UNIgreen-UA Project

 • General information / Загальна інформація

  The project aims to support the integration of partners from Ukraine with eight universities of the UNIgreen alliance in the disciplines of life sciences. The added value and objectives of the project are: the inclusion of the Ukrainian partner universities in the development and innovation ecosystem through scientific exchange and implementation of good practices related to work at the university in the context of networking and international cooperation within the European universities, scientific development and the expansion of scientific contacts (these assumptions are complementary to the activities implemented by SGGW within the UNIgreen alliance).

  The UNIgreen-UA project has been developed in a way that allows for comprehensive assistance to the scientific community in Ukraine. At the same time, it enables the exchange of scientific ideas and integration at the scientific and didactic level, as well as in matters related to management, quality and sustainable development.


   

  Проект підтримки співпраці між Академією сільського господарства у Варшаві та українськими установами-партнерами під назвою UNIgreen-UA передбачає ініціювання низки заходів, спрямованих на те, щоб університети: Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП, м. Київ) та Заклад Вищої Освіти «Подільський державний університет» (ЗВО «ПДУ», м. Кам’янець-Подільський) здійснювали діяльність відповідно до положень Європейського університету – The Green European University (UNIgreen). Проект спрямований на підтримку процесу інтеграції партнерів з України з вісьмома університетами альянсу в галузі сільськогосподарчих наук. Доданою цінністю та цілями проекту є: залучення українських університетів-партнерів до екосистеми розвитку та інновацій через науковий обмін та впровадження передових практик, пов’язаних з роботою в університеті в контексті нетворкінгу та міжнародної співпраці в рамках європейських університетів, наукового розвитку та розширення наукових контактів (ці положення є доповненням до діяльності, яку SGGW здійснює в рамках альянсу UNIgreen).

 • Project implementation / Реалізація проекту

  The funds allocated for this purpose will finance the following activities:

  – organization of internships and webinars for the Ukrainian doctoral students at the Warsaw University of Life Sciences

  – organization of study visits of the representatives of the Ukrainian partner universities to the universities belonging to the UNIgreen alliance

  – the initiation of the UNIgreen-UA project during the UNIgreen conference organized at the Warsaw University of Life Sciences ( simultaneous  interpretation from Polish into Ukrainian will be provided);

  – purchasing the necessary equipment for conducting online seminars.

  The UNIgreen Inaugural Conference will be a great opportunity to present and promote the values commonly shared within the UNIgreen Alliance and will mark the start of the 5-day study visit of our Ukrainian partners.

  The recruitment for participation will be carried out by the Ukrainian partner universities in cooperation with the beneficiary of the UNIgreen-UA project. The UNIgreen partner universities will take care of the group of participants from Ukraine as the coordinators of individual work packages.  The program of the study visits will be arranged in accordance with the role and priorities adopted at the particular partner universities and the implemented UNIgreen work packages. For the implementation of the project assumptions, all its participants will receive financial support.

  After each visit the project participants will prepare a short report  This will enable the verification of the acquired competencies.

  In addition, project participants will take part in an online survey – 1) before joining in to identify the expectations and needs of participants and 2) after – to examine its impact on increasing the level of competence of employees.


  Проект UNIgreen-UA було розроблено таким чином, щоб забезпечити комплексну допомогу науковому співтовариству в Україні, уможливлюючи обмін науковими ідеями та інтеграцію на науковому та дидактичному рівні, а також у питаннях, пов’язаних з управлінням, якістю та сталістю розвитку. Кошти, виділені на ці цілі, будуть спрямовані на фінансування наступних заходів:

  – організація стажування аспірантів з українських університетів-партнерів у Академії сільського господарства у Варшаві та організація вебінарів для аспірантів,

  – організація навчальних візитів представників українських університетів-партнерів до університетів альянсу UNIgreen та ініціювання проекту UNIgreen-UA під час конференції UNIgreen, організованої у Академії сільського господарства у Варшаві з синхронним перекладом з польської на українську,

  – доповнення обладнанням у професійному просторі електронного навчання.

  Ці заходи будуть організовані на основі принципу комплементарності цінностей, прийнятих і реалізованих в альянсі UNIgreen. Проект у частині академічного обміну адресований працівникам обох університетів-партнерів і передбачає здійснення 8 навчальних візитів до кожного університету альянсу UNIgreen. Кількість делегованих працівників – 6 осіб на кожен візит (з них 4 особи з НУБіПу та 2 особи із ЗВО «ПДУ»). Загалом 13 аспірантів (зокрема дев’ять з НУБіП та четверо з ЗВО «ПДУ») братимуть участь у науковому стажуванні у Академії сільського господарства у Варшаві. Частиною проекту також буде залучення аспірантури Академії сільського господарства у Варшаві до організації та проведення вебінарів для аспірантів з України. За кошти, передбачені для цього в проекті, буде закуплено необхідне обладнання для аудіовізуальної комунікації, а також обладнання для кабінету електронного навчання.

  Проект буде започатковано конференцією щодо співпраці між Академією сільського господарства у Варшаві та українськими університетами в рамках альянсу Європейського університету UNIgreen. Конференція буде організована в рамках першого навчального візиту представників українських університетів до Академії сільського господарства у Варшаві.

  Набір учасників проекту здійснюватиметься українськими університетами-партнерами у співпраці з бенефіціаром проекту UNIgreen-UA. З боку університетів-партнерів альянсу опікуватиметься група учасників з України (як координатори окремих робочих груп (work package) в рамках UNIgreen). Для реалізації положень, що випливають із проекту, усі його учасники отримають стипендію та одноразову допомогу на транспорт.

  Учасники проекту повинні будуть підготувати короткий звіт після кожного візиту, який дозволить перевірити набуті компетенції. Крім того, учасники проекту братимуть участь в онлайн-опитуванні до та після участі у проекті. Опитування буде проведено з метою виявлення очікувань та потреб учасників до участі в проекті, а також після його завершення з метою вивчення його впливу на підвищення рівня компетентності співробітників.

 • Research Internships for doctoral students / Наукове стажування докторантів

  Please note that the evaluation of applications is in process up to 31st May 2023. Selection results will be announced by mid-June 2023. Internships will be carried out between mid-September and mid-December 2023.

  Maintaining international relations and encouraging a scientific mobility is a crucial part of any scientific project. Completing  traineeships in a foreign scientific unit enable its participants to expand their knowledge and boost professional development by providing them with access to the unique research tools and enabling them to exchange their knowledge and experiences. The project aims at intensifying the mobility of Ukrainian PHD students by providing them with an opportunity to take part in a 3- month traineeship at SGGW. The objectives of this initiative is to help them acquire the necessary scientific knowledge and experience aligned with their interests, specifically in the context of the UNIgreen Alliance project. It will provide them with opportunities to improve their language and communication skills as well as to boost their cross-cultural ,interpersonal, organizational and adaptive competences. With the help of the foreigners reception unit- WePoint , doctoral students will be included in all  integration activities.

  The internships at SGGW will also help Ukrainian doctoral students in activities closely related to their scientific research activities, such as operating research equipment, being able to write abstracts and scientific publications, and presenting the latest research results in specific scientific fields.

  The project envisages the arrival of 9 doctoral students from the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine and 5 doctoral students from Podillia State University for three-month scientific and research internships at SGGW. Upon completion of their traineeship , all participants will be expected to prepare a report and present it for the director of the hosting Institute for approval. The traineeship organizers will also prepare short surveys for the participants to be completed before the start of their internship to verify their expectations. There will also be a survey conducted at the end of the traineeship  as a mean to discuss its  results.

  Beneficiaries of the project will receive a financial support. They will  be selected by the panel of experts based on their scientific performance and description of the expected results presented in their application. Such panel of experts will consist of the representatives of the Ukrainian partner universities and SGGW employees.

  Please register here: Registration_Internships


  Важливим елементом наукової роботи є мобільність та міжнародні контакти. Стажування в закордонних дослідницьких центрах дозволяє розширити знання та підтримати вашу професійну кар’єру та розвиток, надаючи доступ до унікального дослідницького обладнання та обміну знаннями та досвідом. Проект передбачає інтенсифікацію мобільності докторантів у зв’язку з організацією 3-місячного стажування у SGGW, мета якого – допомогти українським аспірантам отримати необхідні наукові знання та досвід відповідно до їх наукових інтересів, зокрема у тематиці альянсу. Проект дозволить українським аспірантам покращити свої мовні та міжкультурні навички, комунікабельність, міжособистісні та організаційні навички, а також покращити свою здатність адаптуватися до нового середовища. Завдяки підрозділу WePoint – Welcome to SGGW для прийому іноземців, що працює в університеті, аспіранти будуть залучені до інтеграційної діяльності.

  Стажування у SGGW також допоможе українським докторантам у діяльності, тісно пов’язаній з їхньою науковою та дослідницькою діяльністю, а саме: експлуатація дослідницького обладнання, уміння писати анотації та наукові публікації, а також представляти новітні результати досліджень з окресленої галузі науки.

  Проект передбачає приїзд 9 докторантів Національного університету біоресурсів і природокористування України та 5 докторантів Подільського державного аграрно-технічного університету на тримісячне науково-дослідне стажування у SGGW, за результатами якого аспіранти зобов’язані підготувати звіт та затвердити його у директора Інституту, де відбувалося стажування.

  Також планується розробити онлайн-опитування для докторантів перед початком стажування, щоб веріфікувати очікування учасників, а після закінчення стажування обговорити результати участі.

  Аспіранти, які отримають фінансування від проекту, будуть відібрані командою оцінювання на основі аналізу наукових досягнень та опису запланованих результатів стажування. До команди оцінювання увійдуть представники партнерських українських університетів та співробітники SGGW.

  Фінансова підтримка є важливим елементом створення належних засад для подальшого науково-дослідницького розвитку аспірантів, тому проект передбачатиме фінансування аспірантів українських університетів-партнерів у формі одноразових стипендій для покриття витрат на проживання харчування, одноразові виплати для покриття витрат на проїзд та страхові поліси на час стажування в SGGW. Розмір гранту та витрати на проїзд визначено на основі ставок, встановлених у проектах мобільності Erasmus+

 • Study Visits / Навчальні візити

  The project will include study visits by NULES and PDATU staff to each of the eight universities of the Alliance (3 PDATU employees and 5 NUBiP employees during each visit). The aim of the study visit is to: get acquainted with the structure and corporate culture of other partner universities as well as to get to know the specifics of their work in various university units within the context of  the roles assigned to each university in the Alliance. This task involves specifically the units parallel to the ones in which the study visits’ participants are currently employed at their home university (job shadowing). 2. – to support the idea of a scientific partnership: exchanging innovations, making new scientific connections, networking focused on environmental issues, combining personal competences  which  may translate into an  increase of research and intellectual achievements of partner universities in the long term perspective. The project will start with a study visit at SGGW. All participants are expected to  take part in an Inaugural Conference which  will constitute an integral part of the first 5-day study visit in Warsaw allowing opportunity to discuss the UNIgreen+UA project goals and objectives. To maintain the integrative character of the event, a professional simultaneous translation from Polish into Ukrainian will be provided during the conference. Throughout the entire study visit there will be meetings held where the topic of “Research, development and innovation”- tasks assigned to the SGGW by the UNIgreen Alliance, will be explored and discussed by its participants. The visit will make up a forum of  knowledge transfer focusing on the impact the project may potentially make on our Ukrainian partners providing them with new opportunities as a result of incorporating them into the Alliance.

  The program of the study visit will be created in line with the objectives of the 9 UNIgreen activities coordinated by each partner universities within the Alliance:

  1. University of Almeria- Management
  2. University of Modena and Reggio Emilia – Teaching
  3. SGGW- Research, Development & Innovation
  4. Polytechnic Institute of Coimbra- Mobility
  5. Polytechnic Institute of Coimbra- Inclusiveness & cultural diversity
  6. Agricultural University of Plovdiv- Knowledge transfer, Society, Ecology
  7. University of Almeria-Digitalization
  8. Agricultural University of Iceland – Quality Assessment
  9. Sup’Biotech Engineering School of Biotechnology- Dissemination of the Alliance results

  Admission process for study visits will be conducted by the Ukrainian partner universities. The formed groups of participants will be supervised by the coordinators of each activities set out above. The allied universities will present their own program created in line with the roles and priorities assigned to them. Recruited participants of study visits will be granted a scholarship  and a lump sum to cover their travel expenses. All rates will be calculated on the basis of the rates stated in the Erasmus+ program.

  Study visits participants will be bound to make a short report after the end of each visit, which will enable verification of the competences acquired by them in the project.

  Please register here: Registration_Study Visits


  В рамках проекту відбудуться навчальні візити працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) та Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) до кожного з восьми університетів альянсу (по 3 працівники ПДАТУ та 5 працівників НУБіП у кожному з навчальних візитів).

  Метою навчальних візитів є:

  1) ознайомлення учасників з організацією та організаційною культурою університету-партнера, а також специфікою роботи в окремих підрозділах, пов’язаних із ролями, які відведені університетам в альянсі, зокрема в підрозділі, аналогічному до того, в якому вони працевлаштовані в університеті, що направляє (так зване відстеження роботи);

  2) підтримка ідеї наукового партнерства: обмін інноваційними ідеями, розширення наукових контактів, нетворкінг, зосереджений на питаннях, пов’язаних з турботою про навколишнє середовище, об’єднання компетенцій, що в довгостроковій перспективі може призвести до збільшення наукових досягнень та інтелектуальних здобутків університетів-партнерів.

  Проект розпочнеться з навчального візиту до SGGW. Учасників проекту серед іншого візьмуть участь у стартовій конференції UNIgreen. Конференція стане невід’ємною частиною програми 5-денного візиту до Варшави, яка також включатиме обговорення передумов і цілей проекту UNIgreen-UA. Для збереження інтеграційного характеру заходу буде забезпечено професійний переклад конференції з польської на українську. У рамках візиту також відбудуться зустрічі, які дадуть можливість ознайомитися із завданням UNIgreen, яке реалізує SGGW за тематикою: дослідження, розробки та інновації. Навчальний візит до SGGW стане форумом для обміну знаннями щодо можливостей, які відкриває включення України до діяльності альянсу.

  Програма навчальних візитів буде організована відповідно до положень дев’яти завдань UNIgreen, координованих окремими університетами альянсу: 1) Університет Альмерії – менеджмент; 2) Університет Модени та Реджо-Емілії – навчання; 3) SGGW – дослідження, розробки, інновації; 4) Політехнічний інститут Коїмбри – мобільність; 5) Політехнічний інститут Коїмбри – культурне різноманіття, інклюзивність; 6) Аграрний університет Пловдива – передача знань, суспільство, екологія; 7) Університет Альмерії – оцифровка, 8) Аграрний університет Ісландії – оцінка якості; 9) Інженерний інститут біотехнології Sup’Biotech – поширення результатів діяльності альянсу.

  Набір учасників проекту для участі в навчальних візитах здійснюватимуть українські університети-партнери. Групою учасників навчального візиту керуватимуть координатори окремих завдань UNIgreen. Університети Альянсу також визначать програму навчальних візитів у контексті ролі та пріоритетів, прийнятих у даному університеті. Учасники навчальних візитів отримають стипендію та фіксовану суму для покриття витрат на подорож, подібну до такої, що розраховується на основі ставок, що застосовуються в програмі Erasmus+.

  Учасники проекту повинні будуть підготувати короткий звіт після кожного візиту, який дозволить перевірити набуті компетенції. Крім того, кожен учасник візьме участь в онлайн-опитуванні, яке проводиться для визначення очікувань і потреб учасників до та після проекту, щоб вивчити його вплив на підвищення рівня компетентності співробітників.

 • Contact / контакт

  Any additional questions and comments should be directed to unigreenua@sggw.edu.pl

Logo_NAWA