Seminarium “Metodologia nauk empirycznych (prac badawczo-rozwojowych B+R)” oraz “Niepewność pomiaru i metody jej obliczania”