektowania budynków pod względem optymalnego wykorzystania energetycznego (przydatne w technologii BIM), opracowania audytu energetycznego budynków, który jest niezbędny przy projektowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków. Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków pozwalają na kompleksowe poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej przydatnej w projektowaniu, wykonawstwie budynków energooszczędnych, pasywnych lub zeroenergetycznych.

  Podstawę przygotowania programu studiów stanowią:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dz. U. Nr17 – poz.104 z  późniejszymi zmianami.
  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

  Program Studiów został w 2010 roku pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), dla tego po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent może ubiegać się po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, o nadanie numeru uprawnień, a z mocy prawa będzie osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków.

  Program Studiów został w 2010 roku pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), dla tego po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent może ubiegać się po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, o  nadanie numeru uprawnień, a z mocy prawa będzie osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków.

  Po zakończaniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne, niezbędne w samodzielnym podejmowaniu decyzji, podczas projektowania obiektów energooszczędnych, sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego. Ponadto w ramach przedmiotu „Komputerowe wspomaganie projektowania” i „Wykonanie szkoleniowego świadectwa energetycznego budynku i lokalu mieszkalnego” słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu obsługi i  wykorzystania programu Audytor OZC firmy Sankom.

  Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe:

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Minimalna liczba osób, dla której uruchamiane są studia podyplomowe wynosi: 10 osób. Maksymalna liczba miejsc: 30

  Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, złożenia kompletnych dokumentów i uiszczenia całościowej opłaty za studia lub za pierwszy semestr nauki.

  Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w  którym uruchamiane są studia.

  Kontakt:

     Sekretariat Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych: kmkb@sggw.edu.pl
     Tel. 22 59 35102
     Kierownik Studiów Podyplomowych krzysztof_wisniewski@sggw.edu.pl

  Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość

  Opłata rekrutacyjna 100,00 zł
  Opłata za studia 4 900,00 zł
  Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (2 450,00 zł za semestr).

  Link do strony: https://iil.sggw.edu.pl/budownictwo-energooszczedne-audyt-energetyczny-i-ocena-energetyczna-budynkow/

 • Projektowanie geotechniczne

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Katedra Geotechniki
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa
  budynek 33; pok. 36
  tel.: 022 593 52 00, 593 20 02
  fax.: 022 593 52 03
  e-mail: kgeo@sggw.edu.pl 
  e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.edu.pl
  www:http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/projektowanie-geotechniczne-2/

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Charakterystyka studiów:

  Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

  Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • – Podstawy prawne projektowania geotechnicznego, Eurokod 7.
  • – Metody i interpretacja badań laboratoryjnych;
  • – Metody i interpretacja badań terenowych;
  • – Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
  • – Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
  • – Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
  • – Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
  • – Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
  • – Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
  • – Seminaria dyplomowe.

  Studia trwać będą 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz ćwiczeń obliczeniowych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. 504 273 398

  Sekretarz studiów:   Patrycja Musiał tel. 22 59 35 200

                                     Karolina Boruszewska  tel. 22 59 35 201

   Planowany czas trwania zajęć:

   1 semestr 09.10.2021 – 30.01.2022 (7 zjazdów): 09-10.10.2021; 23-24.10.2021;

  06-07.11.2021; 27-28.11.2021; 11-12.12.2021; 15-16.01.2022; 29-30.01.2022

  2 semestr 12.03.2022 – 29.05.2022 (6 zjazdów): 12-13.03.2022; 26-27.03.2022;

  09-10.04.2022; 23-24.04.2022; 14-15.05.2022; 28-29.05.2022

  Egzamin dyplomowy: 25-26.06.2022, zakończenie studiów 09.07.2022

  Zasady naboru – Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
  Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.
  Limit miejsc: 45
  Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

  Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW „IKAR”

  HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Projektowanie geotechniczne – harmonogram_sem 1_2021-2022

 • Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

  Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Katedra Sztuki Krajobrazu
  Czas trwania studiów: 2 semestry (1 rok)

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Szczegóły dotyczące programu studiów: http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/projektowanie-ogrodu-z-domem-rodzinnym/

  Opis grupy odbiorców, do których kierowane są̨ studia podyplomowe

  Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób biorących udział w procesie projektowania siedziby rodzinnej, do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Skierowane są do architektów i architektów wnętrz, ogrodników, szkółkarzy oraz pracowników firm oferujących asortyment ogrodowy a także projektujących nawierzchnie ogrodowe. Studia skierowane są do osób, które zawodowo lub hobbistycznie zainteresowane są rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie sztuki ogrodowej i projektowania ogrodu przydomowego.

  Wymagane kwalifikacje poprzedzające

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków. Kandydatem na studia może być każda osoba, która ukończyła studia co najmniej pierwszego stopnia.

  Krótka charakterystyka studiów

  Studia podyplomowe „Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym” trwają dwa semestry. W ramach wykładów przekazywana jest wiedza, dzięki której Słuchacze poznają zasady związane z wieloma aspektami projektowania ogrodów. W ramach ćwiczeń studialnych i terenowych studenci praktykują poznane zasady tak, aby umieć projektować i być gotowymi do samodzielnego projektowania.

  Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków Katedry Sztuki Krajobrazu oraz praktyków architektów, architektów krajobrazu i architektów wnętrz.

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny, ogrodu w przestrzeni zamieszkiwanej. Uczestnicy studiów poznają ogród rodzinny jako spójną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń wypełnioną kompozycją roślin ozdobnych i użytkowych oraz elementów małej architektury. Rozumieją, że ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku
  z architekturą domu i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Uczestnicy studiów poznają rośliny ogrodowe i rozumieją konieczność rozważania uwarunkowań środowiskowych. Rozszerzają swoją wiedzę o aspekty ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych, spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Uczestnicy poznają i rozumieją etyczne i prawne zasady prowadzenia biura projektowego oraz korzystania z oprogramowania umożliwiającego projektowanie. Uczestnicy posiadają umiejętności analizy krajobrazu. Potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów przestrzennych. Uczestnicy znają i umieją zastosować w projektach wiedzę z zakresu roślinoznawstwa oraz materiałoznawstwa, potrafią stworzyć kosztorys do projektu. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie przy zakładaniu i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej lub praktykę w biurze projektowym.

  Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

  Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną.

  maksymalna liczba miejsc – 32
  minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 16

  Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Opłata rekrutacyjna 100,00 zł
  Opłata za studia 5 000,00 zł
  Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (2 500,00 zł za semestr)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Choroby psów i kotów

  ul. Nowoursynowska 159c
  02-776 Warszawa
  budynek Kliniki Małych Zwierząt, pok. 123 lub 130
  tel. 22 59 362 38 lub 22 59 361 09
  e-mail: tadeusz_frymus@sggw.pl
  e-mail: maria_milczarek@sggw.pl 

  Charakterystyka:

  Studia adresowane do lekarzy weterynarii „pierwszego kontaktu” pracujących w lecznicach dla psów i kotów przynajmniej przez 2 lata. Ich celem jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat rozpoznawania i zwalczania najczęstszych problemów zdrowotnych tych gatunków zwierząt. Zajęcia (ogółem przynajmniej 240 godzin) odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po 16 godzin), zasadniczo po 2 – 3 zjazdy w semestrze. Ponadto program obejmuje 160 godzin staży praktycznych w klinikach uczelnianych i lecznicach prywatnych. Ukończenie studiów uprawnia do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

  Kierownik studiów: prof. dr hab. Tadeusz Frymus (Katedra Chorób Małych Zwierzat z Kliniką)
  Sekretariat studiów: lek. wet. Maria Milczarek (Zakład Biochemii, Katedra Nauk Fizjologicznych)
  Czas trwania studiów: 6 semestrów
  Zasady naboru: złożenie podania, kserokopii dowodu osobistego, życiorysu z przebiegiem pracy zawodowej, odpisu dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych, a w przypadku jego braku – uwierzytelnionej kserokopii, aktualnego zaświadczenia z okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu oraz kserokopii dokumentujących ewentualne publikacje i odbyte szkolenia. 

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

   

 • Choroby zwierząt nieudomowionych

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej, budynek 24
  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa
  tel./fax: 22 593 60 71 Sekretariat studiów 
  e-mail: czn@sggw.pl
  www: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

  Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty
  w dziedzinie chorób zwierząt nieudomowionych.

  W programie m.in. praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii i lecznictwa zwierząt egzotycznych.

  Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie

  Czas trwania studiów: 4 semestry, październik 2018 – wrzesień 2020

  Wymagania wobec kandydatów:

  •     prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

  •     dwuletni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii

  liczba miejsc: 45

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Koszt studiów: wpisowe 250, czesne 12 000 zł (3000zł za semestr)

  ADRES:
  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie,
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
  tel./fax: 22 593 60 71,
  e-mail: czn@sggw.pl

 • Choroby świń (trzody chlewnej)

 • Studia podyplomowe higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

  Najbliższy planowany nabór na edycję 13 – wrzesień 2022 r. 

  Rozpoczęcie kolejnej edycji nr 13 – marzec 2023 r. 

  Rekrutacja na studia odbywa się poprzez internetowy system IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Charakterystyka:

  Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp. 

  Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty. 

  Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele 

  Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria) 

  Liczba miejsc: 40 

  Kierownik Studium – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088 

  Sekretariat – mgr Mariola Malesa, lek. wet. Małgorzata Kozarska 

  Tel.: 22 5936071 

  E mail: sph@sggw.edu.pl 

  Wymagania wobec kandydatów:

  • Dyplom lekarza weterynarii 
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
  • Członkostwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej 
  • 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii 
  • uiszczenie opłąty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności 

  Dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne  
  • Kwestionariusz osobowy 
  • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych 
  • Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne) 
  • Dowód wniesienia opłaty za wpisowe 

  Warunki ukończenia studiów:

  Zaliczenie egzaminu końcowego z materiału przedstawionego w czasie trwania studiów z wynikiem co najmniej dostatecznym 

  Terminowe uiszczenie opłaty za studia 

  Organizacja zajęć SPH:

  Zajęcia w formie wykładów i warsztatów stacjonarnych i zdalnych oraz zajęcia wyjazdowe w zakładach sektora produkcji żywności. 

  5 zjazdów w semestrze (1 zjazd w miesiącu) 

  Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej  

  Więcej informacji na stronie  Higiena Zwierząt Rzeźnych | (sggw.pl) 

Wydział Leśny

 • Infrastruktura drogowa w lasach

  Wydział Leśny
  Katedra Użytkowania Lasu
  ul. Nowoursynowska 159,
  Budynek 34,  2/86A i 2/91
  02-776 Warszawa
  tel.  22-5938121 (Sekretariat Katedry Użytkowania Lasu)
  22-5938128 (dr hab. inż. Grzegorz Trzciński, Kierownik Studiów)

  e-mail: grzegorz.trzcinski@wl.sggw.pl
             www.spidwl.sggw.pl  

  Charakterystyka:

  1. Cel i zakres studiów

  Celem studiów jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu szeroko pojmowanych zagadnień zarządzania infrastrukturą komunikacyjna dróg wewnętrznych. W zakresie studiów przewidziano przedstawienie zagadnień prawnych pełnienia zarządu nad drogami wewnętrznymi oraz prowadzenia organizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z drogami. Zakres omawianych zagadnień:

  • Planowanie układów przestrzennych sieci dróg leśnych.
  • Infrastruktura drogowa – podstawy prawne.
  • Elementy dokumentacji drogowej.
  • Zarządca drogi jako inwestor robót.
  • Zarządzanie infrastrukturą drogową.
  • Technologie i materiały w drogownictwie.

  Studia przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi (zarządcy lub właściciele) w szczególności kadra zarządzająca i inspektorzy kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Studia mogą rozszerzyć także wiedzę administracji lokalnej w aspekcie rozpatrywania postępowań odnośnie dróg leśnych. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum pierwszego stopnia (inżynierskich).

  Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i terenowych poprowadzą wykładowcy SGGW w Warszawie, Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie oraz specjaliści-praktycy z PGL LP i projektanci współpracujący z zarządcami dróg wewnętrznych.

  1. Czas trwania studiów

  Studia realizowane będą w dwóch semestrach. 

  Miejsce: Warszawa, LZD Rogów (możliwość organizacji ćwiczeń w terenie).

  3. Kierownik studiów: dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

  4. Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń
        Liczba miejsc: 30

  Rekrutacja na studia prowadzona jest w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych

  Wydział Leśny
  Katedra Użytkowania Lasu
  ul. Nowoursynowska 159,
  Budynek 34, pok. 2/98
  02-776 Warszawa
  tel.  22-5938121 (sekretariat Katedry; Pani Tatiana Wrona),
  22-5938134 (dr hab. Emilia Janeczko)
  fax. 22-5938139
  e-mail: emilia.janeczko@wl.sggw.pl
  e-mail: malgorzata.woznicka@wl.sggw.pl

  http://wl.sggw.pl/studies/studia.podyplomowe/turystyka

  Charakterystyka studiów:

  Studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny naukowej.
  Program studiów zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie turystyczno-rekreacyjnego użytkowania obszarów niezurbanizowanych.

           Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • gospodarcze zagospodarowanie lasu a jego udostępnienie turystyczno-rekreacyjne;
  • turystyka i rekreacja a gospodarowanie przestrzenią;
  • bezpieczeństwo i prawo w udostępnieniu turystyczno-rekreacyjnym lasu;
  • kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej w Europie i na świecie;
  • infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na terenach niezurbanizowanych oraz w lasach miejskich;
  • społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji w lasach;
  • techniki komunikacji społecznej;
  • ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej;
  • turystyka, rekreacji i edukacja leśna a ochrona przyrody i krajobrazu.

  Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  specjaliści z zakresu gospodarki leśnej, edukacji leśnej, finansów publicznych, ochrony środowiska oraz decyzyjnych urzędów administracji państwowej.

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

  Kierownik studiów: dr hab. Emilia Janeczko

  Organizacja studiów: Studia trwają 2 semestry w cyklach semestralnych zgodnie z organizacją roku akademickiego.

  Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń

  Liczba miejsc: 30

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.

Wydział Ogrodniczy

 • Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

  Studia Podyplomowe – Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159

  02-776 Warszawa
  tel/fax.: 22 593 22 68 lub 61
  e-mail: kro@sggw.pl, e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl lub andrzej_pacholczak@sggw.pl

  Link do strony: https://wo.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe-aranzacja-roslin-w-przestrzeni-uzytkowej/

  Kierownik studiów: dr hab. Andrzej Pacholczak

  Czas trwania studiów: 2 semestry, rozpoczynają się w semestrze letnim

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

  Liczba miejsc: 32

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Opłata: za semestr 2300 zł. Opłata za całość: 4600 zł.

  Opłatę można uiścić w 2 ratach lub jednorazowo pełną kwotę.

  Charakterystyka:
  Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych wykorzystaniem roślin ozdobnych tak w przestrzeni prywatnej (mieszkanie, ogród przydomowy), jak i publicznej (miejsce pracy, biurowce, zieleń miejska) ze względu na ich walory estetyczne, jak i oddziaływanie prozdrowotne dla polepszenia jakości życia. Zajęcia obejmują 280 godzin zajęć – 90 godzin wykładów, 90 godzin ćwiczeń i 100 godzin zajęć praktycznych. Dwudniowe zjazdy odbywają się raz w miesiącu w okresie od marca b.r. do lutego roku kolejnego (latem przerwa wakacyjna). Podczas zajęć teoretycznych słuchacze poznają materiał roślinny oraz zasady dekoracji nimi wnętrz, tworzenia kompozycji roślinnych (z roślin doniczkowych, ciętych i trwałych) oraz obsadzania kwietników sezonowych, rabat i różnego typu pojemników (balkony, tarasy, patia, zieleń miejska, ogrody na dachach) z wykorzystaniem bylin oraz drzew i krzewów ozdobnych. W ramach ćwiczeń i praktyki słuchacze wykonują założenia projektowe kwietników sezonowych i rabat bylinowych oraz dekoracji wnętrz; odwiedzają hurtownie i punkty sprzedaży roślin, szkółki bylin i krzewów ozdobnych; poznają rośliny w kolekcjach dydaktycznych.

  Ramowy program studiów podyplomowych:

  Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

  Przedmioty i zagadnienia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń:

  1. Wpływ roślin na jakość życia (obejmuje następujące zagadnienia: społeczna
   i terapeutyczna rola ogrodnictwa, terapia ogrodnicza, elementy psychologii środowiskowej, urządzania ogrodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) (15 godz. wykładów)
  2. Zastosowanie roślin do dekoracji wnętrz (zagadnienia: zasady aranżacji i aranżacje roślinne we wnętrzach mieszkalnych, formy ekspozycji roślin we wnętrzach, przegląd gatunków oraz wymagania i pielęgnacja roślin doniczkowych, dekoracje roślinne we wnętrzach – najnowsze trendy, ogrody zimowe – urządzanie i dobór roślin. Zwiedzanie: kolekcje szklarniowe, kwiaciarnia, giełda kwiatowa, biurowiec) (20 godz. wykładów+30 godz. ćwiczeń)
  3. Dobór i aranżacja roślin w ogrodzie (zagadnienia: rodzaje ogrodów i style ogrodowe, przegląd gatunków i odmian wieloletnich roślin zielnych, wymagania uprawowe roślin ogrodowych, pielęgnacja i ochrona przed chorobami i szkodnikami, zastosowanie roślin zielnych i drzewiastych w ogrodzie (rabaty, alpinaria, ogrody
   i murki skalne, ogrody i oczka wodne, ogrody wrzosowiskowe, ogrody naturalistyczne, zastosowanie drzew, krzewów i pnączy w ogrodzie. Zwiedzanie: kolekcje, Ogród Botaniczny, szkółki krzewów ozdobnych) (30 godz. wykładów+30 godz. ćwiczeń)
  4. Zasady projektowania i komponowania układów roślinnych (zagadnienia: kompozycyjne zasady doboru roślin, podstawowe zasady wykonania planu nasadzeń, projektowanie z wykorzystaniem technik i programów komputerowych)(10 godz. wykładów+15 godz. ćwiczeń)
  5. Rośliny w przestrzeni miejskiej (zagadnienia: funkcje roślinności w mieście, przegląd gatunków i odmian roślin stosowanych w zieleni miejskiej, formy zastosowania roślin w przestrzeni miejskiej, kwietniki sezonowe, „zielone dachy”) (10 godz. wykladów+10 godz. ćwiczeń)
  6. Seminarium dyplomowe (zagadnienia: przedstawienie własnych, poprawnych rozwiązań aranżacji roślinnych w ogrodach lub wnętrzach użyteczności publicznej, przygotowanie do wykonanie projektów końcowych) (10 godz. ćwiczeń)

  Zaliczenie:

  1. Egzamin pisemny (forma testu)

  2. Praca dyplomowa: opracowanie założeń do projektu wybranego nasadzenia roślinnego.

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej (MEN)

 • Florystyka – sztuka układania kwiatów

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa
  budynek 35; pok. 238
  tel.: 022 593 22 61
  fax: 022 593 22 68
  tel. kom.: 0 601 825 728
  e-mail: kro@sggw.pl
  e-mail: ewa_skutnik@sggw.pl

  Charakterystyka:
  Zajęcia dydaktyczne obejmują 340 godzin, w tym 140 godzin zajęć praktycznych i 100 godzin zajęć teoretycznych, 100 godzin praktyki zawodowej (kwiaciarnia lub firma florystyczna). Na zajęciach teoretycznych omawiane są zasady kompozycji i dekoracji wnętrz, fizjologiczne podstawy kwitnienia i starzenia się kwiatów, rośliny stosowane we florystyce oraz rachunkowość i prowadzenie firm. Część praktyczna obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem i tworzeniem kompozycji roślinnych, od bukietów okolicznościowych poprzez duże formy, wiązanki ślubne do kompozycji w naczyniu. Wykonywane są także aranżacje świąteczne, żałobne i z wykorzystaniem roślin doniczkowych. Zajęcia odbywają się podczas dziesięciu sesji (piątek – niedziela) – jeden raz w miesiącu.

  Kierownik studiów: dr hab. inż. Ewa Skutnik
  Czas trwania studiów: 2 semestry; 
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 32
  Opłata: 3500 zł za semestr

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.

 • Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  bud. 35, pok. 21
  e-mail: marek_gajewski@sggw.pl; tel. 22 5932250|, tel. kom. +48 606609456
  www: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

  Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

  Zajęcia studiów odbywać się będą od października do czerwca, w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku.

  Te cieszące się dużym zainteresowaniem studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych i prozdrowotnych ­w profilaktyce chorób, z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych i tzw. “zdrowej żywności”. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

  Program obejmuje m.in. towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapię, charakterystykę leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozję, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.

  Zajęcia będą prowadzone na kampusie SGGW przez specjalistów z SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu.

  Odpłatność za studia: 4 000 zł, płatne w dwóch ratach, pierwsza do 1.10.2019.

  Więcej informacji na stronie internetowej studiów: http://krwil.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

  lub u Kierownika studiów, tel kom: +48 606 609 456, e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

  Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!

  Odwiedźcie nas też na Facebooku!

  Sekretariat studiów: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, bud. 35, pok. 21, tel. 22-5932231; e-mail: krwl@sggw.pl

  Czas trwania: 2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (sobota – niedziela)

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, liczba osób – do 32.

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Wymagania: ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

Wydział Rolnictwa i Ekologii

 • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

  Studia podyplomowe

  Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  ul. Nowoursynowska 159

  02-776 Warszawa

  budynek 37; pok. 0/9

  Kontakt

  Szczegółowe informacje o rekrutacji i przebiegu studiów

  Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

  Zajęcia (230 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli akademickich z różnych wydziałów SGGW oraz pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. Słuchacze studium odbywają także zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych SGGW w Oborach i Żelaznej (produkcja roślinna oraz fermy bydła, owiec i drobiu), w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach (warzywnictwo i sadownictwo) oraz w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach (m.in. rośliny energetyczne, efekty nawożenia).

  Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

  Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) lub letnim (luty/marzec)
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 55
  Opłata: 1600 zł za semestr (całkowity koszt 3200 zł)

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

Wydział Technologii Drewna

 • Podyplomowe studia konserwacji drewna

  Wydział Technologii Drewna
  Ul. Nowoursynowska 159
  02-787 Warszawa
  Budynek nr 34
  Fax: (22) 5938511,
  Telefon: (22) 59385510, (22) 59385542, 

  e-mail: marzena_gnatowska@sggw.edu.pl
  e-mail: anna_rozanska2@sggw.edu.pl
  http://wtd.sggw.pl/Content/podyplomowe-studia-konserwacji-drewna

  Krótka charakterystyka studiów podyplomowych

  PODYPLOMOWE STUDIA KONSERWACJI DREWNA prowadzone są na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie nieprzerwanie od dziewięciu lat i cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów różnych kierunków studiów: artystycznych, humanistycznych, technicznych, pedagogicznych i innych.

  Celem PODYPLOMOWYCH STUDIÓW KONSERWACJI drewna jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz wiedzy technicznej z elementami wiedzy przyrodniczej pod kątem praktycznego jej wykorzystania w konserwacji mebli i drewnianych konstrukcji zabytkowych. Uczymy: rozpoznawania gatunków drewna, sposobów obróbki drewna, konstrukcji i zdobnictwa mebli oraz architektury drewnianej, kryteriów identyfikacji zabytków drewnianych, metod konserwacji zabytków, konserwacji drewna w budownictwie. Dwie trzecie godzin przeznaczone jest na ćwiczenia praktyczne dotyczące konserwatorskich napraw konstrukcji, dekoracji i powłok wykończeniowych mebli.

  Czas trwania studiów: 2 semestry
  Liczba miejsc: 15 do 30
  Opłata: 4700zł koszt całkowity

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

 • Zoopsychologia - problemy behawioru psów

  Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
  ul. Ciszewskiego 8
  02-786 Warszawa
  budynek 23; pok. 34 lub 69
  tel.: 22 593 65 77

  e-mail: kgoz@sggw.edu.pl
  e-mail: katarzyna _fiszdon@sggw.edu.pl
  http://zoopsychologia.sggw.pl/

  Studia skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zachowania psów i terapii zachowań niepożądanych. Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, najchętniej o profilu biologicznym (weterynaria, zootechnika, biologia). W przypadku wykształcenia o innym profilu wskazane jest przesłanie dokumentów potwierdzających doświadczenie kandydata w zakresie kynologii (hodowla, praca ze zwierzętami przygotowywanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp. W przypadku braku dokumentów potwierdzających doświadczenie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Kierownictwem studiów).

  Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu neurofizjologii i etologii psów. Zapoznają się ze znaczeniem warunków utrzymania i metod chowu i hodowli psów dla ich dobrostanu i kształtowania prawidłowych relacji z ludźmi. Absolwenci zostaną zapoznani z różnicowaniem zaburzeń somatycznych i behawioralnych, mechanizmami uczenia się i technikami szkolenia. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat etiologii, diagnostyki, kontroli i zapobiegania problemom zachowania psów. Zdobędą kwalifikacje umożliwiające prowadzenie doradztwa w zakresie zachowania psów zgodnie z podstawami naukowymi. W ramach studiów zostaną omówione metody terapii wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów zachowania psów.

  „Zoopsychologia – problemy behawioru psów” na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

  Kierownik studiów: dr inż. Katarzyna Fiszdon
  Czas trwania studiów: 2 semestry: (październik 2022r. – wrzesień 2023r.)
  Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
  Opłata: 6000 zł.

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Zasady odpłatności:

  Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6000,00 zł:

  możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:
  I rata 3000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I semestru
  II rata 3000,00 zł płatna przed rozpoczęciem II semestru

  Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.

  W przypadku, gdy Nabywcą jest firma, Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe.

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.

Wydział Technologii Żywności

 • Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym

  Wydział Technologii Żywności
  Zakład Oceny Jakości Żywności
  ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 34)
  Pokój 3/108

  Kierownik studiów: dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
  email: jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
  tel: 022-59 37 679

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  “Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu  żywnościowym” skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem i zarządzaniem
  bezpieczeństwem i jakością w łańcuchu rolno-spożywczym “od pola do stołu”. Koncepcja studiów ma na celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie
  aktualnych zasad i trendów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki
  Rolnej. Studia adresowane są do pracowników wszystkich zakładów sektora spożywczego, audytorów i kandydatów na audytorów systemów
  funkcjonujących w przemyśle spożywczym, specjalistów ds. jakości i przedstawicieli kierownictwa w zakresie nadzorowania systemów zarządzania
  bezpieczeństwem i jakością w całym łańcuchu żywnościowym oraz osób planujących podjąć pracę w sektorze spożywczym.
  Programy studiów podyplomowych, dostosowują swoje treści do zmieniających się warunków prawnych, trendów i potrzeb środowisk zewnętrznych.
  Zajęcia realizowane są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i krajowych oraz międzynarodowych audytorów i szkoleniowców.
   

  Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW, na podstawie zdanych egzaminów – „Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego”, “Certyfikat audytora wewnętrznego systemu GMP/GHM i HACCP według normy ISO 22000”, Certyfikat – „Rola Najwyższego Kierownictwa w ZSZ (odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotną rolę w ZSZ) wg wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, Certyfikat – „Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018” – wydane przez jednostki certyfikujące; na podstawie zaliczenia – certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu „Wymagania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC)” i certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu „Wymagania Standardu do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych International Featured Standard – IFS Food” wydane przez Dziekana Wydziału Technologii Żywności.

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Techniki mikrobiologiczne oraz systemy zarządzania w zapewnieniu higieny, jakości i bezpieczeństwa w praktyce przemysłowej

  Wydział Technologii Żywności
  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
  Wydział Technologii Żywności
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa

  Kierownik studiów: dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
  email: jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
  tel: 022-59 37 679

  Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego, higieny i jakości w przemyśle spożywczym, farmaceutyczny, kosmetycznym, itp. Koncepcja studiów ma na celu pozyskanie, pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie metod mikrobiologicznych oraz zasad systemowych do zapewnienia higieny, bezpieczeństwa i powtarzalnej jakości wyrobów i usług. Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów przy zakładach produkcyjnych oraz  laboratoriów zewnętrznych, osób chcących podjąć pracę w laboratoriach mikrobiologicznych, jak również osób odpowiedzialnych za zapewnienie i zarządzanie procesami wytwarzania produktów spożywczych, farmaceutycznych czy kosmetycznych w kontekście zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego, bezpieczeństwa mikrobiologicznego i powtarzalnej jakości.

  Program studiów obejmuje 214 h  zajęć w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych  realizowanych na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie przy współpracy z Laboratorium akredytowanym JARS S. A.

  Więcej informacji, warunki rekrutacji znajdują się na stronie https://wtz.sggw.edu.pl/podyplomowe_techniki_mikrobiologiczne/ 

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

Wydział Żywienia Człowieka

 • Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii

  NOWOCZESNA ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII

  Wydział Żywieniu Człowieka
  ul. Nowoursynowska 159 C
  02-776 Warszawa
  budynek 32;
  Kierownik studiów: dr hab. Iwona Kowalczuk
  tel.: 22 59 37 135, tel. kom.: 0 602 121 213, e-mail: iwona_kowalczuk@sggw.edu.pl,
  parter, pok. 106

  Sekretariat studiów: mgr inż. Anna Orzechowska
  tel. 22 59 37 136,
  e-mail: anna_orzechowska@sggw.edu.pl,
  parter, pok. B100
  Szczegółowe informacjehttp://akademiagastronomiczna.sggw.pl

  Charakterystyka studiów:

  Oferta edukacyjna studiów podyplomowych Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii skierowana jest do właścicieli i kierowników lokali gastronomicznych, chcących rozwinąć własne umiejętności menadżerskie; pracowników placówek gastronomicznych, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy; nauczycieli szkół gastronomicznych; nowicjuszy w branży; innych osób, chcących związać swą przyszłość zawodową z gastronomią.

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii jest przygotowanie do kolejnych etapów kariery zawodowej oraz zdobycia kompetencji pozwalających im na osiągnięcie poziomu eksperta z zakresu organizacji i zarządzania w sektorze gastronomicznym.

  Oferujemy 185 godz. zajęć dydaktycznych z przedmiotów: analiza rynku usług gastronomicznych, marketing, podstawy zarządzania, wybór i organizacja działalności nowej placówki gastronomicznej, zarządzanie operacyjne w gastronomii, zarządzanie jakością, wyposażenie i projektowanie zakładów gastronomicznych, urzędowa kontrola żywności, programy komputerowe w zarządzaniu placówką gastronomiczną, nowoczesna technologia gastronomiczna, podstawy żywienia i dietetyka. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej.

  Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele.

  Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w marcu każdego roku.
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Termin zgłoszeń: do 15 lutego każdego roku
  Liczba miejsc: 35 (minimalna 20)
  Opłata: 4500 zł (2250 zł za semestr)
  Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój 106

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  lub przesyłka listem poleconym na adres:
  Anna Orzechowska
  Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
  ul. Nowoursynowska 159 C
  02-787 Warszawa

 • Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne

  PORADNICTWO ŻYWIENIOWE I DIETETYCZNE

  Wydział Żywienia Człowieka
  ul. Nowoursynowska 159C
  02-776 Warszawa
  budynek 32; pok. 0119
  tel.: 22 59-370-27
  e-mail: malgorzata_stachon@sggw.edu.pl
  https://wzc.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe-poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne/

  Charakterystyka studiów:

  Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

  Studia adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również tych, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych.

  Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii.

  Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów (160 godz.) oraz ćwiczeń i konwersatoriów (200 godz.). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW, lekarzy posiadających II stopień specjalizacji lub psychologów klinicznych/ psychoterapeutów.

  Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty (w godz. 9-17 lub 9-19) oraz niedziele, (w godz.: 9-16 lub 9-19).

  Kierownik studiów: dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW

  Czas trwania studiów: 3 semestry; zajęcia rozpoczynają się we wrześniu/październiku każdego roku

  Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:
  1- podanie/ ankieta osobowa kandydata,
  2- odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  oraz terminowe uiszczenie opłaty za 1 semestr.

  Opłata za studia: 6 700 zł (całość) lub semestralnie: I semestr: 2200 zł, II semestr: 2200 zł, III semestr: 2300 zł.

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności

  Wydział Żywienia Człowieka
  ul. Nowoursynowska 159 C,
  02-776 Warszawa
  budynek 32;

  Kierownik studiów: dr hab. Joanna Trafiałek, prof. SGGW
  tel.: 22 57 37 082, tel. kom.: 506 609 677, e-mail: joanna_trafialek@sggw.edu.pl

  Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch
  tel. 22 59 371 48, e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl, parter, pok. A64

  Informacje szczegółowehttp://haccp.sggw.pl/

  Charakterystyka studiów:

  Studia podyplomowe Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności (SZBJZ) to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem i jakością żywności. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych ma na celu rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji żywności oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Zdobyta wiedza będzie pomocna w pełnieniu obowiązków służbowych i podniesie kwalifikacje pracowników. Odbiorcami i adresatami studiów są pracownicy zakładów produkcyjnych wytwarzających środki spożywcze, zakładów gastronomicznych, instytucji nadzorujących i kontrolujących zakłady wytwarzające środki spożywcze, osoby planujące zarejestrować zakłady produkcji i dystrybucji żywności, kandydaci na audytorów systemów bezpieczeństwa żywności, kandydaci na specjalistów ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, managerów jakości żywności.

  Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele.

  Czas trwania studiów: 2 semestry

  Zasady naboru: Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.  Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w którym uruchamiane są studia.

  Limit miejsc: 35 (min. liczba uczestników 20 osób)

  Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych (na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testów z każdego przedmiotu w czasie trwania studiów z wynikiem pozytywnym oraz wykonanie zespołowej pracy końcowej i obrona pracy końcowej na ostatnim zjeździe studiów.

  Opłata: 4800 zł (2 400 zła za 1 semestr)

  Istnieje możliwość uzyskanie dodatkowych dokumentów:

  1. Certyfikat Audytora systemu HACCP firmy DEKRA  
  2. Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmy DEKRA
  3. Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001 firmy BSI

  Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów.

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Żywienie człowieka i gastronomia

  Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji
  ul. Nowoursynowska 159 C
  02-776 Warszawa
  budynek 32; pok. B100 (parter) 
  tel.: 22 59 37 140
  e-mail: anna_orzechowska@sggw.edu.pl
  http://wzcz.sggw.edu.pl/student/studia-podyplomowe/zywienie-czlowieka-i-gastronomia/

  Tylko do 21 lutego 2022 r. trwa rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych Żywienie Człowieka i Gastronomia w SGGW w Warszawie.

  Charakterystyka studiów:

  Studia podyplomowe Żywienie człowieka i gastronomia adresowane są do pracowników z sektorów żywienia, żywności i gastronomii lub osób zamierzających realizować swoją karierę zawodową w tych obszarach, zwłaszcza do nauczycieli branżowych szkół ponadpodstawowych kształcących do pracy w tych sektorach gospodarki, dla organizacji biznesowych i innych prowadzących działalność we wskazanych sektorach.

  W programie studiów podyplomowych Żywienie człowieka i gastronomia ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia żywienia człowieka i zależności między żywieniem i funkcjonowaniem organizmu, w związku z tym program zapewnia studentom zdobycie rozszerzonej wiedzy z tego zakresu, włączając dietetykę, ocenę stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych. W odniesieniu do gastronomii w programie uwzględniono technologię gastronomiczną, obsługę konsumenta, towaroznawstwo żywności z aspektami higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych i gastronomicznych.

  Program kształcenia obejmuje także przedmiot Dydaktyka przedmiotu nauczania (60 godzin) i praktykę zawodową (60 godzin), o łącznej liczbie punktów ECTS równej 11, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zapewnia uczestnikom studiów podyplomowych zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Miejscem odbywania praktyki zawodowej są branżowe szkoły ponadpodstawowe lub ośrodki szkoleniowe. Podstawą zaliczenia praktyki jest prowadzony przez studenta dziennik praktyk oraz pozytywna opinia o przebiegu praktyki z miejsca jej realizacji.

  Program studiów obejmuje 12 przedmiotów, sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 360, w tym 171 godzin wykładów, 129 godzin ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz 60 godzin praktyki zawodowej.

  Kierownik studiów: dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW

  Czas trwania studiów: 3 semestry
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
  Opłaty: 5 100 zł (300 zł – jednorazowa opłata wpisowa plus 1600 zł za każdy semestr)

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 • Edukacja zdalna w erze cyfrowej

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
  Katedra Informatyki
  ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
  budynek 34, piętro III, pokój 3/37B
  02-776 Warszawa
  tel. 22-59-37-271
  fax. 22-59-37-271
  e-mail: cyfrera@sggw.pl
  http://cyfrera.sggw.pl

  Charakterystyka studiów:

  Ze względu na rozwijający się rynek nowych technologii, konieczne staje się zdobywanie wiedzy i umiejętności wykorzystania ich w organizacji. Rynek biznesowy jak również portale uczelni zasypane są szkoleniami online, które są jedynie „zrzutem” informacji, są często nudne i nie budują zaangażowania ich uczestników. Studia podyplomowe „Edukacja zdalna w erze cyfrowej”  mają przygotować absolwentów do samodzielnego  tworzenia wysokiej jakości szkoleń on-line z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa i zaawansowana wiedza dotycząca instruktażowego projektowania szkoleń oraz metodyki zdalnego nauczania dorosłych. W trakcie studiów poruszona zostanie tematyka szkoleń e-learning, blended learning, platform szkoleniowych, webinarów, grywalizacji oraz MOOC-ów. Omówiony również zostanie proces zarządzania szkoleniami i jego wdrożenie w organizacji.

  Celem studiów jest: zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w nauczaniu,  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego, zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, rozwoju  oraz prowadzenia szkoleń i wykładów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.

  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swój rozwój zawodowy z projektowaniem i rozwojem szkoleń e-learningowych oraz projektowaniem procesów szkoleniowych z wykorzystaniem szkoleń on-line, w szczególności przygotują w pełnym zakresie do pracy zawodowej na stanowisku „instructional designer”, scenarzysta kursów e-learning oraz innych stanowiskach związanych z projektowaniem szkoleń on-line oraz zarządzaniem platformą szkoleniową LMS i LRS, przygotują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i zarządzaniem szkoleniami on-line i zarządzaniem talentami w działach HR, słuchaczy pracujących na stanowiskach wykładowców przygotowują do planowania procesów kształcenia w oparciu o wykorzystanie zajęć on-line oraz prowadzenia zajęć i szkoleń on-line w oparciu o systemy LMS i LRS, systemy do szkoleń synchronicznych i MOOC-i.

  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje dotyczące różnych obszarów działań edukacyjnych, szkoleń, rozwoju pracowniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie nauczania i uczenia się, w tym wykorzystania języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania oraz organizowania wykładów i szkoleń on-line. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do zarządzania i administracji platformami do szkoleń on-line..

  Kierownik studiów: dr hab. Marian Rusek
  Czas trwania studiów: 2 semestry
  Terminy zajęć: soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 34 

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Efektywna administracja systemami linuksowymi

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
  Katedra Informatyki
  ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
  budynek 34, piętro III, pokój 3/99
  02-776 Warszawa
  tel. 22-59-37-294
  fax. 22-59-37-271
  e-mail: selinux@sggw.pl
  http://selinux.sggw.pl

  Charakterystyka studiów:
  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę̨ w branży informatycznej z administracją systemami Linuksowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, wdrażaniem i utrzymaniem popularnych usług sieciowych, a także konfigurowanie usług o wysokiej dostępności oraz budowanie klastrów i zarzadzanie nimi. Poruszona będzie również̇ tematyka dotycząca chmury OpenStack nazywanej Linuksem przyszłości.
  Ze względu na złożoność obecnych systemów firmowych konieczna jest specjalizacja. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Red Hat Enterprise Linux oraz jego pochodnych, takich jak Oracle Linux, CentOS czy też Scientific Linux. Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: RHCSA, RHCE, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji.
  Absolwenci studiów będą̨ wykształconymi administratorami systemu operacyjnego, sieci komputerowej oraz aplikacji: OpenStack, Red Hat Satellite Server i Red Hat Spacewalk, Red Hat Cluster Suite, Red Hat Enterprise Virtualization. 
  Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych.

  Kierownik studiów: dr Waldemar Karwowski
  Czas trwania studiów: 2 semestry
  Terminy zajęć: soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 34 

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

Wydział Ekonomiczny

 • Podyplomowe studia Transport i spedycja

  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  budynek 3; pok. 108
  tel.: 022 593 42 59
  tel. kom.: 505 966 851
  e-mail: sptransport@sggw.pl
  adres strony internetowej: transport.wne.sggw.pl

  Charakterystyka studiów

  Podyplomowe studia „Transport i spedycja” są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między logistyką, transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacz zapozna się z podstawowymi informacjami o logistyce, transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędą również szczegółową wiedze z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

  Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz osób i rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 26.09.2001 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).

  Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji przewoźników znajdują się na stronie internetowej Instytutu (www.its.waw. pl), tel. 22 43 85 215. Koszt wydania certyfikatu to 300 zł.

  Program studiów podyplomowych „Transport i spedycja” zawiera zagadnienia egzaminacyjne wymagane przy części teoretycznej egzaminu koniecznego do uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Osoby kończące studia podyplomowe po przedłożeniu programu studiów mogą ubiegać się o zwolnienie z części teoretycznej i zadaniowej.

  Adresaci studiów:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy,
  • kadra zarządzająca oraz pracownicy firm transportowych, zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – „Certyfikat Kompetencji Zawodowych”,
  • pracownicy komórek logistycznych w zakresie transportu, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą,
  • specjaliści ds. logistyki, którzy zarządzają transportem i dystrybucją,
  • osoby, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z transportem i spedycją,
  • osoby, dla których transport i spedycja mogą się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy, samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

  Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Rokicki
  Czas trwania studiów: 2 semestry – 164 godzin; zajęcia rozpoczynają się od października
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Termin zgłoszeń: do 30 września
  Opłaty: 4200 zł (dwie raty po 2100 zł). W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli opłata wynosi 4000 z

  Więcej informacji na temat rekrutacji: transport.wne.sggw.pl

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Kontakt z kierownikiem studiów: tel. 022 59 34 259, kom. 505 966 851 lub e-mail: sptransport@sggw.pl

 • Podyplomowe studia rachunkowości

  PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI

  Wydział Ekonomiczny
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  budynek 7; pok. 108
  tel.: 022 593 42 50
  tel.: 022 593 42 24
  fax.: 022 593 42 37
  tel. kom.: 606 220 281
  e-mail: spr@sggw.edu.pl
  e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.edu.pl

  http://psr.wne.sggw.pl

  Charakterystyka studiów:

  Podyplomowe Studia Rachunkowości są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Studia stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości i finansów, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości finansowej. Studia obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Kadrę dydaktyczną studiów tworzą pracownicy naukowi Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rachunkowości i finansów oraz praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym (w tym biegli rewidenci). Studia prowadzone są przy współudziale biegłych rewidentów ze spółek audytorskich BDO Polska i Ecovis System Rewident. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne z prowadzonych przedmiotów. Studia funkcjonują nieprzerwanie od 2000 roku, a ich absolwentami jest łącznie około 2500 osób. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe z rachunkowości i finansów prowadzone są na systemie Comarch ERP Optima. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów.

  Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności samodzielnego organizacji i prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, przeprowadzania rachunku kosztów, jak również znajomości prawa podatkowego i gospodarczego.

  Założeniem programowym studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych, kwestii międzynarodowych rozwiązań w rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, informacji o systemie podatkowym oraz kadr i płac, jak również z zakresu prawa gospodarczego.

  Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
  Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Liczba miejsc: 40
  Opłaty:
  studia w Warszawie: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł

  Katedra Finansów
  Podyplomowe Studia Rachunkowości
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

 • Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej

  PODYPLOMOWE STUDIA CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

  Wydział Ekonomiczny
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  budynek 7; pok. 108
  tel.: 022 593 42 50
  tel.: 022 593 42 24
  fax.: 022 593 42 37
  tel. kom.: 606 220 281
  e-mail: wne_pscirz@sggw.pl
  e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.edu.pl
  http://pscirz.wne.sggw.pl

  Charakterystyka studiów:

  Podyplomowe Studia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich.  Studia obejmują 215 godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej oraz finansów w sterowaniu sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Wykładowcami na studiach są pracownicy Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby z praktyki gospodarczej, wdrażające i wykorzystujące systemy controllingu i rachunkowości zarządczej do sterowania działalnością przedsiębiorstwa. Studia funkcjonują w Warszawie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe z controllingu i analizy ekonomicznej prowadzone są na systemie Comarch ERP XL. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów

  Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie identyfikowania kluczowych zagadnień w controllingu, zarządzania kosztami, zaproponowania schematu controllingu dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa i przyjętych zasad rachunkowości, zaproponowania na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości sposobu wdrażania rozwiązań dotyczących funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku międzynarodowym oraz zdefiniowania zasad gromadzenia, analizowania oraz prezentacji informacji zarządczej, dotyczącej operacji gospodarczych, finansów i ekonomiki funkcjonowania jednostki gospodarczej.

  Głównym założeniem programowym studiów jest, aby słuchacze potrafili wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu controllingu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,  zintegrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu, moderować prace zmierzające do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

  Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
  Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 40 
  Opłaty: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł

  W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: wne_pscirz@sggw.pl , bądź telefoniczny.

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

 • Podyplomowe Studia Zamówienia publiczne

  Wydział Ekonomiczny

  Sekretariat Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

  Kierownik Studiów Podyplomowych:

  dr inż. Anna Jasiulewicz

  Adres:
  Budynek nr 6, pokój A14
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa

  Tel. kom. 886 624 111
  Tel. 22 593 40 78
  Fax 22 593 40 79
  e-mail: spzp@sggw.pl

  Link do strony: www.spzp.sggw.pl

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Podyplomowe Studia Zarządzanie nieruchomościami

  Wydział Ekonomiczny

  Sekretariat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami

  Kierownik Studiów Podyplomowych:
  prof dr hab. Sławomir Juszczyk

  Sekretarz Studiów:
  dr Rafał Balina

  Adres:
  Budynek nr 3, pokój nr 6
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa

  Tel. 22 593 56 02
  e-mail: spzn@sggw.pl

  FACEBOOK grupa:
  SGGW spzn19

  adres strony internetowej: http://spzn.sggw.pl/

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Podyplomowe Studia Administracja i finanse publiczne

  Wydział Ekonomiczny
  Sekretariat Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne

  Kierownik Studiów Podyplomowych:
  dr hab. Przemysław Litwiniuk

  Sekretarz Studiów:
  mgr Maksymilian Bąk

  Adres:
  Budynek nr 3, pokój nr 6
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa

  Tel. kom. 883 264 443
  Tel. 22 593 56 02
  e-mail: spafp@sggw.pl

  adres strony internetowej: www.spafp.sggw.pl

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Podyplomowe Studia Prawo podatkowe - kadry i płace

  Wydział Ekonomiczny

  Sekretariat Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe – Kadry i Płace

  Kierownik Studiów Podyplomowych:
  dr hab. Przemysław Litwiniuk

  Sekretarz Studiów:
  mgr Maksymilian Bąk

  Adres:
  Budynek nr 3, pokój nr 6
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa

  Tel. kom. 883 264 443
  Tel. 22 593 56 02
  e-mail: sppp@sggw.pl

  adres strony internetowej:http://sppp.sggw.pl/

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

 • Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej

  PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  budynek 7; pok. 108
  tel.: 022 593 42 50
  tel.: 022 593 42 24
  fax.: 022 593 42 37
  tel. kom.: 606 220 281
  e-mail: wne_psrpim@sggw.pl
  e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl
  http://psrpim.wne.sggw.pl

  Charakterystyka studiów:

  Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości podatkowej i międzynarodowej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Studia obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Wykładowcami są pracownicy Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, specjalizujące się w prawie podatkowym oraz rachunkowości krajowej i międzynarodowej. Studia prowadzone są przy współudziale biegłych rewidentów ze spółek audytorskich BDO Polska i Ecovis System Rewident.  Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości podatkowej i międzynarodowej. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów.

  Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności wykorzystywania w praktyce gospodarczej aktualnej wiedzy z zakresu definiowania podstawowych obszarów problemowych z opodatkowania przedsiębiorstw, w tym z zakresu podatków dochodowych, pośrednich i majątkowych, a także identyfikowania kluczowych zagadnień w prowadzeniu rachunkowości według MSSF, zaproponowania kompleksowej strategii podatkowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem dostępnych prawnych i instytucjonalnych rozwiązań krajowych i międzynarodowych.

  Głównym założeniem programowym jest, aby słuchacze potrafili prawidłowo interpretować i stosować przepisy w zakresie prawa podatkowego w ramach przyjętej strategii podatkowej,  interpretować i stosować przepisy MSSF, obliczać wskaźniki ekonomiczne, wynikające z kategorii bilansowych i wynikowych, realizować kompleksowe strategie rozwoju podmiotu gospodarczego, prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe, z uwzględnieniem przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie system rachunkowości według MSSF, integrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości. 

  Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
  Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
  Liczba miejsc: 60 
  Opłaty: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

  Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

 • Inspektor ochrony danych i oficer bezpieczeństwa informacji

  Studia Podyplomowe „Inspektor Ochrony Danych i Oficer Bezpieczeństwa Informacji” trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Wykłady prowadzone są przez specjalistów z SGGW, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków, zajmujących się profesjonalnie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

  Studia adresowane są do:

  • osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,
  • planujących objąć funkcję inspektora ochrony danych (IOD),
  • wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

  Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i organizacje. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy, potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych lub Oficera Bezpieczeństwa Informacji, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji w organizacji.

  Link do strony: http://www.spbiodo.sggw.pl/

  Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/

Do pobrania