Polityka Równego traktowania
  • Standard Antydyskryminacyjny

    Standard Antydyskryminacyjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest zobowiązaniem do zapobiegania dyskryminacji w zatrudnieniu, kształceniu i nauce, reagowania na wszelkie ich formy i promowania i prowadzenia działań na rzecz równego traktowania adresowanych do całej społeczności akademickiej SGGW.

    Przyjęcie Standardu Antydyskryminacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wynika z przekonania o niezbywalnych i niepodzielnych prawach człowieka, które mają charakter uniwersalny i stosują się do wszystkich osób, stanowiąc jednocześnie skuteczne narzędzie budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowania innowacyjnej i społecznie odpowiedzialnej Uczelni. Ustanowienie Standardu w SGGW wynika także z przekonania, że nierówne traktowanie i dyskryminacja utrudniają wykorzystanie potencjału indywidualnego i społecznego, stanowiąc barierę w dostępie do pełnego uczestnictwa w życiu akademickim i w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

    Podstawowymi celami przyjęcia Standardu Antydyskryminacyjnego w SGGW jest dbanie o jakość kształcenia i zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od dyskryminacji środowiska pracy poprzez podejmowanie działań, które odnoszą się do takich obszarów jak: rekrutacja, kształcenie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, kształcenie kadry naukowej, badania i współpraca naukowa, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, współpraca ze społecznościami lokalnymi, zarządzanie uczelnią, działania marketingowe i promocyjne, działalność na rzecz osób studiujących,  zarządzanie zasobami ludzkimi i inne.

    Zarządzenie nr 139 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Standardu Antydyskryminacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”